وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين نامه تسهيلات آموزشي ويژه دانشجويان ممتاز

عنوان قانون:

متن قانون:

مقدمه (از آيين نامه ها)

در اجراي بند 2 ماده 2 آيين نامه تشكيل شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در آموزش عالي مصوب جلسه 387 مورخ 6/9/1375 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به منظور برقراري تسهيلات ويژه آموزشي براي دانشجويان ممتاز در مقطع تحصيلي كارشناسي، كارشناسي ارشد پيوسته و دكتراي حرفه اي (پزشكي و دامپزشكي ) اين آيين نامه تدوين و به مورد اجرا گذاشته مي شود.

ماده 1 (از آيين نامه ها)

دانشجوياني كه مي توانند از مزاياي اين آيين نامه بهره مند شوند عبارتند از:
الف – برگزيدگان آزمون سراسري با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور
ب - برگزيدگان المپيادهاي علمي دانش آموزي كشور با معرفي وزارت آموزش و پرورش (موضوع مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي با عنوان پذيرش دانش آموزان برگزيده در دانشگاهها بدون شركت در آزمون سراسري)
ج- برگزيدگان جشنوار ههاي خوارزمي با معرفي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران تبصره 1: برگزيدگان آزمون سراسري موضوع بند الف، كساني هستند كه مجموع نمرات اكتسابي آنها در آزمون سراسري حداقل دو و نيم انحراف معيار از ميانگين نمرات در گروه آزمايشي مربوطه بالاتر باشد.
تبصره 2: دانشجوياني كه فاقد شرايط مذكور در بندهاي الف تا ج باشند اما به دليل داشتن ويژگيهاي استثنايي به تشخيص گروه آموزشي مربوط و تأييد شوراي آموزشي دانشگاه دانشجويي ممتاز شناخته شوند، از سوي دانشگاه به شورا معرفي مي شوند تا پس از بررسي و تأييد شورا بتوانند از مزاياي اين آيين نامه بهره مند شوند.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

در هر يك از دانشگاهها معاونت آموزشي عهده دار انجام كليه امور مربوط به استعدادهاي درخشان در آن دانشگاه است و در صورت ضرورت دانشگاه مي تواند نسبت به تأسيس دفتر ويژه استعدادهاي درخشان در حوزه معاونت آموزشي اقدام نمايد.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

براي نظارت بر فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دانشجوي ممتاز، دانشگاه يكي از اعضاي هيأت علمي داراي مرتبه استاد ياري و بالاتر را به عنوان استاد مشاور وي تعيين مي نمايد. تبصره : حق الزحمه استاد مشاور به نحو مقتضي توسط دانشگاه تعيين و پرداخت مي شود.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

دانشجوي ممتاز مي تواند برخي از دروس عمومي و پايه را بنا به پبيشنهاد استاد مشاور و تأييد مدير گروه آموزشي مربوط، بدون شركت در كلاس، در ابتداي نيمسال تحصيلي امتحان دهد اين دروس جزو حد نصاب واحدهاي دانشجو در آن نيمسال تحصيلي منظور نمي گردد.

ماده 5 (از آيين نامه ها)

دانشجوي ممتاز مي تواند با تأييد استاد مشاور، برخي از دروس مورد علاقه خود را با معرفي دانشكده محل تحصيل خود در دانشكده يا دانشگاه ديگري بگذراند دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي و پژوهشي موظف به ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي به اين دانشجويان هستند.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

بنا به تشخيص استاد مشاور و تأييد مدير گروه آموزشي مربوط، دانشجوي ممتاز مي تواند برخي از دروس اصلي و تخصصي را به طور اختصاصي زير نظر استاد مربوط بدون حضور در كلاس بگذراند.

ماده 7 (از آيين نامه ها)

دانشگاه مي تواند به منظور آموزش مباحث جديد علمي به دانشجويان ممتاز، نسبت به تشكيل كلاس ويژه با تعداد كمتر از حد نصاب براي آنان اقدام نمايد.

ماده 8 (از آيين نامه ها)

به منظور استفاده مطلوب دانشجويان ممتاز از متون خارجي، دانشگاه نسبت به برگزاري كلاسهاي ويژه آموزش زبان خارجي براي اين دانشجويان اقدام نمايد.

ماده 9 (از آيين نامه ها)

دانشجوي ممتاز در هر نيمسال تحصيلي مي تواند با تأييد استاد مشاور، حداكثر تا 27 واحد درسي انتخاب كند.

ماده 10 (از آيين نامه ها)

دانشگاه موظف است تمهيدات لازم را براي شركت دانشجويان ممتاز در كنفرانسهاي علمي و كارگاههاي آموزشي داخلي فراهم نمايد.

ماده 11 (از آيين نامه ها)

دانشگاه در اختصاص امكاناتي مانند بورس تحصيلي، كمك هزينه تحصيلي، خوابگاه، بن خريد كتاب، استفاده از كتابخانه ها و آزمايشگاهها و ... بايد براي دانشجويان ممتاز تسهيلات ويژه قائل شود.

ماده 12 (از آيين نامه ها)

دانشگاه مي تواند با درخواست دانشجوي ممتاز براي تحصيل هم زمان در دو رشته تحصيلي پس از تأييد استاد مشاور موافقت نمايد. تبصره : مقررات تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلي طي دستورالعمل جداگانه اي ابلاغ شده است.

ماده 13 (از آيين نامه ها)

چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال متوالي يا متناوب از 17 كمتر باشد، او نمي تواند از تسهيلات اين آيين نامه استفاده كند . در اين صورت مطابق مقررات معمول به تحصيل خود ادامه خواهد داد.

ماده 14 (از آيين نامه ها)

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاهها حسب مورد، براي استفاده دانشجويان ممتاز از امكانات مراكز اطلاع رساني، مؤسسات پژوهشي، باشگاه دانش پژوهان جوان و ... اقدامات لازم را معمول مي دارند.

ماده 15 (از آيين نامه ها)

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از محل اعتبارات متمركز خود بودجه اي را به نسبت تعداد دانشجويان ممتاز دانشگاهها به آنها اختصاص ميدهند.

ماده 16 (از آيين نامه ها)

اين آيين نامه در 16 ماده و 4 تبصره در جلسه مورخ 5/11/77 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در آموزش عالي به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب قابل اجرا است

مقدمه (از آيين نامه ها)

در اجراي بند 3 ماده 2 آئين نامه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مورخ 18/8/82 و به منظور برقراري تسهيلات ويژه حمايتي براي دانشجويان با استعداد درخشان و عملكرد استثنايي، اين آئين نامه تدوين و اجرا مي گردد.

ماده 1 (از آيين نامه ها)

دانشجويان داراي استعدادهاي درخشان در سه سطح عملكرد استثنايي طبقه بندي مي شوند.
الف - سطح اول شامل:
- برندگان مدال طلاي كشوري از المپيادهاي رياضيات، نجوم، فيزيك، شيمي، كامپيوتر و زيست شناسي به تأييد وزارت آموزش و پرورش
- نفرات اول تا دهم كنكور سراسري گروه تجربي به تأييد سازمان سنجش آموزش كشور.
- افراد داراي ابداع يا اختراع ثبت شده در سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي در زمينه علوم پزشكي به تأييد معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
- نفرات اول تا سوم آزمون هاي كشوري جامع علوم پايه پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي، پيش كارورزي و ورودي دستياري تخصصي پزشكي دندانپزشكي ب - سطح دوم شامل:
- برندگان مدال نقره از المپيادهاي كشوري رياضيات، فيزيك، شيمي، نجوم، كامپيوتر و زيست شناسي به تأييد وزارت آموزش و پرورش
- نفرات يازدهم تا بيستم كنكور سراسري گروه تجربي
- برگزيدگان كشوري جشنواره جوان خوارزمي در زمينه هاي مرتبط با علوم پزشكي - دانشجويان برگزيده در جشنواره رازي
- نفرات چهارم تا هفتم آزمون هاي كشوري جامع علوم پايه پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي، پيش كارورزي و ورودي دستياري تخصصي پزشكي و دندانپزشكي
ج - سطح سوم شامل:
- برندگان مدال برنز از المپيادهاي كشوري رياضيات، فيزيك، شيمي، نجوم، كامپيوتر و زيست شناسي به تأييد وزارت آموزش و پرورش
- نفرات بيست و يكم تا سي ام كنكور سراسري گروه تجربي
- نفرات هشتم تا دهم آزمون هاي كشوري جامع علوم پا يه پزشكي، دندانپزشكي وداروسازي، پيش كارورزي و ورودي دستياري تخصصي پزشكي و دندانپزشكي
- نفر اول آزمون هاي كارشناسي ارشد وph.D به شرط شركت بيش از 20 نفر در آزمون آن رشته
تبصره 1: ساير تظاهرات عملكرد استثنايي با تصويب شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در يكي از گروه هاي سه گانه فوق طبقه بندي مي گردد ملاك اين طبقه بندي ماده 2 آيين نامه ارزشيابي برنامه استعدادهاي درخشان در دانشگاه ها است.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

تسهيلات ارائه شده براساس سطوح سه گانه عملكرد استثنايي (ماده 1 آئين نامه) به 3 سطح طبقه بندي مي شود:
الف - سطح اول تسهيلات:
1. اولويت در اشتغال به عنوان عضو هيأت علمي در دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي و موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
2. امكان شركت مستقيم در آزمون ورودي مقاطع بالاتر قبل از گذراندن دوران خدمت سربازي و طرح براي يك مرتبه
3. ساير تسهيلات سطح دوم و سوم
ب - سطح دوم تسهيلات
a. امكان شركت در كنفرانس هاي علمي خارج از كشور براي ارائه مقاله يك بار در سال با استفاده از تسهيلات مشابه هيأت علمي
b. اولويت استخدام در دانشگاه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان هاي مرتبط
c. امكان تحصيل همزمان در دو رشته دانشگاهي براساس آيين نامه مربوطه
d.ساير تسهيلات سطح سوم
ج - سطح سوم تسهيلات
1. امكان گذراندن دوران خدمت مقدس سربازي يا طرح نيروي انساني در سازمان ها و مراكز آموزشي، پژوهشي و يا مديريتي مرتبط با دانشگاه هاي علوم پزشكي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در صورتي كه فرد حداقل 50 % مدت زمان دانشجويي خود را به صورت متناوب (شامل زمان فارغ التحصيلي) واجد شرايط شمول در برنامه استعدادهاي درخشان باشد . تحقق مورد فوق الذكر منوط به اعلام نياز ارگان مربوطه مي باشد.
2. تسهيلات شركت در كنفرانس هاي علمي يا كارگاه هاي آموزشي و پژوهشي داخل كشور
3. استفاده از مراكز خدمات رايانه اي و اينترنت مانند اعضاي هيأت علمي
4. ارايه تسهيلات جهت استفاده از امكانات آزمايشگاهي، كتابخانه اي و تكثير
5. امكان عدم شركت در كلاس هاي درسي واحدهاي عمومي و پايه به پيشنهاد دفتر استعدادهاي درخشان هر دانشگاه و تأييد معاونت آموزشي دانشكده مربوطه
6. امكان گذراندن 27 واحد درسي در هر ترم به پيشنهاد دفتر استعدادهاي درخشان هر دانشگاه و تأييد معاونت آموزشي دانشكده مربوطه
7. اولويت در بهره گيري از كمك هزينه هاي تحصيلي، وام دانشجويي و ...
تبصره 1: ساير مزايا و تسهيلات براساس تصويب شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در سطوح سه گانه طبقه بندي مي گردد.
تبصره 2: كليه دانشجويان داراي استعدادهاي درخشان در سطوح سه گانه جهت ورود به مقاطع تحصيلي بالاتر ملزم به شركت در آزمون ورودي مربوطه هستند.
اين آيين نامه در 2 ماده و 3 تبصره تنظيم و در تاريخ 10/8/83 به تصويب شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيد و از تاريخ ابلاغ قابل اجراست.

 

نسخه چاپي ارسال به دوست

يکشنبه ٣ خرداد ١٣٨٨ - ٠٩:٢٥ / شماره خبر: ٤٠٨٤ / تعداد نمايش: 24229

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج