وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين نامه استاد راهنما

عنوان قانون:

متن قانون:

مقدمه (از آيين نامه ها)

مصوب بيست و پنجمين جلسه مورخ 23/12/1382 شورايعالي برنامه ريزي علوم پزشكي وزارت متبوع براي كليه دانشجويان مقاطع كارداني، كارشناسي پيوسته، ناپيوسته و دكتراي عمومي، دندانپزشكي و داروسازي صرفنظر از سال ورود به دانشگاه از مهر ماه 1383 لازم الاجرا است.
مقدمه
استاد راهنماي يكي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي است كه به پيشنهاد معاونت آموزشي دانشكده و حكم رئيس دانشكده، مسئوليت هدايت تحصيلي و راهنمايي دانشجويان در مقاطع تحصيلي مختلف را در زمينه مشكلات آموزشي، پژوهشي و فردي برعهده ميگيرد.

ماده 1 (از آيين نامه ها)

اعضاي هيأت علمي مي توانند استاد راهنما (يا استاد راهنماي جانشين ) شوند كه قبل از شروع كار، در دوره هاي آموزشي كه به اين منظور توسط دانشگاهها برگزار مي شود شركت نمايند. (آئين نامه اجرايي اين دوره هاي آموزشي توسط معاونت آموزشي و امور دانشگاهي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي گردد.)

ماده 2 (از آيين نامه ها)

اساتيد راهنما ترجيحًا از ميان اعضاء هيأت علمي علاقه مند به امور آموزشي و متقاضي پذيرش مسئوليت راهنمايي دانشجويان با حداقل سه سال سابقه فعاليت آموزشي، به پيشنهادمعاونت آموزشي دانشكده و حكم رئيس دانشكده انتخاب مي شوند.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

حتي الامكان انتخاب اساتيد راهنما با توجه به جنسيت دانشجويان صورت گيرد و در طول تحصيل دانشجو استاد راهنما ثابت بماند. تبصره : در رشته پزشكي و دندانپزشكي پس از مقطع علوم پايه، استاد راهنماي جديد انتخاب ميشود.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

دانشجويان انتقالي در طول تحصيل در دانشگاه مقصد همانند دانشجويان هم طراز خود از خدمات استاد راهنما برخوردار خواهند شد.

ماده 5 (از آيين نامه ها)

استاد راهنماي جانشين به پيشنهاد استاد راهنما و تائيد رئيس دانشكده، در زمان حضور نداشتن استاد راهنما (حداكثر به مدت 6 ماه) با همان مسئوليتها، انتخاب مي شود. در صورتي كه عدم حضور استاد راهنما بيش از 6 ماه ادامه داشته باشد، استاد راهنماي جانشين جايگزين استاد راهنما خواهد شد.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

رؤسا و معاونين دانشگاهها و دانشكده ها و رؤساي مراكز آموزشي درماني با توجه به گستردگي شرح وظائف خود نميتوانند استاد راهنما شوند.

ماده 7 (از آيين نامه ها)

حتي الامكان دانشجويان خارجي تحت نظر يك استاد راهنما باشند.

ماده 8 (از آيين نامه ها)

استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر در صورتي كه تمامي مفاد اين آئين نامه را انجام دهد، به عنوان استاد راهنما نيز شناخته ميشود.

ماده 9 (از آيين نامه ها)

اساتيد راهنما موظف به انجام وظائف زير ميباشند:
1- ارزيابي مداوم و شناخت وضعي ت تحصيلي دانشجو در گذشته و حال و پيگيري آن در آينده.
2- شناخت نسبت به استعدادها و توانايي هاي بالقوه دانشجو و كمك به شكوفايي منطقي آنها.
3- آشنا كردن دانشجو با مقررات و ضوابط آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و انضباطي در مقطع مربوطه.
4- ارائه راهنمايي هاي لازم به دانشجو در زمينه شغلي و نحوه ادامه تحصيل و آماده سازي وي براي پذيرش مسئوليت شغلي در آينده.
5- هدايت و برنامه ريزي درسي.
6- تأييد كليه فرمهاي انتخاب واحد، گواهي پزشكي، ميهماني، انتقال، جابجائي، حذف و اضافه و حذف اضطراري واحدهاي درسي.
7- بررسي و ريشه يابي زمينه هاي احتمالي افت تحصيلي و كمك به دانشجو در جهت پيشرفت تحصيلي و جبران كاستيها.
8- توجه به استرسهاي محيطي، خانوادگي و تحصيلي و در صورت نياز ارجاع به مراكز مشاوره جهت پيشگيري از بروز مشكلات جدي.
9- معرفي دانشجويان موفق در زمينه هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي به شوراي تشويق دانشكده.
10 - معرفي دانشجويان از طريق معاون آموزشي دانشكده به واحدهاي مختلف دانشگاه و از جمله مركز مشاوره و راهنمايي تحصيلي دانشگاه در مواردي كه نياز به همكاري، راهنمايي و مشاوره تخصصي داشته باشد.
11 - اطلاع به خانواده دانشجو در زمينه مشكلات وي و مشاوره با آنان درصورت لزوم.
12 - مشورت با صاحبنظران و كارشناسان مسائل مربوط به مشكلات دانشجويان به منظور يافتن مناسبترين شيوه كمك به دانشجويان و استفاده مستمر از شيوه ها و ابزارهاي توانايي هاي خود براي انجام صحيح وظائف محوله.
13 - اعلام مشكلات دانشجويان به مدير گروه مربوطه.
14 - حضور مفيد به مدت حداقل 1 ساعت به ازاي هر 5 دانشجو در هفته . (برنامه آن براساس ساعات كلاس دانشجويان تحت پوشش با هماهنگي مسئول اساتيد راهنما و مدير گروه مربوطه تهيه مي شود. ساعات و محل ملاقات با دانشجويان بايد از ابتداي هر نيم سال مشخص گردد به نحوي كه حتي الامكان با برنامه هاي ديگر، دانشجويان تداخل نداشته باشد.)
15 - حضور در دانشكده از يك روز قبل از ثبت نام تا يك روز پس از آن و همچنين در روزهاي حذف و اضافه و حذف اضطراري واحدهاي درسي.
16 - بررسي و تحليل وضعيت تحصيلي دانشجويان براساس فرمهاي تكميل شده مشخصات فردي و تحصيلي آنان و برآورد حدودي از وضعيت عاطفي و تربيتي دانشجو و ثبت كليه اطلاعات بدست آمده به صورت محرمانه در پرونده اي كه بدين منظور براي هر دانشجو در محل دانشكده ايجاد شده است.
17 - تهيه گزارش عملكرد در پايان هر نيمسال تحصيلي و ارائه به مسئول اساتيد راهنماي دانشكده براي جمع بندي و ارسال به معاونت آموزشي دانشكده.
18 - شركت در جلسات اساتيد راهنماي دانشكده.
19 - تسلط به قوانين و مقررات آموزشي و آگاهي كامل از وظائف و اختيارات.
20 - رعايت محرمانه بودن اطلاعات مربوط به دانشجو.

ماده 10 (از آيين نامه ها)

براي اساتيد راهنما در ازاي خدمات راهنمايي دانشجويان، امتيازات زير در نظر گرفته خواهد شد:
1- به ازاي هر دانشجو معادل 2/0 واحد درسي در هر نيمسال تحصيلي در وظايف آموزشي وي منظور خواهد شد.
2- به ازاي هر 10 دانشجو در هر سال تحصيلي، 2 امتياز جهت ارتقاء از ماد ه 3 آئين نامه ارتقاي اعضاي هيأت علمي منظور خواهد شد.
تبصره 1: تعداد دانشجويان مرتبط با هر استاد راهنما (يا استاد راهنماي جانشين در غياب استاد راهنما ) حداكثر 15 دانشجو (معادل 3 واحد درسي ) در هر نيمسال تحصيلي خواهد بود كه ترجيحًا از ميان وروديهاي يك سال تحصيلي برگزيده ميشوند.
تبصره 2- در شرايط خاص، دانشكده مي تواند تعداد دانشجويان را به حداكثر 20 نفر افزايش يابد.
تبصره 3- واحدهاي مذكور اضافه بر واحد موظف آموزشي هر عضو هيأت علمي بوده و به صورت حق التدريس پرداخت خواهد شد.
تبصره 4- امتيازات داده شده به اساتيد راهنما براساس عملكرد و انجام وظايف مربوطه با تأييد معاون آموزشي دانشكده جهت لحاظ در سابقه آموزشي آنان به معاونت آموزشي دانشگاه منعكس خواهد شد.
تبصره 5-چنانچه استاد راهنما بخشي از وظايف مندرج در ماده 10 را اجرا نكند، به همان ميزان از امتيازات وي كسر خواهد شد. در صورتي كه استاد راهنما به تشخيص مسئول اساتيدراهنما در اجراي وظايف محوله قصور بارز داشته باشد، با نظر و حكم رئيس دانشكده از اين مسئوليت خلع خواهد شد.

ماده 11 (از آيين نامه ها)

مسئول اساتيد راهنماي هر دانشكده طي حكمي از طرف رياست دانشكده منصوب و زير نظر معاون آموزشي دانشكده فعاليت ميكند.
تبصره 1- مسئول اساتيد راهنما در قبال نظارت بر نحوه فعاليت هاي اساتيد راهنما، از امتيازي معادل 3 واحد درسي در هر نيمسال تحصيلي برخوردار ميشود.
تبصره 2- مسئول اساتيد راهنما در جلسات شوراي آموزشي دانشكده بدون حق رأي شركت ميكند.

ماده 12 (از آيين نامه ها)

تقسيم دانشجويان بين اساتيد راهنما توسط معاون آموزشي و مسئول اساتيد راهنماي دانشكده حداكثر تا قبل از شروع انتخاب واحد هر نيمسال تحصيلي انجام مي شود.

ماده 13 (از آيين نامه ها)

قبل از آغاز هر نيمسال تحصيلي، برنامه حضور اساتيد راهنما با توجه به برنامه كلاسي دانشجويان تحت پوشش هر استاد، تنظيم شده و به مسئول اساتيد راهنماي دانشكده تحويل ميگردد. استاد راهنما موظف است به جز ايام تعطيلات يا مرخصي، در بقيه طول سال جهت پاسخگويي به مشكلات دانشجويان مربوطه در ساعات مشاوره در اتاق خود يا محل مشخص شده حضور داشته باشد.

ماده 14 (از آيين نامه ها)

مسئول اساتيد راهنماي دانشكده پس از اخذ برنامه اساتيد راهنماي كليه گروههاي تحت پوشش طي اطلاعيه اي با همكاري آموزش دانشكده، اين برنامه را به اطلاع دانشجويان دانشكده مي رساند. نظارت بر اجراي اين برنامه بر عهده مسئول اساتيد راهنماي دانشكده ميباشد.

ماده 15 (از آيين نامه ها)

توسط اساتيد راهنما براي دانشجويان پرونده اي تشكيل مي شود كه بايد حاوي اطلاعات ذيل باشد:
الف : پرسشنامه اي كه شامل اطلاعات فردي، تحصيلي، خانوادگي، اجتماعي و اقتصادي دانشجو باشد . اين پرسشنامه (فرم الف و ب ) در روز ثبت نام اوليه توسط دانشجو تكميل شده و به استاد راهنما تحويل داده مي شود.
ب: فرم وضعيت تحصيلي دانشجو كه شامل خلاصه اطلاعات هر نيمسال تحصيلي وي ميباشد. اين فرم توسط معاونت آموزشي دانشكده تكميل ميگردد.
ج: تصاوير كارنامه هاي پايان هر نيمسال تحصيلي دانشجو كه توسط آموزش دانشكده در اختيار استاد راهنما گذاشته ميشود.
د: فرم گزارش مربوط به ثبت مراجعات دانشجو به استاد راهنما و مشاوره ها و راهنماييهاي انجام شده از سوي استاد راهنما.
هـ: نسخه گزارش ويژگي هاي عاطفي، فرهنگي و تربيتي دانشجو به مركز مشاوره دانشگاه به همراه نتايج معاينات، اقدامات درماني و مشاوره هاي انجام شده.

ماده 16 (از آيين نامه ها)

اساتيد راهنما بايستي در پايان هر نيمسال تحصيلي فرم گزارش عملكرد را تكميل نمايند، گزار شهاي عملكرد اساتيد راهنماي هر دانشكده توسط مسئول اساتيد راهنما، جمع بندي و به معاونت آموزشي دانشكده ارسال مي گردد.

ماده 17 (از آيين نامه ها)

ارزيابي اساتيد راهنما تو سط دانشجويان انجام و نتايج آن از طريق مسئول اساتيد راهنما به معاون آموزشي دانشكده ارائه مي شود. لازم است، اساتيد راهنماي موفق توسط دانشكده تشويق شوند.

ماده 18 (از آيين نامه ها)

اساتيد راهنما بايستي در جلسات هماهنگي ماهانه كه توسط معاون آموزشي دانشكده تشكيل ميشود، شركت كنند.

ماده 19 (از آيين نامه ها)

ادارات آموزش دانشكده ها لازم است بطور مداوم گزارش وضعيت درسي شامل انتخاب واحد، كارنامه و احكام تشويقي و يا احكام كميته انضباطي دانشجويان را به صورت محرمانه در اختيار اساتيد راهنما قرار دهند . درصورت لزوم پرونده تحصيلي دانشجو با هماهنگي معاون آموزشي دانشكده ميتواند توسط استاد راهنما بررسي شود.

ماده 20 (از آيين نامه ها)

معاونتهاي آموزشي، پژوهشي و دانشجويي موظف هستند كه تصوير كليه آئين نامه ها و مقررات آموزشي، پژوهشي و رفاهي را جهت اطلاع كليه اساتيد راهنما براي مسئول اساتيد راهنما ارسال كنند.

ماده 21 (از آيين نامه ها)

حضور استاد راهنماي دانشجو در جلسات دانشگاه يا دانشكده كه در مورد دانشجوي تحت پوشش وي تصميم گيري آموزشي، رفاهي يا انضباطي صورت مي گيرد به صورت مشورتي الزامي است

ماده 22 (از آيين نامه ها)

اداره مشاوره وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز در سطح ستادي نسبت به تهيه و ارائه راهكارهاي مناسب و متون آموزشي و مطالعاتي براي مراكز مشاوره و راهنمايي تحصيلي دانشگاهها اقدام خواهد نمود.

ماده 23 (از آيين نامه ها)

رياست دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي لازم است حمايتهاي لازم اداري و مالي را براي تحقق وظايف اساتيد راهنما به عمل آورد.

ماده 24 (از آيين نامه ها)

اين آئين نامه در 24 ماده و 8 تبصره در بيست و پنجمين شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 23/12/1382 تصويب گرديد و از تاريخ تصويب كليه آئين نامه هاي مغاير با آن ملغي مي باشد.

پرسشنامه اطلاعات فردي دانشجو

دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني..........
دانشكده :                              رشته تحصيلي :
مقطع تحصيلي:                       سال ورود:
نام :                   نام خانوادگي:                  شماره شناسنامه:                   تاريخ تولد:
جنس :                   وضعيت تاهل :                   تعداد فرزندان:
آدرس و محل سكونت خانواده :
رشته تحصيلي دوران متوسطه :                      معدل سال سوم متوسطه:
سال پايان دوره پيش دانشگاهي :                     معدل دوره پيش دانشگاهي:
سال و محل اخذ ديپلم :                  گروه آزمايشي آزمون سراسري :                   نوع سهميه قبول شده :
نوع مدرك، سال و دانشگاه محل اخذ مدرك كارداني و يا كارشناسي :
سابقه انصراف يا تغيير رشته :

نمرات دروس عمومي آزمون سراسري :
نام درس
نمره

نمرات دروس اختصاصي آزمون سراسري :
نام درس
نمره

مشخصات اعضاي خانواده :
نسبت نام ونام خانوادگي متولد ميزان تحصيلات شغل

(فرم ب) محرمانه
پرسشنامه اطلاعات فردي دانشجو
دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني......
نام :                  نام خانوادگي:                      شماره دانشجويي :
دانشكده:                    رشته تحصيلي :                مقطع تحصيلي :                    سال ورود:
• وضعيت سرپرست خانواده:
• وضعيت اقتصادي خانواده:
• وضعيت سلامتي جسمي دانشجو در گذشته و حال:
• وضعيت سلامتي رواني دانشجو در گذشته و حال:
• نام بيماري در صورت وجود:
• سابقه استفاده از خدمات مشاوره:
• وضعيت نظام وظيفه:
• فعاليتهاي اوقات فراغت:
• بهترين تفريح و سرگرمي:
• استعمال سيگار و مواد مخدر:
• حوادث مهم زندگي:
• مشاغل در طي زندگي:
• وضعيت اقتصادي دانشجو:
• روابط مابين اعضاي خانواده:
پرسشنامه اطلاعات تحصيلي دانشجو
دانشگاه /دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني.............
نام و نام خانوادگي :                  رشته تحصيلي :                 سال ورود :             مقطع تحصيلي:

سال تحصيلي-نيمسال تحصيلي-تعدادواحدگرفته شده-تعدادواحدمردودي-معدل نيمسال-وضعيت نيمسال(مشروط ،مرخصي تحصيلي،ارفاقي)


                                         فرم گزارش مشاوره
تاريخ مراجعه :
نام و نام خانوادگي دانشجو :                              رشته تحصيلي:
سال ورود:                                                 مقطع تحصيلي :
- محور كلي مشاوره:
- ارزيابي استاد راهنما از علائق شغلي و هدفهاي تحصيلي دانشجو:
- توصيه ها و ارزيابي استاد راهنما:
- ارزيابي استاد راهنما از استعداد و ويژگي هاي شخصيتي دانشجو:
- خلاصه راهنمائي هاي ارائه شده:
نام و نام خانوادگي استاد راهنما
امضاء
 

 

نسخه چاپي ارسال به دوست

يکشنبه ٣ خرداد ١٣٨٨ - ٠٩:٢٨ / شماره خبر: ٤٠٨٨ / تعداد نمايش: 11103

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج