وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين نامه جلوگيري از تقلب و تخلف در آزمونهاي ورودي به دوره هاي تحصيلات تكميلي رشته هاي علوم پايه پزشكي وبهداشت و نحوه برخورد با آن

عنوان قانون:

متن قانون:

تاريخ تصويب (از آيين نامه ها)

مصوب سيزدهمين اجلاس مورخ 4/6/83 شوراي آموزش علوم پايه پزشكي ، بهداشت و تخصصي

ماده يك (از آيين نامه ها)

تقلب و تعريف آن:
استفاده از هر وسيله اي در راستاي دريافت اطلاعات مربوط به آزمون از داخل يا خارج جلسه در طول جلسه برگزاري امتحان به عنوان منبع اطلاعات توسط شركت كنندگان در مراحل مختلف آزمون و يا هر گونه روشي كه منجر به كسب غير مجاز اطلاعات مربوط به امتحان و فريب مجريان برگزاري آن شود تقلب محسوب مي گردد.

ماده دو (از آيين نامه ها)

تخلف و تعريف آن: هر گونه اقدام، رفتار، تسامح و سهل انگاري طراحان سؤالات، تصحيح كنندگان اوراق امتحاني، محافظين محل نگهداري اين اوراق، مجريان، ناظرين و مراقبين آزمون كه منجر به موفقيت نامنصفانه و غير قانوني داوطلب در امتحان يا تقلب گردد تخلف محسوب مي شود.

ماده سه (از آيين نامه ها)

به منظور رسيدگي به موضوع تقلب ها و تخلفات ارتكابي در كليه آزمون هاي متمركز و غير متمركز، كميته اي مركب از افراد زير تشكيل مي گردد:
1- دبير شوراي آموزش علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي
2- نماينده معاونت آموزشي و امور دانشجوئي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
3- مدير دفتر حقوقي وزارت يا نماينده تام الاختيار وي
4- مدير كل دفتر مركزي حراست وزارت و يا نماينده تام الاختيار وي
5- سه نفر به عنوان نمايندگان شوراي آموزش علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي به انتخاب شورا

ماده چهار (از آيين نامه ها)

رياست كميته موضوع ماده سه به عهده دبير شوراي آموزش علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي مي باشد. دعوت از اعضاء و برگزاري جلسات كميته نيز به عهده دبير شورا مي باشد.

ماده پنج (از آيين نامه ها)

موارد زير تقلب در آزمون شناخته مي شود:
الف) در اختيار داشتن هر نوع وسيله اي كه بتوان از آن جهت دريافت اطلاعات و پاسخ سوالات امتحاني استفاده نمود و بكارگيري و استفاده از آن (مانند تلفن همراه و وسايل جنبي آن و هر نوع وسيله الكترونيكي ديگر كه قابليت دريافت اطلاعات را داشته باشد).
ب) استفاده از هر گونه يادداشت، جزوه، كتاب و اوراق امتحاني ديگر داوطلبان و سوالات امتحاني كه از راه هاي غير قانوني قبل از برگزاري امتحان به دست داوطلب رسيده باشد.
ج: شركت فرد ديگري به جاي داوطلب در آزمون.
د: عدم اصالت مدارك ارائه شده توسط داوطلب يا جعلي بودن آن ها.
ه : عدم صحت مطالب و مشخصات اعلام شده توسط داوطلب.
و: صحبت كردن با ساير داوطلب ها و نگاه كردن روي ورقه امتحاني آنان در طول جلسه امتحان.

ماده شش (از آيين نامه ها)

موارد زير تخلف مسئولان برگزاري آزمون محسوب مي شود: الف: افشاء سوالات امتحاني قبل از برگزاري و هر گونه فعل و انفعال در اين ارتباط كه منجر به فاش شدن آن ها گردد. ب: هر گونه عمل، اقدام و فعل و انفعال عمدي يا ناشي از بي احتياطي، بي مبالاتي و سهل انگاري كه به حفظ و نگهداري اوراق امتحاني پس از آزمون خدشه وارد آورده و منجر به تعويض اوراق امتحاني و يا تغيير محتواي آن ها و يا خروج از مخزن محل نگهداري گردد. ج: مسامحه در انجام وظايف محوله در برگزاري آزمون. د: تباني با داوطلب ها و ايجاد امكانات و تسهيلات براي آن ها در زمينه تقلب نفيًا و اثباتًا. ه : نقض مقررات حاكم بر نحوه اصلاح اوراق و اعلام نتايج آزمون.

ماده هفت (از آيين نامه ها)

نحوه گزارش و رسيدگي به تقلب داوطلبان الف: در صورت مشاهده تقلب موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (و) ماده پنج توسط داوطلب مراقب، ناظر يا مسئولين برگزاري آزمون با تنظيم صورت جلسه اي كه به تأئيد رئيس حوزه امتحاني رسيده فرد خاطي را از جلسه امتحاني اخراج و از ادامه انجام آزمون توسط وي جلوگيري به عمل مي آيد و صورت جلسه تنظيمي با وسائل و مدارك به دست آمده حسب مورد جهت اتخاذ تصميم به كميته ماده سه ارسال مي شود.
ب: در صورت كشف تقلب موضوع بند (د) ماده پنج مورد از طريق كميته جهت اتخاذ تصميم و پيگيري كيفري براي ارجاع امر به مرجع قضائي ذيصلاح ارسال مي گردد.

ماده هشت (از آيين نامه ها)

در صورتي كه تقلب داوطلب پس از بررسي لازم توسط كميته ثابت گردد نتيجه آزمون او باطل و در صورت شروع به تحصيل از ادامه تحصيل وي جلوگيري مي گردد.

ماده نه (از آيين نامه ها)

با در نظر گرفتن شدت و ضعف هر يك از تقلبات مندرج در اين آئين نامه خاطي حداقل از يك دوره و حداكثر براي 5 دوره از شركت در آزمون محروم مي گردد.

ماده ده (از آيين نامه ها)

نحوه گزارش و رسيدگي به تخلفات مسئولان برگزاري آزمون: الف: در صورتي كه سوالات امتحاني قبل از برگزاري آزمون توسط افراد مسئول برگزاري آزمون يا هر فرد ديگ ري فاش گردد و يا اعمال آن ها منجر به افشاي آن ها شود و در مواردي كه اقدام آنان منتهي به خروج اوراق امتحاني از مخزن و يا تغيير و تعويض محتوي آن ها گردد، موضوع از طريق كميته مربوطه به دفتر حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جهت طرح در مرجع ذيصلاح ارجاع خواهد شد. ب: در صورتي كه مسئولان برگزاري امتحان با داوطلب تباني كرده باشند و براي او ايجاد امكانات و تسهيلات لازم در زمينه انجام تقلب فراهم آورند و يا در انجام وظايف محوله در امر برگزاري آزمون مسامحه كنند به گونه اي كه زمينه براي تقلب داوطلبان فراهم آيد موضوع طي صورتجلسه تنظيمي در حوزه امتحاني به كميته جهت اتخاذ تصميم ارجاع مي گردد . در صورت لزوم كميته مورد بحث پرونده امر را براي تصميم نهايي به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأت انتظامي هيأت علمي، حسب مورد ارسال مي نمايد.

ماده يازده (از آيين نامه ها)

اين آئين نامه در 11 ماده با هماهنگي دفتر حقوقي وزارت متبوع تنظيم و به تصويب رسيد.

 

نسخه چاپي ارسال به دوست

يکشنبه ٣ خرداد ١٣٨٨ - ٠٩:٣٠ / شماره خبر: ٤٠٩٠ / تعداد نمايش: 5917

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج