وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گزارش عملكرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طي سالهاي 1376 الی 1379

بسم الله الرحمن الرحيم
گزارش موجود خلاصه اي از عملكرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طي سالهاي 76 تاكنون مي باشد. در اين مجموعه كوشش شده است تا برنامه هائي كه بر اساس سياستهاي متخذه در ارديبهشت 76 و در ادامه آن در برنامه سوم توسعه به اجرا درآمده است بصورت كمي و خلاصه ارائه شود. سياست ما در بخش بهداشت بطور كلي فراهم كردن بستر مناسب براي افزايش مشاركت جامعه در تصميم گيري، اجرا و ارزشيابي خدمات بهداشتي درماني بوده است. در راستاي مهمترين هدف استراتژيك وزارت متبوع كه ارتقاء سلامت و ايجاد شرايط لازم براي دسترسي عادلانه و فراگير آحاد ملت به خدمات بهداشتي، درماني مناسب مي باشد، گامهاي موثري در كنترل، ريشه كني و حذف بيماريهاي واگير و غيرواگير با ارتقاء سطح كيفي خدمات بهداشتي – درماني و به منظور جلب رضايت خدمت گيرندگان صورت گرفته است.
در بخش درمان به منظور توزيع بهينه منابع فيزيكي، مالي و انساني به اجراي سياست سطح بندي خدمات درماني و برقراري نظام ارجاع در كليه سطوح درماني كشور و همچنين ساماندهي شبكه اورژانس پيش بيمارستاني و بيمارستاني همت گماشته شد.
در بحث استراتژيك دارو ماموريت ما تامين داروي مورد نياز با كيفيت مطلوب، بهينه سازي مصرف دارو و خودكفائي در اين صنعت قرار گرفت.
نهادينه كردن پژوهش در آموزش و ارائه خدمات بهداشتي، درماني، توانبخشي، توسعه تحقيقات علوم پزشكي و همچنين تقويت و توسعه نظام ملي اطلاع رساني علوم پزشكي در سرلوحه فعاليتهاي پژوهشي اين وزارتخانه قرار گرفت.
با توجه به اينكه در سالهاي گذشته تعداد دانشگاهها و دانشجويان گروه علوم پزشكي افزايش متنابهي داشته است اولويت وزارت بهداشت در چهار سال گذشته ارتقاء كيفيت آموزش درهمه رده هاي علوم پزشكي متناسب بااهداف توسعه بوده است. در اين ميان مي توان به دوره هاي آموزش مداوم براي جامعه پزشكي كه از سوي سازمان جهاني بهداشت بعنوان موفق ترين كشور در جهان مورد تقدير قرارگرفت، اشاره نمود.
در جهت سياست كلي دولت براي كاهش تصدي درامور اجرائي و تقويت نقش سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت، تقويت نقش سياست عدم تمركز و تفويض اختيار در زمينه مديريت تاسطوح محيطي، اصلاح ساختار، تشكيلات و وظايف بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مورد مطالعه علمي قرار گرفت و پس از 5/2 سال پژوهش همه جانبه و با تائيد سازمان مديريت و برنامه ريزي به اجرا درآمد.
براي اجراي صحيح ومبتني بر برنامه هاي علمي فوق الذكر برنامه ارتقاء كيفيت مديريت خدمات و توسعه كاربرد مديريت كيفيت فراگير (TQM) و راهبرد ارتقاء مستمر كيفيت (CQI) در دانشگاههاي علوم پزشكي و ستاد وزارتخانه به اجرا در آمد و اين همه در حالي بود كه سهم اعتبارات بهداشت، درمان و توانبخشي از منابع عمومي و توليد ناخالص ملي روند نزولي را نشان مي دهد.
درخصوص سازمانهاي مرتبط با اين وزارتخانه به منظور ايجاد سازماني فراگير براي رفاه اجتماعي به اصلاح ساختار و تقويت نظام بيمه، گسترش توانبخشي مبتني برجامعه، اولويت پيشگيري از بروز و تشديد معلوليتها از آسيب اجتماعي و مواجهه با عوامل آسيب زا اقدام شد.

و من الله توفيق
دكتر محمد فرهادي – وزير
شهريور 1379

بخش اول- دستاوردها و موفقيتها: *فعاليتهاي بهداشتي *فعاليتهاي درماني *فعاليتهاي دارو و غذا *فعاليتهاي آموزشي *فعاليتهاي دانشجوئي و فرهنگي *فعاليتهاي پژوهشي *فعاليتهاي پشتيباني *سازمان تامين اجتماعي *سازمان بيمه خدمات درماني *سازمان بهزيستي *سازمان انتقال خون *انستيتو پاستور ايران
*كميته ارتقاء كيفيت
بخش دوم- چالش ها و نارسائيها: *چالش هاي عمومي اثرگذار بر بخش سلامت *چالش هاي اختصاصي بخش سلامت

فعاليتهاي بهداشتي
با توجه به گذشت 15 سال از آغاز طراحي و سازماندهي شبكه‌هاي بهداشتي و درماني كشور در سال هزار و سيصد و شصت و چهار و ارائه نظام مراقبتهاي اوليه بهداشتي به منظور اولويت يافتن خدمات پيشگيري بر درمان و نيز برخورداري عموم مردم از خدمات بهداشتي اوليه و همچنين با سطح بندي خدمات بهداشتي و درماني به جهت هر چه تخصصي‌تر نمودن كارها و بالطبع افزايش بهره‌وري و بهره‌برداري، جمهوري اسلامي ايران به اهداف مهمي دست‌يافته است كه به بخشي از آن اشاره مي‌شود.

الف: نظام شبكه‌هاي بهداشتي و درماني
* بازنگري در طرحهاي « نظام شبكه هاي بهداشتي – درماني كشور» و ارائه طرحهاي جديد گسترش شبكه ها در سال 1378 از نظر دسترسي كليه مناطق كشور به واحدهاي بهداشتي – درماني با مد نظر قرار دادن موقعيتهاي جغرافيايي، جمعيتي، آداب ورسوم و فرهنگ حاكم بر منطقه و همچنين بازنگري در ساختار شبكه از نظر نيروي انساني، تجهيزات و خدمات بهداشتي.
* متناسب نمودن شبكه هاي بهداشتي – درماني با نيازهاي جديد جامعه درقالب برنامه ريزي محيطي به شكل اجراي پروژه «حركت به سوي شبكه جامع» در دانشگاههاي علوم پزشكي آذربايجان شرقي، كرمان، يزد و چهارمحال بختياري و برنامه ريزي در جهت انتقال تجارب اين دانشگاهها به ساير استانهاي كشور.
* ادغام برنامه‌هاي جديد (نظير بيماريهاي فشارخون، تالاسمي، ديابت، قلب و عروق، بهداشت نوجوانان و جوانان، بهداشت سالمندان، كنترل سرطانهاي شايع زنان) در نظام شبكه و بهبود كيفي خدمات بهداشتي موجود از جمله نكات اساسي مي‌باشد كه پيوسته مورد تاكيد مديران سطوح مختلف شبكه‌هاي بهداشتي درماني قرار مي‌گيرد.
* دسترسي مستقيم 100% جمعيت شهري و حداقل‌90% جمعيت روستايي به مراقبتهاي اوليه بهداشتي و دسترسي ‌10% ديگر جمعيت روستايي از طريق تيم‌هاي سيار به خدمات بهداشتي.
* جذب بيش از 20 هزار نفر رابط بهداشتي در طي اين مدت بطوريكه هم اكنون 44500 نفر رابط بهداشتي از زنان داوطلب محله در خانه هاي بهداشت و پايگاههاي بهداشتي مشغول به فعاليت هستند؛ و بدين طريق دو ميليون خانوار، تحت پوشش مراقبتهاي بهداشتي درماني اوليه قرار گرفته‌اند. همچنين در طي اين مدت بيش از چهار هزار بهورز تربيت و استخدام شده و 400 فارغ التحصيل ماما روستائي مشغول بكار شده اند.
* ايجاد و راه اندازي تعداد 1234 خانه بهداشت، ‌182 مركز بهداشتي، درماني روستائي، 129 مركز بهداشتي درماني شهري، 333 پايگاه بهداشتي فعال و همچنين 20 مركز بهداشت استان در طول سالهاي 76 تا 79.
* كاهش ميزان مرگ و مير مادران و كودكان. اين روند كاهش از اواخر دهه 60 در كشور آغاز شده است بگونه اي كه ميزان مرگ و مير مادران ناشي از عوارض بارداري و زايمان از 90 به 4/36 درصد هزار تولد زنده، مرگ و مير كودكان زير 5 سال از 60 به 32 مورد در هزار تولد زنده و مرگ و مير كودكان زير يكسال از 51 به 26 مورد در هزار تولد زنده رسيده است و اين روند كاهش همچنان ادامه دارد.

ب: واكسيناسيون و مبارزه با بيماريها
* افزايش پوشش ايمنسازي انواع واكسن به بيش از 95% جمعيت مورد نظر و تجويز واكسن توأم تقريباً به تمامی دانش آموزان سنين 14 تا 16 سال و برنامه ريزی و آمادگی برای انجام واكسيناسيون ‌MMR‌ براي اولين بار در سال1380‌ در راستاي برنامه گسترش ايمنسازي.
* ريشه‌كني بيماري‌ كرم ‌پيوك، قرارگرفتن در مرحله حذف كزاز نوزادان‌،‌‌ جذام و شيستوزميازيس و همچنين اعلام آمادگي براي ريشه كني فلج اطفال در جمهوري اسلامي ايران (در سال 79 فقط 3 مورد فلج اطفال گزارش شده است.)
* افزايش پوشش درمان موارد بيماري سل بانظارت مستقيم (Dots) از 28% در سال 76 به 96 % در سال 79 كه‌درنتيجه بيماري مذكور از1/35 درصد هزار نفردرسال 72 به 9/20 درصد هزار نفر در سال 76 و 6/18 درصد هزار نفر درسال 79 كاهش يافته است. همچنين ميزان بروز بيماري مالاريا از 63 به 31 درصد هزار نفر و بيماري تب مالت از 5/41 به 23 درصد هزار نفر در مقايسه سالهاي 76 و 79 كاهش داشته است.
* كاهش پوسيدگي دندان كودكان 12 سال (DMFT) از 02/2 درصد در سال 76 به 48/1 درصد در سال 1378 متعاقب گسترش خدمات بهداشت مدارس از 53% به 73% دانش آموزان شهري وروستائي 6 تا 14 سال در مقايسه سالهاي 76 و 79.
* اجراي طرح پيشگيري و كنترل ديابت. در حال حاضر بيش از دو ميليون نفر از جمعيت كشور مبتلا به بيماري ديابت هستند. بر اساس گزارش سازمان جهاني بهداشت، هزينه درمان ديابت در ايران سالانه 700 ميليارد ريال بوده است. طرح پيشگيري و كنترل ديابت در 17 دانشگاه علوم پزشكي بصورت آزمايشي در حال اجرا مي‌باشد. اين ‌طرح تاكنون در بيش از950 خانه بهداشت و 3000 مركز بهداشتي درماني شهري و روستايي اجرا شده است و بيش از 1700 بهورز 700، كاردان 300 پزشك عمومي و250 كارشناس مبارزه با بيماريها تحت آموزش قرار گرفته‌اند.
* اجراي برنامه كشوري «پيشگيري از حوادث خانگي» در سال1378بمنظور پيشبرد برنامه هاي پيشگيري از حوادث و ارتقاء سطح ايمني جامعه بر مبناي اين طرح كه در سال 73 طرح ريزي و تصويب شده و در ابتدا در6 استان كشور به اجرا درآمد. بازديد نكات ايمني منزل در سطوح روستا و شهر اجرا مي شود.

ج: برنامه بهبود تغذيه
* اجراي «طرح بسيج همگاني آموزش تغذيه» با همكاري صدا و سيما و كليه دانشگاههاي علوم پزشكي كشور با هدف ارتقاء‌ فرهنگ و آگاهي هاي مردم در زمينه تغذيه صحيح. اين برنامه قرار است هر سال يكبار براي موضوعات مختلف تغذيه اي برگزار شود.
* اجراي «طرح مداخله اي سوء تغذيه كودكان»، اين طرح ابتدا در سه استان كشور به منظور الگوي مناسب مداخله براي كاهش سوء تغذيه كودكان با همكاري و مشاركت بخش‌هاي مختلف به اجرا درآمد و منجر به كاهش سوء تغذيه در كودكان تا حدود 50% شد ،موفقيت بدست آمده موجب شد كه اين طرح به كل كشور تعميم‌داده شود‌، ‌درحال حاضر 29 شهرستان اين طرح را در دست اجرا دارند.
* اجراي ‌«طرح غني سازي‌ آرد‌ با آهن و اسيد‌فوليك‌» بمنظور‌ پيشگيري ‌و كنترل آنمي فقر آهن در استان بوشهر و تصميم به تعميم اين طرح در ساير مناطق مشكل دار كشور با هدف رساندن ريز مغذيهاي ضروري و مورد نيازبدن به مردم.
* اجراي برنامه كشوري پيشگيري و كنترل اختلالات ناشي ازكمبود يد و يدداركردن نمكهاي خوراكي. در حال حاضر حدود 107 كارخانه، نمك يددار مورد نياز كشور را توليد مي نمايند و بر اساس آخرين اطلاعات در حدود 93% مردم در روستاها و96% مردم در شهر از نمك يددار استفاده مي نمايد و جمهوري اسلامي ايران با هدف دستيابي حداقل 90% مردم به نمك يددار كه توسط مجامع بين الملل در قالب اهداف سلامت براي همه تا پايان سال 2000 تعيين شده، رسيده است. در بيش از 37 هزار دانش آموز 8 تا 10 ساله دريافت يد مناسب است و با ستمرار نمك يددار بزودي شاهد حذف اختلالات ناشي از كمبود يد خواهيم بود. (شيوع گواتر از سال 68 تاكنون بين 40-23 درصد كاهش داشته است). در همين راستا جمهوري اسلامي ايران بارها توسط سازمانها و موسسات بين‌المللي مورد تقدير قرار گرفته است و بدليل موفقيت  در برنامه IDD، سازمان جهاني بهداشت اين كشور را بعنوان يك مركز‌ آموزشي براي آموزش ‌كشورهاي منطقه در زمينه برنامه هاي پيشگيري و كنترل اختلالات ناشي از كمبود يد انتخاب نموده است.
* اجراي بررسي كشوري تعيين وضعيت كمبود ريز مغذيهاي آهن، روي،‌ ويتامين A و D و همچنين توزيع كپسول مگادوز ويتامين A در كودكان زير 5 سال در 8 استان محروم كشور بمنظور كاهش شيوع كمبود ويتامين A .(يك دوز اين كپسول مي تواند ويتامين 6 ماه يك فرد راتامين كند). دراستان سيستان و بلوچستان نيز بعلت كمبود ويتامين A در منطقه به مادران زايمان كرده نيز كپسول ويتامين A داده شده است.

د: آموزش بهداشت و ارتقا ء سلامت
* تشكيل دبيرخانه كشوري ارتقاء سلامت و گروه كارشناسي در دفتر ارتباطات و آموزش بهداشت و تهيه طرح جامع ارتقاءدرجمهوري اسلامي ايران از سوي اين دبيرخانه و ارجاع آن به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشوري بمنظور درج در لايحه بودجه سال 1380.
* گسترش و بازآموزي كاركنان حوزه بهداشتي دانشگاههاي علوم پزشكي در مورد موضوعات تخصصي آموزش بهداشت بنحوي كه آموزش و بازآموزي در مورد تكنولوژي آموزشي از 2500 نفر به 1750 نفر، در زمينه برنامه ريزي در آموزش بهداشت از 7200 نفر به 20000 نفر و در مورد ارتباط در آموزش بهداشت از 4600 نفر به 9000 نفر در مقايسه سالهاي 79 - 76 افزايش داشته است.
* افزايش فعاليتهاي انتشاراتي و سمعي و بصري در زمينه آموزش بهداشت به نحوي كه تعداد پوسترهاي طراحي و توزيع شده از 32 مورد به 317 مورد، تعداد پمفلت از 169 مورد به 734 مورد، مقالات بهداشتي- مطبوعاتي از 260 مورد به 530 مورد و توليد برنامه هاي راديوئي – تلويزيوني از 39 هزار دقيقه به 78 هزار دقيقه در طي اين مدت افزايش داشته است.

ه: بهداشت حرفه‌اي و بهداشت محيط
* افزايش تعداد كارگاههاي تحت پوشش خدمات بهداشت حرفه اي از 895 هزار كارگاه در سال 76 به 1250 هزار كارگاه تحت پوشش در سال 79. همچنين تعداد شاغلين تحت پوشش خدمات بهداشت حرفه اي از 3/2 ميليون نفر به 3/3 ميليون نفر در طي اين مدت افزايش يافته است.
* افزايش تعداد خانه‌هاي بهداشت كارگري (رشد 133درصدي) و ايستگاههاي بهگر (رشد 164 درصدي)، ‌بطوريكه هم ‌اكنون 2200 باب خانه بهداشت كارگري و 920 ايستگاه بهگر در كارخانجات كوچك و بزرگ در حال ارائه خدمات به كارگران مي باشند.
* افزايش اماكن داراي معيارهاي بهداشتي و بهسازي در مناطق شهري از 74% به 84% و در مناطق روستائي از 58% به 73 % و همچنين در طي اين مدت شاهد رشد در نظارت بر جمع آوري و دفع زباله در روستاهاي كشور بوده ايم.
* دسترسي بيش از 95% از جمعيت كشور به آب آشاميدني سالم در سال 1379.

و: پروژه «شهر سالم»
* نشان بارزي از همكاري بين بخشي است و به منظور بهبود وضعيت اجتماعي، رفاهي و بويژه ارتقاء سطح سلامت و بهداشت كلي شهر و شهر نشيني و نيز جلب مشاركت مردمي از طرحهاي عظيمي است كه از سال 1370 آغاز شده است. هم اكنون اين پروژه با رشد 215 درصد نسبت به سال 76 در 56 شهر كشور به اجرا در آمده است. يكي از فعاليتهاي اساسي بخش بهداشت، بسط و توسعه اين پروژه در آينده مي‌باشد.

فعاليتهاي درماني
* تدوين، تصويب و قانوني نمودن طرح «نظام خدمات درمان بستري وتخصصي كشور» در قالب سطح بندي خدمات درمان بستري وتخصصي كه توسط وزارت متبوع وسازمان مديريت و برنامه ريزي تقديم مجلس شوراي اسلامي شده و در بند 201 و203 برنامه توسعه مطرح گرديده است. بر اساس اين طرح براي پنج ساله آينده هر شهرستان برنامه اي مشخص و مدون جهت تعيين تعداد و نوع تخت، ‌تجهيزات تشخيصي و درماني و نيروي انساني و تخصص هاي مورد نياز وجود دارد.
* تدوين، تصويب و شروع اجراي آزمايشي «طرح ارجاع خدمات درمان سرپائي» كه بعنوان مـهمترين برنامـه درمـاني پس ازشبـكه هاي بـهداشتي در وزارت متبوع مـطرح مي باشد و با جراي كامل آن بسياري از مشكلات بخش درمان اصلاح مي گردد.
* گسترش سهم بخش خصوصي در ارائه خدمات درماني با تدوين و تصويب آئين نامه هاي لازم در 15 مورد كه شامل تاسيس مطب براي بسياري از رشته هاي وابسته به حرف پزشكي و تسهيل در اخذ پروانه جهت ارائه خدمات درماني در بخش خصوصي است.
* شركت فعالانه در تدوين برنامه توسعه سوم كه از مجموع 5 بند بخش بهداشت و درمان 3 بند آن مربوط به امور درماني بوده و اين خود نشانه افزايش فعاليتهاي پژوهشي در اين بخش بوده است.
* افزايش همكاريهاي بخش درمان باسازمانهاي بين المللي همانند WHO و افزايش سهم درمان در بودجه JPRM.
* طراحي و اجراي آزمايشي «طرح اطلاع رساني درماني» جهت ساماندهي به بخش اطلاعات درمان و افزايش توان برنامه ريزي و ايجاد ساماندهي GIS براي درمان كشور.
* افزايش سهم ‌مديران‌ تحصيل‌كرده‌ در اداره بيمارستانهای كشور از دو درصد به ده درصد و همچنين افزايش ده درصدي‌ اين ‌شاخص در بخش بيمارستانهاي دانشگاهي.
* بهره برداري از يك بيمارستان و 90 پروژه بهداشتي، درماني طي هرماه و در مجموع تجهيز و راه اندازي 35 پروژه بيمارستاني، همچنين تجهيز حدود 7 هزار تخت بيمارستاني در طي اين مدت كه رشد اندكس تخت (نسبت تخت به هزار نفر) از 55/1 به 66/1 دستاورد آن مي باشد. هم اكنون قريب به 728 بيمارستان و صد و پنج هزار تخت بيمارستاني در كشور وجود دارد.
* تجديد نظر در شرح وظايف كادر پرستاري مطابق با پيشرفتهاي روز و امكانات كشور ‌و سياستگزاري‌ در جهت تخصصي نمودن امور پرستاري بطوريكه تعداد پرستاران‌ كارشناس‌ و كارشناس‌ ارشد از 29 هزار به 3/35 هزار افزايش و تعداد بهيار و كمك بهيار از4/39 هزار به 6/35 هزار كاهش يافته است.

پيوند اعضاء و بيماران خاص
* گسترش ارايه خدمات فوق تخصصی بالاخص در زمينه پيوند اعضاء در کشور و كاهش اعزام بيماران به خارج از كشور و صرفه جوِيي ارزي يك ميليون دلاري بصورت كاهش ارز مصرفي از 4/3 ميليون دلار در سال 75 به 4/2 ميليون دلار در سال 79.
* در سال 1363فقط يك مركز تعداد 7 مورد پيوند كليه را انجام داده است و در سال 76 تعداد مراكز پيوند كليه به 21 مركز رسيد.. تعداد كل پيوندهاي كليه در سالهاي 76 لغايت 79 به ترتيب 1125، 1186، 1193 و 1217 مورد در سال بوده است بطوريكه تا پايان سال79 تعداد پيوندهاي كليه 10911 مورد بوده است و تنها 138 نفر در اين سال با ارز پرداختي بالغ بر دو ميليون دلار جهت درمان به خارج از كشور اعزام شده اند.
* فراهم نمودن تمهيدات به منظور تجهيز بانك اعضاء پيوندي در سال 79 كه فرايند پيوند اعضاء ونسوج به شكل منسجم درسال 80 آغاز بكار خواهد نمود.
* افزايش تعداد بخشهاي دياليز از 147 بخش در سال 76 به 227 بخش در سال 79 كه در همين جهت تعداد ماشينهاي دياليز نيز از 1187 دستگاه به 1776 دستگاه افزايش يافته است.
* افزايش ميزان پرداخت هزينه درمان بيماران خاص از 76 ميليارد ريال به 116 ميليارد ريال در سال 79 و پرداخت مجموع 300 ميليارد ريال بهمين منظور و بيش از 21 ميليارد ريال جهت ارائه خدمات تشخيص و درمان ايدز در طي 4 ساله اخير.

درمان معتادين
* تدوين طرح تاسيس مراكز بازگيري معتادين وهمچنين تدوين پروتكل درمان اعتياد و زمينه سازي براي اجراي تحقيقات در اين رابطه و تشكيل جلسات كارشناسي پيرامون مسائل مرتبط با درمان اعتياد و همچنين برقراري ارتباط بادانشگاههاي معتبر دنيا جهت همكاري در اين زمينه و از جمله هماهنگي براي اعزام افراد جهت آموزش دوره هاي كوتاه مدت.
* راه اندازي30 درمانگاه سرپائي و تغيير كاربري 122 تخت بيمارستاني ويژه معتادين در سال 78 با هزينه 2 ميليارد ريال و همچنين راه اندازي 38 درمانگاه سرپائي و تغيير كاربري 409 تخت بيمارستاني ويژه معتادين با هزينه ‌9 ميليارد ريال در سال 79 و تخصيص 64 ميليارد ريال جهت راه اندازي 95 درمانگاه سرپائي و تغيير كاربري 950 تخت بيمارستاني ويژه معتادين درسال1380و همچنين22ميليارد ريال جهت برنامه ريزي، امورتحقيقات، آموزش و درمان معتادين بي بضاعت در سال 1380 تخصيص يافته است.

تجهيزات پزشكي
* سطح بندي توزيع تجهيزات وامكانات درماني مبني بر اطلاعات به روز و همچنين نياز هر قسمت از كشور و هر شهرستان به تجهيزات و امكانات درماني از قبيل ICU/CCU/MRI/CTSCANو بسياري از دستگاه هاي سنگين تشخيصي.
* گسترش ورشد قابل توجه درزمينه تجهيزات پزشكي بطوريكه دراين مدت از12 مركزMRI ،105 مركز CT SCAN ، 571 دستگاه سونوگرافي ، 27 دستگاه گاماكمرا، 88 دستگاه اكوسونوگرافي، 35 دستگاه ماموگرافي،‌26 دستگاه آنژيوگرافي و 52  دستگاه ليزر و 590 دستگاه دياليز بهره برداري شده است.
* همچنين در زمينه كارخانجات تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي و تعداد محصولات آنها رشد كمي و كيفي محسوس مي باشد، بطوريكه تعداد كارخانجات تجهيزات پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي با رشد 143 درصد از 281 مورد در سال 76 به 401 مورد در سال 79 رسيده است و تعداد محصولات‌ آنها ‌نيز با رشد‌ حدود ‌136% از 508 مورد به 689 مورد رسيده است.
* حمايت از توليد داخلي در زمينه تجهيزات پزشكي و تخصيص بخش قابل توجهي از سهميه ارزي وزارت به واحدهاي توليدي جهت تامين مواد اوليه كه اين امر سبب صرفه جوئي ارزي به ميزان سالانه 300 هزار دلارشده است و همچنين تشويق بخش خصوصي براي شركت در ارائه خدمات درماني از طريق صدور مجوز واردات و تسهيل امور.
* افزايش ميزان ارز صرف شده جهت تجهيزات پزشكي، بطوريكه در سال 76 ارز اختصاصي جهت تجهيزات پزشكي 145 ميليون دلار بوده و در سال 78 به 168 ميليون دلار رسيده است و در سال 79 نيز بهمين ميزان افزايش رشد داشته است.

اورژانس
تجهيز كشور براي دفاع همه جانبه از سلامت افراد از جمله دغدغه هاي اساسي دولت توسعه‌گرا مي باشد. در اين رابطه بسط فعاليتهاي درماني به منظور مراقبت از جان و حيات آحاد مردم از طريق نظام نوين و كارآمد اورژانس كشور يكي از وظايف كليدي اين وزارتخانه مي باشد.
الف: اورژانس پيش بيمارستاني و بيمارستاني
* افزايش پايگاههاي اورژانس كشور از 304 پايگاه در سال 77 به420 پايگاه در‌ سال 79 و افزايش رشد 50 درصدي در تعداد آمبولانس هاي كشور؛
* تجهيز شبكه اورژانس به سيستم هاي مخابراتي و راديويي راه اندازي سيستم اتوماسيون اورژانس تهران كه كاهش زمان حضور به بالين بيمار به حداكثر 15دقيقه از دستاورد آن مي باشد؛
* صرف هزينه بيش از 70 ميليارد ريال در جهت توسعه شبكه اورژانس كشور در طي چهار ساله اخير؛
* راه اندازي بخش آموزشي، درماني اورژانس و پذيرش دستيار در رشته تخصصي «طب اورژانس» در دانشگاه علوم پزشكي ايران.
ب: در زمينه همكاريهاي بين بخشي
* راه اندازي اورژانس دريائي و همچنين امضاء توافقنامه با وزارت راه در زمينه همكاري مشترك در ايجاد پايگاههاي جاده اي.
* امضاء توافقنامه با وزارت كشور در مورد همكاري مشترك اورژانس با سازمان آتش نشاني در سطح كشور كه بر اساس آن در مراكز استانها و شهرهاي با جمعيت بيش از 250 هزار نفر،اكيپ فوريتهاي پزشكي درايستگاههاي آتش نشاني مستقرمي شود.
* امضاء توافقنامه با جمعيت هلال احمر جهت راه اندازي 12 پايگاه اورژانس شهري در تهران بصورت خريد خدمت و حدود 45 پايگاه بين جاده اي در سطح كشور
* راه اندازي هليكوپتر امداد پزشكي با همكاري وزارت دفاع در سطح تهران تا شعاع 80 كيلومتري آن كه در طي هشت ماهه اخير 228 ماموريت با ميانگين 5 دقيقه براي رسيدن به بالين بيمار داشته است. همچنين راه اندازي آمبولانس هوائي در شيراز و جاده هاي اطراف با همكاري نيروي هوائي ارتش جمهوري اسلامي ايران
* به تصويب رساندن شرائط جديد احراز مسئول فوريتهاي پزشكي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كه گام مهمي در ارتقاء كيفيت اورژانس خواهد بود.
ج: برنامه هاي در دست اقدام در سال 1380
* راه اندازي آموزشكده فوريتهاي پزشكي در قالب سيستم آموزشي كشور و به تصويب رساندن آموزشكده اورژانس جهت تربيت نيروي انساني مورد نياز براي بالابردن سطح كمي و كيفي اورژانس كشور.
* گسترش سيستم اتوماسيون 115 در مراكز استانها باروندي مشابه استان تهران.

فعاليتهاي دارو و غذا
ماموريتهاي بخش دارو، تامين داروي مورد نياز آحاد جامعه با كيفيت مطلوب، بهينه سازي مصرف دارو و دستيابي به خودكفايي دارويي مي‌باشد. در انجام اين ماموريتها اقدامهاي زير صورت گرفته است:
* افزايش صادرات مازاد دارو از 100 قلم دارو در سال 76 به 110 قلم در سال 79.
* افزايش اقلام داروئي از680 قلم درسال 76 به 800 قلم در سال 79، همچنين داروهاي گياهي از 48 قلم در سال 76 به 84 قلم در سال 79 رسيده است.
* افزايش‌ توليد مواد اوليه‌ و بسته بندي داروئي از 26 قلم درسال76 به 52  قلم در سال ‌79
* نظارت بر كيفيت و اثر بخشي داروهاي وارداتي و توليدي از طريق انجام آزمايشات همسنگي زيستي و كار آزمايشي باليني و انجام آزمايشات توسط آزمايشگاه‌ كنترل، بطوريكه بررسي كيفي داروي توليدي مصرف داخل از 120 قلم در سال 1376 به 250 قلم در سال 1379 افزايش داشته است.
* افزايش توليد فرآورده هاي تشخيصي (كيتهاي آزمايشگاهي) از 150 قلم در سال 76 به 320 قلم در سال 79 توسط 30 واحد توليدي در كشور.
* صدور 18 فقره مجوز تاسيس كارخانه داروسازي، ماده اوليه و لوازم بسته بندي، در حال حاضر 24 كارخانه داروسازي در كشور، داروي گياهي توليد مي كنند.
* اجازه تاسيس 1260 داروخانه براي ايجاد فرصتهاي شغلي.
* افزايش ارزش داروي توليدي در سال79 نسبت به سال 76 با حدود 125 درصد رشد.
* افزايش تعداد مراكز اطلاع‌رساني دارويي و سموم از يك مركز در سال 1376 به 17 مركز در سال 1379، وظيفه اين مراكز ارائه اطلاعات مورد نياز بيماران، پزشكان و داروسازان از شبكه توزيع دارو در كشور و همچنين اطلاع رساني در مورد عوارض جانبي داروها و چگونگي مبارزه با مسموميتهاي دارويي است.
* تشكيل كميته كشور‌ي تجويز و مصرف منطقي دارو با موفقيتهاي ذيل:
كاهش ميانگين كشوري تجويز اقلام دارويي به ميزان 5/0 قلم در هر نسخه برابر با كاهش 125 ميليارد ريال از حجم دارو‌ي توليدي و وارداتي كشور،كاهش احتمال بروز تداخل دارويي و ميزان عوارض ناخواسته، كاهش مصرف آنتي بيوتيك، كاهش تجويز داروهاي تزريقي از 25 % در سال 76 به 21 % در سال 78.
نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي
* تشكيل كميته كشوري برنامه ريزي و هماهنگي سيستم HACCP (سيستم تجزيه و تحليل و كنترل نقاط بحراني) كه مهمترين سيستم كنترل كيفي مورد تائيد سازمان جهاني بهداشت است و انجام ‌اقدامات ‌موثر در‌ جهت تشكيل كميته‌هاي استاني‌ اين سيستم.
* صدور مجوزهاي بهداشتي براي بخشهاي مرتبط با توليد و فرآوري محصولات غذايي اعم از بخش صنفي، صنعتي و يا كارخانه‌اي به منظور كنترل و نظارت صحيح از طريق ارائه كد بهداشتي و معرفي مسئول فني واجد شرايط براي واحدهاي مذكور بطوريكه تا پايان سال 79 تعداد 4885 پروانه تاسيس، ‌2871 پروانه بهره برداري 4424 پروانه مسئوليت فني و 14438 پروانه ساخت مواد غذائي، ‌آرايشي و بهداشتي صادر شده است.

فعاليتهاي آموزشي
* تشكيل واحد مطالعات نيروي انساني گروه پزشكي ‌‌جهت بررسي علمي و كارشناسي نياز واقعي جامعه و تعديل ظرفيت پذيرش دانشجو در گروههاي علوم پزشكي.
* تعديل ظرفيت پذيرش دانشجويان پزشكي براساس هدفهاي تعيين شده برنامه پنج ساله سوم توسعه، كه تعداد پذيرفته شدگان رشته پزشكي از 3550 نفر در سال 76 به 2450 نفر در سال 79 كاهش داشته است.
* اجراي طرح «ارزيابي درون دانشگاهي» به عنوان روش مناسب و نوين در نظام آموزش عالي با انجام مراحل: 1- ارزيابي واحد آموزشي توسط خود افراد واحــــد، 2-‌مشخص نمودن نقاط ضعف و قوت، 3-انجام اصلاحات دروني در دانشگاهها 4- تدوين يك سياست استراتژيك در راستاي بهبود مستمر كيفيت صورت گرفته است.
* راه اندازي دبيرخانه وشوراي عالي قطبهاي علمي علوم پزشكي كشور در راستاي سياستهاي برنامه سوم اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي.
* فعال نمودن و جلب مشاركت انجمن‌هاي علمي تخصصي گروه پزشكي در مواردي همچون: 1- اصلاح اساسنامه انجمن‌ها 2- برنامه ريزي دروس و ارزشيابي بخشهاي آموزشي، 3- پيشنهاد بودجه مستقل براي انجمنهاي علمي به مجلس شوراي اسلامي.
* راه اندازي، تجهيز و تقويت مراكز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي در دانشگاههاي علوم پزشكي با هدف ارتقاي آموزش پزشكي از طريق آشنائي و بكار گيري روشها و فنون علمي جديد در آموزش.
* راه اندازي شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي و تصويب ضوابط تاسيس رشته‌هاي جديد و ضوابط انتخاب و استخدام اعضاي هيات علمي.
* تشكيل و راه اندازي دوره‌هاي كارشناسي ارشد آموزش پزشكي براي تربيت نيروي متخصص جهت ارتقاي كيفيت آموزش در دانشگاهها.
* اجرا و تقويت برنامه «آموزش مداوم جامعه پزشكي». اين برنامه‌ از سال 1369 به صورت آزمايشي و از سال 1375 به صورت دايمي مورد تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي قرار گرفت كه 70 هزارنفر از پزشكان، دندانپزشكان‌، داروسازان و متخصصين علوم آزمايشگاهي و علوم بهداشتي را تحت پوشش قرار داد، برنامه فوق از افتخارات نظام جمهوري اسلامي ايران است كه مورد تأييد و قدرداني سازمانهاي بين‌المللي قرارگرفته است. دستاورد هاي اين برنامه عبارتند از:
1. برگزاري 4398 برنامه آموزش مداوم از ابتداي سال 76 تا پايان سال 1379‏.
2. اجرا و توسعه برنامه هاي خودآموزي و آموزش غير حضوري.
3. گسترش‌و اجراي پروژه هاي تحقيقاتي و ترغيب دانشگاهها به فعاليتهاي‌پژوهشي‌.
4. تصويب طرح ملي ارزشيابي برنامه هاي آموزش مداوم.
* تدوين آئين نامه تشويق دانشجويان سراسر كشور با هدف جلوگيري از فرار مغزها و تشويق روحيه كار علمي، گروهي و پژوهشي.
* تدوين دوره تكميلي مديريت پزشكي براي متخصصين باليني.
* تاسيس مركز آموزش مهارتهاي پزشكي (skill lab) با هدف توجه به ارتقاي مهارتهاي علمي پزشكان و توجه بيش از پيش به مقوله اخلاق پزشكي.
آموزش پزشكي و تخصصي:
* افزايش تعداد مراكز پذيرش دانشجو در دوره هاي دكتري PHD از 8 مركز به 11 مركز و در دوره هاي كارشناسي ارشد از 13 مركز به 18 مركز در مقايسه سالهاي 79-76. همچنين ظرفيت پذيرش دانشجو در رشته هاي دكترای PHD ز 51 نفر به 101 نفر و در رشته هاي كارشناسي ارشد علوم پزشكي از 547 نفر به 762 نفر افزايش يافته است.
* تدوين آيين نامه هاي دوره هاي دستياري تخصصي و بازنگري اساسي در مقررات قبلي با ويژگي افزايش حق انتخاب رشته داوطلبان از سه رشته در يك دانشگاه به بيست رشته ـ محل از بين پنج رشته.
* تدوين آيين نامه دستياري فوق تخصصي و فلوشيپ و بازنگري اساسي در مقررات قبلي ، با ويژگي اجازه ادامه تحصيل متخصصين غير عضو هيأت علمي در رشته هاي فوق تخصصي و فلوشيپ داير در كشور.
* اصلاح ساختار طراحي سئوالات و برگزاري آزمونها، با توجه به برگزاري بالغ بر 100 آزمون كتبي و قريب به 70 آزمون شفاهي كشوري شامل آزمون پذيرش دستيار، ارتقاء ـ گواهينامه و دانشنامه در 23 رشته تخصصي. استفاده از ناظران علمي و كاربرد رايانه، بازنگري در ساختار فني آزمون، برگزاري كارگاه هاي آموزشي طراحي سؤال و انجام تحليل پرسشي براي كليه آزمونها از جمله اقدامات صورت گرفته در اين زمينه است.
* اطلاع رساني موثر و جلب مشاركت مسئولين دانشگاهها، مديران گروههاي آموزشي، اعضاء هيأت علمي و دستياران در فرآيند ارتقاي كيفي نظام ارزيابي.
* ارزشيابي تمامي بخش هاي تخصصي و فوق تخصصي با همكاري اعضاي هيأتهاي ممتحنه در مدت چهار سال گذشته.
* بازديد از 548 بخش تخصصي (مربوط به 28 دانشگاه) در 20 رشته تخصصي و بازديد از 92 بخش فعال آموزشي در 20 رشته فوق تخصصي.
* رسيدگي به 58 مورد درخواست راه اندازي رشته‌هاي تخصصي، فوق‌تخصصي و فلوشيپ و انجام مطالعات كارشناسي و ارزشيابي ادواري واحدهاي آموزشي و ارائه پيشنهاد به شوراي عالي برنامه ريزي در اين زمينه.
* تشكيل كميته‌هاي تدوين و ارزشيابي برنامه‌هاي دستياري در هريك از رشته‌هاي تخصصي با حضور نمايندگان هيأت ممتحنه انجمن علمي تخصصي، مديران گروههاي آموزشي تربيت كننده دستيار و دبيرخانه و تهيه متون اوليه ضوابط و اهداف آموزشي چهار رشته چشم پزشكي، گوش و حلق و بيني، آسيب شناسي و پرتوشناسي تشخيصي و انجام نظرخواهي از اعضاي هيأت علمي رشته‌هاي مربوطه.
* انتشار 14 شماره خبرنامه و انتشار كتاب ًراهنماي تحصيلات تخصصي پزشكي در جمهوري اسلامي ايران ً حاوي اطلاعات مربوط به واحدهاي آموزش تخصصي تحت پوشش دانشگاههاي علوم پزشكي كشور به منظور برنامه ريزي و نيز راهنمايي داوطلبان شركت در آزمونهاي پذيرش دستيار تخصصي.
* پروژه مطالعاتي بررسي وضعيت نيروي انساني پزشكي در كشور و چاپ دو جلد كتاب ً گزارشي در خصوص تعداد متخصصين مورد نياز كشور" و "مروري بر برنامه‌ريزي نيروي انساني پزشكي و روشهاي برآورد تعداد پزشك مورد نيازً.

فعاليتهاي پژوهشي
از جمله فعاليتهاي پژوهشي وزارت متبوع ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
* ايجاد نظام نوين اطلاع رساني پزشكي
* تحقيقاتي كردن پايان‌ نامه‌هاي دانشجويي
* ايجاد مراكز ملي تحقيقات علوم پزشكي به منظورگسترش و نهادينه كردن فرهنگ پژوهش و انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي كلان و كاربردي كردن پژوهشها و طرحها بطوريكه تامين كننده سياستها و خط مشي و برنامه‌ها در كليه سطوح وزارت بهداشت باشد.
* افزايش تعداد مراكز تحقيقاتي از 17 مركز در سال 76 به 39 مركز در سال79.
* افزايش تعداد مجلات علمي دهه اخير از 9 عنوان به 51 عنوان معتبر و تائيد شده.
* ايجاد پايگاههاي عرضه اطلاعات پزشكي: درسال 78 تعداد يك پايگاه عرضه اطلاعات در كشور بوجود آمد و تا پايان سال 79، سيزده پايگاه ديگر به آن افزوده شده است.
* افزايش ارز نمايشگاههاي تخصصي و تامين اطلاعات علمي از مبلغ 700 هزار دلار در سال 76 به مبلغ 000/500/1 در سال 78 و 3 ميليون دلار در سال 79.
* افزايش سرانه خريد كتاب و مجلات براي اعضاي هيئت علمي از 787 دلار در سال 76 به 1023 دلار در سال 79.
* افزايش استفاده كنندگان از فرصتهاي مطالعاتي و شركت كنندگان در كنگره ها و سمينارها از 404 نفر در سال 76 به 463 نفر در سال 78 و 743 نفر در سال 79.
* افزايش طرحهاي تحقيقاتي در زمينه علوم پزشكي و برگزاري سالانه جشنواره تحقيقات علوم پزشكي رازي به منظور تشويق محققين علوم پزشكي كشور با حضور رياست محترم جمهوري اسلامي ايران.
* راه اندازي نظام نوين آماري و آمارگيري سالانه از تسهيلات بهداشتي، درماني و نيروي انساني و ساير فعاليتهاي صورت گرفته در وزارت متبوع كه نتايج آن در 17 عنوان نشريه آماري منتشر مي شود.
* افزايش ارز خريد كتب و مجلات از 5/8 ميليون دلار در سال 76 به 14 ميليون دلار در سال 79.
* تشكيل كميته هاي منطقه اي اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشكي و تشكيل گروه اخلاق پزشكي در گروههاي آموزش دانشگاهي.
* تدوين كدهاي حفاظت از آزمون انساني در پژوهشهاي علوم پزشكي.
* افزايش خطوط ارتباطي شبكه ليزلاين از 1 مورد به 10 مورد و خطوط ارتباطي مستقيم از 11 مورد به 50 مورد در مقايسه سالهاي 76 و 79.
* طراحي و ايجاد نظام جمع آوري اطلاعات بيماريهاي بيماران بستري در سطح كشور (به روش آمارهاي ثبتي).

فعاليتهاي دانشجويي و فرهنگي
با توجه به شرايط ويژه كشور و نقش موثر دانشگاهها، ابعاد فرهنگي، سياسي و رفاهي دانشگاهها و محيطهاي دانشجويي با دقت و جديت تمام دنبال مي‌شود و با برنامه‌ريزيهاي لازم گامهاي موثري در اين راستا برداشته شده است. در ذيل به بخشي از دستاوردهاي اين بخش اشاره مي‌شود:

الف: دانشجويان و دانش آموختگان خارج از كشور
* سياستگذاري در راه اندازي و تقويت دوره‌هاي دكتراي تخصصي در داخل و كاهش اعزام به خارج براي دوره‌هاي بلند مدت و تاكيد بر اعزام دانشجويان دوره‌هاي تخصصي و اعضاء هيئت علمي براي دوره‌هاي كوتاه مدت.
* تدوين دستورالعمل آزمون جامع اعزام سال 1379 (براي اولين بار).
* برگزاري اولين گردهمائي دانشجويان PhD شاغل به تحصيل در رشته‌هاي علوم پزشكي داخل و خارج از كشور.
* تهيه كتاب ساختار تشكيلاتي، برنامه‌ها و راهنماي كاربردي اداره كل بورسها.
* تهيه آئين‌نامه‌هاي بورس داخل در دوره هاي دكتراي تخصصي (PhD) و دوره‌هاي تكميلي تخصصي بمنظور تقويت علمي كشور.
* برنامه‌ريزي جهت راه اندازي دوره‌هاي PhD مشترك بين دانشگاههاي داخل و خارج.
* توجه و رسيدگي به مسائل فرهنگي بورسيه‌هاي اعزامي به ساير كشورها و خانواده‌هاي آنان كه در اين خصوص براي كليه بورسيه ها روزنامه اطلاعات بين‌المللي و نشريات متعدد علمي، فرهنگي و كتب فرهنگي ارسال مي‌گردد.
* فراهم نمودن تسهيلات ارزي و زمينه لازم جهت ادامه تحصيل دانشجويانيكه با هزينه شخصي در خارج تحصيل مي كنند.
* فراهم آوردن زمينه لازم جهت استفاده از بورس دول (بورسهاي دولتي كشورها).
* نظارت و ارزشيابي نحوه ادامه تحصيل و امور تحقيقاتي بورسيه هاي اعزامي.

ب: دانشجويان داخل كشور
* خدمات آموزشي: برگزاري اولين و دومين دوره معرفي دانشجوي نمونه دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور با حضور رياست محترم جمهوري، برگزاري 49 جلسه كميسيونهاي متفاوت و طرح 3850 پرونده در كميسيونهاي مربوطه، تفويض اختيار كميسيون بررسي موارد خاص به دانشگاهها، پذيرش و انتقال بيش از صد دانشجوي ايراني مشغول به تحصيل در دانشگاههاي خارج، به داخل كشور.
* امور‌ دانشجويان‌ غير ايراني:‌هم‌اكنون 630دانشجوي‌‌غيرايراني‌از40‌كشور دردانشگاههاي علوم پزشكي مشغول به تحصيل هستند. بودجه مصوب جهت دانشجويان غير ايراني با 30 برابر نسبت به سال 68 هم اكنون4/4 ميليارد ريال و در طول 4 سال اخير 5/12 ميليارد ريال بوده است. تدوين طرح شيوه‌هاي پذيرش دانشجويان خارجي، پرداخت هزينه كلاسهاي زبان فارسي و پيش دانشگاهي به دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره)، اعطاي كمكهاي نقدي به دانشگاههاي مربوطه و تهيه بليط جهت دانشجويان ممتاز از فعاليتهاي اين قسمت مي‌باشد.
* تسهيلات و خدمات رفاهي: درمقايسه سال 76 و 79 ميزان يارانه بن ويژه كتاب از 3ميليارد ريال به 3/5 ميليارد ريال و يارانه تغذيه دانشجويان از 4/10ميليارد‌ريال به 6/14 ميليارد ريال و اعتبار خريد و احداث خوابگاههاي دانشجويي از45 ميليارد به 76 ميليارد ريال افزايش داشته است. توزيع 5000 ست معاينه به دانشجويان پزشكي، پيگيري و ارسال اعتبارات جهت كمك به اياب وذهاب دانشجويان و قرار داد با شركت سهامي بيمه ايران جهت بيمه حوادث دانشجويان از ساير خدمات ارائه شده مي باشد.

ج: صندوقهاي رفاه دانشجويان:
* تشكيل ستاد اشتغال گروه پزشكي براي اولين بار در سال 1376، كه از نتايج آن مي‌توان به تشكيل بيش از 53 تعاوني بهداشتي و درماني ،ايجاد بانك اطلاعات متقاضيان اشتغال، تدوين موافقتنامه‌ها بين وزارتين بهداشت و تعاون، تشكيل ستاد ويژه اشتغال جهت كاريابي متقاضيان كار در خارج و تشكيل واحدهاي اشتغال و تعاون در دانشگاهها، اشاره کرد.
* تشكيل تعاوني هاي دانشجوئي و پيگيري جهت رفع موانع موجود و اقدام در جهت تشكيل اتحاديه شركتهاي تعاوني دانشجويي.
* اعطاي لوازم ضروري زندگي به دانشجويان مزدوج در سال 78 به مبلغ 400 ميليون‌ ريال.
* افزايش وامهاي دانشجويي «تحصيلي، مسكن، ضروري، ازدواج، بيمه دانشجوئي و وديعه مسكن» از 9/18 به 8/32 ميليارد ريال در طول سه سال اخير.در اين فاصله تعداد وامهاي پرداختي از 62 هزار مورد به 76 هزار مورد افزايش داشته است.
* برقرار نمودن بيمه خدمات درماني براي دانشجويان وصدور دفترچه بيمه خدمات درماني براي آنان و افراد تحت تكفل.

د: برنامه ريزي امور فرهنگي و تربيت بدني
* تخصيص سهميه حج عمره و اعزام 4000 دانشجو و 1000 نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاهها به مكه مكرمه و اعزام 800 نفر از كاركنان دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور به حج عمره.
* برگزاري اردوهاي زيارتي علمي وفرهنگي به كشورهاي سوريه و لبنان و 75 دوره اردوي خزرآباد.
* تاسيس دبيرخانه مركزي نظارت بر تشكلها و تدوين شرح وظايف دبيرخانه.
* برگزاري مسابقات مختلف حفظ قرائت قرآن كريم ويژه اساتيد، دانشجويان و كارمندان، تاسيس و تجهيز خانه نشريات دانشجوئي، خريد كتب فرهنگي، برگزاري كلاسهاي آموزشي مختلف، تشكيل جلسات ماهانه شورايعالي انطباق، برگزاري همايش ميثاق با خورشيد و...
* تشكيل ستاد اسلامي شدن دانشگاهها، دبيرخانه شورايعالي انطباق، ستاد اقامه نماز و دارالقرآن كريم، و انتشار مجله طب و تزكيه از ساير فعاليتهاي فرهنگي مي باشند.
* تشكيل كميته طب ورزش در اداره كل تربيت بدني و انتشار نشريه طب ورزش.
* برگزاري با شكوه سومين و چهارمين المپياد ورزشي، فرهنگي دانشجويان علوم پزشكي دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي سراسر كشور در دو بخش خواهران و برادران با شركت بيش از 8000 دانشجو در سالهاي 77 و 79 و برگزاري مسابقات منطقه‌اي دانشجويان در هشت منطقه كشور.
* همكاري در اعزام تيمهاي ملي دانشجويان كشور به مسابقات قهرماني دانشجويان جهان و شركت در كنگره علمي، ورزشي يونيورسياد (المپيك ‌دانشجويي).
* پيگيري احداث 8 باب واحد ورزشي و كمك به تجهيز 24 سالن ورزشي در دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور.
* تدوين، تصويب و ابلاغ شيوه نامه تشكيل و تقويت مراكز مشاوره دانشجوئي دردانشگاههاوافزايش اين مراكز از 15 مركز در سال 76 به 39 مركز در سال 79.

فعاليتهاي پشتيباني
حوزه معاونت پشتيباني با ماموريت مشاركت در تعيين سياستها و خط‌ مشي‌هاي وزارتخانه، همگرا با سياست هاي كلي دولت در زمينه هاي اداري و مالي، استخدامي، بودجه و اقتصاد بهداشت، تشكيلات، سازماندهي و بهبود روشها، امورساختماني و خدمات عمومي نيروي انساني، امور رفاهي و همچنين تامين و ارائه خدمات ستادي- تخصصي براي توسعه سازماني و ارتقاء مديريت منابع انساني، مالي، فيزيكي و اطلاعاتي و اجراي خدمات مديريت بر منابع فوق در ستاد مركزي وزارت متبوع، تلاش مي‌نمايد.
رئوس فعاليتها:
* افزايش تعداد پروژه هاي بهره برداري شده از 1195 پروژه درسال 76 به 1495 پروژه در سال 79 و افتتاح و بهره برداري از 6390 پروژه عمراني و از جمله 45 پروژه بيمارستاني با ظرفيت 4740 تخت و همچنين تعداد كل پروژه هاي در دست اجرا از 2923 پروژه در سال 76 به 2491 پروژه در سال 79 كاهش يافته است.
* فراهم نمودن بستر مناسب براي افزايش مشاركت و استفاده از منابع و اعتبارات مردمي و موسسات خيريه جهت احداث و تكميل واحدهاي بهداشتي، درماني كه هم اكنون بيش از ده هزار تخت بيمارستاني بصورت خيريه و موقوفه راه اندازي شده و به ارائه خدمات مشغول هستند.
* اصلاح و تغيير بودجه ريزي سنتي(بر مبناي عملكرد) به روش عملياتي (برمبناي شاخص هاي هزينه واحد و خدمات)
* انجام اقدامات موثر در جهت اعمال اولويت هاي تحقيقاتي از طريق افزايش سهم بخش فصل تحقيقات از بودجه عمومي دولت.
* طراحي و اجراي نظام عدم تمركز اداري و تفويض برخي اختيارات تا سطوح محيطي.
* اجراي طرحهاي بهينه سازي و اصلاح شيوه ها وروش هاي انجام كار از قبيل امور دبيرخانه هاي ستادي و...
* اصلاح ساختار كلان وزارتخانه با انجام مطالعات جامع محيطي‌، تكنولوژيكي‌، منابع (مالي- انساني- فيزيكي)، سيستم ها و روش هاي مديريت عمومي سازمان وزارت متبوع و بررسي هاي ابعاد محتوايي و تاثير آنها بر ابعاد ديگر با استفاده از روش هايDaft, Swot.
* احصاء سيستم ها و روش هاي انجام كار درستاد مركزي وزارت متبوع (18 اداره كل)
* اعزام 60768 نفر از مشمولين و پيام آوران بهداشت به مناطق كشور. (از 76 تاكنون)
* تهيه و تدوين نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاي كاركنان و اجراي آن در ستاد مركزي
* آموزش ضمن خدمت 22 هزار نفر از مديران و كاركنان با تشكيل دوره هاي آموزشي
* انجام اقدامات مثبت و موثر در زمينه اداره اقتصادي بيمارستانها در چارچوب نظام بيمه خدمات درماني كشور (گرچه با توجه به مشكلات موجود در اين زمينه هدف مورد نظر كاملا" تحقق نيافته است.)
* اخذ و توزيع مجوز استخدامي حدود 40 هزار نفر و استخدام 2 هزار نفر عضو هيأت علمي بطوريكه هم اكنون تعداد كل شاغلين وزارت متبوع نزديك به 290 هزار نفر و كل اعضاء هيئت علمي دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني به 8500 نفر مي رسد و اين رقم برابر با 4% كل كاركنان مي‌باشد.
* در راستاي اصلاح ساختار بودجه و منابع مالي، سهم اعتبارات رديفهاي مركزي از كل اعتبارات از 7/32 درصد در سال 76 به 9/25 درسال 78 تقليل يافته و در مقابل سهم واحدهاي اجرائي از 3/63  درصد‌ به 1/70‌درصد ‌افزايش داشته است.
* تشكيل گروه تحقيق و توسعه R&D و اجراي طرحهاي متعدد مطالعاتي در زمينه بهبود و بهسازي سازماني از قبيل طرح اطلاع رساني به ارباب رجوع،‌ كارگاه ارتقاء كيفيت روشها و فرايندها، طرح راه اندازي اتاق نمايش و كنترل عمليات و طرح بيمارستان دوستدار مشتري.
* تعيين شاخصهاي هزينه اي وفراهم نمودن شرايط لازم براي نظارت و ايجاد هماهنگي درتوزيع اعتبارات و قانونمند كردن تنظيم بودجه سالانه.
* لازم بذكر است كه نسبت بودجه ملي وزارت متبوع به كل بودجه عمومي كشور از 64/7 درصد در سال 76 (مبلغ 6202 ميليارد ريال) به 09/8 درصد در سال 79 (10338ميليارد ريال) افزايش داشته است و از كل بودجه وزارت متبوع در طي اين سالها سهم مجموع بودجه جاري و اختصاصي بهداشت، درمان و آموزش و تحقيقات همواره افزايش داشته ولي سهم نسبت بودجه عمراني از 3/11 درصد كل بودجه وزارت متبوع در سال 76 به 6 درصد در سال 79 كاهش يافته است.

كميته كشوري ارتقاء كيفيت
اين كميته در سال 1377 باهدف اتخاذ استراتژي موثربراي تغيير و تحول اساسي در نظام ارائه خدمات بهداشتي، درماني و آموزش پزشكي و در راستاي پاسخگوئي به نيازها و انتظارات جامعه و رويكردي كارآ و اثربخش در جهت رضايت مردم، تشكيل شد.
بخشي از دستاوردهاي كميته:
* برگزاري 71 كارگاه در زمينه مباني مديريت كيفيت و روش ارتقاء باشركت 950 نفر از مديران ارشد و مياني، 1350 نفر كارشناس مسئول و كارشناس و 290 نفر اعضاء هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي؛
* دريافت 141 فرآيند ارتقاء يافته تاپايان سال 1379؛
* اعطاء گواهي ارتقاء كيفيت به 135 نفر از مديران و كارشناسان (براي روشن شدن ارزش اين فرآيندها، بطور نمونه صدور دفترچه بيمه خدمات درماني در يك استان از 18 روز به نيم ساعت كاهش يافت كه علاوه بر جلب رضايت مردم از اتلاف چهارصد هزار برگ فرم جلوگيري شد.)؛
* برگزاري270 كارگاه آموزشي توسط دانشگاههاي علوم پزشكي در زمينه ارتقاء كيفيت كه حدود8800 نفر در اين كارگاهها آموزش ديده اند؛
* برگزاري چهار همايش در دانشگاههاي علوم پزشكي شهيد بهشتي، تبريز، يزد و بابل در زمينه ارتقاء كيفيت؛
* برگزاري سه دوره تربيت مربي، كه جمعاً 103 مربي براي انتقال آموزش ها و هدايت برنامه هاي ارتقاء كيفيت آموزش ديده اند؛
* انتشار چندين جلد كتاب شامل: «مباني مديريت كيفيت» كتاب «خود آموز كارگاه مقدماتي كيفيت» كتاب «مديريت جامع كيفيت براي آموزش» و ...؛
* برگزاري دو كارگاه برنامه ريزي استراتژيك كه جمعاً 70 نفر در آنها آموزش ديده اند؛

نسخه چاپي ارسال به دوست

چهارشنبه ٢٣ ارديبهشت ١٣٧٩ - ١١:٤٦ / شماره خبر: ٣٤٩٠ / تعداد نمايش: 31817

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج