وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين نامه آموزشي دوره دكتري عمومي پزشكي

عنوان قانون:

متن قانون:

مصوبه (از آيين نامه ها)

مصوب بيست و ششمين جلسه شورايعالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 23/3/1383
آيين نامه آموزشي دوره دكتري عمومي پزشكي در 13 فصل، 96 ماده و 94 تبصره در بيست و ششمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 23/3/83 به تصويب رسيد . اين آيين نامه از ابتداي سال تحصيلي 84-1383 براي آن دسته از دانشجوياني كه از اين تاريخ به بعد وارد دانشگاه مي شوند لازم الاجرا است و از اين تاريخ كليه آيين نامه ها و بخشنامه هاي مغاير با آن براي دانشجويان مشمول اين آيين نامه، لغو مي شود.
رأي صادره در بيست و ششمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 23/3/1383 در مورد آيين نامه آموزشي دوره دكتراي عمومي پزشكي صحيح است، به واحدهاي مجري ابلاغ شود.
مورد تأييد است مورد تأييد است
دكتر محمدرضا صبري دكتر مسعود پزشكيان
دبير شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
رئيس شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي
مقدمه
آيين نامه آموزشي دوره دكتراي عمومي پزشكي مصوب بيست و ششمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ23/3/83 بعد از نظرخواهي گسترده از دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي، در جلسات متعدد يكساله كميته تدوين و تفسير آيين نامه ها و مقررات آموزشي دبيرخانه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورد بازنگري و تجديد نظر قرار گرفت و در اين بازنگري حداكثر تلاش ممكن در جهت رفع ابهام از مواد و تبصره هاي مختلف آن و همچنين استفاده از تمامي نظرات سازنده و مثبت دانشگاه ها صورت گرفته است . با توجه به حجم تغييرات ايجاد شده توصيه مي گردد كليه مفاد اين آيي ن نامه مورد توجه وعنايت ويژه كارشناسان و مسئولين محترم ادارات آموزش دانشگاه ها و دانشكده ها قرار گيرد تا ضمن اجراي دقيق مقررات از تضييع حقوق دانشجويان جلوگيري به عمل آيد . در خاتمه لازم است از همكاري صميمانه مسئولان آموزشي دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي در ارسال نظرات مفيد و سازنده و نيز از اعضاي كميته تدوين و تفسير آيين نامه ها و مقررات آموزشي و كارشناسان اين دبيرخانه كه با شركت در جلسات متعدد، اين دبيرخانه را در بازنگري آيين نامه ياري دادند تشكر و قدرداني مي نمايم.
دكتر محمدرضا صبري
دبير شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي
تعاريف
تعاريف زير در آيين نامه هاي كليه مقاطع مختلف تحصيلي به صورت يكسان پذيرفته شده و حسب مقطع مربوط مورد استناد مي باشد و جز لاينفك آيين نامه ها بوده و هر نوع تغيير و تفسير مغاير با آن مجاز نيست.
دانشگاه علوم پزشكي :
مؤسسه اي است آموزشي، پژوهشي و خدماتي كه علاوه بر وظيفه اصلي خود كه تربيت نيروي انساني در رده هاي مختلف گروه پزشكي است، به انجام آموزش، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتي و درماني پرداخته و در اين امور به عنوان مركز نهايي ارجاع، عمل مي نمايد. هر دانشگاه علوم پزشكي از دانشكده پزشكي و حداقل دو دانشكده ديگر تشكيل مي شود. دانشكده علوم پزشكي :
دانشكده علوم پزشكي مؤسسه آموزشي، پژوهشي و خدماتي مستقلي است كه علاوه بر وظيفه اصلي خود كه تربيت نيروي انساني در رده هاي مختلف گروه پزشكي است، به انجام آموزش، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتي و درماني پرداخته و در اين امور به عنوان مركز نهايي ارجاع، عمل مينمايد.
دانشكده :
دانشكده واحدي از يك دانشگاه است كه از حداقل سه گروه آموزشي تشكيل مي شود.
مانند دانشكده پزشكي، دانشكده دندانپزشكي و دانشكده بهداشت.
آموزشكده در گروه پزشكي :
مؤسسه آموزش عالي است كه از تجمع گروه هاي آموزشي در سطح كارداني رشته هاي گروه پزشكي تشكيل مي گردد و امكانات و تجهيزات لازم براي ارائه آموزش رشته هاي تحصيلي درآن داير است.
مؤسسه :
مؤسسه در آموزش عالي يك مفهوم عام است كه به هر يك از مراكز آموزش عالي و پژوهشي كه با مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأسيس شده باشد، اطلاق مي گردد.
گروه آموزشي :
عهد هدار آمو زش و پژوهش و يا ارائه خدمات درماني در ارتباط با يك رشته و يا يك شاخه ميباشد. مثل گروه بهداشت، گروه فيزيولوژي و گروه جراحي.
گروه آزمايشي :
سازمان سنجش آموزش كشور در امتحانات سراسري ورود به دانشگاهها، داوطلبان را برحسب رشته هاي انتخابي به گروههاي خاص تقسيم ميكند كه هر يك از اين گروهها، گروه آزمايشي ناميده ميشود.
دوره :
دوره تحصيلي مجموعه دروسي است هماهنگ و منسجم و به هم وابسته در يك رشته كه در چارچوب نظام خاص و در يك مدت زمان معين به دانشجو ارائه مي شود تا سرانجام به دريافت يكي از مدارك مرسوم دانشگاهي منجر شود، دوره هاي تحصيلي در نظام آموزش عالي علوم پزشكي ايران در مقاطع تحصيلي زير ارائه ميشود:
- كارداني( فوق ديپلم)
- كارشناسي (ليسانس) پيوسته و ناپيوسته
- كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) ناپيوسته
- دكتراي عمومي
- دكتراي تخصصي(پي اچ. دي)
- تخصص باليني (دستياري)
- فوق تخصص
اداره آموزش:
منظور از اداره آموزش، يك واحد اداري در يك دانشكده يا دانشگاه است كه همه امور آموزشي مربوط به دانشجويان از قبيل نام نويسي، انتخاب واحد، انجام امتحانات، جمع آوري نمرات و اعلام نتايج را بر عهده دارد.
استاد :
هر عضو هيأت علمي كه مسئوليت تدريس دروس نظري يا عملي را بر عهده دارد استاد ناميده ميشود.
رشته :
رشته يكي از شعب فرعي گروههاي علمي (علوم پزشكي، علوم انساني، علوم پايه، فني مهندسي، كشاورزي و هنر ) است كه از لحاظ موضوع كاملا ًمشخص و از ديگر موضوعات متمايز بوده و حداقل به يك كارآيي مشخص مي انجامد. در دو رشته متمايز دروس مشترك نبايد از 30 درصد كل واحدها (بدون احتساب دروس عمومي) تجاوز كند.
گرايش :
هريك از شعب يك رشته كه ناظر بر يك تخصص باشد، گرايش ناميده مي شود. اختلاف دروس در دو گرايش از يك رشته نبايد از 7 درصد كل واحدها كمتر و از 30 درصد كل واحدها (بدون احتساب دروس عمومي) بيشتر باشد.
دروس :
دروس دانشگاهي از لحاظ محتوي، به دروس عمومي و اختصاصي (پايه و تخصصي رشته) و از نظر ارتباط با يكديگر به دروس پيوسته (پيش نياز) و مستقل و از جنبه لزوم يا عدم لزوم انتخاب به دروس اجباري و اختياري و از لحاظ نحوه تعليم و تدريس، به دروس نظري، عملي، نظري و عملي، نظري – عملي، كارآموزي، كارورزي و كارآموزي در عرصه تقسيم ميشود.
تبصره : دروسي كه به صورت نظري و عملي نوشته مي شوند. مستقل از يكديگر تدريس ميشوند و هر يك كد جداگانه و نمره جداگانه دارند .دروسي كه به صورت نظري – عملي نوشته ميشوند يك درس محسوب شده و كد مشترك و نمره مشترك دارند. دروس عمومي:
دروسي است كه به منظور توسعه بخشيدن به اطلاعات عمومي دانشجويان و رشد و بينش فرهنگي آنان براساس فرهنگ و معارف و عقايد اسلامي و نيز آشنايي با روشهاي علمي عرضه مي شود. اين دروس براي كليه دانشجويان تمامي رشته هاي علوم پزشكي در مقاطع تحصيلي كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته و دوره هاي دكتراي عمومي الزامي است. دروس اختصاصي:
اين دروس به دو دسته، دروس پايه و دروس تخصصي رشته به شرح زير تقسيم مي شود:
الف: دروس پايه، دروسي ا ست كه براي آماده نمودن دانشجو، توسعه اطلاعات و تقويت بنيه و بينش علمي وي و درك بهتر دروس تخصصي رشته عرضه مي شود.
ب: دروس تخصصي رشته، دروسي است كه صرفًا به منظور ايجاد و افزايش كارآيي هاي علمي و عملي يك رشته تدريس مي شود.
دروس جبراني :
در صورتي كه دانشجو د روسي را در مقطع قبل نگذرانده باشد موظف است اضافه بر واحدهاي درسي مقرر، به تشخيص گروه آموزشي و مطابق برنامه آموزشي مربوط آن دروس را به عنوان دروس جبراني بگذراند.
دروس اجباري :
دروسي است كه فارغ التحصيل شدن دانشجو منوط به گذراندن آنهاست و با دروس ديگر قابل تعويض نميباشد.
دروس اختياري :
دروسي است كه با توجه به مقررات و برنامه هاي آموزشي مي توان آنها را از ميان مجموع هاي از دروس انتخاب كرد.
دروس پيوسته (پيش نياز):
دروسي است كه گذراندن آنها براي گرفتن يك درس ديگر ضروري است. دروس جبراني يا اجباري مي توانند پيش نياز باشند . دروس اختياري نمي توانند پيش نياز باشند.
دروس مستقل :
دروسي است كه انتخاب آنها منوط به انتخاب يا گذراندن درس يا درسهاي ديگري نيست. دروس نظري:
دروسي است كه در كلاس درس ارائه ميشود.
دروس عملي:
دروسي است كه در كارگاه، آزمايشگاه و مركز مهارتهاي باليني يا بخشهاي مربوط در دانشكده ارائه ميشود.
دروس كارآموزي :
دروسي است كه در محيط كار واقعي (بيمارستان، درمانگاه، مراكز خدمات درماني ) و يا در محيط شبيه سازي شده (مركز مهارتهاي باليني) براي آموزش مهارتهاي عملي ارائه ميشود. دروس كارورزي :
دروسي است كه د ر محيط كار واقعي و براي كسب تسلط بر مهارتهاي عملي ارائه ميشود.
دروس كارآموزي در عرصه :
دروسي است كه با هدف آموزش مهارتهاي عملي در عرصه ارائه خدمات بهداشتي درماني ارائه ميشود.

ماده 1 (از آيين نامه ها)

فصل اول- شرايط ورود و نام نويسي
شرايط ورود به دوره دكتراي عمومي پزشكي به شرح زير است:
1-1- پذيرفته شدن در آزمون ورودي
2-1- داشتن گواهينامه پايان دوره متوسطه ( نظام قديم ) و يا گواهينامه دوره پيش دانشگاهي (نظام جديد ) از داخل يا خارج كشور مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش (با توجه به نظام جديد آموزش متوسطه ) يا برابر آموزش هاي حوزوي (مطابق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي).
3-1- مجاز بودن به ادامه تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري كشور و داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي برابر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
4-1- برخورداري از سلامت كامل تن و روان برابر ضوابط مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي.
5-1- سپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رايگان يا پرداخت شهريه مطابق تعرفه و مقرراتي كه از طريق مراجع ذيربط صادر ميشود.
تبصره 1- چنانچه دانشجو با توجه به ضوابط اعلام شده در دفترچه آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش كشور از سلامت جسمي و رواني لازم براي دوره دكتراي عمومي پزشكي برخوردار نباشد، براساس نظر شوراي پزشكي دانشگاه، اجازه تحصيل در دوره دكتراي عمومي پزشكي را ندارد.
تبصره 2- ارائه تأييديه تحصيلي دوره متوسطه نظام قديم يا پيش دانشگاهي نظام جديد در زمان ثبت نام و حداكثر تا پايان نيمسال اول تحصيلي و ارائه اصل گواهينامه پايان دوره متوسطه يا اصل گواهينامه دوره پيش دانشگاهي حداكثر تا يك سال بعد از ثبت نام اوليه الزامي است.
تبصره 3- پرداخت شهريه، فارغ التحصيلان دوره دكتراي عمومي پزشكي را از انجام ديگر تعهدات قانوني خاص معاف نميكند.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

پذيرفته شدگان آزمون ورودي موظفند در مهلت هايي كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور يا دانشگاه اعلام مي شود براي نام نويسي و انتخاب واحد به دانشگاه ذيربط مراجعه كنند. عدم مراجعه براي نام نويسي در نخستين نيمسال تحصيلي پس از اعلام نتايج آزمون، انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلي در زماني كه دانشگاه اعلام مي كند. براي ادامه تحصيل و انتخاب و احد به اداره آموزش مراجعه كند . عدم مراجعه دانشجو براي نام نويسي در يك نيمسال بدون اطلاع و عذر موجه به منزله ترك تحصيل است و دانشجو اخراج خواهد شد.
تبصره 1- در موارد استثنايي كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند بايد دلايل آن را حداكثر تا يك ماه قبل از پايان همان نيمسال بصورت مكتوب به اداره آموزش ارائه دهد . در صورت تأييد موجه بودن ترك تحصيل توسط شوراي آموزشي دانشگاه، آن نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وي محسوب و مرخصي تحصيلي براي آن صادر مي شود.
تبصره 2- دانشجويي كه ترك تحصيل نموده، چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايد موظف است به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

دانشجوي دوره دكتراي عمومي پزشكي در يك زمان حق نام نويسي و ادامه تحصيل در بيش از يك رشته و در يك يا چند دانشگاه اعم از دولتي يا غير دولتي را نخواهد داشت . در صورت تخلف به تشخيص كميته نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي وزارت متبوع، از ادامه تحصيل در يكي از رشته هاي انتخابي محروم و سوابق تحصيلي وي باطل اعلام ميشود و دانشجو در اين حال موظف است كليه هزينه هاي مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه هاي تعيين شده به دانشگاه ذيربط بپردازد.
تبصره : دانشجويان ممتاز (استعدادهاي درخشان ) از شمول اين ماده مستثني و تابع آيين نامه و ضوابط مربوط به خود مي باشند.

فصل دوم (از آيين نامه ها)

نظام آموزشي

ماده 5 (از آيين نامه ها)

آموزش دوره دكتراي عمومي پزشكي مبتني بر نظام واحدي است.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

در نظام واحدي، ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي يا عدم قبولي دانشجو در يك درس به همان درس محدود است.

ماده 7 (از آيين نامه ها)

هر واحد درس، مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به ترتيب به صورت نظري 17 ساعت، عملي (يا آزمايشگاهي ) 34 ساعت، كارآموزي 51 ساعت و كارورزي 68 ساعت، در طول يك نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني و طبق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي تدريس ميشود.

ماده 8 (از آيين نامه ها)

برنامه دوره دكتراي عمومي پزشكي شامل مراحلي به شرح زير است :
مرحله اول : دروس عمومي و علوم پايه
مرحله دوم :نشانه شناسي و فيزيوپاتولوژي
مرحله سوم: كارآموزي باليني
مرحله چهارم : كارورزي

ماده 9 (از آيين نامه ها)

در مراحل اول و دوم دوره دكتراي عمومي پزشكي، هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و در صورت ضرورت و داشتن شرايط و امكانات يك دوره تابستاني است . هر نيمسال تحصيلي عبارت از 17 هفته آموزشي و دوره تابستاني برابر 6 هفته آموزشي با رعايت مفاد ماده 7 است .
تبصره 1: طول مدت امتحانات پايان نيمسال يا پايان دوره تابستاني جزو مدت 17 هفته و 6 هفته آموزش محسوب نميشود.
تبصره 2: در موارد استثنايي و ضروري، شامل وقوع بلاياي طبيعي، عدم امكان حضور استاد مربوط در طول 17 هفته، بيماري استاد و مواردي از اين قبيل، به پيشنهاد دانشكده مربوط و موافقت شوراي آموزشي دانشگاه مي توان درس يا درسهايي را در مدتي كوتاهتر از 17 هفته جهت كليه دانشجوياني كه آن درس يا درسها را اخذ كرده اند تدريس نمود، مشروط براينكه مجموع ساعات هر واحد درسي از ميزان مقرر در ماده 7 اين آيين نامه كمتر نشود و شركت در كليه كلاسها مطابق ساعات هر واحد درسي الزامي است.

ماده 10 (از آيين نامه ها)

در دوره باليني (مراحل سوم و چهارم) هر سال تحصيلي مشتمل بر چند بخش آموزش باليني و دروس تئوري مربوطه است . تعداد بخشهاي دوره باليني در طول هر سال تحصيلي، با توجه به مدت زمان لازم براي آموزش هر بخش، توسط شوراي آموزشي دانشگاه، تعيين ميشود.

ماده 11 (از آيين نامه ها)

كليه دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي، موظفند برنامه درسي و سر فصل مصوب شوراي عالي برنامه ريزي را اجرا نمايد. تبصره 1: ترتيب دروس با رعايت پيش نيازها، تنظيم برنامه تحصيلي دانشجويان در طول دوره، روش تدريس و جابجا كردن ريز مواد وطرح مطالب جديد در يك درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي است . بديهي است منابع جهت امتحانات جامع علوم پايه و جامع پيش كارورزي از طرف وزارت متبوع تعيين مي شود. تبصره 2- آن دسته از دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي كه حداقل سه دوره دكتراي عمومي پزشكي فارغ التحصيل داشته اند در صورت تأييد شوراي آموزشي دانشكده و دانشگاه ميتوانند با توجه به مقتضيات و امكانات ، حداكثر به ميزان 10 درصد كل واحدهاي دوره، به برنامه مصوب اضافه كنند

ماده 12 (از آيين نامه ها)

در پايان مرحله اول، امتحان جامع علوم پايه برگزار مي شود و قبولي در امتحان جامع شرط ورود به دوره بعدي مي باشد. تبصره 1- شرط شركت در امتحان جامع علوم پايه، قبولي در كليه درسهاي مرحله اول (درسهاي علوم پايه و درسهاي عمومي ) و كسب ميانگين كل 12 از اين مرحله است . با اين حال در شرايطي كه دانشجو، تنها يك درس عمومي باقيمانده داشته باشد، مي تواند در امتحان جامع علوم پايه شركت كند و در صورت قبولي، درس باقيمانده را در دوره بعدي بگذراند . بديهي است نمره اين درس در ميانگين مرحله دوم محاسبه خواهد شد. تبصره 2- چنانچه نمرات تعدادي از دروسي كه دانشجو گذرانده و در امتحانات آنها شركت كرده است در زمان معرفي به آزمون جامع علوم پايه اعلام نشده باشد، دانشجو به صورت مشروط در آزمون شركت مي نمايد. در صورتي كه بعد از اعلام نمره، دانشجو در آن درس مردود شده باشد يا علي رغم قبولي، ميانگين كل مرحله اول وي به 12 نرسيده باشد، نتيجه آزمون وي كان لم يكن مي باشد و آزمون مذكور جزو تعداد دفعات شركت در آزمون او محاسبه نخواهد شد و تا كسب نمره قبولي در درس مردودي و همچنين كسب ميانگين لازم، اجازه شركت در آزمون جامع بعدي را حتي به صورت مشروط نخواهد داشت.

ماده 13 (از آيين نامه ها)

شركت در امتحان جامع علوم پايه، تا سه نوبت مجاز است . چنانچه دانشجو در امتحان مزبور نمره قبولي كسب نكند از ادامه تحصيل در دوره دكتراي عمومي پزشكي محروم ميشود. تبصره 1- غيبت غير موجه در امتحان جامع علوم پايه به منزله يك نوبت شركت در امتحان محسوب مي شود. تبصره 2- دانشجويي كه به علت مردود شدن در امتحان جامع علوم پايه از ادامه تحصيل در رشته پزشكي محروم مي شود، مي تواند برابر دستورالعمل تغيير رشته دانشجويان دوره هاي دكتراي عمومي پزشكي،دندانپزشكي و دارو سازي كه از ادامه تحصيل، در دوره دكتراي عمومي محروم مي شوند، مصوب بيست و دومين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 28/4/1382 به رشته ديگري در مقاطع كارشناسي پيوسته يا ناپيوسته و كارداني تغيير رشته دهد.

ماده 14 (از آيين نامه ها)

قبولي در كليه درسهاي مرحله دوم و كسب ميانگين كل 12 از اين مرحله، شرط ورود به مرحله سوم است.

ماده 15 (از آيين نامه ها)

كارآموزي باليني شامل آموزش مراقبتهاي بهداشتي – درماني سرپايي در درمانگاههاي بيمارستانها و مراكز عر ضه خدمات بهداشتي درماني كشور، آمو-زش بر بالين بيماران بستري و درسهاي نظري است. تبصره 1-در طول دوره كارآموزي، گذراندن 20 ماه كارآموزي طبق برنامه مصوب براي كليه دانشجويان الزامي است. تبصره 2- حداكثر مدت كارآموزي بر بالين بيماران بستري در بيمارستانها نبايد از 50 درصد دوره كارآموزي بيشتر باشد.

ماده 16 (از آيين نامه ها)

در پايان مرحله سوم آزمون جامع پيش كارورزي برگزار مي شود و قبولي در اين آزمون شرط ورود به دوره كارورزي است.
تبصره 1: شرط شركت در آزمون جامع پيش كارورزي، قبولي در كليه درسها و بخشهاي مرحله كارآموزي باليني، كسب ميانگين كل 14 از مرحله سوم و ثبت موضوع پايان نامه ميباشد.
تبصره 2- چنانچه نمرات تعدادي از دروس و بخشهايي كه دانشجو گذرانده و در امتحانات آنها شركت كرده است در زمان معرفي به آزمون جامع پيش كارورزي اعلام نشده باشد، دانشجو به صورت مشروط در آزمون شركت مي نمايد. در صورتي كه بعد از اعلام نمره دانشجو در آن درس يا بخش مردود شده باشد يا علي رغم قبولي ميانگين كل مرحله سوم به 14 نرسيده باشد، نتيجه آزمون وي كان لم يكن مي باشد و آزمون مذكور جزو تعداد دفعات شركت در آزمون او محاسبه نخواهد شد و تا كسب نمره قبولي در درس يا بخش مردودي و همچنين كسب ميانگين لازم، اجازه شركت در آزمون جامع بعدي را حتي به صورت مشروط نخواهد داشت.
تبصره 3- قبول شدگان آزمون جامع پيش كارورزي، براساس رتبه اي كه با توجه به فرمول زير:
((نمره تراز شده آزمون پيش كارورزي براساس ميانگين )+(ميانگين سه مرحله اول×2))تقسيم بر 3 كسب مي كنند، در انتخاب بخشهاي موجود، براي گذراندن مرحله كارورزي، حق تقدم خواهند داشت.
براي مثال : چنانچه ميانگين سه مرحله اول دانشجويي 15 و نمره او در آزمون پيش كارورزي 180 از 200 باشد (نمره تراز شده آزمون پيش كارورزي او بر اساس ميانگين ميشود)رتبه او بر اساس فرمول بالا به صورت زير محاسبه ميشود: ((15 × 2)+ 18)تقسيم بر سه = 16

ماده 17 (از آيين نامه ها)

شركت در امتحان جامع پيش كارورزي تا سه نوبت مجاز است. تبصره : دانشجوياني كه به علت مردود شدن در امتحان جامع پيش كارورزي از ادامه تحصيل در رشته پزشكي محروم مي شوند، مي توانند بر اساس دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده 13 به يكي از مقاطع كارشناسي پيوسته، كارشناسي ناپيوسته و كارداني تغيير رشته دهند.

ماده 18 (از آيين نامه ها)

طول دوره كارورزي 18 ماه مي باشد و گذراندن 17 ماه كارورزي طبق برنامه مصوب براي كارورزان الزامي است . دانشجو در طول دوره كارورزي مي بايست از يك ماه مرخصي استفاده نمايد.

فصل سوم (از آيين نامه ها)

واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل

ماده 19 (از آيين نامه ها)

حداقل تعداد واحدهاي درسي لازم براي فراغت از تحصيل در دوره دكتراي عمومي پزشكي، طبق برنامه مصوب آن دوره در شوراي عالي برنامه ريزي است.

ماده 20 (از آيين نامه ها)

دانشجو در هر نيمسال تحصيلي از مراحل اول و دوم دوره دكتراي عمومي پزشكي بايد حداقل 12 و حداكثر تا 20 واحد درسي، انتخاب نمايد. تبصره 1: در آخرين نيمسال تحصيلي در هر يك از مراحل اول و دوم، دانشجو از رعايت شرط حداقل 12 واحد معاف است. تبصره 2: در صورتي كه ميانگين كل نمرات دانشجو در يك نيمسال تحصيلي حداقل 17 باشد مي تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشكده، در نيمسال بعد حداكثر تا 24 واحد درسي انتخاب كند. تبصره 3: در مواردي كه دانشجو حداكثر 24 واحد باقيمانده براي گذراندن هر يك از مراحل اول و دوم را داشته باشد، در صورتي كه در نيمسال قبل مشروط نشده باشد با تأييد دانشكده ميتواند كليه آن واحدها را در آن نيمسال بگذراند. تبصره 4: در دوره تابستاني، دانشجو مجاز به انتخاب بيش از 6 واحد درسي نميباشد.

ماده 21 (از آيين نامه ها)

آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسري ورودي دانشگاهها كه نمره خام مواد امتحاني آنها در آزمون ورودي، در يك يا چند درس به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده، از حد نصاب معيني كمتر باشد، موظفند حسب نياز رشته، دروسي را كه آن دانشگاه تعيين مي كند به عنوان دروس پيش نياز دانشگاهي علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب در اولين يا دومين نيمسال تحصيلي بگذرانند.
تبصره 1: تعيين نوع درس، تعداد واحد، ريز مواد، نحوه ارائه و زمان تدريس دروس پيش نياز دانشگاهي بر عهده شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده و بر اساس پيشنهاد گروههاي آموزشي است.
تبصره 2 : ارائه دروس پيش نياز دانشگاهي و چگونگي اجراي آنها، در دانشگاهها از هر لحاظ از جمله ثبت نمرات در كارنامه دانشجو، احتساب در ميانگين پايان نيمسال و مشروطي و ميانگين كل نمرات دانشجو، مانند دروس دانشگاهي و تابع مقررات آموزش عالي است.
تبصره 3: سازمان سنجش آموزش كشور پس از اعلام نتايج آزمون ورودي، كارنامه پذيرفته شدگان ، مشتمل بر نمره خام آنها را در هر يك از مواد امتحاني در اختيار دانشگاههاي ذيربط قرار مي دهد.
تبصره 4: به حداكثر طول دوره تحصيل دانشجوياني كه حداقل 8 واحد از دروس پيش نياز دانشگاهي را گذرانده باشند، حداكثر يك نيمسال تحصيلي افزوده مي شود.

ماده 22 (از آيين نامه ها)

حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره دكتراي عمومي پزشكي 10 سال است، كه پنج سال اول به طي مراحل اول و دوم آموزش پزشكي و 5 سال باقيمانده به طي مراحل سوم و چهارم آن اختصاص دارد.
تبصره 1: دانشجويي كه نتواند در مدت 4 سال اول دوره آموزش پزشكي از امتحان جامع علوم پايه، نمره قبولي كسب كند و يا در مدت 5 سال اول، مراحل اول و دوم آموزش پزشكي را به پايان برساند، از ادامه تحصيل در رشته پزشكي محروم مي شود و در صورتي كه ميانگين نمرات درسهايي كه گذرانيده حداقل 10 باشد ، مي تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده 13 به رشته ديگري در مقاطع كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته تغيير رشته بدهد.
تبصره 2 : دوره تحصيلي دانشجويي كه نتواند در مدت 3 سال از شروع دوره باليني به دوره كارورزي راه يابد و يا در مدت 5 سال مراحل سوم و چهارم آموزش پزشكي را به پايان برساند، با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه حداكثر 12 ماه ديگر قابل تمديد است . مشروط بر آن كه مدت مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد.

فصل چهارم (از آيين نامه ها)

حضور و غياب

ماده 23 (از آيين نامه ها)

حضور دانشجو در تمامي جلسات مربوط به هر درس و دوره هاي كارآموزي و كارورزي الزامي است و عدم حضور دانشجو در هر يك از جلسات، غيبت محسوب ميشود.

ماده 24 (از آيين نامه ها)

ساعات غيبت دانشجو در هر درس نظري از چهار هفدهم، عملي و آزمايشگاهي از دو هفدهم، كارآموزي و كارورزي از يك دهم مجموع ساعات آن بخش نبايد تجاوز كند، در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس يا بخش صفر محسوب ميشود. تبصره 1: غيبت تا سقف مشخص شده در ماده 24 ، در صورتي مجاز خواهد بود كه با ارائه مدارك مستند و تشخيص استاد موجه شناخته شود . نحوه برخورد با غيبت دانشجو (موجه يا غير موجه) بر عهده استاد و با تأييد دانشكده خواهد بود. تبصره 2: در صورتي كه غيبت دانشجو در هر درس يا بخش، بيش از ميزان تعيين شده در ماده 24 باشد ولي غيبت او با تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه موجه تشخيص داده شود، آن درس حذف ميگردد. در اين حال رعايت حداقل 12 واحد در هر نيمسال الزامي نيست، ولي نيمسال مذكور به عنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.

ماده 25 (از آيين نامه ها)

غيبت غير موجه در امتحان هر درس يا بخش به منزله گرفتن نمره صفر در آن درس يا بخش و غيبت موجه در امتحان هر درس يا بخش باعث حذف آن درس يا بخش مي گردد. تشخيص موجه بودن غيبت در جلسه امتحان بر عهده شوراي آموزشي دانشگاه است.

فصل پنجم (از آيين نامه ها)

حذف و اضافه

ماده 26 (از آيين نامه ها)

دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي از مراحل اول و دوم تا دو هفته پس از شروع نيمسال، حداكثر دو درس اخذ شده خود را حذف و يا دو درس ديگر اخذ نمايد، يا دو درس اخذ شده خود را با دو درس ديگر جابجا نمايد، مشروط بر اينكه تعداد واحدهاي اخذ شده وي از حد مقرر در ماده 20 تجاوز نكند. تبصره 1: غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دليل حذف و اضافه يا به هر دليل ديگر مجاز نيست و در صورت پيش آمد، جزو حداكثر غيبت مجاز دانشجو ( ميزان تعيين شده در ماده 24 ) محاسبه و مفاد ماده مذكور اجرا خواهد شد. تبصره 2: حذف و اضافه در ترم تابستاني امكان پذير نيست.

ماده 27 (از آيين نامه ها)

در صورت اضطرار، دانشجو در مراحل اول و دوم آموزش پزشكي مي تواند تا 5 هفته قبل از پايان نيمسال تحصيلي فقط يكي از درسهاي نظري خود را با تأييد گروه آموزشي مربوط حذف كند، مشروط بر اينكه اولا ًغيبت دانشجو در آن درس بيش از چهار هفدهم مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانيًا تعداد واحدهاي باقيمانده وي از دوازده واحد كمتر نشود.

ماده 28 (از آيين نامه ها)

حذف كليه درسهاي اخذ شده در يك نيمسال، حداكثر تا قبل از شروع امتحانات پايان آن نيمسال تنها در صورتي مجاز است كه بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه، دانشجو قا در به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد . در اين صورت آن نيمسال براي دانشجو مرخصي تحصيلي محسوب خواهد شد . محاسبه يا عدم محاسبه اين مرخصي در سنوات مجاز تحصيل دانشجو به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است. تبصره : حذف كليه درس هاي اخذ شده در دوره تابستاني حداكثر تا قبل از شروع امتحانات آن دوره با تأييد شوراي آموزشي دانشگاه امكان پذير است.

ماده 29 (از آيين نامه ها)

حذف و تعويض بخش در هر يك از مراحل كارآموزي باليني و كارورزي در صورت تأييد شوراي آموزشي دانشكده تنها در مدت زمان تعيين شده توسط آموزش دانشكده مجاز است.

فصل ششم (از آيين نامه ها)

ارزيابي پيشرفت تحصيلي

ماده 30 (از آيين نامه ها)

ارزيابي پيشرفت دانشجو در هر درس بر اساس ميزان حضور و فعاليت در كلاس، انجام فعاليتهاي آموزشي و نتايج امتحانات بين نيمسال و پايان نيمسال صورت مي گيرد و استاد يا اساتيد هر درس مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس است.

ماده 31 (از آيين نامه ها)

ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در دوره هاي كارآموزي باليني و كارورزي، با توجه به موارد زير انجام ميشود:
1-31 - رعايت اخلاق اسلامي و حرفه اي، حفظ شئون دانشجويي و حسن رابطه با بيماران، مراجعين و كاركنان بخش.
2-31 - حضور مرتب و تمام وقت در بخش، كلاسهاي مربوط و انجام كشيكهاي محوله بر اساس برنامه تنظيمي بخش.
3-31 - دقت و احساس مسئوليت در انجام امور محوله طبق ضوابط بخش از جمله تهيه و تكميل پرونده بيماران.
4-31 - افزايش مهارت و بهره گيري دانشجو از دور ههاي كارآموزي باليني و كارورزي.
5-31 – شركت در امتحان پاياني بخش و كسب نمره لازم.

ماده 32 (از آيين نامه ها)

برگزاري امتحان كتبي در پايان هر نيمسال تحصيلي از مراحل اول و دوم آموزش پزشكي و درسهاي نظري دوره كارآموزي باليني الزامي است. تبصره : امتحان بخشهاي باليني در دوره هاي كارآموزي و كارورزي در پايان هر بخش انجام ميشود.

ماده 33 (از آيين نامه ها)

نتيجه ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو بر اساس مفاد مندرج در مواد 30 و 31 به صورت نمره تعيين مي شود و نمره دانشجو در هر درس يا هر بخش بصورت عددي از بين صفر تا بيست مشخص مي شود.

ماده 34 (از آيين نامه ها)

حداقل نمره قبولي در درسهاي مرحله اول و دوم آموزش پزشكي 10 و حداقل ميانگين كل هر يك از اين مراحل 12 مي باشد. حداقل نمره قبولي در هر يك از درسهاي نظري مرحله كارآموزي باليني و بخشهاي مربوط به مراحل سوم و چهارم آموزش پزشكي 12 است و حداقل ميانگين كل هر يك از اين مراحل 14 مي باشد. دانشجويي كه در هريك از درسها يا بخشها حداقل نمره قبولي را كسب ننمايد، در اولين فرصت معين موظف به انتخاب مجدد آن درس يا بخش است . با اين حال نمرات كليه دروس اعم از قبولي يا ردي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين منظور ميشود. تبصره : هريك از دروس نظري و عملي نمره مستقل دارند، اما نمره دروس نظري – عملي كه يك درس محسوب مي شوند، معدل دو قسمت نظري و عملي و با توجه به ضرايب هر كدام است . در صورتي كه معدل دو قسمت نظري و عملي به 10 نرسد و يا نمره يكي از آنها از 8 كمتر باشد هر چند معدل به 10 رسيده باشد، هر دو قسمت بايد مجددًا تكرار شود.

ماده 35 (از آيين نامه ها)

استاد يا اساتيد هر درس يا هر بخش موظفند گزارش نمره نهايي دانشجو در آن درس يا بخش را حداكثر ظرف ده روز پس از برگزاري امتحان آن درس، به آموزش دانشكده تسليم نمايند. تبصره: پس از اعلام نمره توسط آموزش، دانشجو ميتواند حداكثر تا 3 روز پس از اعلام نتايج اعتراضات خود را كتبًا به آموزش دانشكده اعلام كند تا رسيدگي لازم صورت پذيرد.

ماده 36 (از آيين نامه ها)

اداره آموزش دانشكده يا واحد ذيربط در هر دانشگاه موظف است نمرات نهايي را حداكثر تا دو هفته پس از برگزاري آخرين امتحان هر نيمسال و بعد از رسيدگي به اعتراضات دانشجويان و رفع اشتباهات احتمالي به آموزش كل دانشگاه تسليم نمايد. تبصره: نمره پس از اعلام به آموزش كل دانشگاه غير قابل تغيير است.

ماده 37 (از آيين نامه ها)

در پايان هر نيمسال تحصيلي از مراحل اول و دوم، ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين كل نمرات او تا پايان آن نيمسال محاسبه و در پايان هر يك از مراحل دوره دكتراي عمومي پزشكي نيز، ميانگين كل نمرات دانشجو در آن مرحله محاسبه و در كارنامه وي ثبت ميشود. تبصره 1: براي محاسبه ميانگين نمرات، تعداد واحدهاي هر درس يا بخش در نمره آن درس يا بخش ضرب مي شود و مجموع حاصل ضربها بر تعداد كل واحدهايي كه دانشجو براي آنها نمره قبولي يا مردودي دريافت داشته است، تقسيم مي شود. تبصره 2:دوره تابستاني به عنوان نيمسال تحصيلي محسوب نمي شود، نمرات درسهايي كه دانشجو در دوره تابستاني مي گذراند تنها در محاسبه ميانگين كل مرحله مربوطه محسوب ميشود.

ماده 38 (از آيين نامه ها)

ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال از مراحل اول و دوم آموزش پزشكي نبايد از 12 كمتر باشد، در غير اين صورت، نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود. تبصره 1: در مواردي كه تعداد واحدهاي ارائه شده توسط دانشگاه كمتر از 12 واحد باشد آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نخواهد شد وليكن در صورت كسر ميانگين به عنوان نيمسال مشروطي محاسبه خواهد شد . در مواردي كه به علت مشكلات دانشجو يا نيمسال آخر در هر يك از مراحل آموزش پزشكي، تعداد واحدها كمتر از 12 واحد باشد،آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب و در صورت كسر ميانگين به عنوان نيمسال مشروطي نيز محاسبه خواهد شد. تبصره 2: دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن نام نويسي دانشجو را هر بار كتبًا به وي و اولياء او اطلاع دهد و يك نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط كند . با اين وصف قصور در اخطار به وي از طرف دانشگاه و يا اظهار بي اطلاعي دانشجو از اين امر، مانع از اجراي مقررات نخواهد بود.

ماده 39 (از آيين نامه ها)

دانشجويي كه به صورت مشروط نام نويسي مي كند حتي در نيمسال آخر در هر يك از مراحل اول و دوم آموزش پزشكي، حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي در آن نيمسال را ندارد. تبصره : درموارد استثنايي، در نيمسال آخر تحصيلي در هر يك از مراحل اول و دوم آموزش پزشكي با توجه به تعداد واحد باقي مانده و سوابق تحصيلي دانشجو، تصميم گيري درخصوص ارائه بيش از 14 واحد درسي به دانشجوي مشروط به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است. در هر صورت اين تعداد بيش از 20 واحد نبايد باشد.

ماده 40 (از آيين نامه ها)

دانشجويي كه در مر احل اول و دوم آموزش پزشكي براي 3 نيمسال متوالي يا 4 نيمسال متناوب مشروط شود، از ادامه تحصيل محروم مي شود و چنانچه ميانگين كل واحدهايي كه گذرانيده است حداقل 10 باشد، مي تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده 13 به رشته ديگري در مقاطع كارداني، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته تغيير رشته دهد.

ماده 41 (از آيين نامه ها)

ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان هر يك مراحل اول و دوم پزشكي نبايد از 12 و ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان هر يك از مراحل سوم و چهارم پزشكي نبايد از 14 كمتر باشد، دانشجويي كه در پايان هر يك از مراحل مذكور داراي ميانگين كل كمتر از حد تعيين شده باشد، در صورتي كه مدت مجاز تحصيل وي در آن مرحله به پايان نرسيده باشد، مي تواند درسها يا بخشهايي را كه در آنها حسب مورد نمره كمتر از 12 يا 14 آورده است، تكرار كند . در غير اين صورت حق ورود به مرحله بعدي و يا فراغت از تحصيل را نخواهد داشت . بديهي است كه نمرات دروس تكراري اضافه بر نمرات قبلي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل او محسوب خواهد شد. تبصره 1: در صورتي كه دانشجو درسها و بخشهاي با نمرات كمتر از 14 را جهت جبران كمبود ميانگين هر يك از مراحل سوم و چهارم دوره دكتراي عمومي پزشكي تكرار نموده و نمرات بالاتر از 14 كسب كرده وليكن كمبود ميانگين كل آن مرحله جبران نشده باشد، ضمن رعايت ساير مقررات آموزشي مي تواند مجددًا همان درسها و بخشها را علي رغم داشتن نمره بالاتر از 14 تكرار نمايد تا كمبود ميانگين مرحله مربوطه جبران شود . بديهي است كه نمرات درسهاي تكراري اضافه بر نمرات قبلي در كارنامه دانشجو ثبت و در ميانگين كل مرحله مربوطه محسوب خواهد شد. تبصره 2: در صورتي كه دانشجويي، تعدادي از درسها يا بخشهايي را كه در آنها حسب مورد نمره كمتر از 12 يا 14 آورده، جهت جبران ميانگين كل هر يك از مراحل دوره دكتراي عمومي پزشكي تكرار نمايد و در درس يا بخش تكراري مردود شود، چنانچه پس از احتساب كليه نمرات قبولي، ردي و تكراري ميانگين كل مرحله مربوطه به حد نصاب رسيده باشد، قبولي قبلي او در آن درس يا بخش ملاك عمل است و دانشجو مي تواند وارد مرحله بعدي شود و در صورتي كه ميانگين كل مرحله مربوطه به حد نصاب نرسيده باشد دانشجو در آن درس يا بخش مردود است و علي رغم كه قبلا ً نمره قبولي كسب نموده بايستي مجددًا آن درس يا بخش را تكرار نمايد. تبصره 3- دانشجويي كه نتواند يا نخواهد از فرصت مذكور در اين ماده استفاده كند، و يا علي رغم استفاده از آن نتواند كمبود ميانگين كل خود را جبران نمايد چنانچه ميانگين كل واحدهايي را كه گذرانيده است حداقل 10 باشد، مي تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده 13 به رشته ديگري در مقاطع كارداني و كارشناسي پيوسته يا ناپيوسته تغيير رشته دهد.

ماده 42 (از آيين نامه ها)

دانشجويي كه به لحاظ مشروط شدن بيش از حد، از ادامه تحصيل محروم مي شود، در صورت انجام يا لغو تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است، مي تواند براي تحصيل مجدد در آزمون سراسري به غير از رشته قبلي خود شركت كند و در صورت قبولي در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصيل دهد . دانشگاه پذيرنده مي تواند واحدهايي را كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است، با برنامه رشته جديد تطبيق داده و مطابق مقررات مربوطه بعضي يا تمام آنها را بپذيرد.

فصل هفتم (از آيين نامه ها)

مرخصي تحصيلي و انصراف تحصيلي

ماده 43 (از آيين نامه ها)

دانشجو پس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي مي تواند در طول مراحل اول و دوم آموزش پزشكي حداكثر 2 نيمسال تحصيلي متوالي يا متناوب و در هر يك از مراحل كارآموزي باليني و كارورزي حداكثر تا سقف شش ماه متوالي و با احتساب در سنوات از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد. تبصره 1: موافقت با مرخصي تحصيلي دانشجو در نيمسال اول با شوراي آموزشي دانشگاه ميباشد. تبصره 2: مدت مرخصي تحصيلي جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر مرحله محسوب ميشود. تبصره 3: دانشجو در مرحله كارورزي مي بايست از يك ماه مرخصي استفاده نمايد.

ماده 44 (از آيين نامه ها)

تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي هر نيمسال براي هر يك از مراحل اول و دوم و حداقل دو هفته قبل از شروع هر بخش براي هر يك از مراحل سوم و چهارم، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسليم گردد.
تبصره 1: چنانچه تقاضاي مرخصي تحصيلي خارج از زمان مقرر ارائه شود، تصميم گيري به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است.
تبصره 2 : اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از كسب نظر از دانشكده ذيربط قبل از اتمام مهلت نام نويسي، موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتبًا به وي ابلاغ كند.
تبصره 3: عواقب ناشي از مرخصي تحصيلي بر عهده دانشجو مي باشد.

ماده 45 (از آيين نامه ها)

دانشجويان زن باردار شاغل به تحصيل مي توانند با رعايت ساير ضوابط و مقررات از يك نيمسال مرخصي زايمان، بدون احتساب در سنوات تحصيلي استفاده نمايند.

ماده 46 (از آيين نامه ها)

دانشجوياني كه گواهي و عذر پزشكي موجه آنها به تأييد شوراي پزشكي و شوراي آموزشي دانشگاه رسيده باشد مي توانند از حداكثر يك نيمسال مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات استفاده نمايند.

ماده 47 (از آيين نامه ها)

دانشجويي كه تمايل به انصراف از تحصيل داشته باشد، بايد درخواست انصراف خود را شخصًا به اداره آموزش دانشگاه تسليم نمايد . در اين صورت دانشجو مجاز است فقط براي يك بار حداكثر تا يك ماه قبل از پايان همان نيمسال، تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد. پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر خواهد شد و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصيل در آن رشته را ندارد. تبصره : دانشجوي منصرف از تحصيل چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايد موظف است به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد.

فصل هشتم (از آيين نامه ها)

انتقال و جابجايي

ماده 48 (از آيين نامه ها)

انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته و همان مقطع تحصيلي است.

ماده 49 (از آيين نامه ها)

انتقال دانشجو با توافق دانشگاههاي مبداء و مقصد منوط به داشتن همه شرايط زير است: 1-49 - ادامه تحصيل متقاضي در دانشگاه مبداء از نظر مقررات آموزشي و انضباطي بلامانع باشد. 2-49 - متقاضي حداقل دو نيمسال از دوره آموزشي خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد. 3-49 - واحدهاي باقيمانده دانشجو براي دانشگاه مقصد، حداقل نصف كل واحدهاي دوره باشد. 4-49 - ميانگين نمرات دروس گذرانده شده متقاضي حداقل 12 باشد. 5-49 -نمره آزمون ورودي متقاضي در سال ورود به تحصيل از نمره آزمون آخرين فرد پذيرفته شده همان سال در رشته و سهميه مربوط در دانشگاه مقصد كمتر نباشد. تبصره: انتقال محل تحصيل دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد سپرده اند، با رعايت شرايط ماده 49 و اعلام موافقت دستگاه اجرائي ذيربط امكان پذير است.

ماده 50 (از آيين نامه ها)

در موارد زير انتقال دانشجو به محل يا نزديكترين محل سكونت دائم خانواده او خارج از شرايط مذكور در ماده 49 (به استثناي شرط 1) انجام ميشود:
1-50 - شهادت، فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوري كه وي به تشخيص مراجع قانوني، به عنوان كفيل خانواده شناخته شود.
2-50 - بيماري صعب العلاج يا معلوليت مؤثر دانشجو، به نحوي كه به تشخيص شو راي پزشكي قادر به ادامه زندگي بطور مستقل نباشد.
3-50 - ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر كه محل تحصيل يا اشتغال شوهر در تهران باشد به تأييد مراجع ذيربط.
تبصره 1:هر يك از موارد مذكور در اين ماده بايد بعد از قبولي دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.
تبصره 2:براي كارمندان رسمي يا پيماني دولت، ارائه حكم اشتغال ضروري است و اگر شغل همسر آزاد است گواهي اشتغال و سكونت او بايد به تأييد مراجع قانوني يا نيروي انتظامي رسيده باشد.
تبصره 3: در موارد استثنايي، چنانچه محل تحصيل دانشجوي دختر در تهران باشد و همسر او نيز در شهر ستان دانشجو باشد، اگر رشته تحصيلي دختر در شهرستان (محل تحصيل همسر) موجود نباشد، همسر او ميتواند به تهران منتقل شود.
تبصره 4: صحت هر يك از موارد مذكور بايد به تأييد دانشگاه مقصد نيز برسد.

ماده 51 (از آيين نامه ها)

انتقال دانشجو به هر يك از دانشگاههاي تهران ممنوع است جز در موارد مذكور در ماده 50 .

ماده 52 (از آيين نامه ها)

انتقال از دانشگاههاي غير دولتي به دانشگاههاي دولتي ممنوع است ولي انتقال به عكس آن با موافقت مبداء و مقصد، با رعايت ضوابط مربوط بلامانع است.

ماده 53 (از آيين نامه ها)

انتقال فرزندان اعضاء هيأت علمي تابع ضوابط و آيين نامه مربوط به خود ميباشد.

ماده 54 (از آيين نامه ها)

انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي داخل كشور،تابع ضوابط و آيين نامه مربوط به خود ميباشد.

ماده 55 (از آيين نامه ها)

دانشجوي متقاضي انتقال بايد در خواست انتقال خود را كتبًا با ذكر مورد، حداقل 6 هفته قبل از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه مبداء تسليم كند.

ماده 56 (از آيين نامه ها)

دانشگاه مبداء، در صورت موافقت با انتقال متقاضي واجد شرايط، موظف است حداكثر ظرف يك هفته موافقت خود را به همراه درخواست و ريز نمرات دانشجو به دانشگاه مقصد ارسال نمايد و دانشگاه مقصد مكلف ا ست حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي نظر خود را به دانشگاه مبداء، اعلام دارد. تبصره : در صورت موافقت با انتقال، كليه سوابق دانشجو از دانشگاه مبداء به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبداء قطع مي شود.

ماده 57 (از آيين نامه ها)

در صورت انتقال، واحدهاي گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها 12 يا بالاتر است پذيرفته مي شود و پذيرفتن واحدهايي كه نمره آنها كمتر از 12 و بيشتر از 10 است بر عهده دانشگاه مقصد است . در هر حال حذف احتمالي واحدهاي درسي دانشجوي انتقالي در حدي مجاز است كه وي امكان گذراندن واحدهاي باقيمانده خود ر ا در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد.
تبصره 1: تمام نمرات درسي دانشجو در دانشگاه مبداء اعم از قبولي و يا ردي و سوابق آموزشي دانشجوي انتقالي از لحاظ مشروطي، عينًا در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل او محاسبه ميشود.
تبصره 2: عدم پذيرش دروس با نمره كمتر از 12 مربوط به مرحله اي است كه دانشجو به هنگام انتقال در آن مرحله مشغول به تحصيل است و به مراحل قبلي تسري ندارد.

ماده 58 (از آيين نامه ها)

مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد صادر مي شود و در آن مدرك، تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدهاي اخذ شده در دانشگاههاي مبداء و مقصد با ذكر ميانگين نمرات آنها و سوابق تحصيلي دانشجو قيد ميشود.

ماده 59 (از آيين نامه ها)

انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل فقط براي يك بار مجاز است.

ماده 60 (از آيين نامه ها)

جابجايي دو دانشجو با موافقت دانشگاههاي مبداء و مقصد، پس از گذراندن حداقل يك نيمسال و در صورت احراز شرايط زير در طول مدت تحصيل براي يك بار بلامانع است:
1-60 - ادامه تحصيل هر دو دانشجو در دانشگاههاي مبداء از نظر مقررات آموزشي و انضباطي بلامانع باشد.
2-60 -سال ورود به تحصيل هر دو دانشجو بايد يكسان باشد و در هر صورت هر دو دانشجوي متقاضي جابجايي نبايد بيش از 50 درصد از واحدهاي خود را گذرانده باشند.
3-60 - نمره آزمون ورودي متقاضيان در سال ورود به تحصيل از نمره آخرين فرد پذيرفته شده همان سال در رشته و سهميه مربوطه در دانشگاه مقصد كمتر نباشد.
تبصره 1: براي جابجايي دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد سپرده اند، كسب موافقت دستگاه اجرايي ذيربط علاوه بر شرايط مذكور الزامي است.
تبصره 2: مدرك فراغت از تحصيل دانشجوياني كه جابجا شده اند، توسط دانشگاه مقصد صادر خواهد شد.

ماده 61 (از آيين نامه ها)

دانشجوي متقاضي جابجايي بايستي دو نسخه فرم مربوط به جابجايي را از دانشگاه محل تحصيل خود دريافت و تكميل نموده و در فاصله پانزدهم الي پايان تير ماه هر سال به آموزش دانشگاه مبداء تسليم كند. تبصره 1: دانشجوي متقاضي جابجايي منحصرًا مي تواند يك دانشگاه را به عنوان مقصد انتخاب كند. تبصره 2: تقاضاي جابجايي دانشجوياني كه يك بار منتقل يا جابجا شده اند پذيرفته نخواهد شد.

ماده 62 (از آيين نامه ها)

دانشگاهها پس از انقضاي مهلت تعيين شده نسبت به بررسي تقاضاهاي رسيده اقدام و حسب مورد يك نسخه از تقاضاهاي تأييد شده را به همراه شرح واحدهايي كه متقاضيان گذراند هاند به دانشگاه مقصد ارسال مي دارند. تبصره : جابجايي منحصرًا يك بار در سال صورت خواهد گرفت . تقاضاهاي جابجايي بايستي حداكثر تا پايان مرداد ماه به دانشگاه مقصد رسيده باشد.

ماده 63 (از آيين نامه ها)

از ابتداي شهريور ماه هر سال تحصيلي، تقاضاهاي رسيده در شوراي آموزشي يا كميته منتخب آن شورا در دانشگاه مقصد مورد بررسي قرار ميگيرد و نتايج تصميمات متخذه قبل از شروع نام نويسي بر اساس تقويم دانشگاهي، توسط معاون آموزشي دانشگاه مقصد به دانشگاه مبداء و از آن طريق به دانشجويان ذينفع اعلام مي گردد. تبصره : جابجايي دانشجويان متقاضي پس از تصويب شوراي آموزشي يا كميته منتخب آن شورا امري است قطعي و براي طرفين لازم الاجرا است.

فصل نهم (از آيين نامه ها)

دانشجوي ميهمان

ماده 64 (از آيين نامه ها)

در مواردي كه دانشجو، بطور موقت ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد، مي تواند با توافق دانشگاههاي مبداء و مقصد به عنوان دانشجوي ميهمان، محل تحصيل خود را بطور موقت براي مدت معين تغيير دهد. تبصره : ميهماني از دوره هاي روزانه به شبانه، از دانشگاههاي حضوري به غير حضوري، از دانشگاههاي دولتي به غير دولتي و بر عكس ممنوع است.

ماده 65 (از آيين نامه ها)

ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه مشروط به اين است كه دانشجو حداقل دو نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.

ماده 66 (از آيين نامه ها)

ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس با موافقت دانشگاههاي مبداء و مقصد، به شرط آن كه تعداد واحدهاي درسي مذكور از 10 واحد كمتر باشد جمع واحدهاي درسي اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبداء و مقصد در آن نيمسال از 12 واحد كمتر و از 20 واحد بيشتر نشود، بلامانع است.. تبصره : انتخاب واحد دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد چه به صورت تكدرس و چه به صورت تمام وقت بايستي با اطلاع گروه آموزشي مربوط در دانشگاه مبداء و طبق شرايط دانشگاه مقصد باشد.

ماده 67 (از آيين نامه ها)

تعداد واحدهايي كه دانشجو به صورت ميهمان (تك درس يا تمام وقت )، در يك يا چند دانشگاه ميگذراند نبايد از 40 درصد كل واحدهاي دوره تجاوز كند.
تبصره 1: واحدهايي كه دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد مي گذراند عينًا در كارنامه او در دانشگاه مبداء ثبت مي شود و نمرات آنها در محاسبه ميانگين نيمسال و ميانگين كل او منظور ميگردد.
تبصره 2: حداقل نمره قبولي دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد 12 مي باشد. واحدهايي را كه دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره كمتر از 12 گذرانده است بايد مجددًا بگذراند.

ماده 68 (از آيين نامه ها)

مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان در هرصورت توسط دانشگاه مبداء صادر ميشود.

فصل دهم (از آيين نامه ها)

تغيير رشته

ماده 69 (از آيين نامه ها)

دانشجوي دوره دكتراي عمومي پزشكي در طول دوران تحصيل خود مي تواند در صورت داشتن شرايط زير و موافقت دانشگاه ذيربط، به رشته ديگري تغيير رشته دهد:
1-69 - ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد.
2-69 - حداقل يك ششم و حداكثر يك سوم كل واحدهاي دوره را گذرانده باشد.
3-69 - نمره آزمون ورودي متقاضي در سال ورود به تحصيل از نمره آزمون آخرين فرد پذيرفته شده همان سال در سهميه و رشته مورد تقاضا در دانشگاه مقصد كمتر نباشد.
4-69 - با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل، امكان گذراندن واحدهاي درسي مورد نياز در رشته جديد را داشته باشد.
تبصره 1: تغيير رشته دانشجوياني كه از ادامه تحصيل در رشته پزشكي محروم مي شوند، براساس دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده 13 صورت ميگيرد.
تبصره 2: تغيير رشته دانشجوياني كه به دست گاههاي اجرايي خاص تعهد دارند، با رعايت كليه شرايط اين ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرايي ذيربط امكان پذير است.
تبصره 3: تغيير رشته به رشته هايي كه در ضوابط گزينش آنها شرايط خاص پيش بيني شده است، موكول به احراز شرايط مربوط است.
تبصره 4: دانشجو در طول تحصيل خود تنها براي يك بار مي تواند تغيير رشته دهد به استثناي مشمولين مندرج در تبصره 1 همين ماده.

ماده 70 (از آيين نامه ها)

تغيير رشته بايد در مقاطع تحصيلي هم سطح صورت گيرد . در غير اين صورت فقط از مقطع بالاتر به مقطع پايين تر با رعايت مقررات ماده 69 امكان پذير است.

ماده 71 (از آيين نامه ها)

در صورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته، دانشجو موظف است در اولين نيمسال تحصيلي پس از موافقت، در رشته جديد ثبت نام و انتخاب واحد نمايد . پس از ثبت نام، اجازه بازگشت به رشته قبلي را ندارد.
تبصره 1: دانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جديد تابع مقررات آموزشي رشته قبلي ميباشد.
تبصره 2: اقدام نكردن دانشجو براي ثبت نام در رشته جديد در وقت معين به منزله انصراف از تغيير رشته تلقي ميشود و حق تغيير رشته تا پايان دوره از وي سلب مي شود.

ماده 72 (از آيين نامه ها)

در صورتي كه دانشجو هم زمان داراي شرايط انتقال و همچنين شرايط تغيير رشته باشد،تغيير رشته توام با انتقال بلامانع است. تبصره : تغيير رشته توام با انتقال از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به وزارت علوم، تحقيقات فناوري و بر عكس در صورت داشتن شرايط تغيير رشته و انتقال بلامانع است.

ماده 73 (از آيين نامه ها)

دروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است، در گروه آموزشي رشته جديد بررسي و معاد لسازي مي شود و فقط درسهايي از وي پذيرفته مي شود كه به تشخيص گروه آموزشي با دروس رشته جديد حداقل 80 درصد اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هر يك از آن درسها نيز از 12 كمتر نباشد.
تبصره 1: دروس پذيرفته شده در كارنامه دانشجو ث بت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل منظور مي گردد، ولي نمرات درسهاي پذيرفته نشده بدون احتساب در ميانگين در كارنامه دانشجو باقي مي ماند . در اين صورت چنانچه ميانگين كل واحدهاي پذيرفته نشده او كمتر از 12 باشد با تصميم شوراي آموزشي دانشگاه، جمعًا به عنوان يك نيمسال مشروطي در سابقه تحصيلي دانشجو در رشته جديد منظور خواهد شد.
تبصره 2: در صورتي كه تعداد واحدهاي درسهاي پذيرفته نشده دانشجو ، در حدي باشد كه امكان گذراندن واحدهاي مورد نياز رشته جديد را در طول مدت مجاز تحصيل از وي سلب كند، با تقاضاي تغيير رشته او موافقت نميشود.

ماده 74 (از آيين نامه ها)

متقاضي تغيير رشته بايد در خواست خود را به همراه مدارك لازم حداقل 6 هفته پيش از شروع نيمسال تحصيلي به آموزش دانشگاه محل تحصيل خود تسليم كند.

ماده 75 (از آيين نامه ها)

چنانچه دانشجو در دوران تحصيل، دچار بيماري يا سانحه اي گردد كه به تشخيص شوراي پزشكي دانشگاه و تأييد شوراي آموزشي دانشگاه توانايي ادامه تحصيل در دوره دكتراي عمومي پزشكي و يا امكان بهره گيري از كارآيي حاصل از آن را از دست بدهد، اجازه ادامه تحصيل در دوره دكتراي عمومي پزشكي را ندارد و مي تواند با رعايت ساير مقررات به رشته ديگري كه از لحاظ نمره آزمون ورودي نزديكترين نمره را دارد تغيير رشته دهد . در اين حال دانشجو از رعايت مقررات ماده 69 (به استثناي بند يك) معاف خواهد بود. تبصره : در مواردي كه دانشجو، در طول تحصيل دچار اختلالات رواني و رفتاري يابيماري جسمي و نقص عضو موثر گردد به نحوي كه توانايي ادامه تحصيل در هيچ يك از رشت ههاي گروه آزمايشي مربوط را نداشته باشد، مي تواند با نظر شوراي پزشكي دانشگاه و تأييد شوراي آموزشي دانشگاه به رشته اي در گروه آزمايشي ديگر پس از موافقت دانشگاه مقصد تغيير رشته دهد.

فصل يازدهم (از آيين نامه ها)

پذيرش واحدهاي درسي

ماده 76 (از آيين نامه ها)

معاد لسازي و پذيرش دروسي كه دانشجو قبلا ًدر دانشگاهها يا ديگر مقاطع تحصيلي گذرانده است با رعايت شرايط زير مجاز است:
1-76 - دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به شركت در آزمون ورودي رشته جديد باشد.
2-76 - دانشگاه قبلي و مدارك تحصيلي آن مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت علوم، تحقيقات فناوري باشد.
3-76 - محتواي آموزشي درسهاي گذرانده شده با دروس رشته جديد به تشخيص گروه آموزشي ذيربط حداقل 80 درصد اشتراك محتوايي داشته و نمره هر يك از دروس از 12 كمتر نباشد.
4-76 - تحصيل دانشجو در دانشگاه قبلي مطا بق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشد.
تبصره 1: معاد لسازي دروس تخصصي در مقاطع هم سطح يا از مقاطع بالاتر به پايين تر امكان پذير است.
تبصره 2: معاد لسازي و پذيرفتن درسها توسط گروههاي آموزشي ذيربط در دانشگاه پذيرنده انجام مي شود.

ماده 77 (از آيين نامه ها)

نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجو در محاسبه ميانگين نيمسال محسوب نمي شود ولي در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب خواهد شد. تبصره : به ازاي هر 20 واحد از دروس پذيرفته شده دانشجو، يك نيمسال تحصيلي از حداكثر مدت مجاز تحصيل وي كاسته مي شود.

فصل دوازدهم (از آيين نامه ها)

پايان نامه

ماده 78 (از آيين نامه ها)

پايان نامه بخشي از دوره دكتراي عمومي پزشكي است كه طي آن دانشجو موظف است در يك زمينه مربوط به رشته تحصيلي خود زير نظر استاد راهنما به تحقيق بپردازد.

ماده 79 (از آيين نامه ها)

دانشجويان دوره دكتراي عمومي پزشكي مي بايست از شروع دوره كارآموزي تا قبل از شركت در امتحان جامع پيش كارورزي موضوع پايان نامه خود را انتخاب و به ثبت برسانند. تبصره : دانشجويان دوره دكتراي عمومي پزشكي چنانچه موضوع پايان نامة خود را در مدت مقرر به ثبت نرسانند، تا زمان ثبت موضوع پايان نامه مجاز به شركت در امتحان جامع پيش از كارورزي نمي باشند.

ماده 80 (از آيين نامه ها)

استاد راهنما با پيشنهاد دانشجو، موافقت استاد راهنما و تأييد گروه آموزشي مربوطه و تصويب شوراي پژوهشي دانشكده مربوطه تعيين مي گردد.
تبصره 1: رتبة استاد راهنما حداقل استاد ياري است . در موارد استثنايي با تأييد شوراي پژوهشي دانشكده مي توان از اعضاي هيأت علمي مربي نيز به عنوان استاد راهنما استفاده نمود.
تبصره 2: در موارد خاص و با تصويب شوراي پژوهشي دانشكده و به منظور انجام تحقيقات بين بخشي دانشجو ميتواند بيش از يك استاد راهنما داشته باشد.

ماده 81 (از آيين نامه ها)

در صورت لزوم به پيشنهاد استاد راهنما يك نفر از اعضاي هيأت علمي يا متخصصان و محققان برجسته پس از تأييد شوراي پژوهشي دانشكده به عنوان استاد مشاور تعيين مي شود. تبصره : سقف تعداد پايان نامه هاي دورة دكتراي عمومي پزشكي كه به طور همزمان توسط هر استاد راهنما هدايت مي شوند از فرمول تقسيم تعداد كل دانشجويان ورودي در هر سال به تعداد كل اعضاي هيأت علمي دانشكدة مربوطه ضرب درعدد 2 بدست مي آيد. در دانشكد ههايي كه تعداد اعضاء هيأت علمي زياد است و با فرمول فوق سقف پايان نامه هر عضو هيأت علمي عدد كمي خواهد شد، هر عضو هيأت علمي براساس مرتبه دانشگاهي وي و با تصويب شوراي پژوهشي دانشكده، حداكثر 3 پايان نامه دانشجويان با سال ورودي يكسان رابه طور هم زمان مي تواند راهنمايي نمايد.

ماده 82 (از آيين نامه ها)

انتخاب موضوع پايان نامه بايستي با هدايت استاد راهنما باشد.

ماده 83 (از آيين نامه ها)

موضوع پايان نامه نبا يد تكراري باشد به اين معنا كه پايان نامه با عنوان مشابه يا متفاوت ولي محتواي يكسان در 5 سال اخير در دانشگاه ذيربط گرفته نشده باشد. تبصره : در موارد خاص و با نظر شوراي پژوهشي دانشكده، در موضوعاتي كه ممكن است نياز به تحقيق مجدد در كمتر از فاصله زماني فوق باش د، اخذ پايان نامه با عنوان و محتواي مشابه بلامانع است .

ماده 84 (از آيين نامه ها)

هر دانشجو بايد يك موضوع را به عنوان پايان نامه انتخاب نمايد.
تبصره : انتخاب موضوع پايان نامه توسط گروهي از دانشجويان ( حداكثر 3 نفر ) پس از تأييد استاد راهنما و تصويب شوراي پژوهشي دانشكده به شرط رعايت موارد ذيل مجاز ميباشد
الف: حجم و اهميت موضوع تحقيق با تعداد دانشجويان تناسب داشته باشد.
ب: تقسيم بندي موضوع تحقيق به گونه اي باشد كه هر يك از دانشجويان ذيربط بتوانند انجام بخش مستقلي از پايان نامه را عهده دار شوند.

ماده 85 (از آيين نامه ها)

جهت ثبت موضوع پايا ننامه بايد مراحل ذيل طي شود :
الف : انتخاب موضوع پايا ننامه با هدايت استاد راهنما.
ب: بررسي تكراري نبودن موضوع پايان نامه توسط معاونت پژوهشي دانشكده.
ج: تصويب طرح پيشنهادي پايان نامه در گروه آموزشي مربوطه.
د:ارائه طرح پيشنهادي پايان نامه از طرف گروه به معاونت پژوهشي دانشكده جهت تصويب در شوراي پژوهشي دانشكده.
هـ- ابلاغ مصوبة شوراي پژوهشي دانشكده به استاد راهنما جهت شروع پايان نامه.
تبصره : فاصله زمان ثبت موضوع پايان نامه تا زمان دفاع آن نبايد كمتر از يك سال باشد.

ماده 86 (از آيين نامه ها)

هر پايان نامه بايد حاوي موارد زير باشد : الف: چكيده به زبان فارسي و انگليسي (اهميت و زمينه كار، مواد و روش، نتايج و نتيجه گيري). ب: مقدمه (دلايل اهميت موضوع پژوهش، اطلاعات كلي در زمينة پژوهش و اهداف پژوهش). ج: بررسي متون. د : روش كار (نوع پژوهش، محيط و مواد پژوهش، حجم نمونه و روش نمونه گيري، روش جمع آوري اطلاعات ، روش تجزيه و تحليل داده ها و انواع آزمون هاي آماري و مراحل انجام كار.) ز : نتايج (استفاده از آزمونهاي آماري، جداول، نمودارها و بيان نتايج). و: بحث و نتيجه گيري (بررسي نتايج حاصله، مقايسه نتايج با ساير مطالعات، بررسي علت تفاوت نتايج پژوهش با ساير مطالعات، بررسي نقايص و محدوديتهاي پژوهش، نتيجه گيري نهايي و ارائه پيشنهادات). ه- مراجع.

ماده 87 (از آيين نامه ها)

نگارش پايا ن نامه به زبان انگليسي بلامانع مي باشد ولي لازم است علاوه بر چكيده به زبان انگليسي، چكيده به زبان فارسي نيز داشته باشد.

ماده 88 (از آيين نامه ها)

هيأت داوران كه مسئوليت تصميم گيري نهايي در مورد پايان نامه ها را بر عهده دارند از اعضاي زير تشكيل ميشود:
1- استاد راهنما
2- استاد مشاور(در صورت وجود)
3- نمايندة شوراي پژوهشي دانشكده
4- نماينده گروه آموزشي مرتبط با پايان نامه
5- يك عضو از اعضاي هيأت علمي يا محققان، متخصصان و صاحب نظران به انتخاب گروه آموزشي مربوطه
تبصره : مرتبه علمي استاد راهنما و اعضاي هيأت علمي بايد حداقل استاد ياري باشد، در شرايط خاص پس از تأييد شوراي پژوهشي دانشكده مي تواند مربي باشد . در خصوص محققان و متخصصان و صاحبنظران داشتن مدرك دكتراي تخصصي الزامي است.

ماده 89 (از آيين نامه ها)

ارزشيابي پايان نامه ها توسط هيأت داوران در مقياس نمره گذاري از صفر تا بيست صورت ميگيرد و با توجه به نمرات مربوط به چهار درجه به شرح ذيل متمايز مي شوند.
عالي پايان نامه هاي با نمره 19 تا 20
بسيار خوب پايان نامه هاي با نمره 17 تا 99/18
خوب پايان نامه هاي با نمره 14 تا 99/16
غير قابل قبول پايان نامه هاي با نمره كمتر از 14
تبصره : پايان نامه هايي مي توانند درجه عالي را كسب نمايند كه تحقيقاتي بوده و يا در يكي از مجلات علمي معتبر داخل يا خارج از كشور به صورت مقاله چاپ شده و يا اخذ پذيرش چاپ را در اين مجلات ارائه نمايند . بديهي است كه ارائه مقاله و يا اخذ پذيرش چاپ مقاله بايد قبل از دفاع از پايان نامه و تعيين نمره نهايي صورت گيرد.

ماده 90 (از آيين نامه ها)

كليه دانشجويان موظف به دفاع از پايان نامه خود در آخرين نيمسال تحصيلي مي باشند و چنانچه دانشجو درچهار چوب سنوات مجاز تحصيلي نتواند از پايان نامه خود دفاع و نمره قبولي كسب نمايد، علي رغم اينكه كلية واحدهاي درسي دورة آموزشي مربوطه را با موفقيت گذرانده باشد، اخراج خواهد شد.

ماده 91 (از آيين نامه ها)

تعداد واحدها و نمره پايان نامه در آخرين نيمسال تحصيلي ثبت و دانشجو از رعايت حداكثر واحدهاي مجاز در آخرين نيمسال تحصيلي معاف است.

ماده 92 (از آيين نامه ها)

زمان فارغ التحصيلي دانشجو، زماني است كه تمامي واحدهاي درسي خود، از جمله پايان نامه را گذرانده باشد (هر كدام كه مؤخر باشد)

ماده 93 (از آيين نامه ها)

كليه حقوق مكتسب از پايان نامه متعلق به دانشگاه است.

ماده 94 (از آيين نامه ها)

يك نسخه از خلاصه هر پايا ن نامه مي بايست به حوزة معاونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوع جهت بهره برداري و اطلاع رساني به ديگر مراكز ارسال گردد.

فصل سيزدهم (از آيين نامه ها)

فراغت از تحصيل

ماده 95 (از آيين نامه ها)

دانشجويي كه كليه واحدهاي درسي و مراحل آموزشي دوره دكتراي عمومي پزشكي و پايا ننامه را طبق برنامه مصوب بر اساس مقررات اين آيين نامه با موفقيت گذرانده باشد فار غالتحصيل دوره دكتراي عمومي پزشكي شناخته ميشود.

ماده 96 (از آيين نامه ها)

اين آيين نامه در 13 فصل، 96 ماده و 94 تبصره در بيست و ششمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 23/3/1383 به تصويب رسيد و از ابتداي سال تحصيلي 84-1383 براي آن دسته از دانشجوياني كه از اين تاريخ به بعد وارد دانشگاه مي شوند لازم الاجرا است و از تاريخ اجرا كليه آيين نامه ها و بخشنامه هاي قبلي مغاير با آن براي اين دسته از دانشجويان لغو مي شود.

 

نسخه چاپي ارسال به دوست

يکشنبه ٣ خرداد ١٣٨٨ - ٠٩:٢٧ / شماره خبر: ٤٠٨٧ / تعداد نمايش: 66161

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج