وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامــي( مصوب جلسه 358 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ 14/6/74 )

عنوان قانون:

متن قانون:

ماده 1 (از آيين نامه ها)

تعاريف
الف – منظور از دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي، دانشگاهها و مؤسسات و مجتمع هاي آموزش عالي و پژوهشي دولتي و غير دولتي است كه طبق مقررات وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مدرك رسمي بالاتر از ديپلم ( ولو به عنوان معادل ) صادر مي كنند كه در اين آيين نامه به آنها‌ « دانشگاه» اطلاق مي شود.
ب- دانشجوي داخل : هر فردي است كه در يكي از دانشگاهها به صورت حضوري يا غير حضوري به تحصيل اشتغال داشته باشد كه در اين آيين نامه به آن « دانشجو» اطلاق مي شود.
ج – دانشجوي وابسته : به فردي كه به عنوان دانشجوي بورسيه يا ارز بگير در يكي از دانشگاههاي خارج از كشور تحصيل مي كند، گفته مي شود.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

كليات
با توجه به قداست علم و اخلاق و محيطهاي آموزشي و پژوهشي در شرع مبين و حكومت اسلامي و ضرورت دفاع و حراست از حقوق عمومي دانشجويان، دانشجو مكلف است در طول زمان تحصيل و در هر محيط اعم از دانشگاه و خارج از دانشگاه از ارتكاب هر عمل كه خلاف شئون و حيثيات دانشجو اعم از دانشجوي داخل يا وابسته يا خارجي باشد، خودداري كند.
در غير اينصورت براساس مفاد آئين نامه باوي برخورد مي شود.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

تركيب اعضاء كميته انضباطي بدوي دانشگاه و چگونگي انتخاب آنها.
1- معاون دانشجويي دانشگاه به عنوان رئيس كميته انضباطي بدوي.
2- مسئول دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه يا نماينده تام الاختيار ايشان در صورت وجود دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه.
3- يك نفر عضو هيأت علمي دانشگاه به انتخاب رئيس دانشگاه .
4- دو نفر دانشجوي دانشگاه به انتخاب رئيس دانشگاه .
5- دبيركميته انضباطي بدوي با انتخاب رئيس كميته بدوي بدون داشتن حق رأي.
تبصره 1 : دو دانشجوي عضو كميته انضباطي دانشگاه بايد واجد شرايط زير باشند :
1/1- حداقل نيمه اول دوره كارشناسي را به پايان رسانده باشند( مؤسساتي كه فقط دوره كارداني را دارند دانشجويان عضو كميته انضباطي آنها بايد وارد نيمه دوم دوره كارداني شده باشند ) و ضمناً دانشجويان دوره كارشناسي ارشد و دكتري، مشروط بر آنكه تحصيلات دوره كارشناسي خود را در داخل كشور به پايان رسانده باشند از اين ماده مستثني هستند.
2/1 – از حيث درسي و اخلاقي جزو دانشجويان خوب دانشگاه باشند.
تبصره 2 : كليه اعضاء انضباطي دانشگاه بايد به تقوي و تعهد و استقلال نظر شهرت داشته و متأهل و فاقد سوء سابقه باشند.
تبصره 3 : اعضاء بندهاي 3 و 4 به مدت دو سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و ضمناً چنانچه اعضاء فوق در طول سه سال، سه جلسه متوالي يا 6 جلسه متناوب غيبت غير موجه داشته يا به هر دليل امكان حضور در جلسات كميته انضباطي دانشگاه راب مدت بيش از 3 ماه نداشته باشند يا در صورت احراز عدم صلاحيت ، رئيس دانشگاه مي تواند به عزل آنها و انتخابفرد جديد اقدام كند. تشخيص موجه يا غير موجه بودن غيبت اعضاء به عهده رئيس كميته است.
تبصره 4 : رئيس كميته مي تواند بنا به صلاحديد از افراد مطلع براي شركت در جلسات كميته بدون داشتن حق رأي دعوت كند.
تبصره 5 : جلسات كميته با حضور رئيس كميته و حداقل دو عضو صاحب رأي تشكيل مي شود و مصوبات آن با سه رأي موافق قابل اجراء است.
تبصره 6 : احكام كميته انضباطي بدوي دانشگاه با امضاء رئيس كميته بدوي و احكام كميته انضباطي تجديد نظر با امضاء دبير كميته انضباطي تجديد نظر دانشگاه ابلاغ مي شود.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

تركيب اعضاء كميته انضباطي تجديد نظر دانشگاه
1- رئيس دانشگاه به عنوان رئيس كميته تجديد نظر.
2- مسئول دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه.
3- معاون دانشجويي دانشگاه به عنوان دبير كميته تجديد نظر.

ماده 5 (از آيين نامه ها)

تركيب اعضاء كميته مركزي انضباطي دانشجويان
1- معاون دانشجوئي وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ،‌ حسب مورد، به عنوان رئيس كميته .
2- مسئول دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري در يكي از دانشگاهها به انتخاب شوراي مركزي نمايندگان مقام معظم رهبري در دانشگاهها و با حكم رئيس مركزي نمايندگان مقام معظم رهبري در دانشگاهها.
3- يك نفر حقوقدان به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي يا وزير بهداشت، درمان وآموزش پزشكي ، حسب مورد.
4- سرپرست كميته مركزي انضباطي دانشجويان بدون حق رأي به عنوان دبيركميته.
5 – يك نفر از اعضاء هيأت علمي دانشگاهها به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي يا وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد.
6 – يك نفر دانشجو از ميان اعضاء كميته انضباطي دانشگاهها با انتخاب و صدور حكم از سوي وزير فرهنگ و آموزش عالي.
7 – معاون دانشجوئي يكي از دانشگاهها بنا به دعوت دبير كميته مركزي.
تبصره1:مدت عضويت اعضاء منتخب3 سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره 2 : جلسات كميته مركزي انضباطي با حضور 4 نفر رسميت مي يابد و تصميمات جلسه با 3 رأي موافق لازم الاجرا است.
تبصره 3 : كميته مركزي انضباطي دانشجويان از نظر تشكيلاتي به وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وابسته است و تحت نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي فعاليت مي كند.
تبصره 4 : رئيس كميته مي تواند بنا به تشخيص و ضرورت امر از افراد مطلع براي شركت در جلسه كميته بدون داشتن حق رأي دعوت كند.
تبصره 5 : احكام كميته مركزي انضباطي با امضا‌ء دبير كميته مركزي ابلاغ مي شود.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

حدود اختيارات و وظايف كميته هاي انضباطي دانشگاه و كميته مركزي انضباطي
الف – رسيدگي به جرايم عمومي دانشجويان ( از قبيل تهديد، تطميع ، توهين، ضرب و جرح، جعل ، سرقت ، رشوه ، اختلاس يا قتل ).
ب – رسيدگي به تخلفات آموزشي و اداري مانند :
1/ب – تقلب در امتحان .
2/ب – فرستادن شخص ديگري به جاي خود در امتحان يا شركت به جاي ديگري در امتحان.
3/ب – ارتكاب هر عملي از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه موجب اخلال يا وقفه يا مزاحمت در اجراي برنامه هاي دانشگاه يا خوابگاه شود.
4/ب – ايراد خسارت به اموال دانشگاه يا بيت المال.
ج – تخلفات سياسي :
1/ج – دادن اطلاعات خلاف يا كتمان واقعيات عمده نسبت به خود و يا گروهكهاي محارب يا مفسد يا افراد وابسته به آنها.
2/ج – عضويت در گروهكهاي محارب يا مفسد يا ملحد يا هواداري و انجام دادن هر عملي به نفع آنها.
3/ج – فعاليت و تبليغ به نفع گروهكها و مكاتب الحادي.
4/ج – توهين به شعائر اسلامي يا ملي و ارتكاب اعمالي بر ضد نظام جمهوري اسلامي ( مانند : شعار نويسي، پخش اعلاميه و ..... ).
5/ج – ايجاد بلوا و آشوب در محيط دانشگاه.
د – تخلفات اخلاقي :
1/د – استعمال مواد مخدر يا شرب خمر يا قمار يا مداخله در خريد و فروش و توزيع اين گونه مواد .
2/د – استفاده از نوارهاي ويدئويي يا صوتي يا لوحه هاي رايانه اي مستهجن يا مداخله در خريد و فروش ، تكثير ، توزيع اين گونه وسايل .
3/د – عدم رعايت پوشش اسلامي يا استفاده از پوشش يا آرايش مبتذل.
4/د – استفاده يا توزيع ياتكثير كتب، مجلات، عكسهاي مستهجن و يا آلات لهو لعب.
5/د – عدم رعايت شئون دانشجوئي.
6/د – داشتن رابطه نامشروع.
7/د – تشكيل يا شركت در جلسات نامشروع.
8/د – انجام عمل منافي عفت.

ماده 7 (از آيين نامه ها)

تنبيهات
الف – تنبيهاتي كه با حكم كميته هاي انضباطي دانشگاه يا كميته مركزي انضباطي نسبت به دانشجويان مي تواند اعمال شود.
1/الف – احضار و اخطار شفاهي.
2/الف- اخطار كتبي بدون درج در پرونده دانشجو.
3/الف – تذكر كتبي و درج در پرونده دانشجو .
4/الف- توبيخ كتبي و درج در پرونده دانشجو.
5/الف – دادن نمره 25% در دروس مربوط به تخلف.
6/الف – محروميت از تسهيلات رفاهي دانشگاه ( از قبيل وام،‌خوابگاه و.... ).
7/ الف – دريافت خسارت از دانشجو در مواردي كه تخلف ،‌ منجر به ايجاد ضرر و زيان به دانشگاه يا بيت المال شده باشد.
8/الف – منع موقت از تحصيل تا مدت دو نيمسال تحصيلي ( با احتساب يا بدون احتساب سنوات) .
تبصره 1 : در مواردي كه كميته انضباطي بدوي دانشگاه حكم صادر كرده و به آن حكم در موعد مشخص شده در اين آيين نامه دانشجو اعتراض كند، تجديد نظر در حكم صادره به عهده كميته انضباطي تجديد نظر دانشگاه خواهد بود.
تبصره 2 : اعمال مجدد مجازات موضوع بند 8/الف ماده 7 منوط به تأييد كميته مركزي انضباطي خواهد بود.
ب – تنبيهاتي كه فقط با حكم كميته مركزي انضباطي نسبت به دانشجويان مي تواند اعمال شود :
1/ب – منع موقت از تحصيل تا چهار نيمسال تحصيلي ( با احتساب يا بدون احتساب سنوات ).
تبصره : چنانچه پس از اجراي حكم كميته و در طول مدت تحصيل دانشجو، احتساب سنوات محروميت از تحصيل مانع از فارغ التحصيل شدن دانشجو شود و دانشجو متعذر به عذر موجه شود، كميته مركزي پس از ارايه دلايل و مدارك تعذر از سوي دانشجو و بررسي، بنا به تشخيص مي تواند اقدام به تبديل حكم به عدم احتساب سنوات كند.
2/ب – تغيير محل تحصيل دانشجو .
3/ب – تبديل دور تحصيلي دانشجو از روزانه به شبانه .
4/ب – اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودي .
5/ب – محروميت از تحصيل در كليه دانشگاهها تا 5 سال.
تبصره 1 : در موارد ضروري بنا به تشخيص، كميته انضباطي دانشگاه يا كميته مركزي انضباطي مي تواند حكم به صورت تركيبي صادر كند . ( تركيبي از 2 يا چند بند ماده 7 ) .
تبصره 2 : رئيس دانشگاه مجاز است تا زمان رسيدگي به پرونده دانشجوي متخلف در كميته انضباطي دانشگاه از ورود وي به دانشگاه جلوگيري كند مشروط بر اينكه مدت رسيدگي به پرونده دانشجو از يكماه تجاوز نكند و در مورد پرونده هائي كه به كميته مركزي انضباطي براي رسيدگي و اعلام رأي ارجع مي شود، رئيس دانشگاه مجاز است از ورود دانشجو به دانشگاه تا مدت دو ماه جلوگيري كند ( در صورت تلاقي ايام ممانعت از ورود دانشجو به دانشگاه با امتحانات پايان نيمسال، دانشجو مي تواند با تشخيص رئيس دانشگاه در امتحانات پايان نيمسال شركت كند).
تبصره 3 : به منظور ممانعت از اعمال سليقه هاي متفاوت در دانشگاهها و در موارد تخلف مشابه ، كميته هاي انضباطي دانشگاهها موظفند در خصوص تخلفات مشمول بندهاي 5/ج و 1/د و 2/د و 4/د و 6/د و 7/د و 8/د ماده 6 آيين نامه، ضمن رسيدگي و صدور حكم در محدوده اختيارات، مراتب را براي اطلاع و احياناً اعلام نظر به كميته مركزي انضباطي ارسال كنند.
تبصره 4 : هر گاه دانشجوئي در مكانهائي به عنوان دانشجو فعاليت داشته باشد ( از قبيل سفرهاي علم، محلهاي كارآموزي، خوابگاه و ... ) مرتكب عملي شود كه بر حسب قوانين كشوري مستوجب كيفر باشد، كميته انضباطي مي تواند ضمن رسيدگي به تخلف در حيطه اين آئين نامه، موارد را براي برخورد در حيطه كاري مراجع ذي صلاحيت به آنها نيز ارجاع دهد. به هر حال تنها مرجع مجاز دانشگاه به انعكاس تخلف و معرفي دانشجوي خاطي به مراجع قضائي و انتظامي، كميته انضباطي آن دانشگاه است.
تبصره 5 : هرگاه دانشجوئي در خارج از محوطه دانشگاه مرتكب عمل خلافي شود كه بنابر قوانين كشوري مستوجب كيفر باشد، رسيدگي به جرم ارتكابي در چارچوب ضوابط و قوانين كيفري و جزائي در صلاحيت مراجع قضائي است اما كميته انضباطي مي تواند به موازات آن حسب ماده 7 اين آئين نامه تصميم گيري كند.
تبصره 6 : تمرد دانشجو از اجراي احكام ودستوراتي كه كميته انضباطي صادر مي كند يا تكرار تخلف موجب تشديد تنبيه خواهد شد.
تبصره 7 : بنا به تشخيص كميته انضباطي ، موارد تخلف مي تواند به ولي يا سرپرست يا همسر دانشجو اطلاع داده شود.
تبصره 8 : در صورت احتمال تصحيح رفتار و عدم تكرار تخلف، كميته هاي انضباطي دانشگاه و كميته مركزي انضباطي بنا به تشخيص مي تواند اجراي تمام يا بخشي از حكم را پس از اخذ تعهد به حالت تعليق در آورند و در صورت تكرار هر نوع تخلف، علاوه بر اعمال مجازات جرم جديد، حكم تعليقي هم به اجراء در خواهد آمد و استفاده از موضوع اين تبصره در طول مدت تحصيل دانشجو فقط يكبار مجاز مي باشد و اعتبار اجراي احكام تعليقي به شرط عدم تكرار تخلف تا پايان تحصيل دانشجو است و در صورت عدم تكرار تخلف در طول مدت تحصيل، سوابق محكوميت از پرونده او خارج خواهد شد. ضمناً اين تبصره بر كليه موارد تخلف ماده 6 اين آيين نامه شمول دارد الا در اين موارد :
اعمال شنيع ( زنا ولواط ) – سرقت مكرر – استفاده از سلاح – عضويت يا فعاليت درگروهكهاي ملحد، مفسد يا محارب ، توزيع مواد مخدر و مشروبات الكلي.
تبصره 9 : به تخلفات دانشجويان مهمان وانتقالي، كميته انضباطي دانشگاهي كه تخلف در زمان تحصيل دانشجو در آنجا صورت گرفته است رسيدگي خواهد كرد و چنانچه در موقع اجراي حكم دانشجو در آن دانشگاه نباشد، كميته انضباطي دانشگاهي كه محل تحصيل دانشجو است مكلف به اجراي حكم صادره خواهد شد.

ماده 8 (از آيين نامه ها)

نحوه اعتراض كردن دانشجو به آراء صادر شده
الف – درمورد احكامي كه كميته انضباطي بدوي دانشگاه صادر مي كند ( بندهاي 1/الف و 2/ الفماده 7 ) دانشجو مي تواند ظرف مدت 10 روز اداري از تاريخ رؤيت حكم اوليه، اعتراض خود را به كميته انضباطي تجديد نظر دانشگاه ذي ربط تسليم كند تا در آن كميته تجديد نظر شود.
تبصره : در مورد احكام بندهاي 1/الف و 2/ الف مرجع تجديد نظر همان كميته انضباطي بدوي است و دانشجو بايد ظرف مدت 10 روز اداري از تاريخ رؤيت حكم اوليه، اعتراض خود را به آن كميته تسليم كند تا حكم قطعي صادر شود.
ب – در مورد تصميماتي كه كميته مركزي انضباطي اتخاذ مي كند ( بندهاي الف و ب ماده 7 ) نحوه و مراحل صدور حكم و اعتراض دانشجو بدين ترتيب خواهد بود :
1/ب – كميته مركزي ابتدا نظر خود را در مورد تنبيه مورد نظر كه بايد درباره دانشجو اعمال شود از طريق دانشگاه و يا رأساً توسط حكم كتبي ( حكم اوليه ) به اطلاع وي مي رساند.
2/ب – دانشجو مي تواند ظرف مدت دو هفته پس از ابلاغ حكم، دفاعيه خود را به كميته مركزي ( از طريق كميته انضباطي دانشگاه يا مستقيماً به كميته انضباطي با ارسال رونوشت به كميته انضباطي دانشگاه ارسال نمايد ).
3/ب – كميته مركزي پس از ملاحظه دفاعيه دانشجو، حداكثر ظرف مدت يكماه حكم قطعي را صادر مي كند.
تبصره 2 : احكام اوليه با رعايت موضوع تبصره 1 ماده 8 تا زمان صدور حكم قطعي، لازم الاجراء نيست.
تبصره 3 : در صورتي كه دانشجو به دلايل غير موجه از اعلام رؤيت حكم اوليه استنكاف كند حق اعتراض از وي سلب خواهد شد ( مرجع تشخيص غير موجه بودن، كميته انضباطي است ) .

ماده 9 (از آيين نامه ها)

كليه كميته هاي انضباطي موظفند با كميته مركزي در ارسال پرونده و يا موارد درخواستي ديگر همكاري كنند و احكام صادره از سوي كميته مركزي انضباطي را اجراء كنند.

ماده 10 (از آيين نامه ها)

رئيس دانشگاه مسئول نظارت بر حسن اجراي كليه مسائل مربوط به اين آيين نامه در دانشگاه است.

ماده 11 (از آيين نامه ها)

مرجع رسيدگي بدوي و نهائي به تخلفات دانشجويان وابسته، كميته مركزي انضباطي دانشجويان است.

ماده 12 (از آيين نامه ها)

در صورتي كه مراجع امنيتي يا قضايي تشخيص به صلاحيت يا عدم صلاحيت تحصيل دانشجوئي بدهند، بايد مراتب را كتباً با ذكر نوع وميزان تخلف به كميته مركزي انضباطي ارسال كنند تا كميته مركزي انضباطي براساس موارد ارايه شده، در خصوص ادامه يا عدم ادامه يا چگونگي تحصيل دانشجو تصميم گيري كند. به هر حال مرجع تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت تحصيل دانشجويان كميته مركزي انضباطي است.
تبصره1 : دانشكده هاي وابسته به دانشگاههاي جامع و دانشكده هاي اقماري ساير دانشگاهها، مجاز به تشكيل كميته انضباطي اند و وابستگي آنها به كميته مركزي انضباطي از طريق كميته انضباطي دانشگاه است. مرجع تشخيص ضرورت تشكيل كميته انضباطي در اين گونه دانشكده ها كميته انضباطي تجديد نظر دانشگاه است و صدور مجوز به عهده كميته مركزي انضباطي است و تركيب اعضاء كميته انضباطي اين گونه دانشكده ها حسب مورد با پيشنهاد رئيس دانشگاه و تأييد كميته مركزي انضباطي انتخاب مي شوند.
تبصره 2 : دانشگاههاي وابسته به نيروهاي مسلح كليه تخلفات دانشجويان عضو نيروهاي مسلح خود را وفق آيين نامه انضباطي نيروهاي مسلح مصوب مقام معظم رهبري و فرماندهي معظم كل قوا رسيدگي خواهند كرد و در صورت محروميت از ادامه تحصيل، مراتب را به كميته مركز انضباطي احاله مي كند. ادامه تحصيل اين دانشجو در دانشگاههاي غير وابسته به نيروهاي مسلح پس از تأييد صلاحيت ادامه تحصيل در كميته انضباطي، براساس ضوابط سازمان سنجش خواهد بود.
تبصره 3 : در صورت وصول گزارش ، كميته مركزي انضباطي ابتدائاً بنا به تشخيص مي تواند به تخلفات دانشجويان رسيدگي كند.

ماده 13 (از آيين نامه ها)

شيوه نامه اجرايي اين آيين نامه در ظرف مدت يكماه پس از تصويب در شوراي عالي انقلاب فرهنگي توسط وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهيه و براي اجراء به كليه دانشگاهها ابلاغ خواهد شد.

ماده 14 (از آيين نامه ها)

اين آيين نامه در 14 ماده و 54 بند و 30 تبصره در جلسه 14/6/74 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است و كليه آيين نامه و بخشنامه هاي مغاير با اين آيين نامه فاقد اعتبار است.

درباره افزايش تركيب كميته مركزي انضباطي دانشجويان واصلاح بند4 ماده5 آيين نامه (از آيين نامه ها)

مصوبه 395 جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ 9/2/76
(درباره افزايش تركيب كميته مركزي انضباطي دانشجويان واصلاح بند4 ماده5 آيين نامه)
پيشنهاد افزايش تركيب كميته مركزي انضباطي دانشجويان (نامه شماره 2510 /م /و مورخ 23/10/75 وزارت فرهنگ و آموزش عالي ) اضافه شود.
8 – رئيس يكي از دانشگاهها بنا به دعوت قبلي دبير كميته مركزي انضباطي .
همچنين بند 4 ماده 5 آئين نامه بدين شرح اصلاح شود.
4- رياست دبيرخانه كميته مركزي انضباطي دانشجويان بدون حق رأي به عنوان دبير كميته .
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي

 

نسخه چاپي ارسال به دوست

شنبه ٢ خرداد ١٣٨٨ - ١٢:٣٨ / شماره خبر: ٣٩٨٠ / تعداد نمايش: 6848

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج