وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين نامه داخلي شوراي برنامه ريزي

عنوان قانون:

متن قانون:

ماده 1 (از آيين نامه ها)

تشكيلات شوراي عالي برنامه ريزي مشتمل بر گروه هاي برنامه ريزي، شوراي سرپرستان و دبيرخانه است.
1-1- گروههاي برنامه ريزي عبارتند از :
1- گروه برنامه ريزي پزشكي
2- گروه برنامه ريزي علوم انساني
3- گروه برنامه ريزي علوم پايه
4- گروه برنامه ريزي فني و مهندسي
5- گروه برنامه ريزي كشاورزي
6- گروه برنامه ريزي هنر
7- گروه هماهنگي برنامه ريزي تربيت معلم
8- گروه برنامه ريزي علمي كاربردي
2-1 - شوراي سرپرستان، متشكل از سرپرستان گروههاي هشتگانه و معاونان آموزشي و پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي ، معاونان آموزشي و پژوهشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دبير شوراي عالي برنامه ريزي است.
3-1- دبيرخانه شوراء انجام كليه امور اداري و اجرائي مربوط به شوراي عالي برنامه ريزي را بر عهده دارد.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

اعضاي شوراي عالي برنامه ريزي عبارتند از :
1- وزير فرهنگ و آموزش عالي به عنوان رئيس شوراء
2- شش نفر از اعضاء شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب و معرفي شوراي مزبور
3- سرپرستان گروههاي برنامه ريزي
4- معاونان آموزشي وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
5- معاونان پژوهشي وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
6- يكي از اعضاي هيأت علمي دانشگاهها كه توسط وزير فرهنگ و آموزش عالي (رئيس شوراء) به عنوان دبير انتخاب ميشود.
- طبق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي نيز به عضويت شوراي عالي برنامه ريزي منصوب شده اند.
- وزير آموزش و پرورش نيز به عنوان سرپرست گروه هماهنگي تربيت معلم عضو رسمي شوراي عالي برنامه ريزي شده اند.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

عضويت اعضاء شوراي عالي برنامه ريزي بايد به تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي برسد و بجز شش نفر از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي حكم عضويت سايرين را وزير فرهنگ و آموزش عالي صادر مي نمايد.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

رئيس شوراي عالي برنامه ريزي از بين اعضاء فردي را به عنوان نايب رئيس براي مدت يك سال انتخاب ميكند، اداره جلسات در غياب رئيس بر عهده نايب رئيس مي باشد. تبصره – در غياب رئيس و نايب رئيس ايشان، يك نفر از اعضاء با انتخاب اعضاي حاضر اداره آن جلسه را به عهده خواهد داشت.

ماده 5 (از آيين نامه ها)

جلسات شوراي عالي برنامه ريزي با دعوت قبلي هر هفته تشكيل خواهد شد. تبصره – در موارد ضروري به پيشنهاد رئيس شوراء يا تقاضاي پنج عضو، جلسه فوق العاده تشكيل خواهد گرديد.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

رئيس شوراي عالي برنامه ريزي مي تواند حسب لزوم به تشخيص خود با اكثريت اعضاء از صاحبنظران و كارشناسان جهت اداي توضيحات دعوت به عمل آورد تا بدون حق رأي در جلسه شورا شركت نمايند.

ماده 7 (از آيين نامه ها)

دستور جلسه شوراء توسط رئيس و يا به پيشنهاد شوراي سرپرستان تعيين خواهد شد. تبصره – چنانچه هر يك از اعضاء پيشنهاد طرح مسئله اي خارج از دستور تعيين شده را داشته باشد طرح آن منوط به موافقت اكثريت اعضاء حاضر در جلسه است.

ماده 8 (از آيين نامه ها)

جلسات شوراء با حضور حداقل 9 نفر از اعضاء رسميت مي يابد و مصوبات شوراء هنگامي نافذ است كه به تأييد اكثريت اعضاء حاضر (حداقل هشت نفر) برسد.

ماده 9 (از آيين نامه ها)

به پيشنهاد رئيس شوراي عالي برنامه ريزي و يا بنا به تصويب شوراء پيشنهادهاي رسيده و يا موضوعا ت ديگر حسب مورد جهت بررسي و اظهار نظر كارشناسي و يا تصويب نهائي به شوراي سرپرستان ارجاع مي شود.
تبصره 1- آيين نامه هاي آموزشي، ايجاد رشته هاي جديد و يا حذف رشته هاي فعلي بايد به تصويب نهائي شوراي عالي برنامه ريزي برسد.
تبصره 2- هنگام رسيدگي به برنامه هاو پيشنهادهاي مرتبط با هر كدام از گروههاي برنامه ريزي در شوراي عالي برنامه ريزي و يا شوراي سرپرستان، سرپرست گروه مربوط موظف است در جلسه حاضر شود و رأي گيري نسبت به برنامه پيشنهادي در حضور ايشان به عمل خواهد آمد.

ماده 10 (از آيين نامه ها)

برنامه هاي آموزشي تدوين شده و يا اصلاحي كه به تصويب گروههاي برنامه ريزي رسيده است جهت تصويب نهائي به شوراي سرپرستان ارجاع ميگردد.
تبصره 1- آراء موافق حداقل 7 نفر از اعضاء شوراي سرپرستان براي تصميم گيري نهايي و آراء موافق اكثريت كل اعضاء براي نتيج ه گيري و اظهار نظر به شوراي عالي برنامه ريزي لازم است.
تبصره 2- هر يك از اعضاي شوراي عالي برنامه ريزي كه عضو شوراي سرپرستان نيستند ميتوانند با حق رأي در جلسه اين شورا شركت نمايند.
تبصره 3 – دستور جلسات، خلاصه مذاكرات و صورت مصوبات شوراي سرپرستان همزمان جهت استحضار اعضاي شوراي عالي برنامه ريزي ارسال ميگردد.
تبصره 4- آيين نامه داخلي شوراي سرپرستان به تصويب آن شوراء خواهد رسيد.

ماده 11 (از آيين نامه ها)

برنامه رشته هايي كه از نظر محتوي به دو يا چند گروه مختلف برنامه ريزي مربوط مي شود ابتدا در كميته هاي مشترك تخصصي بررسي و نتايج به شوراي سرپرستان عرضه ميگردد.

ماده 12 (از آيين نامه ها)

در تدوين و يا تجديد نظر در برنامه ها و آيين نامه هاي آموزشي و پژوهشي بطور هماهنگ با امر مطالعه و بررسي در كميته هاي تخصصي گروههاي برنامه ريزي از استادان و صاحبنظران دانشگاهها و ساير مؤسسات علمي و تحقيقاتي نيز از طريق دبيرخانه شوراي عالي برنامه ريزي بايد رسمًا نظر خواهي گردد.

ماده 13 (از آيين نامه ها)

شوراي عالي برنامه ريزي با ايجاد هماهنگي ميان گروههاي برنامه ريزي و كميته هاي تخصصي و هدايت آنها براساس سياست گذاريها و آيين نامه هاي مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي بر فعاليت آنها نظارت و ارزيابي خواهد كرد.

ماده 14 (از آيين نامه ها)

دبير شوراء، مسئوليت اداره دبيرخانه و تنظيم صورت جلسات و دعوت از اعضاء و ابلاغ مصوبات را پس از امضاي رئيس شورا به عهده خواهد داشت. تبصره – رونوشت ابلاغ مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي جهت استحضار براي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اعضاي شوراي عالي برنامه ريزي ارسال خواهد گرديد.

ماده 15 (از آيين نامه ها)

رئيس شوراي عالي برنامه ريزي با تقديم گزارش سالانه عملكرد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي، پيشنهادهاي مناسب در جهت تقويت گروههاي برنامه ريزي و پيشرفت امر ارائه خواهد داد.

ماده 16 (از آيين نامه ها)

اين آئين نامه در شانزده ماده و ده تبصره در جلسات 52 و 53 و 54 مورخ 21/7 ،28/5،7/8/66 شوراي مشترك كميسيونهاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب نهائي رسيد آئين نامه مذكور جايگزين آيين نامه قبلي موضوع ابلاغ شماره 1987 دش مورخ6/6/1364 ميگردد. 1
1- همراه با اصلاحات سيصد و نوزدهمين جلسه مورخ 23/9/72 شوراي عالي انقلاب فرهنگي

نسخه چاپي ارسال به دوست

يکشنبه ٣ خرداد ١٣٨٨ - ٠٩:٣٦ / شماره خبر: ٤٠٩٩ / تعداد نمايش: 4975

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج