وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گزارش عملكرد سازمانهای وابسته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طي سالهاي 1376 الی 1379

سازمان تامين اجتماعي
الف: بخش درمان
* بهره برداري از 32 بيمارستان با ظرفيت 3540 تخت بيمارستاني، 9 درمانگاه و .34 واحد اداري درماني بطوريكه هم اكنون 51 بيمارستان با ظرفيت 6884 تخت فعال بيمارستاني، 247 درمانگاه و 11 دي كلينيك تحت پوشش اين سازمان مي باشند.
* افزايش هزينه هاي بخش درمان از مبلغ 1456 ميليارد ريال در سال 76 به3140 ميليارد ريال درسال 79 (با رشد 108%) و پرداخت هزينه هاي مربوط به 155 ميليون بار رجوع بيمار درسال 76 و 170 ميليون بار رجوع در سال 77 و 192 ميليون بار در سال 78 و 179 ميليون بار رجوع در سال 79 در سراسر كشور.
* ارتقاء نرخ درصد اشغال تخت بيمارستاني از 8/64 % به 79/70 % و تنزل متوسط اقامت بيمار از 98/3 روز به 48/3 روز كه خود يك شاخص مثبت دربستري بيماران تلقي مي شود. و ميزان مرگ و مير از10 مورد در هزار به 9 در هزار بستري در مقايسه سالهاي 76 و 79 تقليل يافته است.
* افزايش آزمايشگاههاي تشخيص طبي به بيش از 250 آزمايشگاه كه در 50 مركز آن آزمايشات تخصصي و فوق تخصصي انجام مي گيرد.
* استخدام حدود 600 متخصص و بيش از هزار پزشك عمومي در يكسال گذشته و پرداخت بيش از 25 ميليارد ريال بعنوان پركيس به پرسنل بخش درمان.
* تشكيل و تقويت كميته هاي بيمارستاني از متخصصين شاغل در واحدهابه منظور بررسي عملكرد پزشكان و رعايت استانداردهاي بخش درمان در ارائه خدمات درماني ،رسي و تحليل مشكلات موجود و ارائه طريق براي حل آنها از قبيل كميته بررسي علمي نسخ، كميته مرگ و مير.
* تشكيل كميته‌هاي ستادي به منظور بازديد مرتب و دوره اي از واحدهاي درماني از قبيل كميته كنترل (APPROVE) و ارزيابي عملكرد واحدهاي درماني.
* در سال 79 با برنامه ريزي هاي انجام شده در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در راستاي توليد و توزيع به موقع دارو، كمبود برخي داروها كاهش پيدا كرده و در اين جهت سازمان تامين اجتماعي در سال 79 خريد دارو را 40% نسبت به سال 78 افزايش داده است.

ب: خدمات بيمه‌اي و رفاه اجتماعي
*پوشش بيمه اي براي26ميليون نفر شهري و روستائي در قالب 6 ميليون خانوار و 867 هزار كارگاه توليدي صنعتي و 22 هزار پزشك و 2/13 هزار موسسه درماني طرف قرارداد
*پوشش قريب به 800 هزار خانوار بازنشسته و تلاش براي اصلاح حقوق بازنشستگان از 416 هزار ريال در سال 76 به 798 هزار ريال در سال 79 و 940 هزار ريال در سال80. بطوريكه در مجموع پرداخت حقوق مستري بازنشستگي از 2648 ميليارد ريال در سال 76 به 6119 ميليارد در سال 79 افزايش يافته است. همچنين متوسط حقوق ماهانه از كارافتادگي از340 هزار ريال به 667 هزار ريال و متوسط حقوق ماهانه بازماندگان از 315 هزار ريال به 573 هزار ريال و حق عائله مندي از 50 هزار ريال به 146 هزار ريال در مقايسه سالهاي79-76 افزايش يافته است.
*فرهنگ سازي گسترده در پيكره سازمان و سطوح كشور و رسانه ها پيرامون جايگاه ويژه تامين اجتماعي در توسعه كشور و تعامل آن با توسعه فرهنگي اجتماعي اقتصادي و زيست محيطي.
*تلاش گسترده سازمان در جهت شكل دادن مفهوم مهم واساسي «نظام جامعه رفاه و تامين اجتماعي كشور» و بررسي همه جانبه تاريخي علمي حقوقي وتشكيلاتي آن حسب نظر رياست محترم جمهور و تهيه پيش نويس لايحه آن به دولت كه خوشبختانه مورد توجه دولت و مجلس محترم قرار گرفت و در سال جاري حسب مصوبات برنامه سوم توسعه، مقررات امور نهائي شده و به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
* رشد18/11 %جمعيت بيمه شده سازمان تامين اجتماعي و رشد 19 درصدي تعداد مراكز طرف قرارداد در فاصله سالهاي 76 تا 79.
*پرداخت بدهي معوقه به مراكز طرف قرارداد. (در سال 76 حدود 560 ميليارد ريال و از نظر زماني حدود 4 ماه تا يكسال معوق مانده بود هم اكنون طبق قانون بيمه همگاني‌ به ‌زير ‌صفر ‌رسيده‌ بدين ‌معني كه در كمتر از دو ماه كليه مطالبات پرداخت مي شود.)

ج: پشتيباني و طرحهاي عمراني
* تهيه و تدوين برنامه عمراني ساخت و ساز مراكز اداري و درماني بيمه اي و بانكي مورد نياز سازمان با افق بيست ساله در قالب 350 طرح و پروژه و با عتباري بالغ بر 4000 ميليارد ريال.
* تلاش گسترده در جهت ارتقاء كيفيت توليدات صنعتي بيش از 100 شركت سازمان به طوري كه در حال حاضر بيش از 50% شركتهاي متعلق به سازمان موفق به دريافت استاندارد كيفيت و محيط زيست گرديده اند.
* برگشت مديريت بانك رفاه كارگران سازمان و انجام اصلاحات گسترده مديريتي، عملياتي و اجرائي در بانك مذكور و موفقيت اين بانك در اصلاح شاخص هاي مالي و بانكي و سرمايه انساني خود. تعداد شعبات اين بانك در سال 76، 475 واحد بود كه اين تعداد در سال 79 به 996 واحد و در پايان سال 80 با رشد 231 درصد به 1100 واحد افزايش مي يابد. حجم كل سپرده هاي موثر بانك از 1949 ميليارد ريال در سال 76 به 5197 ميليارد ريال در سال 79 افزايش داشته است. از طريق اين بانك تنها در سال 79 بالغ بر 210 ميليارد ريال تسهيلات مالي به بيمه شدگان تحت پوشش سازمان اعطا ء گرديده است.
* افزايش سرمايه گذاري سازمان از 2335 ميليارد ريال در سال 76 به 4467 ميليارد در سال 79 و اتخاذ سياستهاي مناسب در جهت رويكرد صادراتي در شركتهاي وابسته به نحوي كه ميزان صادرات از 39 ميليون دلار در سال 76 به 71 ميليون در سال 79 افزايش يافته است. در حال حاضر محصولات خود را به پنجاه كشور جهان صادر مي كنند.
* بهره برداري از 111 پروژه با زيربناي 176 كيلومتر مربع مشتمل بر 30 بيمارستان، 8 درمانگاه و 73 واحد اداري- مسكوني توسط شركت سرمايه گذاري خانه سازي ايران وابسته به اين سازمان. درحال حاضر نيز 141 پروژه با زيربناي 962 كيلومتر مربع شامل 30 بيمارستان، 16 درمانگاه و 95 واحد اداري- مسكوني در دست احداث مي باشد.

سازمان بيمه خدمات درماني
متعاقب تصويب قانون بيمه همگاني خدمات درماني، در مهرماه 1374 سازمان بيمه خدمات درماني با هدف تعميم پوشش بيمه خدمات درماني در كشور به وجود آمد و ماموريت يافت تا در جهت تامين امكانات بيمه درماني براي كاركنان دولت، ‌روستائيان، عشاير، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ساير گروههاي اجتماعي مانند خانواده‌هاي معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، روحانيون، طلاب و دانشجويان گام بردارد.
دستاوردها:
* اجراي طرح بسيج همگاني بيمه خدمات درماني و طرح ساماندهي بيمه روستائيان بطوري كه صد در صد روستائيان و عشاير كشور با جمعيت بيش از 22 ميليون نفر تحت پوشش بيمه قرار گرفته و 75% هزينه هاي بستري و 70 درصد هزينه هاي سرپائي تخصصي آنان نيز بدون دريافت حق سرانه پرداخت مي شود، همچنين سطح پوشش بيمه درمان كليه اقشار كشور از 40 %درسال 76 به 90% درسال 79 افزايش داشته و هم اكنون بيش از‌30 ميليون نفر از اقشار‌ مختلف‌ مردم ‌تحت ‌پوشش بيمه درمان مي باشند.
* افزايش دسترسي آحاد بيمه شده به خدمات درماني و ايجاد نظارت مستمر بر خدمات ارائه شده به بيمه شدگان‌وتحت پوشش قراردان روشهاي طبي و جراحي نوين و تحت پوشش قرار دادن 91% از اقلام فهرست دارويي كشور يا تمام داروهايي كه جنبه درماني دارند (1306 رديف از 1434 رديف فهرست داروئي (وقراردادن داروهاي جديد در فهرست داروهاي مورد تعهد بيمه و همچنين پوشش بيمه اي تمامي خدمات تشخيص بخش دولتي و خصوصي طرف قرارداد.
* تعيين رسالت و جايگاه حمايتي و بيمه‌اي سازمان و شفاف سازي مرزهاي آن به نحوي كه محاسبات اقتصادي و تعادل هزينه‌ها و درآمدها در سازمان، وضعيت مالي نسبتاً با ثباتي را براي آينده ايجاد كرده‌است.
* موفقيت سازمان در تائيد صورت‌هاي مالي و ترازنامه سال 1378 (طبق اظهار مسئولين محترم وزارت امور اقتصادي و دارايي اين سازمان نخستين سازمان دولتي است كه كه صورتهاي مالي آن بدون هيچگونه بند حسابرسي به تائيد سازمان حسابرسي و مجمع عمومي سازمان رسيده است).
* پرداخت كليه بدهيهاي سالهاي گذشته با همكاري بانك رفاه‌كارگران و دولت محترم و نيز افزايش در سرعت عمليات مالي و ارتقاء بازدهي و بهره‌وري اجرايي به نحوي كه از 1/10/79 مبلغ 850 ميليارد ريال بطور قطعي پرداخت شده و حسابهاي في‌مابين سازمان بيمه و كليه واحدهاي پزشكي طرف قرار داد تسويه گرديده است.
* پرداخت هزينه اسناد بيمارستانها، پزشكان، دندانپزشكان و داروخانه‌ها در‌ كمتر‌ از يكماه و در تعهد قرار دادن پرداخت ما به التفاوت ويزيت پزشكان در بخش دولتي و خصوصي در پيش بيني تعرفه‌هاي سال 80.

* تحت پوشش قرار دادن دانشجويان وبسيجيان وسايرگروههاي مختلف اجتماعي همانندمددجويان بهزيستي، زندانيان و سربازان مامور در زندانها.
* جلب مشاركت سازمانهاي بيمه‌گر در راه اندازي و تقويت كميته‌هاي بررسي نسخ دانشگاههاي علوم پزشكي كشور و همچنين تشكيل كميته كشوري حل اختلاف بين دانشگاهها و سازمانهاي بيمه‌گر در خصوص نمرات ارزشيابي بيمارستانها.

سازمان بهزيستي
سازمان بهزيستي كشور در ارتقاء رفاه اجتماعي گروههاي آسيب پذير، جايگاه مهم و ويژه‌اي دارد. اين سازمان در سالهاي اخير قدمهاي بسيار مثبتي در ابعاد مختلف رفاه اجتماعي برداشته است كه ذيلا" به آنها اشاره مي شود:

الف: اجتماعي
* افزايش 127 درصدي مراكز پيش دبستاني و مهدهاي كودك و افزايش صد در صدي مراكز هيات امنايي مراقبت از كودكان با والدين فاقد صلاحيت؛
* راه اندازي و تجهيز 52 مجتمع هيات امنا روستايي، احداث 17 مركز خانه سلامت براي دختران فراري، 25 مركز ساماندهي كودكان خياباني و 32 مركز بازپروري مخصوص ‌زنان ‌آسيب ديده اجتماعي با هدف جلوگيري از گسترش آسيبهاي اجتماعي.
* مشاركت 450 موسسه خيريه در حوزه اجتماعي و هدايت فعاليت آنان به سوي جامعه هدف و گروههاي خاص در راستاي سياست افزايش مشاركت مردمي و همچنين ايجاد و راه اندازي نزديك به صد موسسه هيئت امنايي مراقبت از كودكان بي‌سرپرست؛
* افزايش صد در صدي در ايجاد و فراهم آوردن فرصتهاي شغلي پايدار براي خدمت گيرندگان در راستاي سياست فقرزدايي از طريق توانمندسازي مددجويان؛
* ساماندهي بيش از 1200 پايگاه رفاه اجتماعي روستايي با هدف تمركز زدايي از خدمات و ارتقاء سطح خدمات اجتماعي و كمك به جلوگيري از مهاجرت روستائيان؛
* راه اندازي 31 مركز مداخله در بحرانهاي اجتماعي با هدف ارائه خدمات فوري، جامع و تخصصي به مردم و اقشار در معرض آسيب؛
* راه اندازی 43 مركز مداخله در خانواده و استقرار 40 تيم تخصصي، روانشناسي، مشاوره و مددكار در دادگاههاي خانواده به منظور تقليل طلاق؛
* فراهم آوردن 1500 فرصت شغلي در جهت ارتقاء سطح فرهنگي، تربيتي، هنري، ورزشي و نوجوانان كشور و فعال نمودن 85% مجتمع هاي خدمات بهزيستي در ساعات غير فعال در برنامه امور نوجوانان؛
* افزايش اعتبارات كارآموزي و بازپروري اجتماعي از 15 ميليارد ريال به 24ميليارد ريال و افزايش بخش اعتبارات برنامه هاي حمايت خانواده از 209 ميليارد ريال به 252 ميليارد ريال در مقايسه سالهاي 79-76.

ب: توانبخشي
* گسترش برنامه توانبخشي مبتني بر جامعه به27 شهرستان وشناسايي حدود 40 هزار فرد معلول در اين مناطق وارائه خدمات توانبخشي به حدود 80 درصد معلولين شناسايي شده در كشور؛
* واگذاري مراكز نگهداري و حرفه آموزي معلولين به هيات امنا و خيريه (30 مورد) و افزايش تعداد انجمنها و تشكل هاي معلولين از 40 تشكل به 120 تشكل؛
* ايجاد بيش از ده هزار فرصت شغلي براي معلولين كشور؛
* افزايش 250 درصد رشد در ايجاد مراكز توانبخشي غيردولتي بطوريكه هم اكنون ارائه خدمات توانبخشي در 460 مركز غيردولتي در كنار 684 مركز دولتي صورت مي گيرد.
* تامين بيمه خدمات درماني براي 120 هزار نفر از معلولين و ارائه خدمات پرداخت كمك هزينه مستمر و غير مستمر به حدود 470 هزار نفر معلول؛
* افزايش اعتبارات توانبخشي از37 ميليارد ريال در سال 76 به 450 ميليارد ريال در سال79.

ج: پيشگيري
* تحت پوشش قرار دادن 13 استان كشور در برنامه جامع پيشگيري از اعتياد و 15 استان ديگر در برنامه آگاه سازي در مورد اعتياد و برگزاري بيش از بيست هزار ساعت آموزش كارشناسي براي كارشناسان سازمانها و نهادهاي مختلف از سال 75 تا 79 به منظور برخورد علمي وريشه اي با اين معضل اجتماعي؛
* راه اندازي 80 مركز درمان سرپايي معتادان در سراسر كشور با ظرفيت پذيرش 35000 بيمار در سال به منظور تغيير نحوه برخورد با معتادان از «مجرم» به «بيمار» و همچنين تسهيل و كمك به راه اندازي گروههاي غير دولتي خودياري معتادين بهبود يافته با عضويت بيش از 3000 معتاد بهبود يافته به منظور ابقاي ترك اعتياد؛
* افزايش بيش از 400% (حدود يك ميليون كودك در سال) در پوشش برنامه پيشگيري از تنبلي چشم كودكان 3 تا 6 ساله، و در نتيجه پيشگيري از بروز حدود 20000 نابينايي غير قابل برگشت و تبعات شديد و مشكلات فردي واجتماعي ناشي از آن؛
* افزايش مراكز مشاوره ژنتيك (با 700 هزار مورد مشاوره در طول سال) در كليه استانهاي كشور از 36 واحد در سال 76 به 68 واحد در سال 79 و پيشگيري از بروز 50 هزار تولد با معلوليت شديد و تبعات خانوادگي، اقتصادي و اجتماعي ناشي ازآن و افزايش اعتبارات پيشگيري از 15 ميليارد ريال به 48 ميليارد ريال در مقايسه سالهاي79-76.

انستيتو پاستور ايران
انستيتو پاستور ايران به عنوان قديمي‌ترين موسسه تحقيقاتي كشور، از بدو تاسيس جايگاه ويژه‌اي در نظام بهداشتي و درماني كشور داشته است. افزايش متوسط 80% در توليدات انستيتو نشانه بكارگيري پتانسيلهاي اين مركز مي‌باشد.
* افزايش توليد واكسنهاي BCG، وبا، حصبه و هاري را منطبق بر نيازهاي كشوري توليد مي‌كند. تغيير نحوه توليد واكسن هاري از شيوه سنتي به شيوه بيوتكنولوژيك سبب افزايش چشمگير در ظرفيت توليد اين واكسن شده است. همچنين در حال حاضر كيت HIV به شيوه نوتركيب و نيز ELISA فاسيولا توليد مي‌شود. تهيه واكسن مننژيت باكتريايي مراحل نهايي را مي‌گذراند. پروژه ساخت واكسن هپاتيت B به روش بيوتكنولوژيك در نيمه دوم 1380 به بهره برداري خواهد رسيد.
* انجام آزمايشات تخصصي بيماري‌هاي ويروسي و‌تشخيص طبي به ويژه بيماريهاي ژنتيك سبب ارائه خدمات فوق تخصصي به سيستم درماني كشور شده است.
* تعدادي فرآورده‌هاي پروتئيني ديگر در دست اجرا و يا اقدام ميباشد كه مراحل تجربي را سير مي‌كند مانند ساخت زنجيره ‌هاي پلي پپتيدي كوتاه چون اكسي توسين LHRH توليد داروهاي اينترفرون آلفا، استرپتوكيناز و اريتروپوئيتين (كه هرسه از داروهاي مهم در طب پيشرفته مي‌باشند) نيز در حال برنامه ريزي مي‌باشد.
* تربيت دانشجويان در دوره‌هاي تخصصي بلند مدت از ديگر نقاط قوت اين انستيتو است كه‌ منجر ‌به‌ تربيت ‌نيروي ‌انساني ‌كارآمد و آشنا با سيستم تحقيق و توليد شده است.

سازمان انتقال خون ايران
اين سازمان باماموريت جمع آوري خون سالم از مردم، تهيه مشتقات و فرآورده هاي خوني خدمات زيادي ارائه نموده كه بشرح ذيل ارائه مي شود:
* برنامه حذف خون جايگزين: روش خون جايگزين گرچه روش مطلوب براي تامين خون كافي مي باشد ولي بعلت اينكه تنها، انگيزه نجات بيمار و فرد نيازمند به خون مورد توجه قرار مي گيرد تامين خون سالم را در خطر مي اندازد. بهمين سبب اين سازمان حذف خون جايگزين را از سال 76 شروع و تا پايان سال 79 موفق به حذف خون جايگزين در 9 استان كشورشده است. هم اكنون ميزان اهداي خون داوطلبانه به81 % رسيده است كه با برنامه ريزي انجام شده در سال 1380 حذف كامل خون جايگزين با استقرار نظام اهداء خون داوطلبانه عملي خواهد شد. در طي اين مدت 5 ميليون كيسه خون اهداء شده جمع آوري و پالايش شده است.
* توليد1/4 ميليون كيسه گلبول قرمز متراكم، 3/1 ميليون كيسه كرايو، 3/2 ميليون كيسه پلاسماي تازه منجمد،‌1/1 ميليون كيسه پلاكت، 410 هزار گلبول قرمز شسته شده و 635 هزار كيسه خون كامل در طي چهارسال اخير.
* راه‌اندازي سيستم خون اتولوگ.
* تجهيز، احداث، تكميل و توسعه پايگاههاي انتقال خون با هزينه بيش از 30 ميليارد ريال و نتيجتاً تعداد پايگاههاي انتقال خون از 92 پايگاه در سال 76 به 99 پايگاه در سال 79 در كشور افزايش يافته است و پايگاههاي كل كشور نيز بر حسب نوع وظيفه تجهيز گرديده اند.
* تاسيس درمانگاه جهت بيماريهاي خاص مانند هپاتيت، تالاسمي، خون اطفال، هموفرزيس و مشاوره جهت ايدز، هپاتيت و تالاسمي.
* افزايش بودجه جاري سازمان از 7/54 به 9/85 ميليارد ريال و افزايش درآمدهاي سازمان از 6/16 به 24 ميليارد ريال در مقايسه سالهاي 76 و 79.
* توليد كيت هاي سفالوپلاستينPTT درحد خود كفائي و كيتهاي AntiHCV – AntiHIV و كيت HBSAg
* آموزش به دانشجويان رشته‌هاي فوق تخصص خون شناسي، انكولوژي، دستياران تخصصي ‌پوست، دكتراي‌ حرفه‌اي‌ علوم ‌آزمايشگاهي، كارشناسي ارشد ميكروب‌شناسي، هماتولوژي، ايمونولوژي و كارشناسي علوم آزمايشگاهي و برگزاري 40 دوره بازآموزي .
* افزايش نسبت اهداكنندگان خون به كل جمعيت از 94/1 درصد در سال 76 به 11/2 درصد در سال 79.
* تجهيز و تقويت 15 مركز موجود آزمايشگاهي و رفرانس سازمان و تكميل پروژه هاي متعدد پژوهشي و تحقيقاتي.

نسخه چاپي ارسال به دوست

چهارشنبه ٢٣ ارديبهشت ١٣٧٩ - ١١:٤٩ / شماره خبر: ٣٤٩٢ / تعداد نمايش: 29450

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج