وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين نامه تشكيل شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در آموزش عالي و اصلاحيه بعدي

عنوان قانون:

متن قانون:

ماده 1 (از آيين نامه ها)

تعريف و هدف:
براي نيل به هدف شكوفاسازي استعدادهاي درخشان در آموزش عالي، با عنوان شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در آموزش عالي براي تعيين سياستها و راهنمائيهاي عملياتي و به اجراء درآوردن طرحهاي آزمايشي شكوفاسازي استعدادهاي درخشان در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تشكيل مي شود. اين شوراء براي ايفاي رسالتهاي خود با استفاده از اختيارات ويژه نسبت به وضع مقررات خاص و اصلاح آيين نامه ها و مقررات موجود اقدام مي كند.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

شرح وظائف و اختيارات شورا:
1- تعيين سياستها و راهنمائيهاي عملياتي به منظور شكوفاسازي استعدادهاي درخشان در آموزش عالي.
2- تصويب طرحها، آيين نامه ها و برنامه هاي آموزشي خاص استعدادهاي درخشان.
3- تصويب ضوابط و مقررات مورد نياز براي اجراي برنامه هاي مصوب.
4- تعيين ضوابط و معيارهاي انتخاب دانشگاهها و مراكز اجرائي.
5- صدور مجوز اجراي برنامه هاي خاص استعدادهاي درخشان به دانشگاهها و مراكز واجد شرايط.
6- نظارت بر نحوه اجراي برنامه هاي مصوب و ارزيابي اثر بخشي اجراي برنامه ها.
7- فراهم ساختن امكانات لازم براي اجراي برنامه هاي مصوب و برطرف ساختن مشكلات موجود در اين زمينه.
8- تصميم گيري در مورد ادامه، اصلاح و يا توقف اجراي برخي از برنامه ها بر مبناي ارزيابي هاي به عمل آمده.
9- تخصيص اعتبارات خاص پرورش استعدادهاي درخشان به دانشگاهها و مراكز اجرائي.
10- تشكيل كميته هاي تخصصي و كارشناسي براي تدوين و اصلاح برنامه هاي آموزشي و آيين نامه ها به منظور حل مسائل و مشكلات خاص اين دوره ها.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

تركيب اعضاي شورا:
1- وزير فرهنگ و آموزش عالي، رئيس شورا.
2- معاونان آموزشي وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
3- معاونان پژوهشي وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
4- رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران.
5- رئيس سازمان سنجش آموزش كشور.
6- دبير شوراي عالي برنامه ريزي.
7- سه نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي به پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات و فناوري و تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي.1
8- دبير شورا.
9- رئيس دانشگاه آزاد اسلامي.2
تبصره 1- از افراد رديف 7 يك نفر يا بيشتر بايد داراي تخصص در روانشناسي تربيتي باشد. احكام آنها را وزير فرهنگ و آموزش عالي صادر مي كند.
تبصره 2- دبيرخانة شورا در حوزة معاونت آموزشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي تشكيل مي شود و دبير شورا به پيشنهاد معاون آموزشي و حكم وزير فرهنگ و آموزش عالي تعيين مي شود.
تبصره 3- جلسات شورا با حضور رئيس يا نايب رئيس شورا رسميت م ي يابد و براي اتخاذ تصميم در هر مورد رأي موافق 7 نفر از اعضاي شورا ضروري است.
1- اصلاحيه بر اساس مصوبه مورخ 15/5/1384 رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي بند 7 ماده «2» قبل از اصلاح : چهار نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و موسسات پژوهشي به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش عالي و تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
2- اصلاحيه به موجب مصوبه مورخ 15/5/1384 رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي. -براساس مصوبه مذكور بند 9 به ماده 3 الحاق گرديده است.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

اين آيين نامه در چهار ماده و سه تبصره در شوراي مشترك كميسيونهاي شوراي عالي بررسي و تأييد شد و در تاريخ 6/9/1375 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد و از تاريخ تصويب قابل اجراء است.

 

نسخه چاپي ارسال به دوست

يکشنبه ٣ خرداد ١٣٨٨ - ٠٩:٢٦ / شماره خبر: ٤٠٨٥ / تعداد نمايش: 6543

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج