ثبت اطلاعات نیروی انسانی روابط عمومی

 فرم١
 دانشگاه/دانشکده/سازمان :
 نام و نام خانوادگی :
 جنس :زن
مرد
 سن :
 میزان تحصیلات :
 رشته تحصیلی :
 سابقه کار :
 سابقه کار در روابط عمومی :
 نوع استخدام :
 عنوان پست سازمانی :
 حوزه فعالیت :ارتباط با رسانه
انتشارات
سمعی، بصری
برنامه ریزی
ارتباطات مردمی
تولید خبر
اداری
افکارسنجی
اطلاع رسانی الکترونیک
برگزاری مراسم و مناسبت ها
 دوره های آموزشی گذرانده شده :