وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين نامه كميسيون بررسي موارد خاص

عنوان قانون:

متن قانون:

مقدمه (از آيين نامه ها)

كميسيون بررسي موارد خاص كه از اين پس كميسيون ناميده مي شود در معاونت امور دانشجوئي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل مي گردد تا با رعايت مفاد اين آئين نامه به پرونده هاي دانشجويان رسيدگي و نظر قطعي خود را جهت اجراء به دانشگاه مربوطه ابلاغ نمايد. رأي كميسيون لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 1 (از آيين نامه ها)

تعريف موارد خاص:
به كليه مواردي كه موضوع آن خارج از اختيار فرد وقوع پيوسته و يا در مورد آن آئين نامه هاي موجود مسكوت بوده و يا تطبيق مورد با آئين نامه هاي موجود به علت پيچيدگي امر احتياج به يك قضاوت دقيق داشته باشد مورد خاص گويند.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

حدود اختيارات كميسيون:
كميسيون تنها موضوعات مربوط به دانشجويان شاغل به تحصيل، انصرافي و اخراجي دانشگاههاي داخل، دانشجويان موجود يا اخراجي دانشگاه هاي مورد تأييد خارج را مورد بررسي قرار خواهد داد.
الف – كليه اختياراتي كه از طريق آئين نامه هاي مصوب و همچنين اختياراتي كه از طريق بخشنامه شماره 25228/3972/34 مورخ 22/7/1363 * به شوراي آموزشي دانشگاه ها داده شده است.
« *- بخشنامه مورد نظر به شرح زير است:
به منظور سرعت بخشيدن به حل مشكلات و معضلات آموزشي، عدم تمركز در تصميم گيري ها و كاستن از مكاتبات اضافي، شوراي بازگشائي و نوگشائي در جلسه مورخ 7/7/63 تصويب نمود كه علاوه بر اختيارات گذشته كه از طريق آئين نامه هاي مصوب ابلاغ شده است، به كميسيون آموزشي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اختيار داده شود كه در كليه موارد خاص به مسائل آموزشي دانشجويان رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ نمايند مشروط بر آن كه اصول زير رعايت گردد:
1- حداقل نمره كنكور در سهميه مربوط.
2- حداقل معدل لازم جهت انتقال، تغيير رشته و فراغت از تحصيل.
3- حداقل واحد مقرر جهت فراغت از تحصيل.
4- حداكثر سنوات مجاز تحصيل با احتساب مرخصي تحصيلي و ترم هاي كمتر از حداقل واحد مقرر در هر مقطع.
5- عدم تغيير گروه آزمايشي.
6- عدم ارتقاء مقطع تحصيلي.
7- عدم تغيير دروس، مصوب هر رشته.
8- عدم پذيرش مجدد دانشجويان انصرافي و اخراجي آموزشي و دريافت كنندگان گواهيهاي معادل مقتضي مراتب را جهت اجراء به واحدهاي تابعه ابلاغ نمايند. »
ب- مواردي كه در آئين نامه ها پيش بيني شده ليكن به دلايلي توسط دانشگاهي قابل تصميم گيري نباشد، بررسي مواردي كه در آنها آئين نامه ها مسكوت است پس از اظهار نظر، موضوع به كميسيون ارجاع مي گردد.
ج- عدم احتساب مرخصي تحصيلي يا ترك تحصيل،جزو حداكثر سنوات تحصيل.
د- اظهار نظر در مورد انتقال از گروه آزمايشي پزشكي به گروههاي آزمايشي ديگر، در صورتي كه دانشجو، بر ا ثر حادثه خارج از اختيار خود امكان تحصيل در كليه رشته هاي گروه آزمايشي خود را از دست داده باشد، به كميسيون بررسي موارد خاص وزارت فرهنگ آموزش عالي ارجاع خواهد شد.
تبصره – (اصول لازم الرعايه) در كليه موارد اصول زير رعايت ميگردد:
1- حفظ كيفيت آموزشي و كميت محتواي كلي در يك رشته تحصيلي.
2- حفظ حداقل واحد مقرر و معدل لازم جهت فراغت از تحصيل.
3- حفظ حداقل نمره قبولي در هر درس.
4- حفظ رتبه نسبي در آزمون سراسري و شرايطي كه در آئين نامه هاي مصوب آمده جهت تغيير گروه آزمايشي.
5- حفظ حداقل نمره آزمون سراسري در سهميه مربوط جهت تغيير رشته.
6- حفظ ضوابط گزينش عمومي.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

نحوه رسيدگي به پرونده ها :
كميسيون پرونده ها و نامه هايي كه به يكي از دو طريق زير به آن ارجاع گردد مورد رسيدگي قرار ميدهد:
1- نامه هايي كه پس از طرح در كميسيون آموزشي دانشگاه با امضاء رئيس يا معاون آموزشي دانشگاه مربوط منضم به نظريه شوراي آموزشي به كميسيون ارجاع گردد.
2- نامه هايي كه با درخواست دانشجو و تشخيص معاون آموزشي يا معاون امور دانشجويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مبني بر ضرورت طرح در كميسيون به آن ارجاع ميگردد.
3- پرونده هايي كه منجر به صدور رأي قطعي كميسيون مي گردد مجددًا قابل طرح در كميسيون نخواهد بود.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

تركيب اعضاء كميسيون :
1- معاون امور دانشجوئي به عنوان رئيس كميسيون.
2- معاون آموزشي.
3- مدير كل امور دانشجويان داخل به عنوان عضو و دبير.
4- سه تا چهار نفر از اعضاي هيأت علمي به انتخاب وزير.
اين آئين نامه در چهار ماده و يك تبصره تصويب و به معاونت امور دانشجوئي جهت اجراء ابلاغ ميگردد.

نسخه چاپي ارسال به دوست

يکشنبه ٣ خرداد ١٣٨٨ - ٠٩:٣٧ / شماره خبر: ٤١٠٠ / تعداد نمايش: 13102

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج