وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين نامه دوره دكتري تخصصي پژوهشي(Ph.D. by Research)مصوب سي و هشتمين جلسه مورخ 5/11/1387

عنوان قانون:

متن قانون:

ماده 1 (از آيين نامه ها)

فصل اول : كليات
ماده 1:تعريف
دوره دكتري تخصصي پژوهشي(Ph.D. by Research) يكي از بالاترين مقاطع تحصيلي آموزش عالي است كه به اعطاي مدرك دكتري تخصصي پژوهشي(Ph.D. by Research) مي انجامد و مجموعه اي هماهنگ،‌از فعاليت پژوهشي و آموزشي است.
تبصره: دراين آيين نامه به منظور رعايت اختصار به تمام دانشگاهها وموسسات آموزش عالي داراي مجوز از شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي كه در زمينه تحصيلات تكميلي فعاليت دارند «موسسه» گفته مي شود.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

هدف
هدف از ايجاد دوره دكتري تخصصي پژوهشي ، تربيت افرادي است كه ضمن احاطه يافتن به علوم مرتبط در زمينه اي خاص و آشنا شدن با روش هاي پيشرفته تحقيق و دستيابي به جديدترين مباني پژوهشي بتوانند ضمن فراهم آوردن بستري جهت حل مشكلات مبتلا به جامعه و در دست گرفتن رهبري پژوهش، با نوآوري در زمينه ارتقاء و توسعه روشهاي نوين و پل زدن بين علوم پايه و كاربردي با هدف ارتقاء سلامت ، گامي در جهت خود كفايي كشور و توسعه پايدار و گسترش مرزهاي دانش و ارتقاء‌ علمي مراكز تحقيقاتي و دانشگاه ها و احياء روحيه خود باوري براي دست يابي به تازه هاي جهان دانش بردارند.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

محور اصلي
محور اصلي فعاليتهاي دوره دكتري تخصصي پژوهشي،‌كسب دانش و مهارت از طريق پژوهش هدفمند ونوآوري در يك رشته خاص است و آموزش وسيله برطرف كردن كاستي هاي آموزشي دانشجويان اين دوره است تا راه را براي وصول به اهداف دوره هموار سازد.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

شرح دوره
اين دوره شامل دو مرحله مي باشد:
1-4) مرحله اول: دوره عالي پژوهش(Master of Philosophy) M Phil
طول مدت اين دوره يك سال مي باشد كه در اين دوره دانشجومهارتهاي نظري و عملي بنيادين پژوهش را مي آموزد.
1-1-4- طول مدت دوره در شرايط خاص، به تشخيص شوراي تحصيلات تكميلي موسسه حداكثر تا يك نيم سال ديگر قابل تمديد مي باشد.
2-1-4- حداكثر تا 50 درصد دورس گذرانده شده در مقاطع قبلي مي توانند با دروس اين دوره تطبيق داده شوند كه اين امر به عهده شوراي تحصيلات تكميلي موسسه مي باشد.
3-1-4- زمان آغاز تحصيل دانشجو در دوره عالي پژوهش پس از اعلام رسمي قبولي داوطلب توسط موسسه مي باشد.
4-1-4- منظور از واحدهاي پايان نامه در دوره عالي پژوهش، مجموعه فعاليتهاي تحقيقاتي دانشجو است كه در راستاي هدف دوره و با توجه به اهداف تخصصي موسسه با نظر استاد راهنما و تاييد شوراي تحصيلات تكميلي موسسه انجام مي شود.
5-1-4- گواهينامه عالي پژوهش به دانشجوياني اعطا مي گردد كه واحدهاي آموزشي را باموفقيت سپري كرده وفعاليت هاي تحقيقاتي پايان نامه ايشان مطابق با بند 4-1-4 اين ماده مورد تاييد استاد راهنما و شوراي تحصيلات تكميلي موسسه باشد.
6-1-4- تعداد واحدهاي دوره عالي پژوهش 20 واحد آموزشي و 4 واحد پژوهشي در قالب پايان نامه دوره عالي پژوهش ميباشد.
تبصره : 70 درصد واحدهاي آموزشي از دروس اختصاصي اجباري(Core) بوده و 30 درصد مابقي از دروس اختصاصي اختياري (Noncore) طبق نظر استاد راهنما انتخاب و گذرانده مي شود.
2-4) مرحله دوم: دكتري تخصصي پژوهشي (Ph.D. by Research)
طول مدت اين دوره 3 سال است. در اين دوره دانشجو با استفاده از مهارتهاي كسب شده دريك هدف تحقيقاتي يك يا چند پروژه تحقيقاتي را متناسب با اهداف موسسه انجام مي دهد كه از زمان پذيرفته شدن دانشجو پس از احراز شرايط لازم جهت ورود به دوره آغاز و با دفاع از پايان نامه، ختم مي شود.
1-2-4- طول مدت دوره در شرايط خاص، به تشخيص شوراي تحصيلات تكميلي موسسه حداكثر تا 2 نيم سال ديگر قابل تمديد مي باشد.
2-2-4- زمان آغاز تحصيل دانشجو در دوره دكتري تخصصي پژوهشي پس از اعلام رسمي قبولي داوطلب توسط موسسه مي باشد.
3-2-4- منظور از پايان نامه در دوره دكتري تخصصي پژوهشي، طرح تحقيقاتي مصوب مورد اجرا به صورت پايان نامه مي باشد.
4-2-4- دانشجو ضمن اجراي پايان نامه دوره دكتري تخصصي پژوهشي مي تواند تا سقف 10واحد به تشخيص استاد راهنما، از طريق واحدهاي عملي نظير كارورزي در عرصه ارتباط با صنايع مختلف از جمله داروسازي، توليد لوازم و تجهيزات پزشكي و غيره با توجه به نياز جامعه و بازار كار به كسب مهارت و تجربه در راستاي اهداف موسسه بپردازد.
5-2-4- پيشنهاد واحدهاي آموزشي اختصاصي بر اساس موضوع پايان نامه دوره دكتري تخصصي پژوهشي و بعهده استاد راهنما و تاييد شوراي تحصيلات تكميلي موسسه مي باشد.
6-2-4- دفاع از پايان نامه دوره دكتري تخصصي پژوهشي ضمن چاپ يا اخذ پذيرش حداقل سه مقاله پژوهشي منتج از فعاليت هاي تحقيقاتي در طي دوره به عنوان نويسنده اول يا نويسنده مورد مكاتبه در مجلات علمي، پژوهشي معتبر كه حداقل دو مورد از آنها در مجلات نمايه شده در نمايه نامه هاي بين المللي نوع يك بوده و ارائه دو سمينار طي دوره امكان پذير مي باشد.
7-2-4- اگر انجام پروژه تحقيقاتي منجر به ثبت اختراع واكتشاف مهم و يا توليد محصولات ارزشمند پزشكي و دارويي شود، اين موارد مي تواند به تشخيص شوراي تحصيلات تكميلي موسسه جايگزين يك يا دو مقاله گردد.(طبق ماده 2 آيين نامه ارتقاء)
8-2-4- تعداد واحدهاي دوره دكتري تخصصي پژوهشي با تشخيص استاد راهنما حداكثر تا 10 واحد آموزشي اختصاصي متناسب با پايان نامه دوره دكتري تخصصي پژوهشي و رشته تخصصي و 30واحد پژوهشي در قالب پايان نامه مي باشد. مجموع واحدهاي آموزش و پژوهشي دانشجو در دوره دكتري تخصصي پژوهشي نبايد از 30 واحد كمتر واز40 واحد بيشتر باشد.
9-2-4- كليه امور آموزشي و پژوهشي دانشجو تحت نظارت شوراي تحصيلات تكميلي موسسه مي باشد.

ماده 5 (از آيين نامه ها)

فصل دوم- شرايط ورود
ماده 5 : شرايط ورود به مرحله اول: دوره عالي پژوهش(Master of Philosophy) M Phil
1-5- شرايط عمومي:
1-1-5- داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي
2-1-5- عدم وجود منع قانوني ادامه تحصيل از لحاظ خدمت نظام وظيفه عمومي براي داوطلبان مرد.
3-1-5- داشتن دانشنامه دكتري عمومي، كارشناسي ارشد(فوق ليسانس) با بالاتر از يكي از دانشگاههاي داخل يا خارج كشور كه حسب مورد به تاييد وزارتين بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و علوم تحقيقات و فناوري رسيده باشد.
4-1-5- دارندگان مدارك معادل كارشناسي ارشد مجاز به شركت دراين دوره نمي باشند.
5-1-5- انطباق سوابق آموزشي و پژوهش و دانشنامه داوطلب با دوره پيشنهادي Ph.D by Research به عهده موسسه برگزار كننده مي باشد.
6-1-5- عدم اشتغال به تحصيل هم زمان در دوره هاي دكتراي تخصصي(Ph.D) يا دستياري در كليه دانشگاهها و موسسات آموزشي و تحقيقاتي كشور
7-1-5- تحصيل در مقطع دكتري تخصصي پژوهشي تمام وقت مي باشد بنابراين هرگونه اشتغالي غيراز تحصيل براي دانشجو ممنوع است
8-1-5- موفقيت در آزمون زبان انگليسي مطابق با مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي
9-1-5- موفقيت در مصاحبه ورودي توسط موسسه
10-1-5- داوطلب پس از دريافت پذيرش از موسسه و نام نويسي ، دانشجوي دوره عالي پژوهش (Master of Philosophy) M Phil محسوب مي گردد.
2-5- شرايط اختصاصي:
شرط لازم ورود و پذيرش در اين دوره، داشتن حداقل دو مقاله منتشر شده در مجلات معتبر ايندكس شده به عنوان نويسنده اول يا مسؤول به تشخيص كميته منتخب در هنگام ثبت نام مي باشد.
1-2-5- داوطلبان استعدادهاي درخشان و برتر
• حداكثر فاصله زماني بين فارغ التحصيلي و ورود به دوره 2 سال مي باشد
• كسب حداقل 8 امتياز پژوهشي از فصل 2 آيين نامه تسهيل ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان، نخبگان و استعدادهاي برتر به دوره هاي تخصصي ، به شرط كسب حداقل 80% امتياز از مقاله و نوآوري در طول دوره تحصيلي
• كسب 40 امتياز از فصل آموزشي
• كسب 5 امتياز از فصل فرهنگي – اجرايي
2-2-5- اعضاء هيئت علمي:
• احراز حداقل 8 امتياز از ماده 2 آيين نامه ارتقاء در مدت 2 سال گذشته به شرط كسب حداقل 80% امتياز از مقاله تحقيقي
• احراز حداقل 35 امتياز از ماده 1 آيين نامه ارتقاء در مدت 4 سال گذشته
• احراز حداقل 8 امتياز از ماده 3 آيين نامه ارتقاء در مدت 3 سال گذشته
3-2-5- داوطلبين آزاد:
داوطلب اين گروه بايد مشمولين يكي از دوبند ذيل باشد.
1. احراز حداقل 5 امتياز از ماده 2 آيين نامه ارتقاء كه 80% آن از مقالات تحقيقي و نوآوري بوده و احراز حداقل 20 امتياز از ماده 3 مطابق آيين نامه ارتقاء.
2. احراز حداقل 12 امتياز از ماده 2 آيين نامه ارتقاء كه حداقل 80% آن از مقالات تحقيقي و نوآوري باشد.
تبصره : افرادي مي توانند ازشرايط بورسيه استفاده نمايند كه شرايط فوق را دارا باشند.
تبصره : پذيرش برحسب نوع رشته و نياز از طريق يك يا چند روش فوق براساس شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي صورت مي گيرد.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

شرايط ورود به مرحله دوه دكتري تخصصي پژوهشي (Ph.D by Research)
موفقيت در گذراندن دوره عالي پژوهش (Master of Philosophy) M Phil و كسب پذيرش از موسسه برگزاركننده دوره (Ph.D by Research)
تبصره 1: دانشجو در هنگام ثبت نام در هر يك از مراحل ، موظف به سپردن تعهد رسمي به موسسه طبق مقررات مي باشد كه طي آن به پرداخت غرامت به موسسه در صورت به اتمام نرساندن آن مرحله در مدت مجاز تحصيل، متعهد ميشود.
تبصره 2: دانشجو ملزم به گذراندن هر دو مرحله دوره عالي پژوهش ودكتري تخصصي پژوهشي در يك موسسه نمي باشد و جهت گذراندن در دو موسسه ، كسب موافقت هر دو موسسه الزامي است.

ماده 7 (از آيين نامه ها)

فصل سوم- استاد راهنما
ماده 7 :استاد راهنما فردي است كه وظيفه هدايت و راهنمايي دانشجو تا پايان دوره رابر عهده دارد.

ماده 8 (از آيين نامه ها)

استاد راهنما به تقاضاي دانشجو وموافقت كتبي استاد و باتصويب شوراي تحصيلات تكميلي موسسه از اعضاي هيات علمي موسسه يا خارج از آن با حداقل مرتبه دانشياري تعيين مي گردد.
1-8: استاد راهنما مي بايست حداقل 5 مقاله ايندكس شده در نمايه نامه هاي بين المللي به عنوان نويسنده مسئول يا اول، در طول 2 سال گذشته داشته باشد.
2-8: تعيين استاد راهنما از ابتداي دوره M Phil ضروري مي باشد و چنانچه دانشجو هر دو مرحله را در يك موسسه بگذراند استاد راهنما تا انتهاي دوره دكتري تخصصي پژوهشي مسووليت راهنمايي دانشجو را بر عهده دارد.
3-8: در صورت نياز وبه صلاحديد استاد راهنما و شوراي تحصيلات تكميلي،‌ دانشجو ميتواند از راهنمايي هاي حداكثر دو استاد راهنماي ديگر استفاده نمايد.
4-8: اساتيد راهنما ترجيحا بايد از بين اعضاي هيات علمي داخل موسسه انتخاب شوند. در صورت ضرورت با تصويب شوراي تحصيلات تكميلي موسسه، استاد راهنما را مي توان مطابق دستورالعمل نحوه استفاده از خدمات آموزشي و پژوهشي اعضاي هيات علمي و متخصصين از ساير دانشگاهها، يا پژوهشگاه ها و مراكز تحقيقاتي رسمي انتخاب كرد.
5-8: دانشجو موظف است هر 6 ماه يكبار گزارش مكتوب از پيشرفت كار خود را به استاد ارائه دهد. اين گزارش پس از تاييد استاد راهنما به شوراي پژوهشي موسسه مجري برنامه تقديم شده و در صورت عدم ارائه، با حضور دانشجو در جلسه شوراي تحصيلات تكميلي موسسه موضوع مورد بررسي قرار مي گيرد.

ماده 9 (از آيين نامه ها)

به پيشنهاد استاد راهنما و تاييد شوراي تحصيلات تكميلي موسسه، حداكثر تا دو نفر از اعضاي هيات علمي يا از صاحبنظران و محققان برجسته، به عنوان استاد مشاور تعيين مي شوند.
تبصره : اساتيد مشاور بايد داراي مدرك دكتري تخصصي(Ph.D) و يا باليني با حداقل مرتبه استادياري با سابقه 3 سال تدريس يا تحقيق حداقل در دوره كارشناسي ارشد و دكتراي عمومي باشند. براي صاحبنظران و محققاني كه عضو هيات علمي نيستند، داشتن 5 سال سابقه تحقيق با مدرك دكتري تخصصي(Ph.D) الزامي است.

ماده 10 (از آيين نامه ها)

در طي مرحله اول (دوره عالي پژوهش) استاد راهنما موظف است فعاليتهاي تحقيقاتي مورد اجرا به صورت پايان نامه در قالب 4واحد درسي راهدايت نمايد.

ماده 11 (از آيين نامه ها)

طي مرحله دوم(دكتري تخصصي پژوهشي) استاد راهنما موظف است حداقل شش ساعت از هفته را به راهنمايي دانشجو اختصاص دهد.
تبصره: تعيين سقف تعداد دانشجوياني كه هر استاد راهنما مي تواند بطور همزمان هدايت نمايد طبق ماده 35 آيين نامه Ph.D مصوب سي و پنجمين جلسه مورخ 29/8/86 شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مي باشد.

ماده 12 (از آيين نامه ها)

استاد راهنما لازم است با توجه به امكانات پژوهشي موجود، كار تحقيقاتي دانشجو را به نحوي هدايت كند تا در موعد مقرر به اتمام برسد. ضروري است مشكلات احتمالي ، در اسرع وقت به شوراي تحصيلات تكميلي موسسه گزارش شود.

ماده 13 (از آيين نامه ها)

استاد راهنما موظف است در تكميل و تدوين زمينه تحقيقاتي موضوع پايان نامه دكتري تخصصي پژوهشي، دانشجو را هدايت كند و نتيجه رابه منظور بررسي به شوراي تحصيلات تكميلي موسسه ارائه نمايد.

ماده 14 (از آيين نامه ها)

فصل چهارم- تدوين پايان نامه
ماده 14: موضوع پايان نامه دكتري تخصصي پژوهشي مي بايست منطبق با اولويت هاي پژوهشي در راستاي اهداف و عملكرد موسسه مجري باشد.

ماده 15 (از آيين نامه ها)

در صورتيكه دانشجو به تشخيص استاد راهنما و تاييد شوراي تحصيلات تكميلي موسسه، علاوه بر دوره M-Phil، نياز به گذراندن دوره هاي آموزشي خاص داشته باشد، ملزم است اين دوره ها را حداكثر تا سقف مدت 6 ماه سپري نمايد. مدت دوره هاي آموزشي مذكور جزء مدت زمان دوره محاسبه نمي گردد.

ماده 16 (از آيين نامه ها)

اعلام تصويب زمينه تحقيقاتي و ثبت موضوع پايان نامه دكتري تخصصي پژوهشي به دانشجو و استاد يا اساتيد راهنما، به صورت كتبي برعهده موسسه مي باشد.

ماده 17 (از آيين نامه ها)

تمام فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دانشجو طي دوره دكتري تخصصي پژوهشي بايد با هدايت و نظارت استاد يا اساتيد راهنما صورت گيرد. دانشجو موظف است علاوه بر زمانهاي مقرر در هر زماني كه استاد راهنما يا اساتيد تعيين مي كنند، نتيجه تحقيقات خود رابه ايشان گزارش نمايد.

ماده 18 (از آيين نامه ها)

دانشجو مي تواند حداكثر تا 6 ماه از دوره تكميلي خارج از كشور مطابق قوانين وزارت متبوع برخوردار شود

ماده 19 (از آيين نامه ها)

پذيرش و ادامه تحصيل دانشجويان ايراني متقاضي انتقال از دانشگاهها يا موسسات آموزش عالي يا پژوهش خارج از كشور به دوره دكتري تخصصي پژوهشي داخل كشور مطابق آيين نامه هاي مربوطه و شرايط اين آيين نامه ، تاييد استاد راهنما و تاييد شوراي تحصيلات تكميلي موسسه بلامانع مي باشد.

ماده 20 (از آيين نامه ها)

بعد از تكميل و تدوين پايان نامه دكتري تخصصي پژوهشي توسط دانشجو و تاييد استاد راهنما مبني براتمام و قابل دفاع بودن پايان نامه، دانشجو موظف است در جلسه اي كه زمان آن را شوراي تحصيلات تكميلي موسسه تاييد مي نمايد، در حضور داوران مطابق مواد مربوط در اين آيين نامه از پايان نامه خود دفاع نمايد.
1-20- تاييد استاد يا اساتيد راهنما و مشاور بايد در نخستين صفحات پايان نامه درج شود.
2-20- كيفيت علمي و صحت مطالب پايان نامه دانشجو بايد قبل از دفاع، توسط استاد راهنما تاييد و به اطلاع شوراي تحصيلات تكميلي موسسه رسانده شود.
3-20- دانشجوي دوره دكتري تخصصي پژوهشي(Ph.D by Research) هنگامي مجاز به دفاع از پايان نامه دكتري تخصصي پژوهشي خود مي باشد كه شرايط ذكر شده در ماده 6-2-4 محقق شده باشد.
4-20- دانشجو موظف است پس ازتاييد استاد راهنما،‌ جلسه اي تحت عنوان پيش دفاع با حضور اعضاي هيات داوران داشته باشد.

ماده 21 (از آيين نامه ها)

تركيب هيات داوران به شرح ذيل است:
1) استاد يا اساتيد راهنما
2) استاد يا اساتيد مشاور
3) چهار نفر از اعضاي هيات علمي مختصص در رشته مربوط با درجه حداقل دانشياري، به انتخاب شوراي تحصيلات تكميلي موسسه كه حداقل دو نفر از اعضاي فوق الذكر از موسسه هاي ديگر انتخاب شوند.
4) نماينده علمي شوراي تحصيلات تكميلي موسسه

ماده 22 (از آيين نامه ها)

جلسه دفاعيه با رياست نماينده علمي شوراي تحصيلات تكميلي موسسه و حضور حداقل چهارتن ديگر از اعضاء هيات داوران (يكي از اساتيد راهنما، يكي از اساتيد مشاور، يكي از داوران داخل موسسه و يكي از داوران خارج از موسسه) رسميت مي يابد. دانشجو موظف است در اين جلسه گزارشي از پايان نامه دكتري تخصصي پژوهشي خود را ارائه نموده و از آن دفاع نمايد.

ماده 23 (از آيين نامه ها)

هيات داوران ، در پايان جلسه دفاعيه، پس از شور و بررسي در خصوص اصالت و صحت پايان نامه، امتياز آن را با تاكيد بر رتبه به شرح زير سطح بندي مي كند.

رتبه                           نمره

عالي                         19-20

بسيارخوب                   18-18/99

خوب                         16/5-17/99

قابل قبول                    15-16/49

غيرقابل قبول               كمتر از 15

1-23: رتبه و نمره پايان نامه دركارنامه ثبت مي شود در معدل كل تاثير دارد.
2-23: ملاك تصميم گيري در خصوص نمره پايان نامه دكتري تخصصي پژوهشي، به شرح زير است:
اساتيد راهنما 20درصد
اساتيد مشاور 20درصد
داوران خارجي 20درصد
داوران داخلي 20درصد
نماينده علمي تحصيلات تكميلي 20درصد
3-23: چنانچه هيات داوران در مرحله پيش دفاع يا دفاع ، پايان نامه رااز جهاتي ناقص تشخيص دهند، موارد نقص را درراي خود ذكر نموده و از دانشجو مي خواهد در مدتي كه از حداكثر سنوات مجاز دوران تحصيل وي تجاوز نكند، پايان نامه دكتري تخصصي پژوهشي خود را كامل و مجددا از آن دفاع نمايد.

ماده 24 (از آيين نامه ها)

فصل پنجم- مقررات مالي
ماده 24 : دانشجو يا واحد حمايت كننده دانشجو جهت گذراندن واحدهاي دوره عالي پژوهش(M Phil) موظف به پرداخت شهريه به موسسه مي باشد.

ماده 25 (از آيين نامه ها)

دريافت كمك هزينه تحقيقاتي و ساير مزاياي دانشجويي در دوره دكتري تخصصي پژوهشي(Ph.D by Research) در پايان هر ماه منوط به صدور گواهي حضور تمام وقت و انجام وظايف محوله از سوي استاد راهنما مي باشد. پرداخت كمك هزينه تحقيقاتي به دانشجويان در دوره (Ph.D by Research ) با نظر استاد راهنما و تاييد شوراي پژوهشي تحصيلات تكميلي موسسه از محل اعتبارات پيش بيني شده طرح تحقيقاتي تامين مي شود.

ماده 26 (از آيين نامه ها)

پرداخت كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان دوره دكتري تخصصي پژوهشي (Ph.D by Research) كه بر اساس مفاد ماده 1-2-4 آيين نامه اين دوره، از فرصت اضافي براي ادامه تحصيل استفاده نمايند، مطابق نظر شوراي تحصيلات تكميلي موسسه مي باشد وليكن اگر بر اساس راي كميسيون موارد خاص موسسه، طول دوره تحصيلي اضافه بر سقف مجاز در ماده 1-2-4 اين آيين نامه اضافه شود، پرداخت كمك هزينه تحصيلي به دانشجو در طول اين مدت ممنوع است و اخذ شهريه از دانشجو يا عدم اخذ شهريه از او در طول اين مدت با توجه به نظر شوراي تحصيلات تكميلي موسسه مي باشد. تبصره : در خصوص دانشجويان بورسيه چنانچه موسسه مربوطه متعهد به پرداخت هزينه مندرج در ماده 25 شده باشد، انجام اين تعهد از سوي موسسه مربوطه ممانعتي نخواهد داشت.

ماده 27 (از آيين نامه ها)

در صورتيكه به دليل غير موجه دانشجو قادر به ادامه دوره نباشد يا به هر دليلي از ادامه دوره منع يا محروم شود ملزم به پرداخت كليه خسارات طبق تعهدات اخذ شده به موسسه مربوطه مي باشد.

ماده 28 (از آيين نامه ها)

فصل ششم- ساير مقررات
ماده 28: در صورتي كه دانشجو ظرف حداكثر مدت مجاز تحصيل و در موارد خاص در مدت تمديد آن به تشخيص شوراي تحصيلات تكميلي، نتواند پايان نامه دكتري تخصصي پژوهشي خود را تكميل و از آن دفاع نمايد، از ادامه تحصيل در آن رشته محروم مي شود.

ماده 29 (از آيين نامه ها)

دانشجو دكتري تخصصي پژوهشي در طول مدت تحصيل خود مي تواند يكبار از حداكثر دو نيمسال تحصيلي مرخصي تحصيلي استفاده نمايد.
تبصره 1: اخذ مرخصي تحصيلي در نيم سال اول تحصيلي مجاز نيست. در موارد استثنايي، اخذ تصميم به عهده شوراي تحصيلات تكميلي موسسه مي باشد.
تبصره 2: مدت مرخصي تحصيلي جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.

ماده 30 (از آيين نامه ها)

دانشجوي دوره دكتري تخصصي پژوهشي بايد بطور تمام وقت به تحقيق و تحصيل بپردازد تا بتواند از مزاياي دانشجويي دوره دكتري تخصصي پژوهشي برخوردار شود.

ماده 31 (از آيين نامه ها)

ساير قوانين و مقررات مطابق با آيين نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي(Ph.D) مصوب سي و پنجمين جلسه مورخ 29/8/86 شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مي باشد.

ماده 32 (از آيين نامه ها)

اين آيين نامه در 32ماده و 10تبصره در سي و هشتمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 5/11/1387 به تصويب رسيد.

 

نسخه چاپي ارسال به دوست

شنبه ٢ خرداد ١٣٨٨ - ١١:٥٥ / شماره خبر: ٣٩٥٨ / تعداد نمايش: 29982

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج