وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين نامه دوره دكتري Ph.D مصوب جلسه شوراي عالي برنامه ريزي مورخ1384/1/27 براي دانشجويان ورودي سال 1384 و ما بعد آن

عنوان قانون:

متن قانون:

مقدمه (از آيين نامه ها)

به منظور تعيين ضوابط كلي دوره دكتري (Ph.D) در نظام آموزش عالي كشور و با توجه به سياست وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در تفويض اختيار به دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزش عالي و پژوهشي " آئين نامه دوره دكتري (Ph.D) " طبق مواد ذيل تدوين مي شود .

ماده 1 (از آيين نامه ها)

براي رعايت اختصار ، واژه هاي زير در اين آئين نامه به كار مي رود :
وزارت : منظور وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري است .
دوره دكتري : منظور دوره دكتري (Ph.D) است .
مؤسسه : منظور هر يك از دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزش عالي و پژوهشي كشور است كه مطابق مقررات وزارت مجازند دوره دكتري را برگزار كنند .
گروه : منظور كوچكترين واحد سازماني آموزشي يا پژوهشي مؤسسه است .
آئين نامه : منظور آئين نامه دوره دكتري است .

ماده 2 (از آيين نامه ها)

دوره دكتري بالاترين دوره تحصيلي آموزش عالي است كه به اعطاي مدرك تحصيلي مي انجامد و رسالت آن تربيت افرادي است كه با نو آوري در زمينه هاي مختلف علوم و فناوري در رفع نياز هاي كشور و گسترش مرز هاي دانش مؤثر باشند .

ماده 3 (از آيين نامه ها)

ضوابط ورود داوطلبان به دوره دكتري به شرح زير است : الف ) داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي . ب ) داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي كه حسب مورد به تأييد وزارت يا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد . ج ) احراز صلاحيت علمي براي ورود به رشته مورد نظر . د ) احراز توانايي در زبان خارجي . تبصره 1 : نحوه احراز صلاحيت علمي و توانايي داوطلبان در زبان خارجي بر اساس دستور العملي است كه به تصويب شوراي مؤسسه رسيده باشد . تبصره 2 : شوراي هدايت استعداد هاي درخشان وزارت مي تواند براي پذيرش داوطلبان مشمول تعريف " استعداد درخشان " در دوره دكتري ضوابط ويژه اي را تصويب كند . تبصره 3 : داوطلب پس از دريافت پذيرش از مؤسسه و نام نويسي در دوره دكتري ، دانشجوي دوره دكتري ناميده مي شود .

ماده 4 (از آيين نامه ها)

مسئوليت راهنمايي دانشجو از نخستين نيمسال تحصيلي بر عهده " استاد راهنما " است كه به درخواست دانشجو از ميان اعضاي هيأت علمي با مرتبه استادياري و بالاتر و با موافقت عضو هيأت علمي و تأييد گروه ذي ربط تعيين مي شود . تبصره 1 : در صورت نياز ، به پيشنهاد استاد راهنما و تأييد گروه ، مسئوليت راهنمايي رساله دانشجو را بيش از يك استاد راهنما به طور مشترك ، عهده دار مي شوند . تبصره 2 : در صورت نياز ، به تشخيص استاد راهنما ، يك يا چند تن از اعضاي هيأت علمي يا ساير متخصصان به عنوان " استاد مشاور " رساله دانشجو تعيين مي شوند .

ماده 5 (از آيين نامه ها)

مجموع واحدهاي دوره دكتري 36 واحد است كه 12 تا 18 واحد آن درسي و 18 تا 24 واحد آن مربوط به رساله است كه در برنامه درسي مصوب هر رشته تعيين مي شود . تبصره 1 : واحد هاي درسي به منظور تسلط بر مفاهيم نوين هر رشته و تقويت توان علمي دانشجو براي اجراي فعاليت هاي پژوهشي دوره ، با نظر استاد راهنما و بر اساس برنامه درسي مصوب هر رشته انتخاب مي شود . تبصره 2 : حداقل نمره قبولي در هر درس ، 14 از 20 و ميانگين قابل قبول نمره هاي دانشجو در همه درس ها 16 از 20 است . اين ميانگين بر اساس نمره هاي درس هاي گذرانده شده محاسبه مي شود و در صورتي كه مقدار آن كمتر از 16 باشد ، دانشجو مجاز است با نظر استاد راهنما حداكثر در يك نيمسال تحصيلي درس هايي را علاوه بر سقف واحد هاي درسي براي جبران ميانگين كل بگذراند . تبصره 3 : در شرايط خاص و در صورت نياز ، به پيشنهاد استاد راهنما و تأييد گروه ذي ربط ، دانشجو موظف است تعدادي از درس هاي دوره كارشناسي ارشد را به عنوان " درس هاي جبراني " بگذراند . گذراندن اين درس ها اجباري است اما نمره آن ها در تعيين ميانگين كل محاسبه نمي شود .

ماده 6 (از آيين نامه ها)

دانشجو موظف است تا پايان نيمسال اول تحصيلي موضوع رساله خود را با هماهنگي استاد راهنما تعيين و فعاليت پژوهشي خود را آغاز كند . تبصره : چگونگي ارزيابي قابليت هاي آموزشي و پژوهشي دانشجو براي استمرار فعاليت پژوهشي ( ارزيابي جامع ) و نحوه تصويب موضوع رساله دانشجو مطابق دستور العملي است كه به تصويب شوراي مؤسسه رسيده باشد . مؤسسه موظف است ترتيبي اتخاذ كند كه موضوع رساله دانشجو حداكثر تا پايان نيمسال سوم تحصيلي دانشجو به تصويب نهايي برسد .

ماده 7 (از آيين نامه ها)

دانشجو پس از تدوين رساله و تأييد استاد راهنما و به شرط كفايت دستاورد هاي علمي رساله ( اعم از : انتشار مقاله در مجلات و همايش هاي معتبر علمي ، ثبت اختراع ، توليد دانش فني ، آثار بديع هنري و امثال آن ) ، موظف است در حضور هيأت داوران از رساله خود دفاع كند . تبصره : تركيب و وظايف هيأت داوران ، چگونگي دفاع از رساله و احراز كفايت دستاورد هاي علمي رساله ، تابع دستور العملي است كه به تصويب شوراي مؤسسه رسيده باشد .

ماده 8 (از آيين نامه ها)

ارزيابي رساله بر اساس كيفيت علمي پژوهش انجام شده ، ميزان نوآوري ، چگونگي دفاع از يافته هاي پژوهشي و نحوه نگارش رساله انجام مي شود و نتيجه آن به يكي از دو صورت زير تعيين مي شود : الف ) قبول ( با درجه عالي ، بسيار خوب ، خوب ) . ب ) غير قابل قبول . تبصره : چنانچه رساله دانشجو " غير قابل قبول " ارزيابي شود ، بنا به تشخيص هيأت داوران ، دانشجو مجاز است طي حداكثر شش ماه ، به شرط اينكه از حداكثر مدت مجاز تحصيل بيشتر نشود ، اصلاحات لازم را در رساله به عمل آورد و صرفاً براي يك بار ديگر از آن دفاع كند .

ماده 9 (از آيين نامه ها)

دانشجو پس از گذراندن واحد هاي درسي و كسب درجه " قبول " از رساله خود ، دانش آموخته دوره دكتري شناخته مي شود و به دريافت درجه دكتري نايل مي گردد .

ماده 10 (از آيين نامه ها)

مدت مجاز تحصيل در دوره دكتري 4 سال است و در صورت ضرورت به پيشنهاد استاد راهنما و تأييد گروه ذي ربط ، حداكثر تا 2 نيمسال تحصيلي به اين مدت افزوده مي شود . تبصره : در صورتي كه دانشجو بنا به عللي خارج از اختيار خود و يا بروز مشكلات غير قابل پيش بيني ، در مدت مجاز موفق به اتمام تحصيل نشود به پيشنهاد استاد راهنماي دانشجو ، كميسيون بررسي موارد خاص مؤسسه با حضور استاد راهنما ، وضعيت دانشجو را بررسي و متناسب با كميت و كيفيت فعاليت هاي علمي دانشجو ، در مورد مدت و نحوه ادامه تحصيل يا اخراج او تصميم گيري قطعي خواهد كرد .

ماده 11 (از آيين نامه ها)

در موارد زير دانشجو از ادامه تحصيل در دوره دكتري محروم مي شود : الف ) ميانگين كل نمره هاي درس هايي كه دانشجو گذرانده است ( با رعايت تبصره 2 ماده 5 ) كمتر از 16 شود . ب ) صلاحيت علمي دانشجو براي استمرار فعاليت پژوهشي پس از دو بار ارزيابي ( با رعايت تبصره ماده 6 ) احراز نشود . ج ) رساله دانشجو ( با رعايت تبصره ماده 8 ) " غير قابل قبول " ارزيابي شود . د ) مدت مجاز تحصيل ( با رعايت تبصره ماده 10 ) به پايان برسد . تبصره : در صورت محروم شدن يا انصراف دانشجو از ادامه تحصيل در دوره دكتري ، مؤسسه مجاز است با رعايت ضوابط و مقررات مربوط ، صرفاً گواهي نامه اي را بر اساس كارنامه تحصيلي دانشجو صادر كند و در اختيار وي قرار دهد .

ماده 12 (از آيين نامه ها)

اين آئين نامه در بر گيرنده اصول كلي و ضوابط اصلي دوره دكتري است و مؤسسه موظف است دستور العمل هاي اجرايي آن را تدوين و پس از تصويب در شوراي مؤسسه اجرا كند . تبصره : تفسير مواد اين آئين نامه بر عهده وزارت است و در صورت بروز ابهام در مفاد آن نظر وزارت مورد استناد خواهد بود .

ماده 13 (از آيين نامه ها)

وزارت و مؤسسه به تناسب وظايف خود ، دستور العمل هاي نظارت بر اجراي دوره دكتري را تنظيم و بر نحوه اجراي اين آئين نامه و دستور العمل هاي اجرايي آن نظارت مي كنند .

ماده 14 (از آيين نامه ها)

اين آئين نامه مشتمل بر يك مقدمه ، چهارده ماده و چهارده تبصره در تاريخ 27/1/1384 به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي وزارت رسيد و براي دانشجوياني كه از سال تحصيلي 85 - 1384 و پس از آن در دوره دكتري پذيرفته مي شوند ، لازم الاجراست و با تصويب مؤسسه مي تواند به دانشجويان دوره هاي قبل نيز تسري يابد .

 

نسخه چاپي ارسال به دوست

يکشنبه ٣ خرداد ١٣٨٨ - ٠٩:٢٢ / شماره خبر: ٤٠٨٠ / تعداد نمايش: 10010

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج