وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته

عنوان قانون:

متن قانون:

تاريخ تصويب (از آيين نامه ها)

مصوب بيست و ششمين جلسه شورايعالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 23/3/1383
آيين نامه آموزشي دوره كارداني، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته در 69 ماده و 81 تبصره در بيست وششمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 23/3/1383 به تصويب رسيد. اين آيين نامه از ابتداي سال تحصيلي 84-1383 براي آن دسته از دانشجوياني كه از اين تاريخ به بعد وارد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي شوند، لازم الاجرا است و از اين تاريخ به بعد كليه آيين نامه و بخشنامه هاي مغاير با آن براي دانشجويان مشمول اين آيين نامه، لغو مي شود.
راي صادره در بيست و ششمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 23/3/1383 1383 در مورد آيين نامه آموزشي دوره كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته صحيح است، به واحدهاي مجري ابلاغ شود.
مورد تأييد است
دكتر مسعود پزشكيان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رييس شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي
مورد تأييد است
دكتر محمدرضا صبري دبير شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي

مقدمه (از آيين نامه ها)

آيين نامه آموزشي مقاطع كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته مصوب بيست و ششمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي، مورخ 23/3/83 بعد از نظرخواهي گسترده از دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي در جلسات متعدد يكساله كميته تدوين و تفسير آيين نامه ها و مقررات آموزشي دبيرخانه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورد بازنگري و تجديد نظر قرار گرفت و در اين بازنگري حداكثر تلاش ممكن در جهت رفع ابهام از مواد و تبصره هاي مختلف آن و همچنين استفاده از تمامي نظرات سازنده و مثبت دانشگاهها صورت گرفته است . با توجه به حجم تغييرات توصيه مي گردد كليه مفاد اين آيين نامه مورد توجه و عنايت ويژه كارشناسان و مسئولين محترم ادارات آموزش دانشگاهها و دانشكده ها قرارگيرد، تا ضمن اجراي دقيق مقررات از تضييع حقوق دانشجويان جلوگيري به عمل آيد . لازم به ذكراست مفاد ماده 10 آيين نامه مطابق مصوبه جلسات دهم، چهاردهم و هيجدهم شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 30/7/1379، 15/2/1380 و 11/3/1382 در خصوص حداقل و حداكثر واحدهاي درسي در مقاطع كارداني، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته ميباشد و جهت هر يك از رشته ها در مقاطع مذكور پس از بازنگري برنامه آموزشي رشته مربوطه لازم الاجرا است . لذا تا زماني كه برنامه جديد بازنگري شده، ابلاغ نشده است برنامه قبلي و سقف واحدهاي قبلي به قوت خود باقي است . در خاتمه لازم است از همكاري صميمانه مسئولان آموزشي دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي در ارسال نظرات مفيد و سازنده و نيز از اعضاي كميته تدوين و تفسير آئين نامه ها و مقررات آموزشي و كارشناسان اين دبيرخانه كه با شركت در جلسات متعدد، اين دبيرخانه را در بازنگري آيين نامه ياري دادند تشكر و قدرداني نمايم.
دكتر محمدرضا صبري دبير شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي
تعاريف:
تعاريف زير در آيين نامه هاي كليه مقاطع مختلف تحصيلي به صورت يكسان پذيرفته شده و حسب مقطع مربوط مورد استناد مي باشد و جز لاينفك آيين نامه ها بوده و هر نوع تغيير و تفسير مغاير با آن مجاز نيست.
دانشگاه علوم پزشكي :
مؤسسه اي است آموزشي، پژوهشي و خدماتي كه علاوه بر وظيفه اصلي خود كه تربيت نيروي انساني در رده هاي مختلف گروه پزشكي است، به انجام آموزش، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتي و درماني پرداخته و در اين امور به عنوان مركز نهايي ارجاع، عمل مينمايد. هر دانشگاه علوم پزشكي از دانشكده پزشكي و حداقل دو دانشكده ديگر تشكيل مي شود. دانشكده علوم پزشكي :
دانشكده علوم پزشكي مؤسسه آموزشي، پژوهشي و خدماتي مستقلي است كه علاوه بر وظيفه اصلي خود كه تربيت نيروي انساني در رده هاي مختلف گروه پزشكي است، به انجام آموزش، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتي و درماني پرداخته و در اين امور به عنوان مركز نهايي ارجاع، عمل مي نمايد.
دانشكده :
دانشكده واحدي از يك دانشگاه است كه از حداقل سه گروه آموزشي تشكيل مي شود. مانند دانشكده پزشكي، دانشكده دندانپزشكي و دانشكده بهداشت.
آموزشكده در گروه پزشكي:
مؤسسه آموزش عالي است كه از تجمع گروه هاي آموزشي در سطح كارداني رشته هاي گروه پزشكي تشكيل مي گردد و امكانات و تجهيزات لازم براي ارائه آموزش رشته هاي تحصيلي در آن داير است.
مؤسسه :
مؤسسه در آموزش عالي يك مفهوم عام است كه به هر يك از مراكز آموزش عالي و پژوهشي كه با مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأسيس شده باشد، اطلاق مي گردد.
گروه آموزشي :
عهده دار آموزش و پژوهش و يا ارائه خدمات درماني در ارتباط با يك رشته و يا يك شاخه ميباشد. مثل گروه بهداشت، گروه فيزيولوژي و گروه جراحي. گروه آزمايشي :
سازمان سنجش آموزش كشور در امتحانات سراسري ورود به دانشگاهها، داوطلبان را برحسب رشته هاي انتخابي به گروههاي خاص تقسيم مي كند كه هر يك از اين گروهها، گروه آزمايشي ناميده ميشود.
دوره :
دوره تحصيلي مجموعه دروسي است هماهنگ و منسجم و به هم وابسته در يك رشته كه در چارچوب نظام خاص و در يك مدت زمان معين به دانشجو ارائه مي شود تا سرانجام به دريافت يكي از مدارك مرسوم دانشگاهي منجر شود، دوره هاي تحصيلي در نظام آموزش عالي علوم پزشكي ايران در مقاطع تحصيلي زير ارائه ميشود:
- كارداني (فوق ديپلم)
- كارشناسي (ليسانس) پيوسته و ناپيوسته
- كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) ناپيوسته دكتراي عمومي
- دكتراي تخصصي( پي. اچ. دي)
- تخصص باليني (دستياري)
- فوق تخصص
اداره آموزش:
منظور از اداره آموزش، يك واحد اداري در يك دانشكده يا دانشگاه است كه همه امور آموزشي مربوط به دانشجويان از قبيل نام نويسي، انتخاب واحد ، انجام امتحانات، جمع آوري نمرات و اعلام نتايج را بر عهده دارد.
استاد :
هر عضو هيأت علمي كه مسئوليت تدريس دروس نظري يا عملي را بر عهده دارد استاد ناميده ميشود.
رشته :
رشته يكي از شعب فرعي گروه هاي علمي (علوم پزشكي، علوم انساني، علوم پايه، فني مهندسي، كشاورزي و هنر ) است كه از لحاظ موضوع كاملا مشخص و از ديگر موضوعات متمايز بوده و حداقل به يك كارآيي مشخص مي انجامد. در دو رشته متمايز دروس مشترك نبايد از 30 درصد كل واحدها (بدون احتساب دروس عمومي) تجاوز كند.
گرايش :
هر يك از شعب يك رشته كه ناظر بر يك تخصص باشد، گرايش ناميده مي شود. اختلاف دروس در دو گرايش از يك رشته نبايد از 7 درصد كل واحدها كمتر و از 30 درصد كل واحدها (بدون احتساب دروس عمومي) بيشتر باشد.
دروس :
دروس دانشگاهي از لحاظ محتوي، به دروس عمومي و اختصاصي (پايه و تخصصي رشته) و از نظر ارتباط با يكديگر به دروس پيوسته (پيش نياز) و مستقل و از جنبه لزوم يا عدم لزوم انتخاب به دروس اجباري و اختياري و از لحاظ نحوه تعليم و تدريس، به دروس نظري، عملي، نظري و عملي، نظري عملي كارآموزي، كارورزي و كارآموزي در عرصه تقسيم ميشود.
تبصره :
دروسي كه به صورت نظري و عملي نوشته مي شوند مستقل از يك ديگر تدريس مي شوند و هر يك كد جداگانه و نمره جداگانه دارند . دروسي كه به صورت نظري – عملي نوشته ميشوند يك درس محسوب شده و كد مشترك و نمره مشترك دارند.
دروس عمومي :
دروسي است كه به منظور توسعه بخشيدن به اطلاعات عمومي دانشجويان و رشد و بينش فرهنگي آنان بر اساس فرهنگ و معارف و عقايد اسلامي و نيز آشنايي با روشهاي علمي عرضه مي شود. اين دروس براي كليه دانشجويان تمامي رشته هاي علوم پزشكي در مقاطع تحصيلي كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته و دوره هاي دكتراي عمومي الزامي است. دروس اختصاصي:
اين دروس به دو دسته، دروس پايه و دروس تخصصي رشته به شرح زير تقسيم مي شود: الف) دروس پايه، دروسي است كه براي آماده نمودن دانشجو، توسعه اطلاعات و تقويت بنيه و بينش علمي وي و درك بهتر دروس تخصصي رشته عرضه مي شود. ب) دروس تخصصي رشته، دروسي است كه صرفًا به منظور ايجاد و افزايش كارايي هاي علمي و عملي يك رشته تدريس مي شود.
دروس جبراني:
در صورتي كه دانشجو دروسي را در مقطع قبل نگذارنده باشد موظف است اضافه بر واحدهاي درسي مقرر، به تشخيص گروه آموزشي و مطابق برنامه آموزشي مربوط آن دروس را به عنوان دروس جبراني بگذراند.
دروس اجباري :
دروسي است كه فارغ التحصيل شدن دانشجو منوط به گذراندن آنهاست و با دروس ديگر قابل تعويض نمي باشد.
دروس اختياري:
دروسي است كه با توجه به مقررات و برنامه هاي آموزشي مي توان آنها را از ميان مجموع هاي از دروس انتخاب كرد.
دروس پيوسته (پيش نياز):
دروسي است كه گذراندن آنها براي گرفتن يك درس ديگر ضروري است. دروس جبراني يا اجباري مي توانند پيش نياز باشند . دروس اختياري نمي توانند پيش نياز باشند.
دروس مستقل:
دروسي است كه انتخاب آنها منوط به انتخاب يا گذراندن درس يا درسهاي ديگري نيست. دروس نظري :
دروسي است كه در كلاس درس ارائه ميشود. دروس عملي :
دروسي است كه در كارگاه، آزمايشگاه و مركز مهارتهاي باليني يا بخشهاي مربوط در دانشكده ارائه ميشود.
دروس كارآموزي :
دروسي است كه در محيط كار واقعي (بيمارستان، درمانگاه، مراكز خدمات درماني ) و يا در محيط شبيه سازي شده (مركز مهارتهاي باليني)براي آموزش مهارتهاي عملي ارائه مي شود. دروس كارورزي:
دروسي است كه در محيط كار واقعي و براي كسب تسلط بر مهارتهاي عملي ارائه ميشود.
دروس كارآموزي در عرصه:
دروسي است كه با هدف آموزش مهارتهاي عملي در عرصه ارائه خدمات بهداشتي درماني ارائه ميشود. شرايط ورود:

ماده 1 (از آيين نامه ها)

شرايط ورود به دوره هاي كارداني، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته، اعم از دوره هاي روزانه و شبانه به شرح زير است :
1-1- پذيرفته شدن در آزمون ورودي.
2-1- برخورداري از سلامت تن و روان براساس ضوابط شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي.
3-1- مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري كشور و داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي، برابر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
4-1- داشتن گواهينامه پايان دوره متوسطه (نظام قديم ) و يا گواهينامه دوره پيش دانشگاهي (نظام جديد ) از داخل يا خارج از كشور، مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش (با توجه به نظام جديد آموزش متوسطه ) يا برابر آن براي آموزشهاي حوزوي (مطابق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) و يا داشتن گواهينامه دوره كارداني براي ورود به دوره كارشناسي ناپيوسته كه حسب مورد به تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد.
5-1- سپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رايگان يا پرداخت شهريه مطابق تعرفه و مقرراتي كه از طريق مراجع ذيربط صادر مي شود.
تبصره 1- چنانچه دانشجو با توجه به ضوابط اعلام شده در دفترچه آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش كشور از سلامت جسمي و رواني لازم براي رشته پذيرفته شده برخوردار نباشد، براساس نظر شوراي پزشكي دانشگاه اجازه تحصيل در رشته اعلام شده را ندارد.
تبصره 2- ارائه تأييديه تحصيلي دوره متوسطه نظام قديم يا پيش دانشگاهي نظام جديد در زمان ثبت نام و حداكثر تا پايان نيمسال اول تحصيلي و ارائه اصل گواهينامه پايان دوره متوسطه يا اصل گواهينامه دوره پيش دانشگاهي حداكثر تا يك سال بعد از ثبت نام اوليه الزامي است.
تبصره 3- پرداخت شهريه، دانش آموختگان را از انجام ديگر تعهدات قانوني خاص معاف نميكند.
تبصره 4- در مورد دانشجويان شبانه به هنگام نام نويسي در هر نيمسال تحصيلي، پرداخت شهريه به دو صورت ثابت و متغير، برابر ضوابط مربوط، علاوه بر رعايت ساير شرايط الزامي است.
تبصره 5- چنانچه دانشجوي دوره روزانه بدون اراده شخصي و به دليل مشكلات دانشگاه به دوره شبانه معرفي گردد از پرداخت هرگونه شهريه اعم از ثابت و متغير معاف خواهد بود.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

پذيرفته شدگان آزمون ورودي، موظفند در مهلت هايي كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور يا دانشگاه اعلام مي شود براي نام نويسي و انتخاب واحد به دانشگاه ذيربط مراجعه نمايند. عدم مراجعه براي نام نويسي در نخستين نيمسال تحصيلي پس از اعلام نتايج آزمون، انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلي در زماني كه دانشگاه اعلام مي كند، براي ادامه تحصيل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه كند . عدم مراجعه دانشجو براي نام نويسي در يك نيمسال بدون اطلاع و عذر موجه به منزله ترك تحصيل است و دانشجو اخراج خواهد شد.
تبصره 1- در موارد استثتايي كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند بايد دلايل آن را حداكثر يك ماه قبل از پايان همان نيمسال بصورت مكتوب به اداره آموزش ارائه دهد، در صورت تأييد موجه بودن ترك تحصيل توسط شوراي آموزشي دانشگاه، آن نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وي محسوب و مرخصي تحصيلي براي آن نيمسال صادر مي شود.
تبصره 2- دانشجويي كه ترك تحصيل نموده، چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايد موظف است به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد

ماده 4 (از آيين نامه ها)

دانشجو در يك زمان حق نام نويسي و ادامه تحصيل در بيش از يك رشته و در هر رشته بيش از يك گرايش در يك يا چند دانشگاه اعم از دولتي يا غير دولتي، روزانه و شبانه را نخواهد داشت . در صورت تخلف، به تشخيص كميته نظا رت بر حسن اجراي مقررات آموزشي وزارت متبوع از ادامه تحصيل در يكي از رشته هاي انتخابي محروم و سوابق تحصيلي وي باطل اعلام مي شود و دانشجو در اين حال موظف است كليه هزينه هاي مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه هاي تعيين شده به دانشگاه ذيربط بپردازد.
تبصره : دانشجويان ممتاز (استعدادهاي درخشان ) از شمول اين ماده مستثني و تابع آئين نامه و ضوابط مربوط به خود مي باشند.

ماده 5 (از آيين نامه ها)

آموزش در تمام دانشگاههاي كشور مبتني بر نظام واحدي است . در نظام واحدي، ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي يا عدم قبولي دانشجو در يك درس به همان درس محدود است . هر واحد درسي، مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به ترتيب به صورت نظري 17 ساعت، عملي يا آزمايشگاهي 34 ساعت، كارگاهي و كارآموزي يا عمليات ميداني و كارآموزي در عرصه 51 ساعت، در طول يك نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني، طبق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي تدريس مي شود. در مورد رشته هايي كه داراي پروژه هستند مدت اجراي پروژه در يك نيمسال متناسب با واحد آن، توسط استاد مربوط تعيين ميشود.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و در صورت ضرورت و داشتن شرايط و امكانات يك دوره تابستاني است مدت آموزش هر نيمسال تحصيلي شامل 17 هفته و هر دوره تابستاني شامل 6 هفته آموزش با رعايت مفاد ماده 5 است.
تبصره 1- طول مدت امتحانات پايان نيمسال يا پايان دوره تابستاني جزو مدت آموزش محسوب نميشود.
تبصره 2- در موارد استثنايي و ضروري، شامل وقوع بلاياي طبيعي، عدم امكان حضور استاد مربوط در طول 17 هفته، بيماري استاد و مواردي از اين قبيل، به پيشنهاد دانشكده مربوط و موافقت شوراي آموزشي دانشگاه، مي توان درس يا درسهايي را در مدتي كوتاهتر از 17 هفته جهت كليه دانشجوياني كه آن درس يا درسها را اخذ كرده اند تدريس نمود، مشروط بر اينكه مجموع ساعات هر واحد درسي از ميزان مقرر در ماده 5 اين آيين نامه كمتر نشود و شركت در كليه كلاسها مطابق ساعات هر واحد درسي الزامي است.

ماده 7 (از آيين نامه ها)

تمام دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي موظفند برنامه هاي درسي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي را اجرا نمايند. تبصره : ترتيب دروس با رعايت پيش نيازها، تنظيم برنامه تحصيلي دانشجويان در طول دوره، روش تدريس و جا به جا كردن ريز مواد و طرح مطالب جديد در يك درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي است.

ماده 8 (از آيين نامه ها)

دانشگاههاي داراي هيأت مميزه مي توانند با توجه به برنامه آموزشي در هر رشته به تشخيص گروه مربوطه تعدادي از دروس اصلي مرتبط با رشته را تعيين و به عنوان دروس اختياري به دانشجويان ارائه دهند، مشروط بر آنكه تعداد واحدها و طول دوره در هر رشته از سقف مجاز در اين آيين نامه تجاوز نكند.

ماده 9 (از آيين نامه ها)

دانشگاه ها مي توانند در صورت لزوم به تشخيص گروه آموزشي و تأييد دانشكده و دانشگاه، در هر رشته از دوره هاي كارشناسي تا 20 ساعت و در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته تا 10 ساعت به عنوان حل تمرين به ساعات تدريس رشته، در طول دوره بيفزايند . اين افزايش ساعت موجب افزايش واحد هر درس نمي شود.

ماده 10 (از آيين نامه ها)

تعداد واحدهاي درسي لازم براي گذراندن هر يك از دوره هاي تحصيلي گروه پزشكي، برابر سر فصل برنامه هاي مصوب شورايعالي برنامه ريزي علوم پزشكي به شرح زير است :
دوره كارداني :بين 64 تا 68 واحد
دوره كارشناسي پيوسته : 130 واحد
دوره كارشناسي ناپيوسته : 65 واحد

ماده 11 (از آيين نامه ها)

هر دانشجوي دوره روزانه در هر نيمسال حداقل 12 و حداكثر 20 واحد درسي و دانشجوي دوره شبانه حداقل 10 و حداكثر 18 واحد را بايد انتخاب كند. تبصره 1: در صورتي كه ميانگين كل نمرات دانشجو در يك نيمسال تحصيلي حداقل 17 باشد مي تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشكده، در نيمسال بعد حداكثر تا 24 واحددرسي را انتخاب كند . دانشجوي دوره شبانه كه داراي اين شرايط باشد مي تواند حداكثر تا 20 واحد درسي را انتخاب كند. تبصره 2- در نيمسال قبل از كارآموزي در عرصه دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل 12 واحد در دوره روزانه و 10 واحد در دوره شبانه معاف است. تبصره 3- تعداد واحدهاي انتخابي در دوره تابستاني حداكثر شش واحد درسي است.

ماده 12 (از آيين نامه ها)

اخذ واحد درسي همراه با كارآموزي در عرصه مجاز نمي باشد.
تبصره 1: در صورت ضرورت و به تأييد شوراي آموزشي دانشگاه اخذ حداكثر يك درس عمومي همراه با كارآموزي در عرصه امكان پذير است . همچنين در صورتي كه دانشجو تنها يك درسي تئوري باقيمانده داشته باشد و قبلا ً آن درس را اخذ نموده و در كلاسهاي مربوط حضور داشته و ليكن در امتحان آن درس شركت نكرده و يا نمره قبولي كسب نكرده باشد، با نظر دانشگاه و تأييد استاد مربوط مي تواند آن درس را همراه با كارآموزي در عرصه اخذ و امتحان آن را در طول ترم از طريق معرفي به استاد بگذراند.
تبصره 2: چنانچه دانشجو در درس معرفي به استاد نمره مردودي گرفت در نيمسال بعد ملزم به انتخاب مجدد آن درس و شركت در كلاس مربوط و كسب نمره قبولي است.
تبصره 3: در مواردي كه در نيمسال قبل از كارآموزي در عرصه دانشجوي دوره روزانه حداكثر 24 واحد درسي و دانشجوي دوره شبانه حداكثر 20 واحد درسي باقي داشته باشد در صورتي كه در نيمسال قبل مشروط نشده باشد با نظر دانشكده مي تواند كليه آن واحدها را انتخاب نمايد.

ماده 13 (از آيين نامه ها)

آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسري ورودي دانشگاهها در دوره هاي كارداني، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته همه رشته هاي تحصيلي كه نمره خام مواد امتحاني آنها در آزمون ورودي، در يك يا چند درس به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده، از حد نصاب معيني كمتر باشد، موظفند حسب نياز رشته، دروسي را كه آن دانشگاه تعيين مي كند به عنوان دروس پيش نياز دانشگاهي علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب، در اولين يا دومين نيمسال تحصيلي بگذرانند. تبصره 1- تعيين نوع درس، تعداد واحد، ريز مواد، نحوه ارائه و زمان تدريس دروس پيش نياز دانشگاهي برعهده شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده و براساس پيشنهاد گروه هاي آموزشي است. تبصره 2- سازمان سنجش آموزش كشور، پس از اعلام نتايج آزمون ورودي، كارنامه پذيرفته شدگان، مشتمل بر نمره خام آنها را در هر يك از مواد امتحاني در اختيار دانشگاههاي ذيربط قرار مي دهد. تبصره 3- ارائه دروس پيش نياز دانشگاهي و چگونگي اجراي آنها، در دانشگاه ها از هر لحاظ از جمله ثبت نمرات در كارنامه دانشجو، احتساب در ميانگين پايان نيمسال و مشروطي و ميانگين كل نمرات دانشجو، مانند دروس دانشگاهي و تابع مقررات آموزش عالي است. تبصره 4- به حداكثر طول دوره تحصيل دانشجوياني كه حداقل 8 واحد از دروس پيش نياز دانشگاهي را گذرانده باشند، حد اكثر يك نيمسال تحصيلي افزوده مي شود.

ماده 14 (از آيين نامه ها)

حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته روزانه 3 سال و در دوره هاي كارشناسي پيوسته روزانه 6 سال و در دوره هاي شبانه به ترتيب 5/3 سال و 7 سال است. در صورتي كه دانشجو نتواند واحدهاي دوره را در حداكثر مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج مي شود.

ماده 15 (از آيين نامه ها)

حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نظري از چهارهفدهم، عملي و آزمايشگاهي از دوهفدهم و كارآموزي در عرصه از يكدهم مجموع ساعات آن درس نبايد تجاوز كند، در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب ميشود. تبصره 1- غيبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده 15 ، در صورتي مجاز خواهد بود كه با ارائه مدارك مستند و تشخيص استاد مربوطه موجه شناخته شود . نحوه برخورد با غيبت دانشجو (موجه يا غير موجه) بر عهده استاد و با تأييد دانشكده خواهد بود. تبصره 2- در صورتي كه غيبت دانشجو در هر درس بيش از ميزان تعيين شده در ماده 15 باشد ولي غيبت او با تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه موجه تشخيص داده شود، آن درس حذف مي شود. در اين حال رعايت حداقل 12 واحد براي دوره روزانه و 10 واحد براي دوره شبانه در هر نيمسال الزامي نيست و نيمسال مذكور به عنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب ميشود.

ماده 16 (از آيين نامه ها)

غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است . و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي گردد. تشخيص موجه بودن غيبت در جلسه امتحان بر عهده شوراي آموزشي دانشگاه است.

ماده 17 (از آيين نامه ها)

دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي، فقط در مهلتي كمتر از دو هفته پس از شروع نيمسال تحصيلي حداكثر دو درس ديگر اخذ نمايد يا دو درس اخذ شده خود را حذف يا دو درس اخذ شده خود را با دو درس ديگر جا به جا نمايد، مشروط بر آنكه تعداد واحدهاي اخذ شده وي از حد مقرر تجاوز نكند. تبصره 1- غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دليل حذف و اضافه و يا به هر دليل ديگر مجاز نيست و در صورت پيش آمد، جزو حداكثر غيبت مجاز دانشجو (ميزان تعيين شده در ماده 15 ) محاسبه و مفاد ماده مذكور اجرا خواهد شد. تبصره 2- حذف و اضافه در دوره تابستاني امكان پذير نيست.

ماده 18 (از آيين نامه ها)

در صورت اضطرار، دانشجو مي تواند تا 5 هفته به پايان نيمسال تحصيلي مانده، فقط يكي از درسهاي نظري خود ر ا با تأييد گروه آموزشي مربوط حذف كند، مشروط بر آنكه اولا غيبت دانشجو در آن درس بيش از چهار هفدهم مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانيا تعداد واحدهاي باقيمانده وي از 12 واحد در دوره روزانه و 10 واحد در دوره شبانه كمتر نشود.

ماده 19 (از آيين نامه ها)

حذف كليه درسهاي اخذ شده در يك نيمسال، حداكثر تا قبل از شروع امتحانات پايان آن نيمسال، تنها در صورتي مجاز است كه بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد . در اين صورت آن نيمسال براي دانشجو مرخصي تحصيلي محسوب خواهد شد محاسبه يا عدم محاسبه اين مرخصي در سنوات مجاز تحصيل دانشجو به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است. تبصره : حذف كليه درسهاي اخذ شده در دوره تابستاني حداكثر تا قبل از شروع امتحانات آن دوره با تأييد شوراي آموزشي دانشگاه امكان پذير است.

ماده 20 (از آيين نامه ها)

ارزيابي پيشرفت دانشجو در هر درس بر اساس ميزان حضور و فعاليت در كلاس، انجام فعاليتهاي آموزشي و نتايج امتحانات بين نيمسال و پايان نيمسال صورت مي گيرد و استاد هر درس مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس است. تبصره : برگزاري امتحان كتبي پايان نيمسال براي هر درس نظري الزامي است.

ماده 21 (از آيين نامه ها)

ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در واحدهاي كارآموزي و كارآموزي در عرصه با توجه به موارد زير انجام ميشود: 1-21 - رعايت اخلاق اسلامي و حرفه اي و حفظ شئون دانشجويي و حسن رابطه با بيماران و مراجعين و كاركنان واحد مربوط. 2-21- حضور مرتب و تمام وقت. 3-21- دقت و احساس مسئوليت در انجام امور محوله طبق ضوابط واحد مربوط. 4-21- افزايش مهارت و بهره گيري دانشجو از واحدهاي كارآموزي و كارآموزي درعرصه. 5-21- شركت در امتحانات پاياني واحدها و كسب نمره لازم.

ماده 22 (از آيين نامه ها)

نتيجه ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو، بر اساس مفاد مندرج در ماده 20 و 21 به صورت نمره تعيين مي شود و نمرات دانشجو در هر درس به صورت عددي بين صفر تا بيست مشخص ميگردد.

ماده 23 (از آيين نامه ها)

حداقل نمره قبولي درهر درس نظري و آزمايشگاهي 10 و كارآموزي و كارآموزي در عرصه 12 مي باشد. دانشجويي كه در هر يك از دروس اجباري مردود شود، در اولين فرصت، ملزم به تكرار آن است . با اين حال نمرات كليه دروس اعم از قبولي و ردي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين نيمسال مربوط و ميانگين كل منظور ميشود. تبصره 1- اگر دانشجويي در يك درس اختياري مردود شود، به جاي آن درس مي تواند از جدول دروس اختياري در برنامه مصوب، درس ديگري را انتخاب كند . با اين حال نمرات كليه دروس اعم از قبولي و ردي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين نيمسال مربوط و ميانگين كل منظور ميشود. تبصره 2 – هر يك از دروس نظري و عملي نمره مستقل دارند، اما نمره دروس نظري – عملي كه يك درس محسوب مي شوند، معدل دو قسمت نظري و عملي و با توجه به ضرايب هر كدام است . در صورتي كه معدل دو قسمت نظري و عملي به 10 نرسد و يا يكي از آنها از 8 كمتر باشد، هر چند معدل به 10 رسيده باشد هر دو قسمت بايد مجددًا تكرار شود.

ماده 24 (از آيين نامه ها)

در موارد استثنايي، نمره كارآموزي در عرصه و دروسي كه در برنامه آموزشي مصوب، توأم با پروژه ارائه مي شوند در صورتي كه به تشخيص استاد و تأييد گروه آموزشي مربوط، تكميل آنها در طول يك نيمسال تحصيلي ميسر نباشد، ناتمام تلقي مي گردد. نمره ناتمام بايد حداكثر تا پايان نيمسال بعد به نمره قطعي تبديل گردد . بديهي است ثبت نمره ناتمام در نيمسالي خواهد بود كه دانشجو واحد را اخذ نموده است.

ماده 25 (از آيين نامه ها)

استاد موظف است گزارش نمره نهايي هر درس را حداكثر ظرف 10 روز پس از برگزاري امتحان آن درس به اداره آموزش دانشكده يا واحد مربوط تسليم نمايد. تبصره : پس از اعلام نمره توسط آموزش، دانشجو مي تواند حداكثر تا 3 روز پس از اعلام نتايج اعتراضات خود را كتبًا به آموزش دانشكده اعلام كند تا رسيدگي لازم صورت پذيرد.

ماده 26 (از آيين نامه ها)

اداره آموزش هر دانشكده يا واحد ذيربط در هر دانشگاه موظف است نمرات دانشجويان را حداكثر تا دو هفته پس از برگزاري آخرين امتحان هر نيمسال و بعد از رسيدگي به اعتراضات دانشجويان و رفع اشتباهات احتمالي، به آموزش كل دانشگاه تسليم نمايد. تبصره : نمره پس از اعلام به آموزش كل دانشگاه غير قابل تغيير است.

ماده 27 (از آيين نامه ها)

در پايان هر نيمسال تحصيلي، ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين كل نمرات او تا پايان آن نيمسال محاسبه و در پايان دوره تحصيلي نيز، ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه و در كارنامه وي ثبت ميشود. تبصره 1- براي محاسبه ميانگين نمرات، تعداد واحدهاي هر درس در نمره آن درس ضرب ميشود و مجموع حاصل ضربها بر تعداد كل واحدهايي كه دانشجو براي آنها نمره قبولي يا مردودي دريافت داشته است تقسيم ميشود. تبصره 2- دوره تابستاني، به عنوان نيمسال تحصيلي محسوب نمي شود. نمرات دروسي كه دانشجو در دوره تابستاني ميگذراند، تنها در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب ميشود.

ماده 28 (از آيين نامه ها)

ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد كمتر از 12 باشد، در غير اين صورت، نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود. تبصره 1: در مواردي كه تعداد واحدهاي ارائه شده توسط دانشگاه براي دورة روزانه كمتر از 12 واحد و براي دوره شبانه كمتر از 10 واحد باشد ، آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نخواهد شد وليكن در صورت كسر ميانگين به عنوان نيمسال مشروطي محاسبه خواهد شد . در مواردي كه به علت مشكلات دانشجو، در دوره روزانه تعداد واحدها كمتر از 12 واحد، و در دوره شبانه كمتر از 10 واحد باشد، آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب و در صورت كسر ميانگين به عنوان نيمسال مشروطي نيز محاسبه خواهد شد. تبصره 2: هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وي و اولياء او كتبًا اطلاع دهد و يك نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نمايد . با اين وصف قصور در اخطار به وي از طرف دانشگاه و يا اظهار بي اطلاعي دانشجو از اين امر، مانعي در اجراي مقررات نخواهد بود.

ماده 29 (از آيين نامه ها)

دانشجويي كه بصورت مشروط نام نويسي مي كند حتي در نيمسال قبل از كارآموزي درعرصه انتخاب بيش از 14 واحد درسي در دوره روزانه و بيش از 12 واحد درسي در دوره شبانه را ندارد. تبصره: در موارد استثنايي، در نيمسال قبل از كارآموزي در عرصه با توجه به تعداد واحد باقي مانده و سوابق تحصيلي دانشجو، ارائه واحد بيشتر از حد مقرر به دانشجوي مشمول ماده 29 به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است . در هر صورت اين تعداد بيش از بيست واحد درسي در دوره روزانه و 18 واحد درسي در دوره شبانه نبايد باشد.

ماده 30 (از آيين نامه ها)

درصورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته در دو نيمسال تحصيلي، اعم از متوالي يا متناوب و كارشناسي پيوسته در سه نيمسال متوالي يا چهار نيمسال متناوب، كمتر از 12 باشد در هر مرحله اي از دوره كه باشد، از ادامه تحصيل محروم ميشود.

ماده 31 (از آيين نامه ها)

دانشجويي كه به لحاظ مشروط شدن بيش از حد، از ادامه تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته محروم مي شود و يا دانشجويي كه تمايل به ادامة تحصيل در آن مقطع را ندارد، ميتواند پس از تطبيق واحدها مطابق قوانين و مقررات مربوط و گذراندن واحدهاي كمبود در مقطع پايين تر و با رعايت ساير ضوابط مربوط، در دوره كارداني رشتة تحصيلي خود فارغ التحصيل شود. تبصره 1: در صورتي كه مقطع پايين تر رشتة دانشجو در آن دانشگاه داير نباشد دانشجو ميتواند پس از اخذ پذيرش از دانشگاه ديگري كه مقطع كارداني رشته مربوط در آن داير است ادامه تحصيل داده و فارغ التحصيل شود. مدرك تحصيلي دانشجو توسط دانشگاه مقصد صادر ميشود. تبصره 2: در صورتي كه رشته تحصيلي دانشجو در مقطع پايين تر، برنامه مصوب و داير نداشته باشد، دانشجو مي تواند با نظر گروه آموزشي مربوط، به يكي از رشته هاي موجود نزديك به رشته تحصيلي خود، در مقطع پايين تر، در آن دانشگاه يا دانشگاه ديگر تغيير رشته دهد و پس از تطبيق واحدها با برنامه رشته جديد مطابق مقررات مربوط و گذراندن واحدهاي كمبود، در مقطع كارداني رشته جديد فارغ التحصيل شود . بديهي است كه تطبيق واحدها وتعيين دروس كمبود، بر عهده گروه آموزشي دانشگاه پذيرنده است . حداكثر فرصت مجاز جهت اخذ پذيرش از دانشگاه ديگر يك نيمسال مي باشد.

ماده 32 (از آيين نامه ها)

دانشجويي كه بدليل مشروط شدن بيش از حد از ادامه تحصيل محروم مي شود، در صورت انجام يا لغو تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است، مي تواند براي تحصيل مجدد به غير از رشته قبلي خود، در آزمون سراسري شركت كند و در صورت قبولي در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصيل دهد . دانشگاه پذيرنده مي تواند، واحدهايي را كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است، با برنامه رشته جديد تطبيق داده و طبق ضوابط اين آيين نامه بعضي يا تمام آنها را بپذيرد.

ماده 33 (از آيين نامه ها)

دانشجو مي تواند پس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي، در هر يك از دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته حداكثر براي يك نيمسال و در دوره كارشناسي پيوسته براي دو نيمسال متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده كند . دانشجويان دوره شبانه مي توانند در هريك از دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته حداكثر براي دو نيمسال و در دوره هاي كارشناسي پيوسته حداكثر براي 3 نيمسال متوالي يا متناوب، از مرخصي تحصيلي استفاده كنند. تبصره 1- موافقت با مرخصي تحصيلي دانشجو در اولين نيمسال تحصيلي با شوراي آموزشي دانشگاه مي باشد. تبصره 2- مدت مرخصي تحصيلي، جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب ميشود.

ماده 34 (از آيين نامه ها)

تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي هر نيمسال، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسليم گردد. تبصره 1: چنانچه تقاضاي مرخصي تحصيلي خارج از زمان مقرر ارائه شود، تصميم گيري به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است. تبصره 2- اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از كسب نظر از دانشكده ذيربط قبل از اتمام مهلت نام نويسي موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتبًا به وي ابلاغ نمايد. تبصره 3: عواقب ناشي از مرخصي تحصيلي بر عهده دانشجو مي باشد.

ماده 35 (از آيين نامه ها)

دانشجويان زن باردار شاغل به تحصيل در كليه رشته هاي علوم پزشكي مي توانند با رعايت ساير ضوابط و مقررات از يك نيمسال مرخصي زايمان، بدون احتساب در سنوات تحصيلي استفاده نمايند.

ماده 36 (از آيين نامه ها)

دانشجوياني كه گواهي و عذر پزشكي موجه آنها به تأييد شوراي پزشكي و شوراي آموزشي دانشگاه رسيده باشد مي توانند از حداكثر يك نيمسال مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات استفاده نمايند.

ماده 37 (از آيين نامه ها)

دانشجويي كه به عنوان همسر يكي از كاركنان دولت، يا همسر يكي از دانشجويان بورسيه به عنوان همراه به خارج از كشور اعزام مي شود، مي تواند با ارائه حكم مأموريت همسر و به تشخيص و تأييد شوراي آموزشي دانشگاه، علاوه بر استفاده از ميزان مرخصي مجاز در طول دوره تحصيل تا 4 سال ديگر نيز از مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات، بهره مند گردد.

ماده 38 (از آيين نامه ها)

دانشجويي كه تمايل به انصراف از تحصيل داشته باشد بايد درخواست انصراف خود را شخصًا به اداره آموزش دانشگاه يا دانشكده تسليم نمايد . اين دانشجو مجاز است فقط براي يك بار حداكثر تا يكماه قبل از پايان همان نيمسال تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي شود و پس از آن حق ادامه تحصيل در آن رشته را ندارد. تبصره : دانشجوي منصرف از تحصيل چنانچه بخواهد مدرك تحصيلي خود را دريافت نمايد موظف است به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد.

ماده 39 (از آيين نامه ها)

انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته و همان مقطع تحصيلي است.

ماده 40 (از آيين نامه ها)

انتقال دانشجو با توافق دانشگاه هاي مبداء و مقصد منوط به داشتن همه شرايط زير است: 1-40 - ادامه تحصيل متقاضي در دانشگاه مبداء از نظر مقررات آموزشي و انضباطي بلامانع باشد. 2-40 - متقاضي حداقل يك نيمسال از دوره آموزشي خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد. 3-40- واحدهاي باقيمانده دانشجو براي دانشگاه مقصد، حداقل نصف كل واحدهاي دوره باشد. 4-40 - ميانگين نمرات دروس گذرانده شده متقاضي، حداقل 12 باشد. تبصره: انتقال محل تحصيل دانشجوياني كه به دستگاه هاي اجرايي خاص تعهد سپرده اند با رعايت شرايط ماده 40 و اعلام موافقت دستگاه اجرايي ذيربط، امكان پذير است.

ماده 41 (از آيين نامه ها)

انتقال دانشجو به هر يك از دانشگاه هاي تهران ممنوع است جز در موارد زير: 1-41 - شهادت، فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو به طوري كه وي به تشخيص مراجع قانوني، به عنوان كفيل خانواده شناخته شود. 2-41 - بيماري صعب العلاج يا معلوليت موثر دانشجو، به نحوي كه به تشخيص شوراي عالي پزشكي قادر به ادامه زندگي به طور مستقل نباشد. 3-41 -ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر كه محل تحصيل يا اشتغال شوهر در تهران باشد به تأييد مراجع ذيربط. تبصره 1- هر يك از موارد مذكور در اين ماده بايد بعد از قبولي دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد. تبصره 2- براي كارمندان رسمي يا پيماني دولت ارائه حكم اشتغال ضروري است و اگر شغل همسر آزاد است گواهي اشتغال و سكونت او در تهران بايد به تأييد مراجع قانوني يا نيروي انتظامي رسيده باشد. تبصره 3- در موارد استثنايي چنانچه محل تحصيل دانشجوي دختر در تهران باشد و همسر او نيز در شهرستان دانشجو باشد، اگر رشته تحصيلي دختر در شهرستان محل تحصيل همسر موجود نباشد، همسر او ميتواند به تهران منتقل شود. تبصره 4- صحت هر يك از موارد مذكور بايد به تأييد دانشگاه مقصد نيز برسد.

ماده 42 (از آيين نامه ها)

انتقال از دوره هاي شبانه به روزانه و از دانشگاه هاي غير حضوري ( پيام نور ) به دانشگاه هاي حضوري اعم از روزانه و شبانه و از دانشگاه هاي غير دولتي به دانشگاه هاي دولتي ممنوع است ولي انتقال به عكس آن با موافقت مبداء و مقصد و رعايت ضوابط مربوط، بلامانع است. تبصره 1: انتقال فرزندان اعضاي هيأت علمي تابع ضوابط و آيين نامه مربوط به خود ميباشد. تبصره 2: انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي داخل كشور تابع ضوابط و آيين نامه مربوط به خود ميباشد.

ماده 43 (از آيين نامه ها)

دانشجوي متقاضي انتقال بايد درخواست انتقال خود را كتبًا با ذكر مورد، حداقل 6 هفته قبل از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه مبداء تسليم نمايد.

ماده 44 (از آيين نامه ها)

دانشگاه مبداء در صورت موافقت با انتقال متقاضي واجد شرايط، موظف است حداكثر ظرف يك هفته، موافقت خود را همراه درخواست دانشجو و ريز نمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد و دانشگاه مقصد مكلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي نظر خود را به دانشگاه مبداء اعلام نمايد. تبصره : در صورت موافقت با انتقال، كليه سوابق دانشجو از دانشگاه مبداء به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبداء قطع مي شود.

ماده 45 (از آيين نامه ها)

در صورت انتقال، واحدهاي گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها 12 و يا بالاتر است پذيرفته مي شود و پذيرفتن واحدهايي كه نمره آنها كمتر از 12 و بيشتر از 10 است بر عهده دانشگاه مقصد است . در هر حال عدم پذيرش واحدهاي درسي دانشجوي انتقالي در حدودي مجاز است كه وي امكان گذراندن واحدهاي باقيمانده خود را در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد. تبصره : تمام نمرات درسي دانشجو در دانشگاه مبداء اعم از قبولي و يا ردي و سوابق آموزشي دانشجوي انتقالي از لحاظ مشروطي، عينًا در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل او محسوب ميشود.

ماده 46 (از آيين نامه ها)

مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد صادر مي شود و در آن مدرك تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدهاي اخذ شده در دانشگاه هاي مبداء و مقصد، با ذكر ميانگين نمرات آنها و سوابق تحصيلي دانشجو قيد ميشود.

ماده 47 (از آيين نامه ها)

انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل در هر مقطع، فقط يك بار مجاز است.

ماده 48 (از آيين نامه ها)

جابجايي دو دانشجو با موافقت دانشگاه هاي مبداء و مقصد، پس از گذراندن حداقل يك نيمسال و در صورت احراز شرايط زير در طول مدت تحصيل براي يكبار بلامانع است. 1-48 - ادامه تحصيل هر دو دانشجو در دانشگاههاي مبداء از نظر مقررات آموزشي و انضباطي بلامانع باشد. 2-48 - سال ورود به تحصيل هر دو دانشجو بايد يكسان باشد و در هر صورت هر دو دانشجوي متقاضي جابجايي نبايد بيش از پنجاه درصد از واحدهاي دوره را گذرانده باشند. تبصره 1- براي جابجايي دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد سپرده اند، كسب موافقت دستگاه اجرايي ذيربط علاوه بر شرايط مذكور الزامي است. تبصره 2-: جابجايي پذيرفته شدگان آزمون سراسري در هر سال تحصيلي با ارائه درخواست، پس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي در دانشگاه مبداء با رعايت مفاد اين فصل بلامانع است. تبصره 3- مدرك فراغت از تحصيل دانشجوياني كه جابجا شده اند، توسط دانشگاه مقصد صادر ميشود.

ماده 49 (از آيين نامه ها)

دانشجوي متقاضي جابجايي بايستي دو نسخه فرم مربوط به جابجايي را از دانشگاه محل تحصيل خود دريافت و تكميل نموده و در فاصله پانزدهم الي پايان تير ماه هر سال به آموزش دانشگاه مبداء تسليم كند . تبصره 1- دانشجوي متقاضي جابجايي منحصرًا مي تواند يك دانشگاه را به عنوان مقصد انتخاب كند. تبصره 2- تقاضاي جابجايي دانشجوياني كه قبلا ً يكبار منتقل يا جابجا شده اند پذيرفته نخواهد شد.

ماده 50 (از آيين نامه ها)

دانشگاهها پس از انقضاي مهلت تعيين شده نسبت به بررسي تقاضاهاي رسيده اقدام و حسب مورد يك نسخه از تقاضاهاي تأييد شده را به همراه شرح واحدهايي كه متقاضيان گذرانده اند به دانشگاه مقصد ارسال مي دارند. تبصره : جابجايي منحصرًا يك بار در سال صورت خواهد گرفت و تقاضاي جابجايي بايستي حداكثر تا پايان مرداد ماه به دانشگاه مقصد رسيده باشد.

ماده 51 (از آيين نامه ها)

از ابتداي شهريور ماه هر سال تحصيلي تقاضاي رسيده در شوراي آموزشي و يا كميته منتخب آن شورا در دانشگاه مقصد مورد بررسي قرار مي گيرد و نتايج تصميمات متخذه قبل از شروع نام نويسي بر اساس تقويم دانشگاهي، توسط معاون آموزشي دانشگاه مقصد به دانشگاه مبداء و از آن طريق به دانشجويان ذينفع اعلام مي گردد. تبصره : جابجايي دانشجويان متقاضي پس از تصويب شوراي آموزشي و يا كميته منتخب آن شورا امري است قطعي و براي طرفين لازم الاجرا است.

ماده 52 (از آيين نامه ها)

در مواردي كه دانشجو به طور موقت ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد مي تواند با توافق دانشگاه هاي مبداء و مقصد به عنوان دانشجوي ميهمان، محل تحصيل خود را به طور موقت براي مدت معين تغيير دهد. تبصره : ميهماني از دوره هاي روزانه به شبانه و از دانشگاه هاي حضوري به غير حضوري و از دانشگاههاي دولتي به غير دولتي و برعكس ممنوع است.

ماده 53 (از آيين نامه ها)

ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه مشروط بر اين است كه دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.

ماده 54 (از آيين نامه ها)

ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس با موافقت دانشگاه مبداء و مقصد، به شرط آنكه تعداد واحدهاي درسي مذكور كمتر از 10 واحد باشد و جمع واحدهاي درسي اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبداء و مقصد در آن نيمسال از 12 واحد كمتر و از بيست واحد بيشتر نشود، بلامانع است.

ماده 55 (از آيين نامه ها)

هر دانشجو در هر رشته مي تواند حداكثر يك نيمسال در دوره كارداني و يا كارشناسي ناپيوسته و دو نيمسال در دوره كارشناسي پيوسته، در يك دانشگاه، به طور تمام وقت، به صورت ميهمان تحصيل كند . در هرحال واحدهايي كه دانشجو به صورت ميهمان، چه بصورت تمام وقت، و چه بصورت تك درس در يك يا چند دانشگاه گذرانده است، نبايد از 40 درصد كل واحدهاي دوره تجاوز كند. تبصره : انتخاب واحد دانشجو چه به صورت تك درس و چه به صورت تمام وقت بايد با اطلاع گروه آموزشي مربوط در دانشگاه مبداء و طبق شرايط دانشگاه مقصد باشد.

ماده 56 (از آيين نامه ها)

واحدهايي كه دانشجوي ميهمان در يك يا چند دانشگاه مي گذراند، عينًا در كارنامه او در دانشگاه مبداء ثبت مي شود و نمرات آنها در محاسبه ميانگين نيمسال و ميانگين كل او منظور خواهد شد. حداقل نمره قبولي دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد 12 مي باشد و واحدهايي را كه دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره كمتر از 12 گذرانده است بايد مجددًا بگذراند.

ماده 57 (از آيين نامه ها)

مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان توسط دانشگاه مبداء صادر مي شود.

ماده 58 (از آيين نامه ها)

دانشجو در طول دوران تحصيل در مقطع كارداني و كارشناسي پيوسته مي تواند با داشتن شرايط زير و موافقت دانشگاه ذيربط از رشته اي به رشته ديگر تغيير رشته دهد: 1-58 - ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد. 2-58 - حداقل يك ششم و حداكثر يك دوم واحدهاي دوره را گذرانده باشد. 3-58 - نمره آزمون ورودي متقاضي در سال ورود به دانشگاه از نمره آزمون پايين ترين فرد پذيرفته شده در سهميه و رشته مورد تقاضا در همان سال در دانشگاه مقصد كمتر نباشد. 4-58 – با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل، امكان گذراندن واحدهاي درسي موردنياز در رشته جديد را داشته باشد. تبصره 1- تغيير رشته در مقطع كارشناسي ناپيوسته ممنوع است. تبصره 2-تغيير رشته دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد دارند، با رعايت كليه شرايط اين ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرايي ذيربط امكان پذير است. تبصره 3- تغيير رشته به رشته هايي كه در ضوابط گزينش آنها شرايط خاصي پيش بيني شده است، موكول به احراز شرايط مربوط است. تبصره 4- دانشجو در طول تحصيل خود تنها يك بار ميتواند تغيير رشته دهد.

ماده 59 (از آيين نامه ها)

تغيير رشته در مقاطع هم سطح صورت مي گيرد، درغير اين صورت فقط از مقطع بالاتر به مقطع پايين تر امكان پذير است.

ماده 60 (از آيين نامه ها)

در صورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته، دانشجو موظف است در اولين فرصت در رشته جديد ثبت نام و انتخاب واحد نمايد . پس از ثبت نام، دانشجو اجازه بازگشت به رشته قبلي را ندارد.
تبصره 1- اقدام نكردن دانشجو به ثبت نام در رشته جديد در وقت معين به منزله انصراف از تغيير رشته تلقي ميشود و حق تغيير رشته تا پايان دوره سلب مي شود.
تبصره 2- دانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جديد تابع مقررات رشته قبلي مي باشد.

ماده 61 (از آيين نامه ها)

در صورتي كه دانشجو همزمان داراي شرايط انتقال و همچنين شرايط تغيير رشته باشد، تغيير رشته توام با انتقال بلامانع است. تبصره: تغيير رشته توام با انتقال از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و بر عكس در صورت داشتن شرايط تغيير رشته و انتقال، بلامانع است.

ماده 62 (از آيين نامه ها)

دروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است در گروه آموزشي رشته جديد بررسي و معادلسازي مي شود و فقط دروسي از وي پذيرفته مي شود كه به تشخيص گروه آموزشي، بادروس رشته جديد، حداقل 80 درصد اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هر يك از آن دروس نيز از 12 كمتر نباشد.
تبصره 1- دروس پذيرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل منظور مي شود، ولي نمرات دروس پذيرفته نشده بدون احتساب در ميانگين در كارنامه دانشجو باقي مي ماند .در اين صورت چنانچه ميانگين كل واحدهاي پذيرفته نشده او كمتر از 12 باشد با تصميم شوراي آموزشي دانشگاه، جمعًا به عنوان يك نيمسال مشروطي، براي دانشجو در رشته جديد منظور ميشود.
تبصره 2- در صورتي كه تعداد واحدهاي دروس پذيرفته نشده دانشجو، در حدي باشد كه امكان گذراندن واحدهاي مورد نياز رشته جديد را در طول مدت مجاز تحصيل از وي سلب كند، با تقاضاي تغيير رشته او موافقت نميشود.

ماده 63 (از آيين نامه ها)

متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خود را همراه با مدارك لازم حداقل 6 هفته پيش از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه محل تحصيل خود تسليم نمايد.

ماده 64 (از آيين نامه ها)

چنانچه دانشجو از مقطع كارشناسي پيوسته به مقطع كارداني تغيير رشته دهد، حداكثر مدت مجاز تحصيل بر مبناي دوره كارداني محاسبه و به ازاي هر بيست واحد پذيرفته شده از دانشجو حداكثر يك نيمسال از طول مدت مجاز تحصيل وي كاسته ميشود.

ماده 65 (از آيين نامه ها)

چنانچه دانشجو در دوران تحصيل دچار بيماري يا سانحه اي گردد كه به تشخيص شوراي پزشكي دانشگاه و به تأييد شوراي آموزشي دانشگاه توانايي ادامه تحصيل در آن رشته و يا امكان بهره گيري از كارايي حاصل از آن را طبق جدول نقص عضو از دست بدهد، اجازه ادامه تحصيل در آن رشته را ندارد و مي تواند با رعايت ساير مقررات به رشته ديگري كه از لحاظ نمره آزمون ورودي نزديكترين نمره را دارد تغيير رشته دهد . در اين حال دانشجو از رعايت شرايط موضوع ماده 58 به استثناي بند 1 معاف خواهد بود تبصره : در مواردي كه دانشجو در طول دوره تحصيل دچار اختلالات رواني و رفتاري يا بيماري جسمي و نقص عضو مؤثر گردد به نحوي كه توانايي ادامه تحصيل در هيچ يك از رشته هاي گروه آزمايشي مربوط را نداشته باشد، مي تواند با نظر شوراي پزشكي دانشگاه و با تأييد شوراي آموزشي دانشگاه به رشته اي در گروه آزمايشي ديگر كه از لحاظ نمره آزمون ورودي نزديكترين نمره را دارد، پس از كسب موافقت دانشگاه مقصد تغيير رشته دهد.

ماده 66 (از آيين نامه ها)

معادلسازي و پذيرش دروسي كه دانشجو قبلا ً در دانشگاهها يا ديگر مقاطع تحصيلي گذرانده است با رعايت شرايطي به شرح زير مجاز است: 1-66- دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به شركت در آزمون ورودي رشته جديد باشد. 2-66- دانشگاه قبلي و مدارك تحصيلي آن مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت علوم تحقيقات و فناوري باشد. 3-66- تحصيل دانشجو در دانشگاه قبلي مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشد. 4-66 - محتواي آموزشي دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جديد به تشخيص گروه آموزشي حداقل 80 درصد اشتراك محتوايي داشته و نمره هر يك از دروس از 12 كمتر نباشد. تبصره 1- معادلسازي دروس تخصصي در مقاطع هم سطح يا از مقاطع بالاتر به پايين تر امكانپذير است. تبصره 2- معادلسازي و پذيرفتن دروس توسط گروه هاي آموزشي ذيربط در دانشگاه پذيرنده انجام مي شود. تبصره 3- نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجو در محاسبه ميانگين نيمسال محسوب نميشود ولي در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب خواهد شد. تبصره 4- به ازاء هر 20 واحد از دروس پذيرفته شده دانشجو، يك نيمسال تحصيلي از حداكثر مدت مجاز تحصيل وي كاسته ميشود.

ماده 67 (از آيين نامه ها)

ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل بايد حداقل 12 باشد تا در رشته تحصيلي خود حسب مورد مدرك كارداني، كارشناسي پيوسته و يا كارشناسي ناپيوسته دريافت كند. در صورتي كه ميانگين كل نمرات دانشجو از 12 كمتر باشد چنانچه از نظر طول مدت تحصيل مانعي نداشته باشد. ميتواند حداكثر تا 20 واحد درسي از درسهايي را كه با نمره كمتر از 12 قبول شده است در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته، در يك نيمسال تحصيلي و در دوره كارشناسي پيوسته، در 2 نيمسال تحصيلي مجددًا انتخاب و آن دروس را تكرار كند تا ميانگين كل خود را جبران نمايد. در اين صورت نمرات دروس تكراري علاوه بر نمرات قبلي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل نمرات او محسوب ميشود.
تبصره 1- در صورتي كه دانشجو مطابق مفاد ماده 67 دروس تكراري را اخذ نمايد و در امتحان آن دروس مردود شود، چنانچه پس از احتساب كليه نمرات قبولي، ردي و تكراري ميانگين كل وي به 12 رسيده باشد، قبولي قبلي او در آن درس ملاك عمل است و دانشجو مي تواند فارغ التحصيل شود . در صورتي كه ميانگين كل وي به 12 نرسيده باشد، چنانچه دانشجوي مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته باشد از تحصيل محروم و اخراج مي شود و در صورتي كه دانشجوي مقطع كارشناسي پيوسته باشد، دانشجو در آن درس مردود است و عليرغم اين كه قبلا ًدر آن درس نمره قبولي كسب نموده بايستي مجددًا آن درس را با رعايت مفاد ماده 67 تكرار نمايد.
تبصره 2- دانشجويي كه نتواند يا نخواهد از مقررات مذكور در اين ماده استفاده كند يا عليرغم استفاده از آن نتواند كمبود ميانگين كل نمرات خود را جبران نمايد در صورتي كه مقطع تحصيلي او كارداني يا كارشناسي ناپيوسته باشد از تحصيل محروم و اخراج مي شود و در صورتي كه در مقطع كارشناسي پيوسته باشد براساس ماده 31 و تبصره هاي آن اقدام ميگردد.

ماده 68 (از آيين نامه ها)

دانشجويي كه كليه واحدهاي درسي يكي از مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات اين آيين نامه با موفقيت گذرانده باشد فارغ التحصيل آن دوره شناخته ميشود.
تبصره 1- تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو روزي است كه آخرين نمره درسي وي توسط استاد به اداره آموزش دانشكده تحويل ميشود.
تبصره 2- با توجه به تبصره 1و رعايت دقيق مفاد ماده 25 ضرورت دارد هر دانشگاه در هر نيمسال، زمان خاصي را براي اعلام فراغت از تحصيل دانشجويان تعيين و مقدمات آن را فراهم سازد.
تبصره 3- قيد كلمه شبانه در مدارك فراغت از تحصيل دانش آموختگان دوره هاي شبانه الزامي است.

ماده 69 (از آيين نامه ها)

اين آيين نامه در 12 فصل و 69 ماده و 81 تبصره در بيست و ششمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 23/3/1383 مصوب گرديد و براي آن دسته از دانشجوياني كه از سال تحصيلي 84-1383 وارد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مي شوند لازم الاجرا است و از اين تاريخ به بعد تمام آيين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهاي مغاير با آن براي اين گروه از دانشجويان لغو مي شود.

نسخه چاپي ارسال به دوست

چهارشنبه ٢٦ بهمن ١٣٩٣ - ٠٩:٢٩ / شماره خبر: ٤٠٨٩ / تعداد نمايش: 31850

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج