وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين نامه نحوه تشكيل و شرح وظايف كميته نظارت برحسن اجراي مقررات آموزشي

عنوان قانون:

متن قانون:

ماده 1 (از آيين نامه ها)

به منظور حصول اطمينان نسبت به حسن اجراي مقررات آموزشي در دانشگاههاي علوم پزشكي، ايجاد هماهنگي در اجراي مقررات مزبور، جلوگيري از تخلفات و برداشتهاي ناصواب احتمالي از مقررات موضوعه وبه تبع آن تضييع حقوق افراد ذينفع و كمك به دانشگاهها در جهت اجراي هر چه مطلوبتر مقررات مصوب كميته نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي كه از اين پس در اين آئين نامه "كميته نظارت " ناميده مي شود در دفتر نظارت و ارزيابي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل مي گردد.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

وظائف و اختيارات كميته نظارت به شرح زير است :
1 -2- هماهنگي در اجراي مقررات آموزش ي با توجه به چهار محور اساسي و ضروري
شامل :
1-1-2- هماهنگي بين وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي با توجه به وحدت مقررات آموزشي معمول در مؤسسات آموزش عالي تابعه دو وزارت.
2-1-2- هماهنگي بين واحدهاي تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ذيمدخل در امور آموزشي در زمينه استنباط، تعبير و تفسير آئين نامه هاي آموزشي و صدور حكم در موارد سكوت مقررات.
3-1-2 هماهنگي بين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاههاي علوم پزشكي.
4-1-2 هماهنگي بين دانشگاههاي علوم پزشكي
2-2- نظارت بر ا جراي مقررات آموزشي در كليه دانشگاهها از طريق پي گيري مسائل مطروحه از سوي مسئولين ذيربط يا دانشجويان به شيوه مكاتبه، دعوت يا اعزام نماينده
3-2- اعلام نظر مشورتي به معاونت آموزشي و دانشجوئي وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي در زمينه مقررات آموزشي
4-2- بررسي آئين نامه هاي آموزشي موجود، تعبير و تفسير موارد مابه الاختلاف و مبهم و اعلام نظر مشخص راجع به موارد مذكور.
5-2-پيشنهاد تغيير و اصلاح مقررات آموزشي به مراجع ذيربط.
6-2-اظهار نظر در خصوص پيش نويس آيين نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه هاي آموزشي پيشنهادي.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

اعضاي كميته نظارت عبارتند از :
1-3- مدير كل دفتر نظارت و ارزيابي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
2-3- مدير كل امور دانشجويان داخل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
3-3- مديران كل امور آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي، ايران.
4-3- نماينده وزارت فرهنگ و آموزش عالي به معرفي معاون آموزشي وزارت مزبور.
5-3- نماينده دفتر مطالعات و برنام ه ريزي يا شوراي آموزش پزشكي و تخصصي يا امور فارغ التحصيلان.
تبصره 1- اعضاي مذكور در رديف هاي 1 /3 تا4/3 اعضاي دائمي كميته نظارت محسوب مي شوند. اما نمايند ه موضوع بند 5/3 برحسب مورد و موضوع مطروحه در جلسه از يكي از واحدهاي مذكور دعوت خواهد شد.
تبصره 2- احكام اعضاي دائمي كميته نظارت توسط معاون آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ابلاغ مي شود .

ماده 4 (از آيين نامه ها)

مدير كل دفتر نظارت و ارزيابي اداره جلسات كميته را بر عهده خواهد داشت .
همچنين تعيين دستور جلسات و دعوت از اعضاء براي شركت در جلسات عادي و فوق العاده بر عهده ايشان است.
تبصره – رئيس كميته نظارت در اولين جلسه يكي از اعضاي دائمي كميته نظارت را به عنوان قائم مقام انتخاب مي كند. قائم مقام مسئوليت تشكيل و اداره جلسات را در غياب رئيس كميته نظارت بر عهده خواهد داشت.

ماده 5 (از آيين نامه ها)

دبيري كميته نظارت بر عهده يكي از كارشناسان ذيربط دفتر نظارت و ارزيابي به معرفي مدير كل دفتر مزبور است.
تبصره – دبير جلسه مسئوليت طرح مطالب ارجاعي به كميته پس از بررسي مقدماتي و تهيه سوابق امر ثبت و ضبط صورتجلسات و ارسال مصوبات و آراء كميته به مراجع ذيربط را بر عهده خواهد داشت.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

جلسات كميته هر پانزده روز يك بار در روز و ساعت معين و با دعوت قبلي انجام ميشود.
تبصره- تشكيل جلسات فو ق العاده با نظر رئيس كميته، مشروط به اينكه حداقل سه روز قبل از تشكيل جلسه دعوت شده باشد، بلامانع است.

ماده 7 (از آيين نامه ها)

جلسات كميته نظارت با حضور حداقل چهار عضو دائمي رسميت مي يابد.

ماده 8 (از آيين نامه ها)

رأي موافق اكثريت اعضاي حاضر در جلسه در مورد مسائل مطروحه نافذ خواهد بود.

ماده 9 (از آيين نامه ها)

مصوبات و نظرات كميته حسب مورد و لزوم با امضاي مدير كل دفتر نظارت و ارزيابي و يا با امضاي معاون آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ابلاغ خواهد شد.
اين آئين نامه مشتمل بر نه ماده، پنج تبصره و يازده بند در تاريخ 27/12/69 به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده است و از تاريخ تصويب لازم الاجراء است.

نسخه چاپي ارسال به دوست

يکشنبه ٣ خرداد ١٣٨٨ - ٠٩:٣٦ / شماره خبر: ٤٠٩٨ / تعداد نمايش: 5123

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج