وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين نامه تاسيس و اداره مركز خيريه بهداشتي درماني

عنوان قانون:

متن قانون:

مقدمه (از آيين نامه ها)

در اجراى ماده 10 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مصوب سال 1364 و تبصره 2 ماده يك و ماده 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشكى و داروى و مواد خوردنى و آشاميدنى مصوب سال 1334 و اصلاحات سال 1367 و بندهاى 12، 13، 15، 16 ماده يك قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مصوب سال 1367 ضوابط تاسيس و نحوه اداره موسسات پزشكى خيريه به شرح اين آئين‏نامه تصويب مى‏گردد.

ماده 1 (از آيين نامه ها)

موسسات و مراكز بهداشتى درمانى خيريه، موسساتى هستند كه به صورت عام‏المنفعه و غيرانتفاعى و هيات امنائى اداره و با كمك و مشاركتهاى مردمى توسط افراد خير و سازمانهاى خيريه براى ارائه خدمات بهداشتى، درمانى به مردم طبق ضوابط اين آئين‏نامه تشكيل مى‏گردند.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

براى موسسه خيريه با رعايت ضوابط قانونى و اين آئين‏نامه پروانه خاص صادر مى‏گردد.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

موسسات خيريه بايد طبق ضوابط قانونى در صورتى كه موقوفه رسمى نمى‏باشد به ثبت رسيده و داراى اركان زير باشند:
الف - هيات موسس
ب - هيات امناء
ج - هيات مديره
د - مديرعامل
ه - بازرس

ماده 4 (از آيين نامه ها)

هيات امناء موسسات خيريه بايد از افراد خوشنام و خير تشكيل شوند.

ماده 5 (از آيين نامه ها)

اساسنامه موسسات خيريه شامل اركان مذكور بايد به تصويب مراجع صلاحيت‏دار برسد. تبصره: وقنامه موسسات موقوفه عام به جاى اساسنامه خواهد بود.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

به منظور گسترش فرهنگ خيريه و ساماندهى و تقويت و تسريع در امور موسسات خيريه و استفاده از تجارب و كمكهاى افراد خير و نيكوكار و ايجاد تشكيلات مناسب غيردولتى در اين امور دفاتر خدمات خيريه بهداشتى درمانى در استانها و سازمان مركزى خيريه بهداشتى درمانى كشور در تهران كه مطابق اصول قانونى مربوطه خواهد بود تشكيل و امور ذيل توسط هر يك از واحدهاى مذكور انجام خواهد شد.
الف) دفاتر خدمات خيريه بهداشتى درمانى استانها كه شامل هيات اجراى و يك دبير بوده و وظايف زير را بر عهده خواهد داشت.
1) هدايت و جذب مشاركتهاى مردمى در راستاى نيازهاى بهداشتى درمانى استان منطبق بر طرحهاى مصوب وزارت بهداشت و در قالب شبكه جامع بهداشتى درمانى كشور.
2) تعيين اولويت‏ها در ارتباط با نيازهاى ياد شده.
3) تاييد اوليه صلاحيت متقاضيان تاسيس مراكز بهداشتى درمانى و گزارش آن به سازمان مركزى.
4) نظارت مستمر بر عملكرد موسسات بهداشتى درمانى خيريه در زمينه‏هاى ادارى مالى و نفى و گزارش آن به سازمان مركزى بر اساس ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى.
5) مساعدت و همكارى لازم با افراد خير در جهت اخذ مجوزهاى قانونى.
6) طراحى و پيگيرى مكانسيم‏هاى تشويقى و تسهيلاتى در جهت كاهش هزينه‏هاى بالا سرى اعم از ماليات، عوارض، انرژى، بيمه و ... 7) سازماندهى ارتباطات با داخل و خارج از كشور در زمينه‏هاى علمى، پژوهشى، آموزشى، خدماتى و مالى در جهت گسترش كمى و كيفى فرهنگ خيريه.
تبصره 1- در هر استان يك دفتر خدمات خيريه بهداشتى درمانى قابل تشكيل خواهد بود.
تبصره 2- اساسنامه موسسه خيريه بهداشتى درمانى به پيشنهاد موسسه مركزى خيريه بهداشتى درمانى كشور و تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى به تصويب مراجع ذيصلاح مى‏رسد.
ب) سازمان مركزى خيريه بهداشتى درمانى كشور كه از تجمع دفاتر خدمات خيريه بهداشتى درمانى استانها در تهران تاسيس مى‏شود و داراى وظايف زير است:
1- سياستگذارى و برنامه‏ريزى، هدايت و جذب مشاركتهاى مردمى در امر بهداشت و درمانى در قالب موسسات خيريه بهداشتى درمانى كشور در راستاى سياستها و برنامه‏ها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى.
2- تعيين اولويت‏ها و نيازهاى بهداشتى درمانى و ابلاغ آن به وسسات خيريه بهداشتى، درمانى استانها.
3- نظارت بر نحوه عملكرد موسسات خيريه بهداشتى، درمانى منطبق با ضوابط و مقررات جارى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى.
4- بررسى و اظهار نظر مشورتى در ارتباط با لغو موقت يا دائم پروانه موسسات خيريه بهداشتى، درمانى
ج) اركان سازمان مركزى خيريه بهداشتى، درمانى كشور عبارتند از:
1- شورايعالى
2- رئيس شورا
3- دبير شورا
4- كيمته‏هاى سياستگذارى و برنامه‏ريزى
تبصره - نحوه فعاليت سازمان مركزى خيريه بهداشتى، درمانى كشور مطابق اساسنامه مربوطه كه پس از تاييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكى به تصويب مراجع صلاحيتدار مى‏رسد خواهد بود.

ماده 7 (از آيين نامه ها)

تا زمانى كه دفاتر خدمات خيريه بهداشتى، درمانى استانها و سازمان مركزى خيريه بهداشتى درمانى كشور تاسيس نشده‏اند. دفتر فعلى خيريه بهداشتى درمانى مستقر در تهران و وظايف مذكور را در اين آئين‏نامه را عهده‏دار خواهد بود.

ماده 8 (از آيين نامه ها)

مدارك و اطلاعات لازم براى بررسى تقاضاى تاسيس موسات خيريه بهداشتى درمانى:
1- اسامى هيات موسس كه يك يا چند نفر پزشك بايد جزء تركيب آنان باشد.
2- تقاضاى تاسيس با امضاء مشترك هيات موسس
3- ارائه پيش‏نويس اساسنامه پيشنهادى
4- تظنيم و امضاء تعهدنامه رسمى مبنى بر قبول رعايتى شرايط خاص در اداره و بهره‏بردارى موسسه به صورت غيرانتفاعى
5- احراز توان اجرائى و موسسين توسط دفاتر خدمات خيريه بهداشتى درمانى استانها.
تبصره - ساير مدارك و اطلاعات مربوط به هماهنگى سازمان خيريه بهداشتى درمانى كشور و از طريق اين سازمان توسط معاونت سلامت تهيه و به اطلاع موسسات خيريه بهداشتى درمانى كشور خواهد رسيد.

ماده 9 (از آيين نامه ها)

درخواست تاسيس موسسات موضوع اين آئين‏نامه از طريق دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكى و خدمات بهداشتى - درمانى ذيربط به واحد صدور پروانه‏ها ارسال مى‏گردد.

ماده 10 (از آيين نامه ها)

بررسى نهائى مدارك توسط واحد صدور پروانه‏هاى حوزه معاونت سلامت صورت مى‏گيرد.

ماده 11 (از آيين نامه ها)

در صورت تكميل بودن مدارك به ترتيب نوبت وصول تقاضا موضوع در كميسيون قانونى مربوطه موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكى و داروئى و مواد خوردنى و آشاميدنى مصوب سال 1334 و اصلاحات 1367 مطرح و بر اساس راى كميسيون اقدام بعدى صورت خواهد گرفت.

ماده 12 (از آيين نامه ها)

در صورت تصويب كميسيون موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكى، مجوز و يا پروانه‏هاى مربوط به احداث يا بهره‏بردارى و يا تاسيس صادر خواهد شد.

ماده 13 (از آيين نامه ها)

مجوز بهره‏بردارى و يا پروانه تاسيس پس از معرفى مسئول فنى و تأئيد صلاحيت وى توسط كميسيون قانونى مربوطه و تأئيد دانشگاه / دانشكده علوم پزشكى ذيربط مبنى بر تكميل امكانات و وسايل و تجهيزات و كاركنان فنى و ادارى صادر مى‏شود.

ماده 14 (از آيين نامه ها)

موسسات خيريه بهداشتى درمانى از نظر ضوابط و تخلفات مشمول ضوابط آئين‏نامه موسسه پزشكى مربوط خواهند بود.

ماده 15 (از آيين نامه ها)

نحوه اداره و ضوابط مالى و ادارى موسسات خيريه بهداشتى درمانى بر اساس اصول ذيل خواهد بود:
1- موسسات موضوع اين آئين‏نامه از نظر مالى بايد به نحوى اداره شوند كه در هر زمان موسسه به صورت غيرانتفاعى عام‏المنفعه باشد.
2- سربرگ‏ها و قبوض و اسناد مورد استفاده در اين گونه موسسات بايد با نشان (ارم) و مشخصات موسسه خيريه مورد استفاده قرار گيرد.
تبصره - موسسات خيريه كشورى داراى آرم واحدى خواهند بود و مى‏توانند در كنار آن آرم محلى نيز داشته باشند.
3- موسسه بايد داراى دفاتر قانونى بوده و كليه امور مالى در آنها درج شود و اسناد مربوطه در امور مالى موسسه متمركز و نگهدارى گردد.
4- حداكثر ميزان تعرفه‏هاى موسسات خيريه بهداشتى درمانى برابر با تعرفه‏هاى مصوب موضوع قانون بيمه همگانى خدمات درمانى مى‏باشد.
5- مراجعه كنندگان بى‏بضاعت به طور رايگان در اين گونه موسسات تحت مداوا و درمان و ارائه خدمات قرار خواهند گرفت. در موارى كه مراجع كنندگان توان پرداخت حق‏العلاج به ميزان تعرفه‏هاى مقرر را نداشته باشند به ميزان استطاعت از آنان حق‏العلاج و هزينه خدمات دريافت خواهد شد.
6- منابع مالى موسسات خيريه بهداشتى - درمانى عبارتند از:
o سرمايه گذارى اوليه موسسين
o درآمدهاى حاصله از ارائه خدمات
o مشاركت و كمكهاى مردمى و موسسات خيريه
o عوايد حاصله از صدقات و نذورات و خيرات

ماده 16 (از آيين نامه ها)

سازمانهاى بيمه‏گر ذيربط مكلف به عقد قرارداد همكارى خدمات درمانى با موسسات خيريه بهداشتى درمانى كشور مى‏باشند.

ماده 17 (از آيين نامه ها)

مسئولين موسسات موضوع اين آئين‏نامه موظفند اسناد و مدارك مالى را در هر زمان جهت بررسى در اختيار كارشناسان دانشگاهها يا دانشكده‏هاى علوم پزشكى و خدمات بهداشتى - درمانى و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و كارشناسان دفاتر خيريه بهداشتى درمانى استانها قرار دهد.

ماده 18 (از آيين نامه ها)

علاوه بر تخلفاتى كه بر طبق آئين‏نامه‏هاى مربوطه موجب اخطار يا لغو موقت يا دائم پروانه تاسيس مى‏باشد. چنانچه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى بر اساس رسيدگى‏هاى دانشگاه‏ها و دانشكده‏هاى علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى و دفاتر خدمات خيريه بهداشتى درمانى تشخيص دهند كه امور مالى و نحوه عملكرد موسسات خيريه برخلاف تعهدات مربوطه بوده و موسسه را از صورت غيرانتفاعى خارج نموده باشد با هماهنگى سازمان خيريه بهداشتى درمانى كشور موضوع در كميسيون قانونى تشخيص امور پزشكى مطرح و پروانه تاسيس حسب مورد به طور موقت يا دائم لغو خواهد شد.

ماده 19 (از آيين نامه ها)

در صورتى كه دفاتر خدمات خيريه بهداشتى درمانى استانها و سازمان مركزى خيريه بهداشتى درمانى كشور در اجراى مفاد اين آئين‏نامه با دانشگاه‏ها و دانشكده‏هاى علوم پزشكى و خدمات بهداشتى هماهنگ نباشند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى به نحو مقتضى تصميم لازم را اتخاذ خواهد نمود.

ماده 20 (از آيين نامه ها)

كليه آئين‏نامه‏هاى موسسات پزشكى مغاير با اين آئين‏نامه در قسمت مغاير لغو مى‏شود.
اين آئين‏نامه در تاريخ 25/12/80 به تصويب رسيد.
دكتر مسعود پزشكيان

 

نسخه چاپي ارسال به دوست

شنبه ٢ خرداد ١٣٨٨ - ١٠:١٣ / شماره خبر: ٣٨٦٧ / تعداد نمايش: 7325

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج