وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين نامه مديريت دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و اصلاحيه بعدي

عنوان قانون:

متن قانون:

ماده 1 (از آيين نامه ها)

اركان دانشگاه عبارتند از
1- هيأت امناء
2- رئيس
3- شوراي دانشگاه

ماده 2 (از آيين نامه ها)

وظائف و اختيارات هيأت امناء وظائف و اختياراتي است كه در قانون تشكيل هيأ تهاي امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي (مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 9/12/1367و23/12/1367)و همچنين قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي (مصوب مجلس شوراي اسلامي مورخ 18/10/1369 تعيين شده است .

ماده 3 (از آيين نامه ها)

رئيس هر دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي، برحسب مورد از جانب وزير فرهنگ و آموزش عالي يا وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيشنهاد خواهد شد و پس از تأييد شورا، با حكم وزير به مدت چهار سال به اجراي وظائف خود خواهد پرداخت. تمديد اين مدت بلامانع است.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

معاونان دانشگاه را رئيس دانشگاه با رعايت شرايط ذيل انتخاب خواهد كرد . عزل آنان نيز به عهده رئيس دانشگاه خواهد بود.
الف – شرايط عمومي اعضاي هيأت رئيسه :
1- عامل بودن به واجبات و پرهيز جستن از محرمات
2- معتقد به ملتزم بودن به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
3- برخوردار بودن از حسن شهرت و اخلاق اسلامي و آشنا بودن به امور دانشگاه.
4- عدم شركت فعالانه در تحكيم رژيم سابق.
5- عدم وابستگي به احزاب و گروه ها ي غير قانوني.
ب- صلاحيت علمي اعضاي هيأت رئيسه
داشتن حداقل پنج سال سابقه كار آموزشي يا پژوهشي با مرتبه استادياري.
تبصره 1- در شرايط استثنايي، داشتن مرتبه مربي براي معاونت اداري و مالي و نيز معاونت عمراني كافي است.
تبصره 2- در مورد مراكز آموزش عالي كمتر از سطح دانشگاه و در شرايط استثنايي، داشتن مرتبه مربي براي معاونان كافي است
تبصره 3- تشخيص موارد استثنايي مذكور در تبصره هاي (1) و (2) حسب مورد، به عهده وزير فرهنگ و آموزش عالي يا وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.

ماده 5 (از آيين نامه ها)

هيأت رئيسه دا نشگاه مركب است از رئيس و معاونان دانشگاه، معاونان دانشگاه به تناسب حجم كار و گستردگي دانشگاه تعيين مي شوند و تعداد آنها حداكثر هفت نفر خواهد بود، بعضي از معاونتها را مي توان درهم ادغام كرد. معاونتها به شرح زير است :
1- معاونت آموزشي
2- معاونت پژوهشي
3- معاونت تحصيلات تكميلي
4- معاونت دانشجويي
5- معاونت فرهنگي
6- معاونت اداري و مالي
7- معاونت عمراني
تبصره 1- در دانشگاههاي علوم پزشكي معاونت امور درمان نيز ميتوان تعيين كرد.
تبصره 2-در دانشگاهها ي غير علوم پزشكي مي توان معاونت طرح و برنامه نيز تعيين كرد.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

وظائف و اختيارات رئيس دانشگاه:
الف- نظارت بر حسن اجراي امور آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، دانشجويي، اداري و مالي، عمراني و امور خدمات علمي و كليه ارتباطات داخلي و بين المللي دانشگاه و هماهنگي واحدهاي مختلف و پاسخگويي به مراجع ذي صلاحيت.
ب- تعيين خط مشي اجرائي دانشگاه در قالب سياستهاي علمي، آموزشي، پژوهشي. ج- هدايت فعاليتهاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي، اداري و مالي و عمراني دانشگاه.
د- ارائه گزارش سالانه دانشگاه به هيأت امناء.
ه - نظارت بر حسن اجراي فعاليت هاي جاري دانشگاه و پيگيري اشكالات و تخلفات احتمالي و ارجاع آنها به مقامات ذيصلاحيت.
و- مسئوليت امور مالي و اداري دانشگاه در حدود مقررات مصوب.
ز- نصب وعزل اعضاي هيأت رئيسه (با رعايت تبصره هاي 1و 2ماده 4) و رؤساي دانشكده ها و مؤسسات و واحدهاي وابسته و مديران گروههاي آموزشي.
ح- اجراي مصوبات و آيين نامه ها و بخشنامه هاي صادر شده از سوي وزارت.
ط- تهيه و پيشنهاد سياستها، اهداف و خط مشيها براي طرح در هيأت امناء.
ي- ارائه پيشنهاد تأسيس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها به شوراي دانشگاه.
ك- ارائه پيشنهاد همكاريهاي علمي با ساير مؤسسات آموزشي يا پژوهشي داخلي و خارجي به شوراي دانشگاه.
ل- نمايندگي حقوقي دانشگاه نزد مراجع ذي صلاحيت.
م- نظارت بر امور انضباطي دانشگاه (هيأت علمي دانشجويان كارمندان) در چهارچوب ضوابط و مقررات.

ماده 7 (از آيين نامه ها)

وظائف و اختيارات هيأت رئيسه دانشگاه :
الف - فراهم كردن زمينه هاي اجرائي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آئين نامه ها و بخشنامه هاي صادرشده از سوي وزارت.
ب- پيشنهاد نمودار تشكيلاتي و اصلاحات اداري لازم براي اداره امور داخلي دانشگاه به هيأت امناء از طريق رئيس دانشگاه.
ج- بررسي و ارزيابي نحوه اجراي تصميمات هيأت رئيسه و نظارت بر عملكرد واحدهاي دانشگاه.
د- فراهم كردن زمينه مردمي كردن دانشگاه و كمك به خودكفايي دانشگاه و واحدهاي وابسته .
ه - ايجاد هماهنگي لازم بين حوز ههاي مختلف معاونتها.
و- بررسي آئين نامه هاي اداري و مالي و معاملاتي دانشگاه براي طرح در هيأت امناء و تهيه پيشنهادها، طر حها و برنامه هايي كه بايد در دستور كار هيأت امناء قرار گيرد.
ز- پيشنهاد بودجه سالانه دانشگاه به هيأت امناء از طريق رئيس دانشگاه.
ح- پيشنهاد توزيع و تخصص فرصتهاي مطالعاتي و دوره هاي كوتاه مدت آموزشي و تحقيقاتي داخل و خارج كه طبق ضوابط به اعضاي آموزشي، پژوهشي تعلق مي گيرد از طريق رئيس دانشگاه به وزارت.

ماده 8 (از آيين نامه ها)

شرح وظائف معاونان دانشگاه :
1-معاون آموزشي :
الف– اداره كليه امور آموزشي دانشگاه.
ب- مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل آموزشي با كمك مسئولان ذيربط. ج- نظارت بر اجراي مقررات و آئين نامه هاي آموزشي از طريق دفتر نظارت و سنجش دانشگاه.
د- تدوين و پيشنهاد اصول اجرائي امور آموزش.
ه- نظارت بر حسن اجراي وظائف واحدهاي وابسته.
و- تنظيم دستور جلسات شوراي آموزشي دانشگاه.
ز- برنامه ريزي امور آموزشي با همكاري واحدهاي ذيربط.
ح- نظارت بر حسن اجراي برنامه ها و فعاليتهاي آموزشي هر دانشكده و ارزيابي آن و ارائه گزارش لازم به هيأت رئيسه.
ط- ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي و مديران آموزشي واحدهاي مختلف در هر نيمسال و انعكاس آن به رياست دانشگاه و اعلام نتيجه ارزيابي به اعضاي هيأت علمي.
ي- همكاري با معاونت تحصيلات تكميلي در امور دوره هاي تحصيلات تكميلي.
ك- اجراي دور ههاي كوتاه آموزشي.
2-معاون پژوهشي :
الف – بررسيهاي لازم و اتخاذ تصميم در مورد فعاليتهاي پژوهشي.
ب- مطالعات لازم در زمينه ارزشيابي فعاليتهاي پژوهشي و ارزيابي عملكرد پژوهشي سالانه دانشگاه.
ج- تماس با مؤسسات داخلي و خارجي به منظور همكاري در امور پژوهشي و مبادله خدمات علمي در اداره امور واحدهاي پژوهشي تابع و وابسته به دانشگاه.
د- اداره امور واحدهاي پژوهشي تابع و وابسته به دانشگاه.
ه - همكاري در ارائه خدمات علمي، فرهنگي و اجتماعي و برگزاري سمينارها و كنفرانسهاي علمي و اجراي كليه امو ر قراردادهاي تحقيقاتي و خدماتي بين دانشگاه و ساير مؤسسات.
و- همكاري در اجراي دور ههاي كوتاه مدت پژوهشي براي مؤسسات غير دانشگاهي.
ز- نظارت بر كليه امور پژوهشي دانشگاه، كتابخانه ها و بانكهاي اطلاعاتي.
ح- برنامه ريزي جهت استفاده اعضاي هيأت علمي از فرصتهاي مطالعاتي داخل وخارج برابر ضوابط مصوب.
ط– تهيه برنامه پژوهشي دانشگاه و ارائه اهداف و تعيين اولويتهاي پژوهشي در قالب برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت براي طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه.
ي– بررسي و ارزيابي فعا ليتهاي دانشگاه در چهارچوب برنامه هاي رشد و توسعه كشور در بخش آموزش عالي براي طرح در هيأت رئيسه.
3- معاون تحصيلات تكميلي :
الف – برنامه ريزي گسترش دوره تحصيلات تكميلي در دانشگاه.
ب- اداره كليه امور آموزشي دوره هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه با هماهنگي با معاونت آموزشي.
ج- نظارت بر اجراي مقررات و آئين نامه هاي آموزشي دوره هاي تحصيلات تكميلي.
د- نظارت بر حسن اجراي برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي دوره هاي تخصصي و ارزيابي
آن و ارائه گزارش به هيأت رئيسه.
ه - تنظيم دستور جلسات شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه.
و- همكاري با معاونان آموزشي و پژوهشي در اجراي دوره هاي كوتاه مدت تخصصي.
4- معاون دانشجويي:
الف – اداره كليه امور دانشجويي دانشگاه.
ب- مطالعه و اتخاذ تصميم درباره مسائل و مشكلات دانشجويي.
ج- نظارت بر اجراي قوانين و آيين نامه ها ي دانشجويي.
د- تدوين و پيشنهاد اصول كلي مشاوره دانشجويي.
ه- نظارت بر واحدهاي وابسته به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظائف آنها.
و- برنامه ريزي امور فوق برنامه دانشجويي.
5- معاون فرهنگي:
(معاونت فرهنگي از مجموعه معاونتهاي دانشگاه حذف شده است.)
6-معاون اداري و مالي
الف – همكاري با رئيس دانشگاه در اجراي هرچه بهتر وظائف مربوط به واحدهاي ستادي دانشگاه.
ب- رسيدگي به هدفهاي اجرائي دانشگاه و چگونگي گردش كارها و روشهاي كار در واحدهاي مختلف.
ج- ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي مربوط به واحدهاي تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشكلات موجود.
د- نظارت بر حسن اجراي كليه قوانين و مقررات مربوط به امور استخدامي و ما لي و معاملاتي.
ه - ارائه گزارش هاي توجيهي لازم به رئيس دانشگاه در خصوص وظائف مربوطه به واحدهاي تحت نظر.
و- اتخاذ تصميم در مورد برنامه كار واحدهاي تابعه.
ز- شركت در شوراها، كميسيونها، جلسات وا ظهار نظر در مورد مسائل مختلف مالي و اداري در چهارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه.
7- معاون عمراني:
الف – برنامه ريزي براي تأمين فضاهاي كالبد دانشگاه با برنامه توسعه آموزش عالي و اقدام در مورد تأمين اعتبارات عمراني مورد نياز.
ب- برگزاري مناقصه و انعقاد قرار داد با شركتهاي مشاور و پيمانكار براي طرحهاي عمراني.
ج- نظارت بر حسن اجراي طرحهاي عمراني دانشگاه.
د- بررسي صورت وضعيتها و موارد مالي طرحهاي عمراني.
ه - اجراي طرحهاي اماني و مورد نياز دانشگاه.
و- جمع آوري و تكميل اطلاعات مورد نياز طرحهاي عمراني.
ز- برنامه ريزي و تأمين لوازم و مصالح مورد نياز طرحهاي عمراني.
ج- مواظبت در تعميرات اساسي و نگهداري ساختمانها ي دانشگاه.
ط- تهيه طرح جامع دانشگاه و تأمين زمين و امكانات با در نظر گرفتن برنامه توسعه آموزش عالي. ي- پيشنهاد بودجه هاي عمراني دانشگاه براي تصويب در بودجه سالانه كشور. ك- تهيه نقشه هاي طرحهاي عمراني دانشگاه.

ماده 9 (از آيين نامه ها)

مديريت دانشكده ها و آموزشكده ها
اداره هر دانشكده يا آموزشكده با رئيس آن است كه به وسيله رئيس دانشگاه منصوب ميشود.

ماده 10 (از آيين نامه ها)

رئيس دانشكده يا آموزشكده مي تواند برحسب نياز يك تا چهار معاون به تشخيص هيأت رئيسه داشته باشد.

ماده 11 (از آيين نامه ها)

شرايط انتخاب رئيس و معاونان دانشكده و آموزشكده همان است كه در ماده 4 ذكر شده است، داشتن مرتبه مربي براي رئيس و معاونان آموزشكده كافي است.

ماده 12 (از آيين نامه ها)

وظائف رئيس دانشكده يا آموزشكده، بدين قرار است :
الف – نظارت بر حسن اجراي مصوباتي كه از طريق دانشگاه ابلاغ مي شود و ايجاد زمينه هاي مناسب براي رشد استعدادهاي تحصيلي.
ب- ايجاد هماهنگي در امور آموزشي و پژوهشي، اداري و مالي دانشكده يا آموزشكده.
ج- نظارت بر حسن اجراي وظائف آموزشي، پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشكده يا آموزشكده.
د- ارزيابي و هماهنگ كردن كليه فعاليتهاي واحدهاي تابع دانشكده يا آموزشكده.
ه - پيشنهاد بودجه سالانه دانشكده يا آموزشكده.
و- نظارت به كار شوراي آموزشي و پژوهشي و.... دانشكده يا آموزشكده.
ز- ارزيابي كار سالانه دانشكده و گزارش آن به رئيس دانشگاه.
ح- بررسي صلاحيت معاونان گروهها و اظهار نظر در باره آنان

ماده 13 (از آيين نامه ها)

شوراي دانشگاه
شوراي دانشگاه از اعضاي ذيل تشكيل مي شود:
الف – اعضاي هيأت رئيسه دانشگاه.
ب- روساي دانشكده ها و آموزشكده ها و پژوهشكده ها.
ج- دو نفر از اعضاي هيأت علمي هر شورا (شوراهاي آموزشي، پژوهشي و تحصيلات تكميلي) به انتخاب شوراي مربوط كه بايد واجد شرايط ماده (4) باشند.
د- دو نفر از اعضاي هيأت علمي كه دانشيار يا استاد و واجد شرايط ماده (4) باشند به انتخاب رئيس دانشگاه.
تبصره – رئيس دانشگاه مي تواند در مورد مسائلي كه مربوط به دروس معارف است از رئيس گروه معارف دعوت كند تا با حق رأي در شوراي دانشگاه شركت كند.

ماده 14 (از آيين نامه ها)

دوره شوراي دانشگاه دو سال است.

ماده 15 (از آيين نامه ها)

رياست شورا با رئيس دانشگاه است، شورا داراي نايب رئيس است كه توسط اعضاي شورا را از ميان سه نفر عضو شورا كه رئيس دانشگاه پيشنهاد مي كند به رأي بيشتر شوراي دانش گاه توسط رئيس دانشگاه صادر « د» و « ج» انتخاب مي شوند. حكم اعضاي بندهاي ميشود و ابلاغ مصوبات شورا و مكاتبات آن از طريق دفتر رئيس دانشگاه صورت مي گيرد.

ماده 16 (از آيين نامه ها)

وظائف و اختيارات شوراي دانشگاه بدين شرح است :
الف – بررسي و تأييد دوره ها و رشته هاي آموزشي جديد و برنامه آن براي پيشنهاد به وزارت فرهنگ و آموزش عالي
ب- بررسي و تأييد برنامه هاي پيشنهادي آموزشي و پژوهشي كوتاه مدت.
ج- بررسي روشهاي همكاري با مؤسسات دولتي و غير دولتي و تدوين ضوابط براي آن.
د- بررسي سالانة امكانات علمي (نيروي انساني و تجهيزات ) دانشگاه و تعيين كمبودها و طبقه بندي نيازهاي علمي و اقدام براي تأمين آنها.
ه - برنامه ريزي پذيرش دانشجو بر اساس امكانات دانشگاه با توجه به برنامه توسعه كشور.
و- بررسي مسائلي كه توسط رئيس دانشگاه در دستور كار شورا قرار مي گيرد.
ز – بررسي مشكلات آموزشي و پژوهشي دانشگاه و ارائه راه حلهاي لازم.
ح – ارزيابي كل عملكرد دانشگاه.
ط- بررسي و تصويب طرحها و برنامه هاي پيشنهادي شوراهاي تخصصي.
ي– تدوين و تصويب آئي ننامه داخلي شورا و تصويب آيين نامه كميته هاي داخلي شوراء.
ب- شوراهاي تخصصي دانشگاه :

ماده 17 (از آيين نامه ها)

به منظور ايجاد هماهنگي در امور اجرائي و برنامه ريزي، همكاري با شوراي دانشگاه و هيأت رئيسه، در هر يك از حوز ه هاي معاونتهاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و تحصيلات تكميلي، شوراهايي با تركيب و وظائف خود و به رياست هر كدام از معاونان تشكيل مي شود. اين شوراها، شوراهاي تخصصي دانشگاه محسوب مي شوند و حكم اعضاي آن را رئيس دا نشگاه صادر مي كند. شوراي دانشگاه مي تواند به صوابديد خود مسائلي رابراي بررسي و اظهار نظر به يكي از شوراهاي تخصصي محول كند. 1 شوراي آموزشي :

ماده 18 (از آيين نامه ها)

به منظور تهيه و تدوين برنامه هاي آموزشي و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه و كمك به امور اجرائي و فراهم آوردن ا مكانات در زمينه فعاليتهاي آموزشي، شوراي آموزشي تشكيل ميشود.

ماده 19 (از آيين نامه ها)

اعضاي شوراي آموزشي عبارت اند از : الف – معاون آموزشي دانشگاه. ب- معاون تحصيلات تكميلي دانشگاه. ج- معاونان آموزشي دانشكده ها و آموزشكده ها. د- مدير كل امور خدمات آموزشي دانشگاه. ه - دو تن از چهار تن اعضاي هيأت علمي به پيشنهاد معاون آموزشي و تصويب شوراي دانشگاه.

ماده 20 (از آيين نامه ها)

وظائف شوراي آموزشي دانشگاه عبارت است از: الف همكاري با معاون آموزشي دانشگاه براي ايجاد زمينه اجراي مصوبات شوراي دانشگاه و تصميمات هيأت رئيسه. ب- ارائه پيشنهاد در اين زمينه ها به شوراي دانشگاه از جمله: - برنامه هاي آموزشي. - نحوه اجراي برنامه هاي درسي در چهارچوب مصوبات. -آئين نامه هاي آموزشي. - طرحهاي مناسب آموزشي غير رسمي كوتاه مدت و ميان مدت. -ظرفيت پذيرش دانشجوي جديد. ج- بررسي و اظهار نظر درباره مسائلي كه شوراي دانشگاه يا معاون آموزشي دانشگاه به شورا ارجاع مي دهد. د- بررسي كيفيت آموزشي در دانشگاه و بررسي كيفيت آموزش اعضاي هيأت علمي و ارائه آن به شوراي دانشگاه. ه- بررسي پيشنهاد تأسيس رشته ها و دوره هاي جديد دانشگاه. و- بررسي متون جزوه ها و كتابهاي ارائه شده از طرف اعضاي هيأت علمي از لحاظ تطبيق با سر فصلهاي مصوب و ارائه نتيجه به شوراي دانشگاه. ز – بررسي و تأييد دعوت استادان خارجي در رشته هاي مورد نياز بنا به پيشنهاد گروههاي آموزشي و تأييد دانشكده براي ارائه به مراجع قانوني. ج- بررسي و تأييد صلاحيت علمي متقاضيان عضوي ت در هيأت علمي دانشگاه كه بايد پس از تأييد گروه آموزشي ذيربط از طريق رئيس هر دانشكده به شوراي آموزشي ارجاع شود. 2 شوراي پژوهشي :

ماده 21 (از آيين نامه ها)

به منظور تهيه و تدوين برنام ه هاي پژوهشي و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه و كمك به امور اجرائي و فراهم آوردن امكانات در زمينه فعاليتهاي پژوهشي، شوراي پژوهشي تشكيل ميشود.

ماده 22 (از آيين نامه ها)

اعضاي شوراي پژوهشي عبارت اند از: الف – معاون پژوهشي دانشگاه. ب- معاون تحصيلات تكميلي دانشگاه. ج- معاونان پژوهشي يا نمايندگان دانشكده ها و آموزشكده ها. د- يك محقق از هر يك از واحدها ي تحقيقاتي و ابسته به دانشگاه با معرفي رئيس دانشكده و آموزشكده (چنانچه واحد جزو دانشكده و آموزشكده باشد.) ه - دو تن از چهارتن اعضاي هيأت علمي صاحب فعاليت هاي پژوهشي ارزنده به پيشنهاد معاون پژوهشي و تصويب شوراي دانشگاه.

ماده 23 (از آيين نامه ها)

وظائف شوراي پژوهشي دانشگاه عبارت است از: الف – همكاري با معاون پژوهشي براي ايجاد زمينه اجراي مصوبات و تصميمات هيأت رئيسه. ب- ارائه پيشنهاد در زمين ههاي مختلف پژوهشي به شوراي دانشگاه از جمله: - بهبود شرايط و رفع موانع تحقيق در دانشگاه. -هماهنگ ساختن زمان تعليم و تحقيق در دانشگاه. - مشاركت با بخش خصوصي در اجراي طرحهاي پژوهشي و تعيين نحوه همكاري با مراكز تحقيقاتي داخل و خارج دانشگاه. - بررسي نحوه ارائه خدمات پژوهشي به سازمانهاي مختلف براي بر آوردن نيازهاي كشور، منطقه و استان و چگونگي همكاري دانشگاه و مراكز صنعتي. ج- تهيه و تدوين و پيشنهاد طرحهاي تربيت محقق. د- بررسي و تدوين و پيشنهاد برنامه هاي پژوهشي به منظور شناخت هر چه بيشتر جهان دانش. ه - پيشنهاد چگونگي استفاده از نتايج تحقيقات براي ارتقاء كيفيت آموزش. و- تهيه و تدوين آئي ننام ههاي مختلف پژوهشي براي پيشنهاد به مراجع ذيربط. ز – بررسي و اظه ار نظر درباره مسائلي كه شوراي دانشگاه يا معاون پژوهشي به شورا ارجاع ميدهد. ح- تصويب طرحهاي پژوهشي دانشگاه. ط – ترغيب و تشويق اعضاي هيأت علمي به تأليف و ترجمه كتب و نوشتن مقالات تحقيقي و ايجاد امكانات و تسهيلات لازم براي تسريع در چاپ و نشر آثار علمي. ي- پيشنهاد آئين نامه نحوه تدوين كتب علمي و پژوهشي برمبناي ضوابط مصوب به شوراي دانشگاه. ك- ارزيابي ميزان توانمندي علمي و سنجش قابليت فارغ التحصيلان دانشگاه براي كار درجامعه از طريق اجراي طرحهاي تحقيقاتي ويژه. ل- تعيين و پيشنهاد خط مشي كلي كاربرد نتايج تحقيقات براي پيشبرد جنبه هاي علمي و فني كشور. م- برنامه ريزي فرصتهاي مطالعاتي اعضاي هيأت علمي. ن- پيشنهاد اهداف و خط و مشي پژوهشي دانشگاه.

ماده 24 (از آيين نامه ها)

شوراي دانشجويي: به منظور تهيه و تدوين برنامه هاي مختلف در زمينه امور دانشجويي و فراهم نمودن امكانات لازم براي رش د فكري و روحي و تأمين نيازهاي رفاهي دانشجويان و همكاري با معاون دانشجويي در امور اجرائي، شوراي دانشجويي دانشگاه تشكيل مي شود.

ماده 25 (از آيين نامه ها)

اعضاء شوراي دانشجويي دانشگاه عبارتند از: الف – معاون دانشجويي. ب- يك نماينده از هر يك از شوراهاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي دانشگاه. ج- دو دانشجو به انتخاب رئيس دانشگاه از ميان دانشجوياني كه از هر دانشكده يك نفر به وسيله رئيس آن دانشكده با مشورت دانشجويان به رئيس دانشگاه معرفي مي شوند. د- سه نفر از مسئول امور خوابگاهها، تربيت بدني و غذاخوري دانشگاه. ه- مدير كل امور دانشجويي. و- يكي از اعضاء جهاد دانشگاهي (در صورت موافقت رئيس دانشگاه). مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها يا نماينده ايشان. تبصره – شرط عضويت دانشجو در شوراي دانشجويي : بيش از نيمي از واحدها را گذرانده باشد معدل كل 1و 3 (14)و يا بالاتر باشد. شرايط عمومي بند الف ماده 4 در آيين نامه را دارا باشد.

ماده 26 (از آيين نامه ها)

وظائف شوراي دانشجويي دانشگاه عبارت است از: الف – همكاري با معاون دانشجويي دانشگاه براي ايجاد زمينه هاي اجرائي مصوبات شوراي دانشگاه و تصميمات هيأت رئيسه. ب- تدوين برنامه هاي مختلف در زمينه هاي امور دانشجويي و پيشنهاد آنها به شوراي دانشگاه از جمله: - آئين نامه هاي فعاليتهاي ورزشي و فوق برنامه. - اداره خوابگاههاي دانشجويي و مسائل انضباطي. - اداره امر غذا خوريهاي دانشجويي. ج- بررسي مسائلي كه توسط شوراي دانشگاه يا معاون دانشجويي دانشگاه به شوراي دانشجويي ارجاع مي شود و اظهار نظر درباره آنها. د- همكاري در برنامه ريزي فعاليت هاي رفاهي (قر ض الحسنه وام و كار دانشجويي، تعاوني مصرف و نقليه و...). 3- شوراي تحصيلات تكميلي:

ماده 27 (از آيين نامه ها)

به منظور تهيه و تدوين برنامه هاي آموزشي دوره هاي تحصيلات تكميلي و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه وكمك به امور اجرائي و فراهم آوردن امكانات در زمينه گسترش دوره هاي تخصصي، شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه و شوراي تحصيلات تكميلي دانشكد هها به شرح زير تشكيل ميشود :

ماده 28 (از آيين نامه ها)

الف – تركيب اعضاي شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه: 1 معاون تحصيلات تكميلي دانشگاه ( رئيس شورا). 2 معاونان آموزشي پژوهشي دانشگاه. 3 مسئولان (مديران) تحصيلات تكميلي دانشكده ها يا نمايندگان شوراهاي تحصيلات تكميلي دانشكده ها. 4 مسئول خدمات آموزشي تحصيلات تكميلي دانشگاه. ب- وظائف شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه عبارتند از : 1-همكاري با معاون تحصيلات تكميلي دانشگاه جهت ايجاد زمينه هاي اجرائي مصوبات شوراي دانشگاه، تصميمات هيأت رئيسه و آئين نامه ها و برنامه هاي مصوب. 2- تدوين و پيشنهاد برنامه هاي مختلف آموزشي به شوراي دانشگاه از جمله: 3-برنامه هاي آموزشي دور ههاي كارشناسي ارشد و دكتري. 4- پيشنهاد تغييرات لازم در نحوة اجراي برنامه هاي درسي در چهارچوب ضوابط مصوب. 5- بررسي آئين نامههاي تحصيلات تكميلي و اظهارنظر دربارة آنها. 6- پيشنهاد طرحهاي مناسب آموزشي غير رسمي كوتاه مدت و ميان مدت به شوراي دانشگاه. 7- برآورد ظرفيت پذيرش دانشجوي جديد در دور ه هاي تحصيلات تكميلي و ارائه آن به شوراي دانشگاه. 8-بررسي و اظهار نظر درباره مسائلي كه توسط شوراي دانشگاه يا معاون تحصيلات تكميلي دانشگاه به شورا ارجاع مي شود. 9- بررسي كيفيت آموزشي دور ه هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه و بررسي كيفيت آموزشي اعضاي هيأت علمي فعال در اين دور هها و ارائه گزارش آن به شوراي دانشگاه. 10- بررسي پيشنهاد تأسيس رشت هها و دور ههاي تكميلي جديد دانشگاه. 11- تصويب عناوين رساله ( پايا ن نامه هاي تحقيقاتي دوره هاي كارشناسي ارشد و بالاتر).

ماده 29 (از آيين نامه ها)

1) شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در دانشگاههاي تخصصي: الف – تركيب اعضاء: 1- رئيس دانشكده (رئيس شورا) 2- معاون آموزشي دانشكده (نايب رئيس) 3- نمايندگان شاخه هايي كه مجري دوره هاي تخصصي هستند با درجه استادياري يا بالاتر و حداقل سه سال سابقه تدريس يا تحقيق. 4- در صورت لزوم يك يا دو تن از اعضا ي هيأت علمي ساير دانشگاهها با درجه استادياري بالاتر و حداقل سه سال سابقه كار آموزشي يا پژوهشي. ب – وظائف: كليه وظائف گروههاي آموزشي مندرج در آئين نامه هاي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكترا در دانشكد ه هاي تخصصي به عهده شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده (Ph.D) ( (پي اچ . دي واگذار ميشود. 2) شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در دانشگاههاي جامع : ) الف – تركيب اعضاء : 1 رئيس دانشكده ها (رئيس شورا) 2 معاون آموزشي دانشكده (نايب رئيس) 3 معاون پژوهشي دانشكده 4 نمايندگان گروههاي آموزشي كه مجري دور ه هاي تخصصي هستند با درجه ا ستادياري يا بالاتر و حداقل سه سال سابقه آموزشي يا پژوهشي 5 يك يا دو نفر از اعضاي هيأت علمي ساير دانشگاهها با درجه استادياري يا بالاتر و حداقل سه سال سابقه كار آموزشي يا پژوهشي. ب – وظائف: شوراي تحصيلات تكميلي هر دانشكده جانشيني شوراي آموزشي پژوهشي آن د انشكده در دور ههاي كارشناسي ارشد و دكترا خواهد بود. 5- شوراي فرهنگي : (با حذف معاونت فرهنگي از مجموعه معاونتهاي دانشگاه شوراي فرهنگي حذف شده است)

ماده 30 (از آيين نامه ها)

حذف شده است.

ماده 31 (از آيين نامه ها)

حذف شده است.

ماده 32 (از آيين نامه ها)

حذف شده است. 6 شوراي آموزشي – پژوهشي دانشكده ها و آموزشكده ها :

ماده 33 (از آيين نامه ها)

در هر دانشكده كه داراي سه گروه آموزشي يا بيشتر باشند و همچنين در آموزشكد هها شوراي آموزشي پژوهشي دانشكده و آموزشكده با اين تركيب تشكيل مي شود :
الف – رئيس دانشكده و آموزشكده.
ب- معاونان دانشكده و آموزشكده.
ج- مديران گروههاي دانشكده يا آموزشكده به انتخاب رئيس دانشكده ( يا آموزشكده ) تا 7 نفر.
تبصره – هنگام طرح مسائل و موضوعات وابسته به هر گروه آموزشي، رئيس آن گروه با حق رأي براي شركت در شورا دعوت ميشود.

ماده 34 (از آيين نامه ها)

وظائف شوراي آموزشي – پژوهشي دانشكده ها و آموزشكد هها عبارت است از :
الف – بر نام هريزي جهت ايجاد زمينه هاي اجرائي مصوباتي كه توسط معاونان آموزش و پژوهشي دانشگاه ابلاغ مي گردد.
ب- تدوين سياستهاي آموزشي و پژوهشي دانشكده يا آموزشكده با توجه به خط مشي آموزشي و پژوهشي دانشگاه.
ج- بررسي و تدوين طرحهاي آموزشي و پژوهشي دانشكده يا آموزشكده و ارجاع آنها به شوراهاي آموزشي و پژوهشي و تسهيلات تكميلي دانشگاه.
د- بررسي و تدوين طرحهاي ارزشيابي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دانشكده يا آموزشكده و پيشنهاد آن به شوراي آموزشي و پژوهشي دانشگاه.
ه - هماهنگي ميان گروهها و بخشها در ارائه دروس مشترك.
و- اتخاذ تصميمات اجرائي براي هماهنگي و تطابق زماني تعليم وتحقيق در دانشكده يا آموزشكده.
ز- بررسي و تعيين نياز دانشكده ها به عضو هيأت علمي جديد و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه براي تكميل اعضاي هيأت علمي هر گروه.
ح- پيشنهاد شرايط پذيرش دانشجو و تعيين ظرفيت پذيرش و پي شنهاد آن به معاونت آموزشي.
ط- بررسي و اظهار نظر در مواردي كه رئيس دانشكده به شورا ارجاع مي دهد.
ي- بررسي تقاضاهاي مرخصي مطالعاتي و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه.
ك- بررسي طرحهاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي و ارجاع آن به شوراي پژوهشي دانشگاه.
ب- معاون تحصيلات تكميلي دانشگاه.

ماده 35 (از آيين نامه ها)

گروههاي آموزشي
گروه آموزشي واحدي است متشكل از اعضاي هيأت علمي متخصص در يك رشته از شعب دانش بشري كه در دانشكده يا آموزشكد ه اي داير است و اعضاي هيأت علمي هر گروه مجموعًا شوراي آن گروه را تشكيل ميدهند.

ماده 36 (از آيين نامه ها)

وظيفه گروه عبارت است از :
الف – هماهنگ ساختن فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در رشته مربوط. ب- تنظيم برنامه هاي آموزشي كه براي تدريس در آن رشته لازم است.
ج- نظارت بر نحوة ارائه دروس و بررسي و اظهار نظر در مورد متون درسي و محتواي دروس بر اساس برنامه ها و سر فصلها ي مصوب.
د- اظهار نظر درباره ساعات تدريس و تحقيق اعضاي گروه.
ه - اظهار نظر در خصوص پذيرش دانشجويان انتقالي و ميهمان و تعيين كمبود واحدهاي درسي آنان.
و- بررسي طرحهاي تحقيقي و پيشنهاد به شوراي آموزشي پژوهشي دانشكده يا آموزشكده.
ز – اظهار نظر درباره بورسها و مأموريتهاي اعضاي گروه و پيشنهاد آن به شوراي آموزشي پژوهشي دانشكده يا آموزشكده.
ح- پيش بيني نياز گروه به استخدام اعضاي هيأت علمي متخصص و اظهار نظر در مورد صلاحيت علمي نامزدهاي استخدام براي طي مراحل قانوني.
ط- ارزيابي سالانه كار گروه براي طرح در شوراي آموزشي پژوهشي.
ي- برنامه ريزي در مورد دروس طبق ا ختياراتي كه شورايعالي برنامه ريزي تفويض كرده است.
ك- بررسي و اعلام نظر براي اصلاح سر فصلها و تجديد نظر در عنوان درسها (از حيث اصلي يا اختياري بودن ) و همچنين تعيين محتواي دروس با توجه به آخرين پيشرفتهاي علمي براي تصويب در شوراي عالي برنامه ريزي.
تبصره 1- اظهار نظر در مورد تقاضاي استخدام جديد، ارتقاء اعضاي هيأت علمي، ارزيابي سالانه اعضاي هيأت علمي، بورسها و فرصتهاي مطالعاتي در هر گروه به وسيله كميته يا كميته هايي مركب از استادان، دانشياران و استادياران منتخب آن گروه كه سابقه خدمت بيشتري دارند و پس از تأييد رئيس دانشكده به عنوان عضو كميته هاي تخصصي تعيين مي شوند، انجام ميگيرد.
تبصره 2- در دانشگاههاي جديدالتأسيس و گروههايي كه تعداد اعضاي هيأت علمي استاديار و بالاتر آنها از سه نفر كمتر باشد بررسي موارد مندرج در تبصره ( 1) به عهده شوراي آموزشي دانشكده است.

ماده 37 (از آيين نامه ها)

شوراي هر گروه، دو تن از اعضاي آن گروه را كه واجد شرايط بند الف ماده 4 و حداقل در مرتبه استادياري باشند براي تصدي مديريت گروه به رئيس دانشكده معرفي ميكند، به پيشنهاد رئيس دانشكده و با تأييد و حكم رئيس دانشگاه، يكي از آنان به مدت دو سال به مديريت گروه منصوب ميشود و انتخاب مجدد وي بلامانع است.
تبصره 1- انتخاب مجدد مديران گروههاي آموزشي كه براي سه دوره متوالي دوساله مسئوليت گروه را بر عهده داشته باشند منوط به يك وقفه دوساله مي باشد). 1 تبصره 2- موارد استثنائي به تشخيص رئيس دانشگاه تصميم گيري ميشود.

ماده 38 (از آيين نامه ها)

معاون گروه، توسط مدير گروه پس از تأييد رئيس دانشكده تعيين و با حكم رئيس دانشكده يا آموزشكده منصوب ميشود.

ماده 39 (از آيين نامه ها)

وظيفه مدير گروه عبارت است از:
الف – تهيه برنامه هاي اجرائي وظائف آموزشي و پژوهشي و خدماتي ارائه شده از طريق گروه بر اساس خط مشي شوراي دانشكده با مشور ت اعضاء گروه قبل از شروع نيمسال تحصيلي و گزارش آن به رئيس دانشكده.
ب- ابلاغ برنامه هاي اجرائي وظائف آموزشي و پژوهشي و خدماتي هر يك از اعضاء گروه.
ج- نظارت بر كليه فعالي تهاي آموزشي و پژوهشي و خدمات گروهي.
د- تهيه جدول دروس هر نيمسال با همكاري اعضاء گروه و تسليم آن به رئيس دانشكده.
ه - تجديد نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرين پيشرفتها و تغييرات و تحولات و تسليم اين برنامه ها به مراجع ذيربط.
و- تشكيل و اداره جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش كار، مصوبات، پيشنهادها و نظريات جمعي گروه به رئيس دانشكده يا آموزشكده براي هماهنگي اجرائي يا طي مراحل قانوني و ابلاغ بخشنامه ها و آئين نامه ها و مصوباتي كه رئيس دانشكده يا آموزشكده ارسال كرده است.
ز- پيشنهاد نيازهاي مالي گروه به رئيس دانشكده.
ح – انجام دادن كليه مكاتبات رسمي گروه و پيشنهاد تهيه لوازم، كتابها، نشريات مورد نياز گروه به رئيس دانشكده يا آموزشكده.
ط – پيشنهاد طرحهاي پژوهشي كه گروه رأسًا يا با همكاري گروههاي ديگر آماده انجام دادن آن است به رئيس دانشكده يا آموزشكده براي تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه.
ي- ارزيابي كار سالانه اعضاء گروه و گزارش آن به رئيس دانشكده.
اين آيين نامه در ( 39 ) ماده و ( 13 ) در دويست و چهل و نهمين جلسه مورخ 11/4/1370 شورايعالي انقلاب فرهنگي به تصويب نهايي رسيد.

ماده 40 (از آيين نامه ها)

اين آيين نامه درچهل ماده و 13 تبصره دردويست وچهل ونهمين جلسه مورخ 11/04/70 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب نهائي رسيد.

نسخه چاپي ارسال به دوست

سه شنبه ٢١ بهمن ١٣٩٣ - ٠٩:٠٠ / شماره خبر: ٤٠٩٤ / تعداد نمايش: 11035

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج