وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تلفن مديران ارشد ستاد مركزي

مقام محترم وزارت و معاونان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

   

تلفن

نمابر

آدرس

-

تلفنخانه

-

   

88363560

الی 80

-

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

1

دکتر سعید نمکی

وزیر

   

88363560

الی80

88364111

شهرک قدس- بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

2

دکتر ایرج حریرچی

 معاون کل وزارت بهداشت در مان و آموزش پزشکی

   

88363560

الی80

88364111

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

3

دکتر باقر لاریجانی

معاون آموزشي و دبیر شورای آموزش پزشکی

   

88363976

88363977

88363983

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

4

سید کامل تقوی نژاد

معاون توسعه مديريت و منابع

   

81452925

81452937

 

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

5

دکتر مهدی پیرصالحی

معاون وزیر ورئیس سازمان غذاودارو

   

66707621

66467266

66705868

خيابان انقلاب - خ فخررازي - ساختمان شماره 3 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

6

دکتر رضا ملک زاده

معاون تحقیقات وفناوری

   

81455152

_

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکA

7

دکتر قاسم جان بابایی

معاون درمان

   

81454646

_

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکA

8

دکتر علیرضا رییسی

معاون بهداشت

   

81455060

88363857

شهرک قدس -بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA

9

دكتر محمدرضا فراهانی

معاون فرهنگی و دانشجویی

   

81455440

-2

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوکA

10

دکترمریم حضرتی

معاون پرستاری

   

81454661-81454663

81454370

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

11

دکتر حسن امامی رضوی

قائم مقام وزیر در امور دانشگاهها

   

814552300

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

12

دکترکریم همتی

معاون حقوقی وامور مجلس

   

81454815

81454816

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک - ساختمان ستاد مرکزی

حوزه وزارتي

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکترسید حسین داوودی

مشاوروزیرو مدیرکل حوزه وزارتی

   

-8088363560

88364111

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکزی

2

دکتر محمد توکلی

مشاوروزیرو رئیس مرکز حراست

   

81455555

88363612

شهرک قدس - بلوارفرحزادی -بلوارایوانک - ساختمان مرکزی

3

دکترمحسن اسدی لاری

قائم مقام وزیردراموربین الملل

   

81452831

88363714

88363715

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

4

دکترمحمد حسین حیدری

مدیرکل دفتربازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

   

81455702

-

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی –

5

دکتر کیانوش جهان پور

سرپرست مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی

   

81454421

81454345

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی – بلوک A

6

دکتر ایرج حریر چی

نماینده وزیر بهداشت در هیات مرکزی گزینش

   

5-88363594

5-88363594

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی – بلوک B- طبقه 13

7

دکترحمید رضا صفی خانی

مدیرکل دفتر آمار و فناوری اطلاعات

   

81453682

81453695

88364383

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA-طبقه پنجم

8

دکتر محمود خدادوست

مشاور و مدیر کل دفتر طب سنتی ایرانی- اسلامی

   

81454330

81454457

شهرک قدس- بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوکA

9 دکتر اکبرفتوحی دبیرشورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی
    81452544 88364368 شهرک قدس-بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکزی- بلوک c -طبقه8

مشاوران وزیر

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکترمحمد اسماعیل اکبری

مشاور عالی وزیر

   

81453154

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA

2 دکتر ایرج فاضل مشاورعالی در آموزش پزشکی          
3 دکترمحمد آسایی مشاوروزیردراموربهداشتی          

4

دکتررسول دیناروند

مشاور وزیر

   

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

5

دکتر سید جواد حاجی میراسماعیل

مشاور ونماینده وزیر در شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

   

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

6

نصرالله فتحیان

مشاور وزیر در بهداری رزمی

   

85 و 88764654

88545026

خیابان سهروردي- نبش خ شهيد قندي- پلاك 20

7

دکتر حسن امین لو

مشاور وزیر

   

-

-

شهرک قدس-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوکA- طبقه 15

8

دکترسیدعباس پورهاشمی

مشاورونماینده وزیردرامورمناطق محروم وروستایی

   

88645515

88645499

بزرگراه حقانی بعد از کتابخانه ملی فرهنگستان علوم پزشکی

9

دکترمحمدتقی جغتایی

مشاوروزیردرامورتوانبخشی

   

-

-

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی-

10

دکتر شهلا خسروی

مشاور وزیر در امور مامایی

   

88363560

-80

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

11

دکتر ساره محمدی

مشاور وزیر در امور زنان وخانواده

   

88363560

-80

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

12

دکتر سید محمود طباطبایی

مشاور وزیر در امر بیمارستانهای خصوصی کشور

   

88363560-80

_

شهرک قدس- بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

13

دکترمحمود خدادوست

مشاوروزیرومدیرکل دفترطب سنتی ایرانی اسلامی

   

-

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

14

دکتر محمد رضا ظفرقندی

مشاور وعضو منتخب وزیر در شورای آموزش پزشکی وتخصصی

   

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

15

دکترسید حسین داوودی

مشاوروزیر ومدیرکل حوزه وزارتی

   

-

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

16

سید محمد هادی موسوی

مشاور وزیر در امور شاهد وایثارگران

   

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

17

دکترفریدون نوحی

مشاور و نماینده وزیردرشورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

   

-

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

18

دکترسید محمود طباطبایی

مشاوروزیردراموربیمارستان های خصوصی کشور

   

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

19

دکترعلی اکبرسیاری

مشاور وزیر

   

88363560-80

-

شهرک قدس -بلوار فرحزادی -بلوار ایوانک -ساختمان ستاد مرکزی

20

دکتر سعید تاملی

مشاور وزیر بهداشت در امور پزشکان عمومی

   

88363560-80

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

21

مهندس سید ابراهیم رئیسیون

مشاور وزیر در امور مشارکتهای اقتصادی

   

81453056

-

-

22

دکتر سید عباس حسنی

مشاور وزیر در حوزه بازرگانی

   

88363560-80

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

23

دکترسید حسن امامی رضوی

مشاوروزیر

   

-

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی -بلوارایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

24

دکترمحمد هادی ایمانیه

مشاوروزیردراموردانشگاه ها

   

-

-

شهرک قدس-بلوارفرحزادی -بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی

25

دکترسیدامیرمحسن ضیایی

مشاورونماینده وزیردرشورای آموزش پزشکی وتخصصی

   

-

-

شهرک قدس -بلوارفرحزادی-بلوار ایوانک - ساختمان ستاد مرکزی

26

دکتراسماعیل جبارزاده

نماینده درشورای مردمی نظارت برکیفیت ارائه خدمات وزارت بهداشت

   

-

-

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی

 27 دکترحسن رزمی  مشاوروزیردراموردندانپزشکی وسلامت دهان ودندان      -  -  شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی

معاونت برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکترعلی اکبر حق دوست

معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی

   

81455275

81455532

شهرك قدس -بلوار فرحزادي -بلوار ايوانك-ساختمان وزارت بهداشت -بلوک a- طبقه 15

2

دکترحمید رضا صفی خانی

قائم مقام معاونت برنامه ریزی راهبردی وهماهنگی

   

81454853

-

شهرک قدس - بلوار فرحزادی - بلوارایوانک - ساختمان واز رت بهداشت- بلوک a- طبقه 3

3

دکتررحیم رئوفی

مدیرکل دفتربرنامه ریزی راهبردی

   

81455418

_

شهرك قدس-بلوار فرحزادي -بلوار ايوانك ساختمان وزارت بهداشت- بلوک a-طبقه 3

4

دکتر محسن نجفی خواه

دبیر هیات های امنا، مجامع وشوراها

   

81455272

-

شهرك قدس -بلوار فرحزادي-بلوار ايوانك-ساختمان وزارت بهداشت- بلوک a -طبقه 15

5

احد بنار

مشاوراجرایی وسرپرست حوزه معاونت برنامه ریزی راهبردی وهماهنگی

   

81455566

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان وزارت بهداشت- بلوک a -طبقه 9


معاونت حقوقی و امور مجلس

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

سعید عندلیبی

سرپرست معاونت حقوقی و امورمجلس

   

81454815

81454816

-

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک -ساختمان وزارت بهداشت

2

احمد ماهی

مشاور ومعاون اجرایی

   

88364235

88363860

 

شهرک قدس-بلوارفرحزادی -بلوارایوانک -ساختمان وزارت بهداشت
3 سجاد داوری دولت آبادی مسئول روابط عمومی     - - شهرک قدس -بلوارفرحزادی -بلوارایوانک -ساختمان بهداشت

معاونت آموزشي

 

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر باقر لاریجانی

معاون آموزشی

   

81452891

88363983

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی-بلوکc

2 دکترحمید اکبری مشاور معاونت آموزشی     81452888 - شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک -ساختمان مرکزی-بلوک c
3 دکترعلی اکبرحق دوست مشاور     - - شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک -ساختمان مرکزی- بلوک c
4 دکترحسین کشاورز مشاور     - - -
5 دکترآبتین حیدرزاده
سرپرست مرکزسنجش آموزش پزشکی     66582541
تلفن گویا
66582501
-  
6 دکترعظیم میرزازاده رئیس مرکزمطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی      88364224
داخلی 2544
 -  
7 دکترعلی بیداری مدیرکل آموزش مداوم جامعه پزشکی     88363988
داخلی2397
-
 
8 دکترخیرالله غلامی سرپرست مرکزخدمات آموزشی      88364536
داخلی 2352 -2323
 -  
9 دکترامیراحمداخوان معاون اجرایی      88364235
داخلی2919
 -  
10 دکترپروین پاسالار  مدیرامورنخبگان ودانشجویان استعداد درخشان
     81452434
81452345
 -  
 11 دکتراسماعیل ایدنی
 قائم مقام دبیرشورای آموزش پزشکی وتخصصی
     88364527
داخلی 2290-2300
 -  
12 دکترسیدعلی حسینی
سرپرست اداره کل امورشاهد وایثارگر     88364525
داخلی 2352
-  
13 دکترسید علی حسینی رئیس مرکزامورهیات علمی     88364227
داخلی 2309-2310
-  
14 دکترسیدحسن امامی رضوی دبیرشورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی     88364368
داخلی 2544
-  
15 دکتربهزاد هوشمند
دبیرشورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی     88015801
88364238
-  
16 دکتراکبرفتوحی دبیرشورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی     88364240
داخلی 2544-2541
-  
17 دکترمحمدشریف زاده دبیرشورای آموزش داروسازی وتخصصی     88364237
داخلی 2497
-  
18 دکترمرضیه مولوی نجومی
دبیرشورای آموزش پزشکی عمومی     88364228
23782502
-  
19 دکتراستقامتی دبیرکمیسیون انجمن علمی گروه پزشکی     81452427 -  
20 دکترجمشید حاجتی دبیرشورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت وتخصصی     88364533
داخلی2518
-  
21 دکترناصراستاد مشاورومسئول راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور     88501403-6 -  

22

 

دکتر مسلم بهادری

نایب رئیس کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

   

66418088

-

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی -بلوکc

23

دکترجبرئیل نسل سراجی

معاون دبیرشورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی ودبیرستاد آمایش سرزمین آموزش عالی سلامت

   

81452891

81452543

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی - بلوکc

24

دکترپورعباسی

دبیرستاد تحول ونوآوری درآموزش عالی سلامت

   

81452891

-

شهرک قدس -بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی- بلوک c

معاونت تحقيقات و فناوري

 

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

آدرس

1

دکتر رضا ملک زاده

معاون تحقیقات وفناوری

   

81455152

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - بلوک a - طبقه 15

2

دکتر شاهین آخوندزاده

قائم مقام معاونت تحقیقات وفناوری

   

81455152

-

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- باوک a - طبقه 15

3

دکتر محمد قاسم جهانگرد

رئیس دفتر معاونت رئیس روابط عمومی

   

81455218

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - بلوک a - طبقه 15

4

دکتر اصغر عبادی فر

رئیس مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و دبیر جشنواره رازی

   

81455181

-82

-

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- باوک a - طبقه 15

5

دکترحسین وطن پور

رییس دفتر توسعه فناوری سلامت

   

81454325

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - بلوک a - طبقه 15

6

دکترپیام کبیری

رئیس دفتر توسعه و هماهنگی انتشارات و اطلاع رسانی

   

81455225

-

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- باوک a - طبقه 15

7

دکترعلی اکبری ساری

دبیرکمیسیون نشریات معاونت

   

81455158

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - بلوک a - طبقه 15

8

دکتر احسان شمسی گوشکی

دبیرکمیته اخلاق

   

81455218

-

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- باوک a - طبقه 15

9

دکتر رضا نجفی پور

مشاوراجرایی

   

81455203

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - بلوک a - طبقه 15

10

دکتر مسعود امانلو

دبیرکمیته دانشجویی معاونت

   

81455696

-

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- باوک a - طبقه 15

11

دکترکاظم زنده دل

مشاور

   

81455699

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - بلوک a - طبقه 15

12

دکتر بیتا مسگرپور

مشاور

   

81454305

-

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- باوک a - طبقه 15

معاونت بهداشت

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

   

تلفن

نمابر

نشانی

1

دکترعلیرضا رئیسی

معاون بهداشت

   

81455090

81454357

شهرک قدس- بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA-طبقه پانزدهم

2

دکترعزیزاله عاطفی

مشاور ومعاون اجرائی

   

81455099

81454357

شهرک قدس - بلوارفرحزادی - بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکزی - بلوک a - طبقه 15

3

دکترمحمد شریعتی

رئیس مرکزمدیریت شبکه بهداشت

   

81454803

81454357

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوکA-طبقه 12

4

دکتر محمدمهدی گویا

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر

   

81455005

81454357

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوک a - طبقه 12

5

دکترافشین استوار

مدیرکل دفترمدیریت بیماریهای غیرواگیر

   

81454240

81454357

شهرک قدس - بلوارفرحزادی -بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکزی - بلوک a - طبقه 11

6

دکتراحمد جنیدی جعفری

رئیس مرکز سلامت محیط و کار

   

81454120

81454357

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوکA- طبقه 11

7

دکترحمید صمدزاده

مدیرکل اداره سلامت دهان ودندان

   

81454271

81454357

شهرک قدس - بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکزی -بلوک a -طبقه 11

8

دکترسید حامد برکاتی

مدیرکل دفترسلامت جمعیت ، خانواده ومدارس

   

81454910

81454357

شهرک قدس -بلوارفرحزادی- بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی - بلوک a - طبقه 10

9

دکتر احمد حاجبی

مدیر کل دفتر سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد

   

81454961

81456517

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوارایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA - طبقه 10

10

دکترعلی اردلان

سرپرست واحد مدیریت و کاهش خطربلایا

   

81454230

81454357

شهرک قدس - بلوارفرحزادی- بلیوارایوانک - ساختمان ستاد مرکزی - بلوک a - طبقه 10

11

خانم دکتر زهراعبدالهی

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه

   

81454991

81454357

شهرک قدس -بلوارفرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی بلوکA- طبقه 10

12

دکترشهرام رفیعی فر

سرپرست دفترآموزش وارتقاء سلامت

   

81454980

81454357

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوکA- طبقه 10

13

حمید انصاری

مدیر روابط عمومی

   

81455524

81454357

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی -بلوک a- طبقه 5

معاونت درمان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

   

تلفن

نمابر

نشانی

1

دکترقاسم جان بابایی

معاون درمان

   

81454646

81454708

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک طبقه نهمA

2

دکترطیب قدیمی

قائم مقام معاون اجرایی

   

81454645

81454708

شهرک قدس-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوک A

3

دکتراحمد حاجبی

قائم مقام درحوزه سلامت روان و اعتیاد

   

81454965

-

شهرک قدس - بلوارفرحزادی -بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی-

4

دکترمهدی شادنوش

سرپرست مرکز مدیریت پیوند و امور بیماریها

   

81455667

81452206

شهرک قدس-بلوار ایوانک-ساختمان مرکزی-بلوکAطبقه 3

5

دکتربهزاد کلانتری

مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی

   

81454560

81454615

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکA طبقه هفتم

6

دکترعلیرضا عسگری

مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان

   

81454410

81454696

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکA طبقه هشتم

7

دکتر سیامک سمیعی

مدیر کل اداره امور آزمایشگاه های مرجع

   

81453061

81452383

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکc- طبقه ششم

8

دکترمحمد حسین رحمتی

مدیرکل دفترارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت

   

81454321

81454708

شهرک قدس -بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی -بلوک a- طبقه 9

9

آرزو دهقانی

مدیر روابط عمومی

   

81455385

81454708

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکA طبقه نهم

معاونت توسعه مديريت و منابع

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر سید کامل تقوی نژاد

معاون توسعه مدیریت و منابع

   


81452925

81452937

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 13 معاونت توسعه

2

دکتر مصطفی پریدار

قائم مقام معاونت توسعه مدیریت و منابع و مدیر کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهی

   


88363731

88363732

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوکc طبقه 2 معاونت توسعه

3

دکتر کامیار یغمائیان

مشاور و رئیس دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع

   

88363728

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 13 معاونت توسعه

4

دکترداریوش مهدوی

مشاور معاونت توسعه مدیریت ومنابع

   

81452952

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 13

5

دکتر جلیل کاوه

مشاور معاونت توسعه مدیریت و منابع

   

81452952

88363588

ستادمرکزی وزارت بهداشت بلوک c طبقه 13

6

دکتر غلامرضا خاکی

مسئول کمیته طراحی و تدوین برنامه جامع حوزه معاونت توسعه

   

81452952

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت- بلوک c- طبقه 13

7

بیوک مردانی

مشاور معاونت توسعه مدیریت و منابع

   

81452952

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 13

8

دکترعلی ابرازه

سرپرست اداره کل مدیریت منابع انسانی

   

88363850

88363849

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 10

9

فریدون نوری خواه

رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد

   

7- 88363725

88363727

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک c طبقه 10

10

دکتر محمد حسین سالاریان زاده

رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری

   

88363842

-3

88363844

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 11

11

مهندس امیرساکی

مدیر کل دفتر منابع فیزیکی و امور عمرانی

   

88363724

88363841

ستاد مرکزی وزارت بهداشت- بلوک c- طبقه 11

12

اصغر کوهی

ذيحساب و مديركل امورمالي

   

86364102

88364101

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 3

13

جلیل رجب کردی

مشاور معاونت توسعه مدیریت و منابع

   

81452952

81452952

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوکc طبقه 13

14

دکتر علیرضا میرزاصادقی

سرپرست مرکز تحقیقات ومطالعات منابع انسانی سلامت

   

81453422

88364239

ستاد وزارت بهداشت ، بلوک c ، طبقه اول

15

مهدی امین زاده

مسئول روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت ومنابع

   

81452952

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک c طبقه13 معاونت توسعه

معاونت فرهنگی، دانشجویی

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر محمدرضا فراهانی

معاونت فرهنگی، دانشجویی

   

81455440

-2

88364384

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک -ساختمان ستاد مرکزی -بلوکA- طبقه 14

2

دکتربهرامعلی قنبری

مشاورعلمی و پژوهشی وقائم مقام اجرایی

   

81455495

88364384

شهرک قدس-بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان ستاد مرکزی، بلوکA، طبقه 14

3

امیرحسین خداداد حسینی

رئیس دفترو مدیر اجرایی

   


81455441

۸۱۴۵۳۰۶۶

شهرک قدس-بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوک A-طبقه 14

4

امیرللگانی

مدیر کل فرهنگی

   

81455437

۸۱۴۵۳۰۶۶

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوک A-طبقه 14

5

دکترعباس عطوف

مدیر کل دانشجویی

   

81455494

88364384

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA-طبقه 14

6

سید مهدی بحرالعلوم

رئیس مرکز قرآن و عترت (ع)

   

81455540

 

خ ولیعصر -بالاتر از چهارراه طالقانی نبش کوچه گیلان

7

 وحيد صرامي

دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان

   

81455652

88946919

88944721

خ ولیعصر- بالاتر از چهارراه طالقانی-نبش کوچه گیلانی

8

دکتر محمد تاج فرد

مشاور

   

81455655

۸۱۴۵۳۰۶۶

شهرک قدس -بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان  ستاد مرکزی بلوک 14

9

مهدی معماری

مدیر روابط عمومی

   

81455456

۸۱۴۵۳۰۶۶

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

معاونت اجتماعی

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

   

تلفن

نمابر

نشانی

1

دکترسید محمد هادی ایازی

اجتماعی

   

88363974

88363586

بلوک c- طبقه 14

2

دکترعلی اصغر فرشاد

قائم مقام معاونت و

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت وامنیت غذایی

   

81452970

81453004

بلوکa c- طبقه 14

3

دکتر مصطفی جمالی

مدیرکل سازمان های مردم نهاد سلامت

   

81455800

88072840

بلوکa c- طبقه 14

4

دکترمصطفی جمالی

سرپرست اداره کل خیرین وموسسات خیریه سلامت

   

81455819

88072993

بلوکa c- طبقه 14

5

دکترمحسن شتی

دبیرستاد ومسئول دبیرخانه کارگروه پیشگیری ازآسیبهای اجتماعی واعتیاد

   

81455812

88363586

بلوکa c- طبقه 14

6

الهام محمد نجار

مدیربودجه

   

 

81453152

88363586

بلوکa c- طبقه 14

7

دکتر عبدالکریم حزینی

مشاورامورسرطان وطب تسکینی

   

 

-

88363586

بلوکa c- طبقه 14

8

سمانه زمانی گرمسیری

مدیرکل اموراجتماعی سلامت

   

 

81452971

 

-

بلوکa c- طبقه 14

9 دکترمحمد مهدی گلمکانی مشاورمعاون و سرپرست دفترآموزشی وارتقای سلامت
    81452993 - بلوکa-طبقه 14

10

سیدجوادحسینی نژاد

مسئول روابط عمومی

   

81453153

88363586

بلوک c- طبقه 14

معاونت پرستاری

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکترمریم حضرتی

معاون پرستاری

   

81454661

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکز - بلوک a

2

احمد نجاتیان

مدیرکل دفترارتقاء سلامت وخدمات بالینی پرستاری

   

81454661

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

3

دکترعلی دادگری

مدیرکل دفترتوانمند سازی وبهره وری سرمایه های انسانی

   

81454661

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

4

حاتم احمدوند

مشاور اجرایی معاونت و معاون مدیرکل دفترارتقاء سلامت و خدمات بالینی

   

81454668

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

5

رامین عوض پور

رئیس دفترو مشاورجوان دراموردانشگاه های علوم پزشکی

   

81454369

-

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

اداره کل دفتر طب سنتی ایرانی- اسلامی

 

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر محمود خدادوست

مشاور و مدیر کل دفتر طب سنتی ایرانی- اسلامی

   

81454330

81454457

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

2

دکتر مجید خلیلی

مشاور و معاون اجرایی

   

81454339

81454457

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

3

دکتر مهدی یوسفی

مدیردفتر توسعه سلامت

   

81454339

81454457

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

4

دکتر علیرضا عباسیان

مدیر دفتر تعالی طب سنتی

   

81454339

81454457

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

5

مینا بنی اسدی

مسئول روابط عمومی

   

81455391

-

وزارت بهداشت بلوک a طبقه 6

سازمان غذا و دارو

 

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکترمهدی پیرصالحی

معاون وزير و رئیس سازمان غذا ودارو

   

66405598

66705868

خ انقلاب -خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

2

دکترعبدالمجید چراغعلی

مشاوراجرایی وسیاست گذاری

   

66405598

66705868

خ انقلاب - خ فخررازی - سازمان غذا ودارو

3

دکترعبدالعظیم بهفر

مدیرکل اداره کل امور فرآورده های آرایشی وبهداشتی

   

66405590

66467265

خ انقلاب - خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

4

دکتراکبربرندگی

معاون توسعه مدیریت ومنابع

   

61927102

66417251

خ انقلاب- خ فخر رازی -سازمان غذا ودارو

5

علیرضا خسروی

ذیحساب و مدیرامورمالی

   

66910719

66933739

خ انقلاب-خ فخررازی- سازمان غذا و دارو

6

دکترمهرناز خیراندیش

مدیر کل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت

   

61927432

66405570

خ انقلاب-خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

7

دکترآل بویه

سرپرست اموربین الملل

   

66405598

66405570

خ انقلاب - خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

8

حسین رستگار

مشاور محترم تحقیق وتوسعه ورئیس پژوهشکده غذا ودارو سازمان

   

66496152

66404330

خ انقلاب- خ فخررازی -سازمان غذا ودارو

9

دکتربهرام دارایی

رئیس مرکز آزمايشگاههاي مرجع كنترل غذا و دارو وتجهیزات پزشکی

   

66406174

66404330

خ امام خميني - نرسیده به تقاطع ولیعصر -مرکز آزمایشگاه های کنترل غذا ودارو

10

دکتر شهریاراسلامی تبار

مدیرکل دفتربازرسی، پاسخگویی به شکایات وامور حقوقی

   

66466062

66469123

خ انقلاب - خ فخر رازی سازمان غذا ودارو

11

مهندس سید حسین صفوی

مدیرکل امورتجهیزات وملزومات پزشکی

   

88890857

88934577

خ ولیعصر-بالاتر از میدان ولیعصر-کوچه دانش کیان

12

دکترمهناز خانوی

سرپرست اداره کل فراورده ها ی طبیعی وسنتی ومکمل

   

66405568

66405568

خ انقلاب - خ فخر رازی-سازمان غذا ودارو

13

محمد علی سخاجو

مدیرکل توسعه سرمایه منابع انسانی وتحول اداری

   

66427927

66933739

خ انقلاب-خ فخررازی- سازمان غذا ودارو

14

محمد عاقل

مدیر کل حراست سازمان

   

66954441

66954441

خ امام خمینی-نرسیده به تقاطع ولیعصر -مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا ودارو

15

صادق محبی

مشاور امورایثارگران، سرپرست امورمجلس ودبیرکمیته پدافند غیرعامل

   

66469123

66469123

خ انقلاب-خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

16

عباس مهدی زاده

مدیر کل دفترراهبری وپایش اموراستان ها

   

66466062

61927209

خ انقلاب - خ فخررازی-سازمان غذا ودارو


17

دکترسید هدایت اله فقیه

سرپرست دفترفناوری اطلاعات وسامانه های سلامت

   

66405598

-

خ انقلاب-خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

18 دکترمحمدعبده زاده
مدیرکل اموردارو وموادتحت کنترل     66466930 66466918 خ انقلاب ،خ فخررازی، سازمان غذاودارو
19 دکترمحمد رضاشانه ساز
مشاوردرامورخریدراهبردی دارو وملزومات پزشکی
    -- -- خ انقلاب- خ فخررازی -سازمان غذا ودارو
20 دکتروحید مفید مدیرکل امورفرآورده های غذایی وآشامیدنی     - - خ انقلاب -خ فخررازی -سازمان غذاودارو
21
دکترشهرام شعیبی مدیرروابط عمومی وسخنگوی سازمان     66405569 66405570 خ انقلاب -خ فخررازی -سازمان غذاودارو
22 دکتررویا خسروخاور رئیس مرکز تحقیقات آزمایشگاهی     - - خ انقلاب- خ فخررازی -سازمان غذاودار
23 مهندس میرسجادی امیری مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانه های سلامت     - - خ انقلاب- خ فخررازی -سازمان غذا ودارو

سازمان انتقال خون

 

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

دكترعلی اکبر

پور فتح الله

مديرعامل سازمان انتقال خون ايران

   

88601583-2

88601580

بزرگراه شهید همت -جنب دانشگاه علوم پزشکی -سازمان انتقال خون ایران

2

دکترفردین بلوچی

مشاور عالی مدیر عامل

   

88601583-2

88601580

بزرگراه شهید همت -جنب دانشگاه علوم پزشکی-سازمان انتقال خون ایران

3

دکتربهادرکاظمی

معاونت توسعه مدیریت ومنابع

   

88601542

88601544

بزرگره شهید همت- جنب دانشگاه پزشکی- سازمان انتقال خون ایران

4

دکترکریم شمس

معاون فنی وفن آوری نوین

   

88623682

88623617

بزرگراه شهید همت-جنب دانشگاه علوم پزشکی-سازمان انتقال خون ایران

5

دکتر صدیقه امینی کافی آباد

معاون تضمین کیفیت وکنترل کیفی

   

88601585

88601586

بزرگراه شهید همت- جنب دانشگاه علوم پزشکی-سازمان انتقال خون ایران

6

حسن هدایت زاده

مدیرکل حراست

   

88601594

88601590

88601591

بزرگراه شهید همت-جنب دانشگاه دعلوم پزشکی-سازمان انتقال خون ایران

7

دکترسید اردشیرتراب جهرمی

مدیرکل دفترعملکرد وپاسخگویی به شکایات

   

88601579

88601608

بزرگراه شهید همت -جنب دانشگاه علوم پزشکی-سازمان انتقال خون ایران

8

دکتر مهتاب مقصود لو

قائم مقام و معاون آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون

   

88601573

88628741

بزرگراه شهید همت-جنب دانشگاه علوم پزشکی-سازمان انتقال خون ایران

9

فرهود زعفرانی

مدیرکل دفترفناوری اطلاعات

   

88601568

88601570

بزرگراه شهید همت- جنب دانشگاه علوم پزشکی -سازمان انتقال خون ایران

10

ابوالفضل اصغری

سرپرست دفترحقوقی

   

88601616

88601618

بزرگراه شهید همت-جنب دانشگاه علوم پزشکی -سازمان انتقال خون ایران

11

محمد علی ترابی گودرزی

مدیرروابط عمومی سازمان

   

88601603-4

88601545

ستاد مرکزی انتقال خون

12

دکتر مجتبی شرفی

مدیرکل پشتیبانی

   

88629475

88601605

ستاد مرکزی انتقال خون

13

دکتر یوسف کاظمی نژاد

مدیرکل منابع انسانی

   

88601550

88601556

 

14

دکتر بشیر حاجی بیگی

مدیرکل دفترمدیرعامل و روابط عمومی

   

88601546

88601545

بزرگراه شهید همت- جنب دانشگاه علوم پزشکی- سازمان انتقال خون

انستیتوپاستور ایران

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکترعلیرضا بیگلری

رئیس انستيتو پاستور ايران

   

66954321

66468760

خیابان پاستور- خیابان 12 فروردین- پلاک 69

2

دکترسعید بوذری

معاونت تحقیقات انستیتوایران

   

66969297

66483187

خیابان پاستور -خیابان 12 فروردین - پلاک 69

3

دکتر سید بهمن مومن

معاون توسعه، مدیریت و منابع

   

66465136

66483187

انستیتو پاستور ایران

4

دکتر وحید بنی اسدی

مدير روابط عمومي

   

66409467

66409467

خیابان پاستور- خیابان 12 فروردین- پلاک 69

5

دکترهومن کاغذیان

معاونت تولید

   

-

-

انستیتو پاستورایران

6

یوسف دیبا

مدیریت امورمالی

   

66467214

66467214

انستیتو پاستورایران

7

کوروش فردی پور

مدیریت اموراداری

   

66968850

66950361

انستیتو پاستورایران

8

دکترمرتضی کریمی پور

مدیریت آموزشی، فرهنگی و دانشجویی

   

66402771

66402771

انستیتو پاستورایران

9

دکترشهره خاتمی

مدیریت خدمات تخصصی

   

66496582

66496582

انستیتو پاستور ایران

10

مهندس علی ناشراحکامی

مدیریت آمار وفناوری اطلاعات

   

64112832

64112832

انستیتو پاستور ایران

11

مهندس کامران محمودیان

مدیریت فنی ومهندسی

   

64112320

66403409

انستیتو پاستورایران

12

دکترمحمد صادق خسروی

مدیریت حراست

   

66492600

66492600

انستیتو پاستور ایران

صندوق رفاه دانشجویان

 

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر مجید مشکینی

رئیس صندوق رفاه دانشجویان

   

88946251

88946252

88944432

88946253

خ وليعصر – بالاتر از خيابان آيت الله طالقاني – نرسيده به كوچه گيلان – پلاك 1605- ساختمان ولیعصر

2

آقای دکتر محمود صمدپور

مدیر روابط عمومی

   

84212161

_

خ وليعصر – بالاتر از خيابان آيت الله طالقاني – نرسيده به كوچه گيلان – پلاك 1605ساختمان ولیعصر

سازمان بیمه سلامت ایران

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1 دکترمحمد جواد کبیر مدیرعامل     22856578 - -

2

مهندس طاهر موهبتی زهان

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

   

96881101

96881103

-

خیابان دکترشریعتی- حسینیه ارشاد-خیابان قبا- بلوارشهرزاد- خیابان شهید علیپورمشکانی

3

دکترعلی حسن زاده

رئیس هیات مدیره

   

22852122

-

خیابان دکترشریعتی -حسینیه ارشاد-خیابان قبا- بلوار شهرزاد-خیابان علیپور مشکانی

4

خانم دکتر آناهیتا کشاورزی

معاون بیمه خدمات سلامت

   

22858533

-

خیابان دکترشریعتی-حسینیه ارشاد-خیابان قبا- بلوارشهرزاد-خیابان علیپورمشکانی

5

مهندس غلامرضا عباس پاشا

معاون توسعه مدیریت ومنابع

   

22858582

-

خیابان دکترشریعتی-حسینیه ارشاد- خیابان قبا- بلوارشهرزاد- خیابان علیپورمشکانی

6

سید محمد رضا هاشمی نیا

مشاورمدیرعامل و مدیرکل دفترمرکزی حراست

   

22856577

22847802

-

خیابان دکترشریعتی-حسینیه ارشاد- خیابان قبا- بلوارشهرزاد- خیابان علیپورمشکانی

7

مهندس علی کرابی

مدیرکل دفترهیئت مدیره ومدی عامل

   

22845722

-

خیابان دکترشریعتی-حسینیه ارشاد- خیابان قبا- بلوارشهرزاد- خیابان علیپورمشکانی

8

مهندی هاشمی

مدیرکل روابط عمومی واموربین الملل

   

22844757

-

خیابان دکترشریعتی-حسینیه ارشاد- خیابان قبا- بلوارشهرزاد- خیابان علیپورمشکانی

سازمان اورژانس کشور

ردیف

نام ونام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکترپیرحسین کولیوند

سرپرست سازمان اورژانس و رئیس کمیته پدافند غیرعامل

   

81454115

-

شهرک قدس -بلوارفرحزادی- بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی بلوک a -طبقه 7

2 دکترلرنژاد قائم مقام     81455688 - شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک - ساختمان ستادمرکزی-بلوک a -طبقه 7
3 دکترفتحی معاون پشتیبانی     81454539 - شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکزی-بلوکa طبقه7
4 دکترنوری معاون فنی و عملیات     81454099 - شهرک قدس-بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - ساختمان ستادمرکزی -بلوک a طبقه 7
5 دکترمیرکتولی معاون آموزش     81454015 - شهرک قدس-بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکزی-بلوک a طبقه7
6 دکترخانگه قائم مقام بحران     81454539 - شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک -ساخمان ستاد مرکزی-بلوک a طبقه 7
7 دکترمیعاد فر اداره بودجه     81454483 - شهرک قدس -بلوارفرحزادی- بلوار ایوانک - ساختمان ستاد مرکزی- بلوک a طبقه 7
8 دکترسرور اورژانس هوایی     81454582 - شهرک قدس- بلوارفرحزادی-بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی -بلوک a طبقه 7
9 درآبادی مدیرروابط عمومی     44896374 - شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوار ایوانک - ساختمان ستاد مرکزی - بلوک a طبقه 7

هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

ردیف

نام ونام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکترمهدی یوسفی

رئیس هیات امنای صرفه جوی ارزی در معالجه بیماران

   

۴۲۶۰۱۰۰۰۰ داخلی ۳۱۵ و۳۰۶

۸۸۸۰۷۲۴۴

خیابان طالقانی-بین خ حافظ ونجات اللهی-پلاک ۳۶۶

2

علیرضا مهران پور

ذیحساب ومدیر کل امور مالی

   

۴۲۶۰۱۰۰۰۰داخلی ۵۱۹

۸۸۸۰۷۲۴۴

خیابان طالقانی-بین خ حافظ ونجات اللهی پلاک ۳۶۶

3

هومن نریمانی

مدیرکل برنامه ریزی ونظارت

   

۴۲۶۰۱۰۰۰ داخلی ۲۰۳

۸۸۸۰۷۲۴۴

خیابان طالقانی-بین خ حافظ  ونجات اللهی- پلاک ۳۶۶ 

4

علی اکبر شریتمداری

سرپرست مدیریت بازرگانی

   

۴۲۶۰۱۰۰۰ داخلی ۳۲۲

۸۸۸۰۷۲۴۴

خیابان طالقانی-بین خ حافظ ونجات اللهی پلاک ۳۶۶

5

علی میزبان

مدیر منابع انسانی وپشتیبانی

   

۴۲۶۰۱۰۰۰ داخلی ۱۴۹

۸۸۸۰۷۲۴۴

خیابان طالقانی - بین خ حافظ ونجات اللهی پلاک ۳۶۶

6

مرتضی پوررضوی

مدیر نگهداشت و ورود وخروج کالا

   

۴۲۶۰۱۰۰۰ داخلی ۳۲۳

۸۸۸۰۷۲۴۴

خیابان طالقانی-بین حافظ ونجات اللهی -پلاک ۳۶۶

7

روح  ا... کریمی

مدیر حراست

   

۴۲۶۰۱۰۰۰ داخلی ۲۰۵

۸۸۸۰۷۲۴۴

خیابان طالقانی-بین حافظ ونجات اللهی پلاک ۳۶۶

8

پوینده کریم پور

مدیر روابط عمومی وامور بین الملل

   

۴۲۶۰۱۰۰۰ داخلی

۸۸۸۰۷۲۴۴

خیابان طالقانی- بین حافظ ونجات اللهی پلاک ۳۶۶

 

 

نسخه چاپي ارسال به دوست

يکشنبه ١٩ آذر ١٣٩٦ - ١٠:٠٠ / شماره خبر: ٢٧٨٨١ / تعداد نمايش: 365277

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج