وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين نامه اجرايي تبصره ماده (7) موضوع لايحه قانوني اصلاح مواد (7) و (8) قانون تامين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني

عنوان قانون:

متن قانون:

تاريخ تصويب (از آيين نامه ها)

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 12/3/1359 بنا به پيشنهاد شماره 1719/1 مورخ 2/3/1359– وزارت فرهنگ وآموزش عالي،آيين نامه اجرائي تبصره ماده 7 موضوع لايحه قانوني اصلاح مواد 7 و 8 قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب 26/7/58 را به شرح زير تصويب نمودند:

ماده 1 (از آيين نامه ها)

دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و هنرجويان مؤسسات آموزش عالي هنري كه از تحصيلات رايگان موضوع قانون اصلاح ماده (7) قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني استفاده مي كنند مكلفند برابر مدت تحصيل رايگان خود در ايران خدمت نمايند.
تبصره 1- دانشجويان و هنرجويان مذكور در اين ماده كه مايل به استفاده از تحصيلات رايگان نيستند بايد شهريه و هزينه تحصيلي اعلام شده از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالي را هنگام ثبت نام به محل تحصيل خود بپردازند.
تبصره 2 – شهريه دانشجويان و هنر جويان مشمول تحصيلات رايگان در هر دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي پس از بررسي وزارت فرهنگ و آموزش عالي تعيين و پرداخت خواهد شد و افزايش يا كاهش آن نيز با وزارت مذكور خواهد بود.
تبصره 3- مدت خدمت وظيفه عمومي يا خدمت در بيمارستانها جهت كارورزي در رشته هاي پزشكي (دوره انترني ) و نيز طي دوره تخصصي پزشكي در داخل كشور بعد از تحصيلات موضوع ماده (7) قانون فوق جزو خدمت مذكور در ماده (1) آيين نامه محسوب ميشود.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

دانش آموختگان كه از آموزش رايگان استفاده كرده اند چنانچه طبق مقررات آموزشي جهت تكميل تحصيلات در دوره هاي بالاتر در كشور پذيرفته شوند خدمت مربوط به آموزش رايگان خود را پس از خاتمه تحصيلات انجام خواهند داد.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

دانش آموختگان دوره هاي دانشگاهي مشمول ماده (7) قانون فوق قبل از انجام خدمت مذكور در قانون با رعايت كليه مقررات مربوط و ضوابطي كه توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي تعيين شده است مي توانند براي ادامه تحصيلات بالاتر به خارج از كشور عزيمت نمايند و خدمت مربوط به آموزش رايگان را بعد از اتمام تحصيلات در خارج و مراجعت به ايران انجام دهند.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

هر يك از دانشجويان و هنرجويان مشمول ماده (7) قانون مذكور در صورتي كه تمام يا قسمتي از خدمت مذكور در ماده (1) اين آيين نامه را انجام ندهند بايد هزينه تحصيلات خود را اعم از شهريه و كمكهاي دريافتي بطور كامل يا به تناسب عدم انجام خدمت نقدًا از طريق وزارت فرهنگ و آموزش عالي به دولت بپردازند.
تبصره 1- هزينه هاي تحصيلي هر دانشجو يا دانش آموخته اعم از شهريه يا ما به التفاوت شهريه و كمكهاي دريافتي كه دانشجو يا دانش آموخته در صورت استنكاف از انجام تمام يا قسمتي از خدمت مذكور در ماده (1) اين آيين نامه مكلف به پرداخت آن خواهد بود بوسيله وزارت فرهنگ و آموزش عالي تعيين و دريافت خواهد شد.
تبصره 2- پرداخت هزينه هاي تحصيلي موضوع اين ماده در موارد خاص حسب مورد به تشخيص وزير فرهنگ وآموزش عالي و وزير بهداشت، درمان وآموزش پزشكي به صورت تقسيط امكان پذير خواهد بود.*
"* - مصوب جلسه مورخ 30/5/1370 هيات وزيران"

ماده 5 (از آيين نامه ها)

در صورتي كه دانشجو يا هنرجوي مشمول ماده (4) اين آيين نامه مستخدم يكي از وزارتخانه ها يا مؤسسات و شركت هاي دولتي يا شهرداري ها باشد و از طرف مؤسسه متبوع خود منحصرًا براي ادامه تحصيلات بدون انجام خدمات اداري موظف خود مأمور شده باشد در صورت استنكاف از انجام خدمت مذكور در ماده (1) آيين نامه برابر تعهد بايد وجوه مذكور در ماده 4 آيين نامه را پرداخت كند و نسبت به حقوق و مزاياي دريافتي ايام تحصيل از محل خدمت خود برابر قانون و مقررات با او رفتار خواهد شد.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

در تمام موارد فوق هيچگونه مدرك تحصيلي يا ريز نمرات يا گواهينامه فراغ از تحصيل از طرف دانشگاهها و يا مؤسسات آموزش عالي به مشمولين مواد اصلاحي هفت و هشت قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيلي اطفال و جوانان ايراني قبل از پايان خدمت مذكور در ماده (1) اين آيين نامه يا پرداخت مخارج تحصيلات و كمكهاي دريافتي موضوع اين آيين نامه تسليم نخواهد شد لكن به دانش آموختگان بهره مند از تحصيلات رايگان از طرف محل تحصيل گواهي موقت فراغ از تحصيل كه فقط داراي ارزش استخدامي در ايران است اعطاء خواهد شد تا بر اساس آن در هر وزارتخانه و يا مؤسسه دولتي يا غير دولتي كه مايل به استخدام آنان است به كار اشتغال ورزند.

ماده 7 (از آيين نامه ها)

دانش آموختگان بهره مند از تحصيلات رايگان چنانچه مستخدم رسمي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي باشند و قبل از انجام تعهد خدمت مربوط بازنشسته شوند مشمول مقررات مربوط به ماده (6) اين آيين نامه نخواهند بود.

ماده 8 (از آيين نامه ها)

دانش آموختگان بهره مند از تحصيلات رايگان جزء كادر ثابت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از شمول مقررات مربوط به ماده (6) اين آيين نامه مستثني خواهند بود.

ماده 9 (از آيين نامه ها)

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي با اعلام وزارت فرهنگ و آموزش عالي دائر به پرداخت هزينه هاي تحصيلي و كمك هاي دريافتي يا انجام خدمت مقرر در قانون توسط دانش آموختگان يا دانشجويان بهره مند از تحصيلات رايگان مجاز به تسليم اصل مدرك تحصيلي آنان مي باشد.

ماده 10 (از آيين نامه ها)

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در هر نيمسال تحصيلي بايد فهرست اسامي و مشخصات كامل سجلي و تحصيلي دانش آموختگان و بهره مند از تحصيلات رايگان را حداكثر يك ماه پس از فراغ از تحصيل به تفكيك رشته تحصيلي و ترتيب ميانگين كل نمرات و مدت تعهد و نشاني دقيق دانش آموختگان به وزارت فرهنگ وآموزش عالي ارسال نمايند تا به سازمان اداري و استخدامي كشور فرستاده شود.

ماده 11 (از آيين نامه ها)

دانش آموختگان بهره مند از تحصيلات رايگان به منظور اشتغال در بخش دولتي كه نياز به وجود آنان دارند بايد مانند ساير داوطلبان استخدام در امتحانات و مسابقات استخدامي رسمي طبق قانون استخدام كشور شركت نموده و به كار اشتغال ورزند. تبصره – در مواردي كه وزارتخانه و مؤسسات دولتي نتوانند نيازهاي خود را از طريق انتشار آگهي استخدامي و جلب داوطلبان مورد نياز بر طرف نمايند. سازمان امور اداري و استخدامي كشور از طريق تهيه و ارسال فهرست اسامي و مشخصات دانش آموختگان مورد نياز به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي نسبت به معرفي واجدين شرايط و رفع نياز اين گونه مؤسسات اقدام نموده و مراتب را به وزارت فرهنگ و آموزش عالي اعلام خواهد نمود. اينگونه دانش آموختگان مكلفند بر اساس تعهدات خدمت خود در وزارتخانه يا مؤسسه دولتي موردنظر به كار اشتغال ورزند.

ماده 12 (از آيين نامه ها)

چنانچه ظرف شش ماه پس از فراغت از تحصيل دانش آموختگان بهره مند از تحصيلات رايگان امكان اشتغال براي آنان از طريق شركت در امتحانات و مسابقات استخدامي موضوع ماده ( 11 ) اين آيين نامه و تبصره (1) آن بنا به گواهي سازمان امور اداري و استخدامي كشور فراهم نگردد، فهرست اسامي و مشخصات آنان جهت اشتغال در بخش غير دولتي از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال مي گردد. چنانچه پس از شش ماه وزارت كار و امور اجتماعي نيز عدم امكان كاريابي براي دانش آموختگان را در بخش غير دولتي به وزارت فرهنگ و آموزش عالي اعلام نمايد تعهد خدمت اين گونه دانش آموختگان لغو شده اعلام ميگردد. تبصره - مفاد ماده ( 12 ) در مورد مشمولين خدمت وظيفه عمومي پس از پايان خدمت وظيفه عمومي قابل اجرا خواهد بود.

ماده 13 (از آيين نامه ها)

مشمولان ماده (7) اصلاح قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيلي اطفال و جوانان ايراني در صورتي كه بخواهند قبل از پايان خدمت مذكور در ماده (1) آيين نامه و يا بدون پرداخت هزينه هاي تحصيلي و كمكهاي دريافتي جهت ادامه تحصيلات و يا به طور موقت به خارج عزيمت نمايند بايد با تنظيم تعهد نامه رسمي و ضمانت شخص ديگري با سپردن وثيقه ملكي يا ضمانت بانكي با توجه به ضوابطي كه وزارت فرهنگ و آموزش عالي مقرر بدارد تعهد نمايند پس از انقضاء مدت لازم كه در هر مورد تعيين و تشخيص آن با وزارت فرهنگ و آموزش عالي خواهد بود جهت انجام خدمت به ايران مراجعت كند، در صورت عدم مراجعت در تاريخ انقضاء مدت مذكور وزارت فرهنگ و آموزش عالي مطالبات دولت را از محل وثيقه يا ضامن وصول خواهد كرد.

ماده 14 (از آيين نامه ها)

دانشجويان و هنر جوياني كه قبل از فراغ تحصيل از دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي ترك تحصيل كنند و يا اخراج شوند، در صورتيكه از تحصيلات رايگان استفاده كرده باشند از لحاظ انجام خدمت در ايران يا استرداد هزينه هاي تحصيلي و كمك دريافتي و ساير موارد مشمول اين آيين نامه خواهند بود.

ماده 15 (از آيين نامه ها)

از تاريخ تصويب اين آيين نامه، آيين نامه اجرائي موضوع ماده (8) قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيلي اطفال و جوانان ايراني مصوب خرداد ماه 1354 لغو ميگردد.

نسخه چاپي ارسال به دوست

يکشنبه ٣ خرداد ١٣٨٨ - ٠٩:٣٩ / شماره خبر: ٤٣٠٣ / تعداد نمايش: 9766

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج