وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

پاسخ به سئوالات مربوط به قانون ارتقاء بهره وري

پاسخ به سئوالات مربوط به قانون ارتقاء بهره وري

درجلسه مورخ 30/4/90 با  حضور مديران نيروي انساني و مديران پرستاري

دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سراسر كشور

 

1)       آيا احتساب ضريب 2/1 عصر براي دانشگاه ها اختياري است؟

خير، اعمال ضريب 2/1 عصردر آیین نامه اجرايي دستورعمل ابلاغي پيش بيني نگرديده است.

  

2)       قانون مذكور جهت واحدهايي مانند درمانگاه هاي تخصصي و عمومي بيمارستان ها، آنژيوگرافي، درمانگاه ديابت و تالاسمي  ... چگونه محاسبه مي شود؟

براساس مفاد ماده يک آئين نامه اجرايي شاغلين باليني رشته بهداشتي و درماني  که در بيمارستانها و مراکز درماني شبانه روزي به صورت مستقيم به بيماران ارائه خدمت مي دهند مي توانند از مزاياي قانون مذکور بهره مند شوند. بنابراين به كليه بخش ها ودرمانگاه هاي بيمارستانها تعلق مي گيرد. اما شاغلين درمانگاههايي كه درداخل بيمارستان نيستند وفعاليت آن ها به صورت شبانه روزي نمي باشد مشمول قانون مذكورنمي باشند.

 

3)       قانون مذكور شامل پزشكان مي شود يا خير ؟

در دستورعمل ابلاغي کسرساعت کار براي پزشکان پيش بيني نگرديده است.

  

4)       آيا چارت تشكيلات مراكز براساس نياز به نيرو با توجه به قانون مذكور تغيير مي كند؟

به منظور تامين نيروهاي مورد نيازقانون ارتقاي بهره وري ابتدا کليه پستهاي مرتبط در بيمارستانها و مراکز اموزشي و درماني ايجاد و سپس مبادرت به جذب و استخدام اين نيروها گرديده است.

   

5)       آيا قانون مذكور مشمول پرسنل قرارداد ساعتي نيز مي شود؟

درآئين نامه اداري و استخدامي نحوه انعقاد قرارداد ساعتي با افراد پيش بيني نشده است. بنابراين سوال مذكور فاقد وجاهت قانوني مي باشد.

  

6)       مشمولين قانون ارتقاء بهره وري از نظر نوع استخدام چه كساني هستند؟

تمامي نيروهاي رسمي ، پيماني ، طرحي و قراردادي را مشمول مي شود.

                     

7)       اساساً قانوني براي استراحت پرسنل درماني در شيفت شب داريم؟ اگر داريم اشاره شود؟

هيچ گاه قانوني جهت استراحت درشيفت شب وجود نداشته است.

 

8)       آيا سقف ساعت كاري 44 ساعت در هفته براي نيروهاي ستادي رعايت مي شودكه در سيستم پرستاري اعمال گردد؟

رعايت سقف  ساعت کاري 44 ساعت در هفته براي کليه دستگاههاي اجرائي الزامي است.

9)       با توجه به اجراي قانون مذكور رغبتي جهت انجام كار در دفتر پرستاري دانشگاه وجود دارد ؟آيا راهكاري انديشيده شده است؟         

اجراي قانون ارتقاي بهره وري صرفا در محيط هاي مندرج درقانون آئين نامه اجرايي امکان پذير نمي باشد.

 

10)    از چه ماهي قانون ارتقاء اجراء و نحوه ساعت كار محاسبه مي گردد؟آيا مكتوب به دانشگاهها ارسال خواهد شد؟

آخرين مهلت تعيين شده براي اجراي قانون ازابتداي شهريورماه و حداكثر از ابتداي مهرماه مي باشد واين موضوع طي نامه شماره 667/100 مورخ 11/5/90 ازسوي مقام عالي وزارت به کليه دانشگاهها ابلاغ شده است.

 

11)    تعدادي از شاغلين فوريتهاي پزشكي در مركز تلفن (ديس پيچ) فقط شاغل بوده و در بالين بيمار حضور نيافته و در انتقال آن دخالت ندارند .آيا اين دسته نيز از مزاياي قانون بهره مند مي گردند؟

با توجه به ماده 1 آئين نامه اجرايي قانون صرفا شاغلين باليني كه در بيمارستانها و مراكز درماني شبانه روزي (كشوري و لشكري) و غير دولتي به بيماران بستري به صورت مستقيم بربالين بيمارارائه خدمت مي دهند، مشمول كسر ساعت در قانون فوق مي باشند.

 

12)    با توجه به خروج بيش از 50% از پذيرفته شدگان آزمون استخدامي كه از نيروهاي طرح و قراردادي بوده اند ، در خصوص امكان جبران آن نظريه اعلام گردد.

 در اين خصوص نظر آن دانشگاه را به بخشنامه شماره910/209/د  مورخ 14/4/90 جلب مي نمايد. که نحوه بکارگيري افراد جايگزين را تعيين نموده است.وبراي تمامي نيروهاي مذكورمي بايست جايگزين از همان نوع بكارگيري شود.

 

13)    آيا برنامه نرم افزاري به صورت كشوري در خصوص اجراي قانون به دانشگاهها ابلاغ خواهد شد؟

دانشگاه هاي علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني باتوجه به نامه شماره667/100 مورخ 11/5/90  مي توانند در اين خصوص راساً اقدام و يا درصورت تمايل با دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني كردستان هماهنگي هاي لازم رابعمل آورند. طبيعتاً وجود نرم افزار به سهولت محاسبه و وحدت رويه دركل كشوركمك شاياني مي نمايد.

 

14)    آيا نيروهاي طرحي نيز شامل قانون ارتقاء بهره وري مي باشند؟

بلي

15)    آيا يك ساعت تعويض شيفت جزء ساعت كار محاسبه مي گردد؟

بلي

 

16)    آيا پرسنل آنكال در بيمارستانهاي كوچك(پرسنل اتاق عمل) شامل قانون مي باشند؟اگر مي باشند نحوه محاسبه به چه صورت خواهد بود؟

براي کسرساعت مدت آنکال کارکنان مشمول قانون ارتقا بهره وري درقانون پيش بيني نگرديده و طبق روال قبل ساعت انکالي محاسبه ميشود و ليکن مدت زمان حضور در محيط کار شامل کسر ساعت و يا اعمال ضريب مي گردد.

 

17)    آيا پزشكاني كه در مراكز شبانه روزي به صورت پركيس فعاليت دارند ، مشمول قانون هستند يا خير؟ 

در دستورعمل ابلاغي کسرساعت کار براي پزشکان پيش بيني نگرديده است..

 

18)     آيا اين قانون در بيمارستانهاي خصوصي نيز لازم الاجرا است ؟

براساس اين قانون كليه بيمارستانهاي دولتي وخصوصي تابع اين قانون مي باشند ودرصورتي كه كاركنان تمايل به استفاده از اين قانون باشند وتعهد نامه مربوطه را تكميل نمايند مي توانند ازاين قانون بهره مند گردند.

 

19)    پرسنل CSR و آنژيوگرافي شامل اين طرح مي شوند(با توجه به محاسبه ساعت كار پرسنل آنژيوگرافي طبق ساعات راديولوژي)؟

استفاده تواماً ازکسرساعت کار،قانون حق اشعه،و قانون ارتقاء بهره وري فاقد محمل قانوني مي باشد.

 

20)    با توجه به اجراي قانون و توليد بار زياد اضافه كاري و  با توجه به ساعت فعال بالاي بخش، نياز نيرو در  اين بخشها ، نيروهاي استخدامي كافي نمي باشند و به نظر مي رسد نياز به تغيير و بازنگري در استاندارد نيروها وجوددارد، در اين خصوص چه تدابيري در نظر گرفته شده است؟

 محاسبه کمبود نيرو ناشي از اجراي قانون ارتقا بهره وري و اخذ مجوز استخدام 23000 نفر نيروي مورد نياز بر مبناي کسر ساعات کار صورت پذيرفته و لازم است واحدها در اين مورد برنامه ريزهاي لازم را انجام دهند.

 

21)    ماماهايي كه فرم تعهد پر مي كنند مي توانند از مطب استفاده كنند؟

به استنادماده 4 قانون ارتقا بهره وري و ماده 7 آئين نامه اجرائي کارکنان از اشتغال توام در محيط هاي مشمول  (بيمارستانها و مراکز درماني شبانه روزي ) منع شده اند. بنابراين مطب هاي ماما ، دفاترمشاوره پرستاري و كساني كه در مطب هاي پزشكان كارمي كنند براي استفاده ازقانون ارتقاء بهره وري منعي ندارند.

 

22)    آيا ميزان 80 ساعت اضافه كار پرسنلي مي تواند در هر بيمارستان بطور كلي براي كليه پرسنل محاسبه گردد و در صورت عدم تمايل برخي پرسنل به ساير پرسنل اختصاص داده شود؟

محدوديت 80 ساعت اضافه کار ماهيانه بابت اشتغال در يک بيمارستان منحصرا براي کارکنان مشمول قانون ارتقا‌بهره‌وري لحاظ ميگردد و محاسبه اضافه كار مازاد بر80 ساعت به نام اشخاص ثالث فاقد وجاهت قانوني است.

 

23)    تعيين ساعت كاري صبح و شب به صورت يكسان الزامي است يا خير؟

تعيين و تنظيم ساعت کار مشمولين قانون ارتقاء بهره وري برابر مفاد قانون و آئين نامه اجرايي و دستورعمل ابلاغي به بيمارستانها صورت مي پذيرد. اما اگر منظور شب كاري است، مبناي شب كاري ازساعت 5/7 عصرتا5/7 صبح روز بعد مي باشد.

 

24)    آيا دانشگاه بايد حسب شرايط محيط در ساعت كاري شيفت هاي صبح ، عصر و شب مداخله نمايد؟

دانشگاهها ملزم به سياستگذاري تنظيم ساعت کار بيمارستانهاي تابعه ميباشند و با اين توصيف اعمال قانون ارتقا بهره وري به نظر ميرسد تنظيم شيفتهاي بيمارستانها نسبت به قبل سهل وآسان گرديده و افراد تمايل بيشتري به مشارکت به شيفتهاي در گردش داشته باشد.

 

25)    آيا در بدو ورود نيروهاي جديد كارايي حضور در شيفت همانند نيروهاي قديمي را دارند و مي توانند مراقبت مطلوب داشته باشند يا زمان خاصي براي آشنا سازي پيشنهاد مي نمائيد؟

به کارگيري نيروهاي جديدالاستخدام براي محيطهاي بيمارستاني موضوع تازه اي نميباشد، زيرا درطي ساليان متمادي دانشگاه مبادرت به جذب نيروهاي جديد و مشمولين قانون خدمت پزشکان وپيراپزشکان نموده اند و تشخيص اين موضوع با مدير پرستاري بيمارستان مي باشد.

 

26)    پرسنل ستادي كه با مدرك پرستاري و ... مشغول مي باشند ( كه مشمول قانون ارتقاء هستند ) سالهاي زيادي را در بخش درمان (بيمارستان) فعاليت داشته اند و بنا به درخواست صلاحديد سيستم بعد از گذشت 16 الي 17 سال سابقه كار به فعاليت در ستاد دعوت شده اند و در حال حاضر شامل قانون مذكور نمي شوند ، تكليف اينگونه افراد چيست؟

مجوزي براي کسر ساعت کاري اين گونه پرستاران وجود ندارد.

 

27)    در صورتي كه برخي از پرسنل نخواهند در قانون مذكور شركت نمايند، باعث افزايش حجم كار پرسنل پشتيباني و اداري بيمارستانها خواهند شد.آيا جهت كادر اداري نيز نيروي مورد نياز محاسبه و جهت استخدام اقدام لازم صورت گرفته است؟

چنانچه براي تنظيم شيفت کاري ازنرم افزار مربوطه استفاده شود هيچ گونه کار اضافي براي پرسنل اداري ايجاد نخواهد شد.

 

28)    در يك شيفت بين پرسنلي كه تعهد داده اند و نداده اند تضاد ايجاد مي شود ، چه بايد كرد؟

هيچگونه تضادي ايجاد نمي گردد، افرادي که تعهد نداده اند شيفت کاري آنها به تبع قانون خدمات كشوري بر مبناي 44 ساعت در هفته تنظيم و افرادي که تعهد داده اند برابرمفاد قانون تنظيم مي شود و جز اين دو قانون هيچ قانون ديگري مبنا نخواهد بود.

 

29)    تكليف مرخصي (در مراكز روانپزشكي و سوختگي) از اول سال تا زمان اجراي قانون چه مي شود؟

مرخصي اينگونه افراد از ابتداي سال قابل محاسبه مي باشد لازم به ذكراست درصورت عدم استفاده، مرخصي مذكور ذخيره نخواهد گرديد.

 

30)    پرداخت اضافه كار بدون كارت تايمكس به چه صورت خواهد بود؟

کليه بيمارستانها داراي کارت تايمکس مي باشد.

 

31)    در بيمارستانهاي دور از شهر تردد در شيفت هاي متعدد سخت است؟

درساليان متمادي همين شيفتهاي کاري در بيمارستانها اجرا مي گرديد و با اجرا ي قانون ارتقا بهره وري تغييري درآنها حاصل نگرديده است و صرفا تنظيم شيفت هاي بيش از12ساعت متوالي ممنوع مي باشد.

 

32)     چنانچه به ميزان استخدامي نيروهاي قراردادي در آزمون ، دانشگاه نيروي قراردادي جذب نمايد، دانشگاه از نظر مالي و اعتباري با مشكل مواجه خواهد بود. وزارت متبوع چه تدابيري جهت حمايت مالي/ اعتبارات مالي خواهد داشت؟

بارمالي براي استخدام 23000نفرپرستارناشي از اجراي قانون پيش بيني گرديده است و لذا دانشگاه هيچ گونه مشکلي دراين مورد نخواهد داشت.

 

33)    لطفاً فرمول محاسبه نيروي انساني در واحدها و بخشهاي مختلف مشخص شود (يكسان سازي در كل كشور)

درجلسه مقررگرديده است که دانشگاهها از يک نرم افزار تنظيم شيفت کاري استفاده نمايند. نرم افزار نمونه درجلسه مديران منابع انساني دانشگاهها ارائه گرديد.

  

34)    نظربه اينكه معاون توسعه مديريت رئيس جمهور موظف به رفع كمبود نيروي انساني به منظوراجراي قانون ارتقاء بهره وري است آيا اين استخدام (ازاين نوع ) درسال هاي بعدي در برنامه پنجم توسعه وجود خواهد داشت ؟

قاعدتاً براي محاسبه نيروهاي مورد نياز مي بايست در ضرايب محاسبه نيروي انساني آمار اجراي قانون بهره وري مورد نظر قرار گيرد.

  

35)    تكليف بهياران جهت اجراي اين قانون چيست ؟

بهياران شاغل درمحيطهاي مشمول  قانون ارتقا بهره وري مشمول اين قانون قراردارند.

 

36)    تكليف مجوزهايي كه دانشگاهها نتوانسته اند جذب كنند چه مي شود( مثلاً 35 نفركاردان بيهوشي موردنياز بوده ولي كل شركت كنندگان 22 نفربوده اند)؟

اقدامات لازم به منظوربرگزاري ازمون استخدامي مجدد براي جذب نيروهاي استخدام باقيمانده دانشگاهها که در آزمون قبلي به دلايل مختلف جذب نشده اند در دست پيگيري مي باشد.

 

37)    تعدادي از پرستاران تمايل به انجام وظيفه در شيفت شب رادارند و ساير همكاران به دليل مشكلات خانوادگي نمي‌توانند درشيفت شب باشند نحوه برخورد دانشگاه جهت محاسبه قانون ارتقاء بهره وري بايد چگونه باشد؟

پيش بيني مي‌شود با اجراي قانون ارتقا بهره وري وضرايب معين شده براي شيفت شب متقاضيان مشارکت در شيفت شب بسيار متعدد مي باشد و دانشگاهها ميبايست به گونه اي برنامه ريزي نمايند که همه افراد بتوانند ازاين مزايا بهره مند شوند.

 

38)    بـاتوجه بـه دستور ابـلاغي وزارت بهداشت راه اندازي وتجهيز هزار تخت آي سي يو و راه اندازي آنان دربهمن ماه سال جاري چه برنامه اي جهت تامين نيروي انساني پرستاري اين بخش ها انجام شده است ؟

وزارتخانه پيگيراخذ مجوزهاي استخدامي واحدهاي جديدالتاسيس و توسعه يافته مي باشد.

 

39)    برخي از پرسنل اداري يا ستادي ازقبل هم دربخش هاي باليني شبكاري مي دادند و صبح دراداره يا ستاد دانشگاه مشغول به خدمت هستند. شب وصبح روي هم 18 ساعت مي شوند. شيفت شب چند ساعت محاسبه مي گردد؟

طبق مفاد قانوني و آئين نامه اجرائي شيفت شب با ضريب 5/1  محاسبه ميشود و نبايد بيش از 12 ساعت در شيفت كاري بيمارستاني به صورت متوالي استفاده گردد. اما براي خارج ازشيفت هاي بيمارستاني منعي ندارد.

 

40)    آيا به پرسنلي كه تمايل دارند از سقف اضافه كاراستفاده كنند كاهش ساعت كاري تعلق مي گيرد؟

بديهي است پرداخت فوق العاده اضافه کاردر سقف تعيين شده مستلزم انجام خدمت در شيفتهاي تنظيمي بوده و قاعدتاً اينگونه سقفها نيز مشمول کسرساعت کارخواهد بود.

 

41)     آيا قانون ارتقاء بهره وري شامل پرسنل پرستاري بخش هاي دياليز ، اتاق عمل وبيماريهاي خاص كه بيمار به صورت بستري وجود ندارد مي شود يا خير؟

تخت هاي بخشهاي ذکرشده همواره درتمام شبانه روز اشغال و پرستاران اين بخشها نيز مانند ساير بخشهاي بيمارستاني به ارائه خدمت مشغولند لذا منعي براي مشموليت قانون ارتقا بهره وري وجود ندارد. و بخش هاي ياد شده از قانون استفاده مي كنند.

 

42)     باتوجه به لزوم اجراي قانون از زمان تصويب و تاكيدات چندباره رئيس جمهور براي پرداخت ما به التفاوت از ابتداي سال 89 حق پرستاران در 18 ماهه گذشته چه خواهد شد؟

طي نامه شماره 306819/100 مورخ 25/12/89 مقام محترم وزارت فرم تعهد نامه براي امضا و تکميل کارکنان ذينفع ارسال گرديده است و افرادي که فرم مذکور را امضا و تکميل نموده اند محاسبه فوق العاده اضافه کار آنان بعد از تاريخ مذکور بلامانع است.

  

43)     چرا براي تك تك بخش ها ضرايب نيروي انساني مشخص نمي شود؟ مثلاً براي آي سي يو 3 يا 2.5 يا... و يا در هر شهري و هر بيمارستاني يك ضريب متغيراست؟

در قانون يکي از شاخص هاي کسرساعت اشتغال در محيط هاي غيرمتعارف است و براي اين محيطها نيز فوق العاده محيط کار حسب مورد پيش بيني شده است و کسرساعت کارنيز بر همين منوال تعيين شده است.

  

44)     سقف اضافه كار80 ساعت شامل انجام كارمحاسبه با ضريب يا بدون ضريب است؟

براي محاسبه اضافه کار، انجام شيفت کاري پرسنل مشمول مورد محاسبه قرار ميگيرد و چون براي مدت خدمت هر يک  از آنان يک بارکسرساعت کار محاسبه گرديده است بنابراين محاسبه مجدد ضريب در پرداخت سقف اضافه کار محمل قانوني نخواهد داشت.

  

45)     باتوجه به اينكه نظام پرداخت جزء اصلي اين قانون مي باشدآيا قبل ازاجرايي شدن نظام پرداخت مبادرت به محروم كردن مشمولين اين قانون از فعاليت در ساير مراكز قانوني و عادلانه است؟

طبق ماده 6 ايين نامه اجرايي تعيين نرخ تعرفه هاي خدمات در بخش دولتي براساس طرح نظام نوين بيمارستانها اعمال خواهد شد.

 

46)    ساعت كارشيفت صبح _ عصر_شب و صبح_عصر در ساعت ورود و خروج به صورت يكسان ازطريق وزارت بهداشت و درمان ابلاغ گردد تا پايه اعمال ضرايب در سراسر كشور باشد.

تنظيم ساعت کار شيفتهاي مختلف بنا به مقتضيات جغرافيايي بعهده دانشگاهها مي باشد.

 

47)     چرا جهت كاركنان بخش راديولوژي و گروه هيات علمي تعهد گرفته نمي شود و اختياري نيست؟

درقانون حق اشعه به لحاظ قرارگرفتن کارکنان مشمول، درمعرض اشعه اشتغال آنان در محيطهاي  براي کارکنان گرديده اختياري است و براي گروهاي بند الف اجباري است.

 

48)     با توجه به كمبود چارت سازماني براي بيمارستان ها و عدم توانايي جذب نيرو انجام قانون ارتقاء به چه صورت خواهد بود؟

براي جذب نيروهاي مورد نياز قانون ارتقا بهره وري قبل از برگزاري آزمون استخدامي چارت سازماني کلي بيمارستانها اصلاح گرديده است.

 

49)     آياقوانين مربوط به ارتقاء درآئين نامه اداري و استخدامي اعضاء غيرهيات علمي دانشگاهها خواهد آمد يا خير؟

بله، قانون مذکور در آئينامه اداري و استخدامي اعضا غير هيات علمي پيش بيني گرديده است..

 

50)     تامين اعتبارمالي به چه صورت خواهد بود چه براي بار مالي ناشي ازقانون و چه براي جذب نيروهاي موردنياز از طريق ممكن؟

اعتبار موردنياز دربودجه سال 90 دانشگاهها لحاظ گرديده است.

 

51)     تكليف بخش هاي درماني واگذار شده به بخش خصوصي به چه صورت خواهد بود؟

واحدهاي واگذارشده نيز مشمول قانون ارتقا بهره وري هستند.

 

52)     برخي ازرشته هاعليرغم اينكه درآگهي استخدامي اعلام شده بود و براي اجراي قانون لازم بود فاقد داوطلب كافي بوده و در سقف موردنياز جذب نداشتيم (نظيرتكنسين هاي اتاق عمل، بيهوشي وفوريتهاي پزشكي).

دانشگاه ها مي توانند از ذخيره هاي همان رشته هاي درسايرمحل هاي مندرج در اگهي با اولويت هاي لازم و اخذ تقاضاي ذينفعان استفاده نمودودر غيراينصورت مجددا براي باقيمانده مجوزهاي استخدامي ازمون استخدامي برگزار خواهد شد.

 

53)     ماده 4 آئين نـامه اجرايي قـانـون مشاغل كـاركنان باليني بيمارستان هاي رواني و سوختگي ومشمولين موضوع ماده 16 قانون كاركنان شاغل در بخش هاي دولتي وغيردولتي ازجمله مشاغل سخت و زيان آور محسوب مي شود پس آيا مشمولين موضوع ماده 16 قانون غير از بخش هاي رواني وسوختگي نيز از مرخصي يك ماه مازاد مي توانند استفاده كنند؟

به استناد قانون ارتقاء بهره وري وماده 3 آئين نامه اجرايي کارکنان باليني بيمارستانهاي رواني وسوختگي وهم چنين کارشناسان اموررواني، مددکاران وکاردرمانگران مي توانند ازمرخصي مذکوراستفاده نمايند.سايرمزاياي قانون مشاغل سخت وزيان آور، دردولت دردست تدوين است كه به محض ابلاغ، مشمولين ماده 16 سازمان نظام پرستاري ازآن استفاده خواهندكرد.

 

 

54)     باتوجه به اينكه در تعهدنامه قانون ارتقاء بهره وري عنوان گرديده درصورت عدم اجراي اين تعهد نامه دانشگاه مجاز است وفق مقررات با مستخدم رفتاركند لذا درصورت تخلف مستخدم، اجراي قانون ونحوه برخورد با متخلف چگونه خواهد بود؟

قاعدتا کليه تخلفات کارمندان ازطريق هيات بدوي رسيدگي به تخلفات رسيدگي خواهد شد.

 

55)     شهرهاي نزديك و هزينه هاي اياب و ذهاب براي شيفتهاي عصر و شب چگونه خواهد بود؟

پرداخت هزينه اياب و ذهاب طبق روال قبل از اجراي قانون ارتقا بهره وري کماکان انجام خواهد شد.

 

56)     قانون مذكور جهت تكنسين هاي فوريتهاي پزشكي كه بيشترشيفتهاي آنان 24 ساعت كار و 48 ساعت استراحت مي باشند چگونه خواهد بود؟

به منظور استفاده تکنسيينهاي فورييتهاي پزشکي از مزاياي قانون ارتقا بهره وري مي بايست طبق مفاد قانون و آئين نامه اجرايي و دستورالعمل مربوطه رفتار نمايند.

 

57)     آياعدم استراحت در شيفت شب باعث خطرنخواهد بود؟

اگر منظور ، خطر براي بيمار است که پيش بيني عدم استراحت شب در همين راستا منظور شده است.

 

58)     جهت بخش هاي توسعه اي كه در مراكز درماني وجود دارند قانون چگونه انجام شود؟

در بخش هاي جديد التاسيس و توسعه اي در صورت حائز شرايط بودن مي بايست قانون اجرا گردد.

 

59)     تعدادي از پرسنل شاغل دربيمارستان ها دراوقات فراغت و خارج ازشيفت موظفي خود، به ميزان كمتر از50 ساعت به اضافه كاري در دفاتر مشاوره پرستاري مشغول مي باشند. آيا اين عده مشمول قانون ارتقاء مي گردند يا خير؟

بلي اين افراد مي توانند ازقانون استفاده نمايند چون محل كاردوم آنها متناظرمحل استفاده ازقانون نيست و فقط كساني نمي توانند استفاده كنند كه عيناً دربيمارستان غيردولتي ديگري شاغل باشند.

 

60)    درپاره اي موارد از نيروهاي شاغل در ارتش و يا سپاه پاسداران متقاضي انجام اضافه كار در بيمارستانهاي دانشگاهي مي باشند و بيمارستانها به خدمات آنان نياز دارند اينگونه افراد مشمول قانون ارتقاء بهره وري مي شوند يا خير؟

کليه افرادمطروحه درقانون و آئين نامه اجرايي که به نوعي دربيمارستان ها اشتغال دارند از مزاياي قانون بهره مند خواهند شد.

 

61)     پرستاران ستادي شاغل درقسمت بيماريهاي خاص مشمول قانون ارتقاء مي باشند ياخير؟

محيط هاي مشمول قانون ارتقاء بهره وري درقانون ، آئين نامه اجرايي و دستورالعمل مربوطه مشخص گرديده است پرستاران شاغل در ستاد دانشگاه ها مشمول کسر ساعت کارنمي باشند.

 

62)    آيا سابقه خدمت قراردادي و اشتغال در شركت هاي خدماتي بيمارستان ها براي كاركنان مشمول قانون ارتقاء بهره وري قابل احتساب خواهد بود؟

گر چه در دستور العمل ابلاغي ملاك محاسبه سنوات خدمت احكام كار گزيني معيين گرديده است. لاكن سوابق خدمتي در شركت هاي خصوصي طرف قرارداد دانشگاه و مدتي كه اين افراد مستقيماً  با دانشگاه قرار داد داشته اند، به عنوان سابقه سنواتي قابل احتساب خواهد بود. ضمناً سوابق خدمتي در شركت هاي خصوصي نيز براي كار كنان قراردادي فعلي مشروط به ارائه سوابقي مبني بر پرداخت حق بيمه قابل محاسبه مي باشد.

 

 ***

ضمناً فايل PDF همين سئوالات در زير قابل دسترسي است.

براي مشاهده پاسخ هاي معاونت درمان به برخي پرسش هاي خود اينجا كليك كنيد.دانلود فايل : ertegh bahrevari 90.pdf ( 185KB )

نسخه چاپي ارسال به دوست

سه شنبه ١٥ شهريور ١٣٩٠ - ١٤:٠٧ / شماره خبر: ٤٢٩٠٩ / تعداد نمايش: 39001

کاربر مهمان
1391/05/18 21:56
3
13
باعرض سلام وخسته نباشیدموضوع مهمی رامیخواهم مطرح کنم من دربیمارستان شفای کرمان پرسنل رسمی اورژانس ENT هستم والان مدتی هست که قانون ساعت کارپرستاری که شیفت شب19ساعت محاسبه میشوداجرامیشودامامتاسفانه درآخرین جلسه ای که باحظورریاست محترم پرستاری بیمارستان وریاست اورژانسهاودرمانگاههاوسرپرستاران اورژانسهاتشکیل شده بوده علیرغم دفاع مکررسرپرستاراورژانس ENT رئیس پرستاری ورئیس اورژانسهاومعاون مترن بنا به یک دلیل که این اورژانس گوش حلق وبینی مریض ندارد و پرسنل آن کارشان راحت است شیفت شب فقط 15ساعت محاسبه میشود اما اورژانس قلب و اعصاب همان 19ساعت خواهشمندم به من بگویید آیا این کار آنان قانونی هست یانه و اگر نیست لطفا به شکایت اینجانب رسیدگی نماییدکه جانبازجنگ تحمیلی هم هستم. باتشکرواحترام فراوان
کاربر مهمان
1391/05/16 11:31
2
5
در بيمارستان چالوس هم بعد از اجراي طرح بهره كشي پرستاري با افزايش شيفت كاري پدر پرسنل را دراوردند . هرچند كه من ميدانم هيچ مجري قانوني براي رسيدن به حق پرسنل مظلوم وجود ندارد ورؤسا فقط فكر پر كردن جيب خود را دارند .ولي خدا با مظلومان است.محمدي
کاربر مهمان
1391/05/15 11:33
1
3
سلام .ما تعدادی از پرسنل بیمارستان عزیزی جویبار ,واحد اتاق عمل هستیم. با توجه به اجرای قانون ارتقای بهروری,ما با کمبود پرسنل مواجه هستیم,با توجه به اینکه 31 روز را کشیک هستیم صبح ها را با 3 نفر کاور می دهیم در صورتی که طبق قانون باید برای هر عمل یک سیرکولر و اسکراب نیاز است,به مسئولین اعلام کردیم در صورتی که می گویند پرسنل شمل زیاد هم هستند,من خودم عمل جراحی دارم اما به دلیل کمبود نیرو کنسل کردم.این قانون به جای اینکه راحتی پرسنل را فراهم سازدباعث از هم پاشیدن زندگی پرسنل شد.ودر ضمن بیمارستان ما یک نیروی اتاق عمل را به اورژانس داده و یک نیروی پرستاررا با توجه به نداشتن تخصص در واحد اتاق عمل که بازدهی ندارد جابجا نموده که باعث پایین امدن راندمان کاری شده است.از مسئول محترم خواهشمندم نسبت به سرو سامان دادن واحد نیروی انسانی بیمارستان عزیزی جویبار خصوصا (اتاق عمل) اقدامات لازم را مبذول فرمائید. پرسنل زحمتکش اتاق عمل بیمارستان عزیزی جویبار- مازندران
کاربر مهمان
1391/05/12 14:56
1
5
با سلام دو نفر دیگه به تعداد پرسنل رادیولوژی بیمارستان ولیعصر مشگین شهر اضافه شد الان دیگه مشکل حادی وجود ندارد.
کاربر مهمان
1391/05/10 9:47
3
6
با سلام با اجرایی شدن این طرح در بیمارستان ما نه تنها تعداد نیرو افزایش نیافت به علت بالا رفتن میزان اضافه کار پرسنل نیروها را وادار به پذیرفتن آنکالی و تک نفره شدن کشیک ها و کشیک دادن در بخش های غیر حرفه خود می کنند ایکاش قبول نمی کردیم این طرح بهره وری نیست بهره کشی از نیروها است!
کاربر مهمان
1391/04/26 13:50
2
5
سلام من بهیار هستم و یک سال است که در واحد انبار دارو کار می کنم تکلیف من چیست؟
کاربر مهمان
1391/04/25 0:50
0
1
با سلام یه سوال دارم اینکه بیمارستانی می تواند به بهانه کمبود نیرو قانون ارتقای بهره وری را اجرا نکند و به اجبار به همسر من که یک ماما هست شیفتهای بیش از موظفیش در ماه بدهد؟جدیدا هم بیمارستان مربوطه نامه زده است بدلیل کمبود نیرو اگر کسی اضافه کاری ندهد و یا آف های بیش از 5 روز درخواست کند قانون ارتقا شامل وی نمی شود؟ آیا واقعا بیمارستان می تواندچنین کاری انجام دهد؟ با تشکر
کاربر مهمان
1391/04/24 14:22
1
4
چرا این قانون در بیمارستانهای ارتش وبرای پرسنل طرحی رعایت نمی شود؟ انها باید در طی یک ماه 55 تا 60 شیفت داشته باشندو هر شب بدون استثنا در بیمارستان باشند؟ به کجا باید گفت؟
کاربر مهمان
1391/04/17 11:1
2
3
سلام من پزشك عمومي هستم مگر در مصوبه هيات وزيران پزشكان در ليست مشمولين نظام بهره وري نمي باشند چرا اين گروه در دستورالعمل وزير محترم ابلاغ نگرديده اند آيا اين دوستان شيفتهاي كمتر مي ايستند يا مسئوليت كمتري نسبت به همكاران پرستار دارند خواهشمندم حساب پزشكان عمومي را از متخصصين و هيات علمي جدا فرماييدزيرا اين همكاران محترم احتياجي به ابلاغيه دستور العمل نداشته و بدون آن هم كسر ساعت كاري در مورد ايشان اجرا مي گرديده است!
کاربر مهمان
1391/04/17 1:45
0
4
پرستاری هستم در یکی از بیمارستانهای دولتی بجنورد شاغل هستم. با دوستانم در سایر استانها در ارتباط هستم بحث کارانه را که میکنیم مثل پتکی ضربه بر روی سرم حس میکنم چون تفاوت 50 یا 100 هزار تومان نیست 200.000 تومان است. که این دردناک است. یعنی با این همه مشکلات شغلی وزندگی کارانه 150.000 تومان خجالت آور نیست؟
کاربر مهمان
1391/04/05 19:2
1
1
سلام من قبلا در شیفت عصر وشب کار می کردم وحق نوبت کاری میگرفتم حالا با اجرا شدن قانون طرح ارتقا دریافت حق نوبت کاری چگونه خواهد بود آیا به قوت خود باقی است؟
کاربر مهمان
1391/03/26 21:51
3
3
سلام لطفا قانونی جهت محاسبه ساعات آنکالی پرسنل درمانی غیر پزشک به مراکز درمانی ابلاغ نمایید تا به استناد به ان بشود ساعات آنکالی را محاسبه کرد...ممنون
کاربر مهمان
1391/03/16 0:20
2
3
شما را به خدا يه فكري به حال بخش مصيبت زاده راديولوژي بيمارستان وليعصر(عج) مشگين شهر بكنيد كه فقط 5نفر نيرودارد و شيفتهاي عصروشب فقط با 3نفر اداره ميشود و يك شهر و يه دنيا مريض ازجمله مريضهاي تصادفي ، ترومايي ، عكسهايي دل به خواهي ، مطب پزشكان ، بخشهاي بستري داخل بيمارستان كه 95درصد كل اين موارد در شيفتهاي عصروشب به راديولوژي مراجعه مي كنند و شيفت عصروشب كه توسط يك نفر اداره ميشود ما حتي به كارهاي جزيي (واجبي ! ) هم در طول عصروشب نميتوانيم برسيم . همه اينها به يك طرف درد تبعيض و بي عدالتي درمورد قانون بهره وري هم به يك طرف . لازم به ذكر است كه ماهم اشعه ميخوريم و هم شيفت عصروشب مي مانيم و هم با بيماران بستري و سرپايي و تصادفي و ترومايي به طور كاملا مستقيم سروكار داريم . لطفا به داد ما برسيد . با تشكر
کاربر مهمان
1391/03/03 17:17
3
5
کارشناس پرستاری هستم که از سال 1371 لغایت 1373 به صورت طرح در بیمارستان کار نموده و از سال 1374 لغایت 1378 به صورت هیئت امنایی در بیمارستان شهید مدرس تهران کار نموده ام و از سال 1382 به استان محل تولد خودم انتقال یافته ام و با توجه به اینکه در حال حاضر سابفه کار پرسنلی که به صورت قراردادی یا شرکتی در بیمارستان ها کار می کنند جهت ارتقا بهره وری احتساب می کنند و مرکز تابعه از من لیست سیاهه حقوقی را خواستار شده اند ودر حالیکه در زمان انتقال اینجانب به استان و شهرستان محل تولدم هیچ گونه سیاهه حقوقی به من نداده اند. با توجه به این مشکل من چگونه می توانم لیست سیاهه حقوقی سال های مورد نظر را دریافت نماییم. لطفا راهنمایی بفرمایید. با تشکر
کاربر مهمان
1391/02/28 16:13
3
1
با سلام: پرستارم و 2 سال طرح و 11 سال بیمه کامل تحت عنوان پرستار در بیمارستان خصوصی و دولتی دارم سال 90 حکم پیمانی دریافت کردم و از 1/91 در قانون ارتقا بهره وری فقط طرح محاسبه می گردد خواهشمندم راهنمایی بفرمایید. فاطمه جباری
کاربر مهمان
1391/02/28 10:20
4
1
سلام چرا قولي را مي دهيد و وقت مي گذاريد و ان را تصويب مي كنيد بعد ان را اجرا نمي كنيد مگر ما رشته هاي پرستاري و مامايي مسخره هستيم كه هر طور مي خواهيد با ما رفتار مي كنيد الان يك سال از تصويب كاهش ساعت كاري گذشته ولي هنوز در هيچ بيمارستان خصوصي اجرا نشده تو را به خدا يكي جواب ما را بدهد ايا همه ادارات اين قدر ساعت كاري دارن همه پنجشنبه تعطيل هستن ولي ما چي؟ نيكي
کاربر مهمان
1391/02/24 12:18
2
1
سلام پرستار با سابقه ي كار 21 سال كه مدت 5 سال در واحد داروخانه مشغول كار مي باشم ايا قانون ارتقائ بهره وري شامل من مي شود؟
کاربر مهمان
1391/02/22 15:54
3
9
سلام. من فارغ التحصیل رشته علوم آزمایشگاهی هستم. ساعت ۱۹٫۴۵ دقیقه ۲۹ فروردین من خونه از شبکه سه یه برنامه به اسم گزارش روز دیدم که داشت در مورد روز آزمایشگاه صحبت می کرد. نه اشتباه نکنید خوشحال نشید! گزارشگر از آقایون مسئول در مورد مشکلات و مسائل آزمایشگاه می پرسید که همشون بدونه توجه به برده هاشون که ماها باشیم از تعرفه کم آزمایشگاه به عنوان تنها دغدغه شون یاد می کردند. ماها خیلی بدبختیم. به خدا اگه یه نفر بدترین جنایت کنه بعد ببرنش زندان و تو زندان مجبورش کنن خلط و مدفوع و ادرار مردم رو ببینه انجمن های حمایت از حقوق بشر چه تظاهرات و اعتراضی راه میندازن! ولی ماها چی؟ حالا به نظر شما ما بدبخت نیستیم.
پاسخ ها
کاربر مهمان
1391/05/26 0:31
کاملا موافقم

کاربر مهمان
1391/02/19 17:2
2
3
باعرض سلام سوالم در مورد حداقل اضافه كاري در حوزه ي درمان است. بنده پرستار استخدام پيماني هستم. مي خواهم بدانم، آيا طبق قانون بيمارستان ها مي توانند كادر پرستاي خود را به اضافه كاري (علاوه بر ساعت موظفي در ماه) بر خلاف ميل آنها وادار نمايند. باتشكر- ميثم رضوي
کاربر مهمان
1391/02/16 18:34
0
3
در بیمارستان حضرت فاطمه دانشگاه علوم پزشکی تهران که مرکز تخصصی جراحی پلاستیک هست .. این طرح اجرا نمیشه ..فقط اضافه کاری مهر و ابان و اذر و دادند .. بعد ازون نه خبری از اضافه کاری هست نه کاهش ساعت کاری..شیفت های پرسنل اتاق عمل و هوشبری هم سنگین است چون متاسفانه دانشگاه فقط پرستار استخدام می کند. هستی
کاربر مهمان
1391/02/05 8:42
1
3
فکری به حال بیمارستان های تامین اجتماعی بکنید. در ضمن شبکاری بدون خواب ممکن نیست اینو از اونایی که شبکاری دارن بپرسید نه ازخود ستادیتون!
کاربر مهمان
1391/02/02 23:0
1
4
من و دوستم در یک سازمان طرح خود را گذراندیم. در یک تاریخ و در یک زمان رشته من علوم اجتماعی خدمات اجتماعی و دوستم مددکاری اجتماعی من از دانشگاه رودهن و او از علامه ضریب خدمتی من 5/5 و ضریب خدمتی دوستم 5/3 می شه علت را توضیح بدهید. با تشکر- ستاره
کاربر مهمان
1391/01/31 9:15
2
2
کارشناس کنترل عفونت بیمارستان 650 تخت خوابی روانپزشکی رازی تبریز هستم. در ماه 4 شیفت شب در بخش های روانپزشکی بصورت اضافه کاری انچام وظیفه می کنم کارشناس امور اداری اجازه نمی دهد از قانون بهره وری و 2 ماه مرخصی کار در مراکز روانپزشکی بهره مند شوم و از کارگزینی علوم پزشکی تبریز هم پاسخی در یافت نکردم لطفا مرا راهنمایی فرمایید. پریوش کریمی
کاربر مهمان
1391/01/29 19:52
2
2
باسلام اینجانب کارمند رسمی شیفت شب بیمارستان امام خمینی (ره) میباشم خواهشمند است میزان ساعت کار پرسنل کادر اداری درپذیرش که فقط درشب وروزهای تعطیل انجام وظیفه مینمایند به چه صورت میباشد و چند ساعت باید باشد و ضریب شبکاری و تعطیلات چیست؟ سیدجواد میرابوالقاسمی
کاربر مهمان
1391/01/27 15:35
1
1
مرکز بهداشتی درمانی سلمانشهر بیشتر شبیه زندان گوانتانامو هستش که پرستار اونجا فقط عذاب میکشه عذاب به معنی واقعی خواهشا رسیدگی کنید مرکز بسیار شلوغ و با کمبود پرستار شدید و همچنین مردم ناسازگار که هیچ درکی از وضعیت و موقعیت یک تک پرستار و این همه هجم بیمار ندارند اگه مسلمونید رحم کنید.
کاربر مهمان
1391/01/17 20:5
2
1
فروردین 91 داره تموم میشه هنوز هیچ خبری از اجرای قانون ارتقای بهره وری در بیمارستان شهدا در استان زنجان نیست تازه میگن اگر اجرا بشه موظفی پرسنلی که تمایل به اجرای قانون دارن از 27 شیفت کسر خواهد شد در حالیکه بقیه پرسنل 25 شیفت موظفی دارند و اگه پرستاری با 9 سال سابقه از این قانون استفاده کنه نسبت به کسی که استفاده نمی کنه در ماه فقط 2 شیفت کاهش ساعت کاری خواهد داشت که با توجه به محدودیت اضافه کاری و شیفت فشرده و ... اصلا ارزش امضای تعهد نامه رو هم نداره مگر اینکه قانون 191 ساعت یا 27 شیفت برای همه بدون تبعیض اجرا بشه که اون موقع برای استفاده کنندگان تفاوت معناداری حاصل خواهد شد.
کاربر مهمان
1391/01/16 10:17
0
3
ممنون، سوالایی که جوابشو نگرفتیم رو چه جوری بپرسیم؟
کاربر مهمان
1391/01/13 8:52
0
7
سلام.لطفا بفرمایید قانون ارتقای بره وری بخش بهداشت ودرمان صنعت نفت رانیز شامل میگردد؟ اینجانب پرستار قراردادی بیمارستان نفتد میباشم اکنون مسولان بیمارستان ما می گویند هیچ ابلاغی در این خصوص به صنعت نفت نشده است؟ایا حقیقت دارد؟
کاربر مهمان
1391/01/04 14:46
2
32
سلام 21سال کار میکنم به علت فیکس شب بودن طرح ارتقا شامل من نمشود تا در گردش شوم چندین سال سختی کار من چی میشه تکلیف من چیه؟ پرستار یزد شهید رهنمون تشکر
کاربر مهمان
1390/12/19 8:43
1
4
ما پرسنل الکترو کاردیگرام هستیم و تک نفره تا صبح بیداریم و بالای سر مریض بد حال ومریض cprهستیم ولی متاسفانه قانون بهره وری برای ما اجرا نمیشود.ولی پرستارانی که هم ساعت خواب دارند و هم ساعت استراحت ما بین شیفت باید از این قانون استفاده کنند؟لطفا مشکل ما را حل کنید .
کاربر مهمان
1390/12/16 9:19
1
5
باسمه تعالي باعرض سلام و ادب احتراما بدينوسيله به استحضار مي رساند همانگونه كه اطلاع داريد كار در مراكز درماني و بهداشتي با تمام ادارات متفاوت است چه از لحاظ كاري و چه از لحاظ شيفت هاي آن و زحمت هايش كه واقعا سخت و دشوار است متاسفانه با وجود تمام تفاوت هاي شغلي و كاري با ساير ادارات كشور تمام حقوق و مزاياي افراد شاغل در مراكز درماني و بهداشتي يكسان است. اما اين مورد باعث نوشتن اين نامه نشده است و مشكلي كه باعث نوشتن اين نامه شده است اين است كه : متاسفانه باوجود تمام مشكلات و زحمتهاي شغلي وقتي در اثر خستگي شيفتها ، شلوغي محل كار، كمبود نيرو ، مشكلي پيش مي آيد و مريض شاكي مي شود و از فرد مورد نظر شكايت مي نمايد ، هيچگونه حمايتي از طرف مراكز درماني و بهداشتي از فرد (پزشك – پرستار- ماما- اتاق عمل و......) اصلا نمي شود و تازه با تشكيل پرونده بر ضد فرد خاطي وي را به سازمان نظام پزشكي يا دادگاه معرفي مي شود و بدتر از همه اگر مقصر شناخته شود بايد ديه نيز پرداخت نمايد. و بايد تمام هستي و دار و ندار خود را بدهد تا شايد رهايي يابد و از طرف مركز درماني و بهداشتي نيز انفصال خدمت نيز مي شود . حال اگر فرد بيمه مسئوليت داشته باشد متاسفانه روند دادرسي چون چند سالي طول مي كشد بيمه نيز از پرداخت ديه سرباز مي زند و روزگار فرد بدين صورت سياه مي شود. لذا خواهشمنديم و التماس داريم كه حداقل براي كمك به پرسنل خود مراكز درماني در مراحل دادرسي كمك حداقل تمهيداتي بانديشند يا توسط دفتر حقوقي دانشگاهها از فرد مورد نظر حمايت شود. چرا كه فرد مورد نظر كه يك كار خصوصي انجام نداده كه مورد اين همه بي لطفي قرار گيرد هرچه بوده براي نجات فرد بوده و يا براي انجام پيشبرد روند كار مراكز درماني بهداشتي بوده .
کاربر مهمان
1390/12/06 2:50
1
3
سلام چرا قوانین مصوب در وزارت بهداشت مانند کاهش ساعت کار کادر پیراپزشکی و ضرایب شب کاری در بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی اجرا نمی شوذ.
کاربر مهمان
1390/11/30 8:40
2
1
با سلام به اطلاع نی رساند در سامانه آموزش مداوم کارکنان www.ircme.ir متاسفانه برای رشته های کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و کارشناسی بهداشت محیط بیمارستان موردی درج نگردیده و صفحه انتخاب برای رشته هایی که ناچاراً بعنوان "سایر " درج گردیده ، قفل شده است و امکان انتخاب موارد آموزشی میسر نیست لطفاً دستور فرمایید مورد فوق مرتفع گردد .
کاربر مهمان
1390/11/19 21:40
2
4
با سلام . من پرستار بخش ای سی یو در یکی از بیمارستانهای شهر اصفهان هستم . متاسفانه ما هر روز شاهد اعلام قوانین و بخشنامه های جدید با برداشتها و سوء برداشتها از قانون ارتقاء بهره وری هستیم و نه تنها دردی از ما دوا نشده بلکه این قانون را چنان تفسیر میکنند که منجر به اضافه شدن ساعت کار ما نیز شده است . تعطیلات شامل کسر ساعت کار برای ما نمیشود و باید 176 ساعت در ماه را کارکنیم . این در حالی است که قبلا تعداد تعطیلات از شیفت موظف ما کسر میشد و نیز موارد بسیاری مشابه این مسئله هست که نشان میدهد نظارتی بر اجرای این قانون نیست . لطفا رسیدگی نمایید .
کاربر مهمان
1390/11/15 18:31
0
6
با سلام من یکی از کارکنان بیمارستان ابادان هستم پس از گذشت 5 ماه از اجرای قانون هنوز در مورد پرداخت اضافه کاری ما وضعیت مشخص نیست شیفت ها ور طبق قانون بهره وری میبندند ولی اضافه کارمون رو از 175 ساعت کاری و به روش قدیم حساب می کنند تکلیف ما چیه
کاربر مهمان
1390/11/13 7:44
2
5
سلام. واقعا حذف شيفت استراحت در شيفت هاي شب يك بي تدبيري تمام بوده است كه خود باعث بروز خطرات جدي براي بيمار خواهد شد. از نظر فيزيولوژيك نيز امكان اين كه يك نفر تمام طول شب بيدار باشد و كاملا هوشيار وظايف خود را انجام دهد واقعا غير ممكن است. با اين كار فقط تعداد خطاهاي پرستاري افزايش و ايمني بيمار به خطر خواهد افتاد.
کاربر مهمان
1390/11/03 13:57
2
4
تمام این کامنت های به به و چه چه رو خودتون گذاشتین خدا از دل ما پرستارها بهتر خبر داره. خدا به زمین گرم بزندتون انشاالله.
کاربر مهمان
1390/11/02 19:2
1
3
با سلام اسم این طرح ارتقا بهره وری هست در حالی که بعد از اجرائ این طرح تعداد ما رو در هر شیفت با 12 مریض بدحال آی سی یو از 5 نفر پرستار به 4 نفر کاهش دادن با این وضع بهروری ارتقا پیدا میکنه؟ و چرا برای هر شهر بیمارستان و حتی در هر بخشی این طرح به گونه ای متفاوت اجرا می شه که باعث تبعیض های فراوانی شده - در ضمن چرا اگر کسی نخواست از این طرح استفاده کنه باید 176 ساعت کار کنه ؟ آیا طراحانای طرح به مشکلات رفت وآمد در کلان شهر تهران فکر کردند؟
کاربر مهمان
1390/10/29 20:19
3
2
با سلام واحترام بنده پرسنل درمانی و مشمول قانون بهره وری از استان اردبیل می باشم به علت عدم رعایت حق مسئولین در پرداخت اضافه کاری از بابت مسئولیت نمی توان از مزایای این قانون استفاده کرد این در حالی است که کلیه استان های مجاور بیش از سقف نیز پرداخت می کنند در یک مملکت اونم در یک وزارتخانه یک بام و دو هوایی اجرا می کنند /// به مسئولین خبر برسانید حق دادنی است نه گرفتنی به داد قشر پرستاری زحمتکش برسید تا در این استان نیز قانون اجرا شود نیرو کم است جذب ندارن اضافه مازاد بر 80 ساعت داده نمیشود چرا؟ تا کی باید چشم کارمندان زحمتکش این استان در دست توانمند مسئولین باشد؟
کاربر مهمان
1390/10/16 18:26
2
5
با سلام من یکی از سوپر وایزرهای بیمارستان هستم. از ابتدای اجرای این قانون در بیمارستان ما پرسنل برای ساعت خواب خود دچار مشکل شده اند. بر اساس این قانون ساعت خواب حذف شده ولی عملا در شیفت های 12 ساعته شب کاری نداشتن استراحت موجب کاهش دقت و افزایش احتمال خطا و نارضایتی پرستاران می شود. از طرفی عدم محاسبه ضریب برای پرسنل اتاق عمل در ساعات غیر فعال اتاق عمل موجب تنش و اعتراض پرسنل اتاق عمل شده است. به نظر من مسئولین محترم باید در این خصوص چاره ای اندیشیده و بصورت قانون به بیمارستانها ابلاغ نمایند. هشت ساعته کردن شیفت شب هم راه حل مناسبی نمی باشد. متشکرم
کاربر مهمان
1390/10/11 22:34
1
6
با سلام. آیا درست است با وجود این همه اضافه کاری بیش از سقف تعیین شده، و عدم کاهش ساعات کاری بطور واقعی (چون همه اضافه کاری ها به شکل ذخیره در کارت در آمده است) آیا باز انصاف است ساعت استراحت شب حذف گردد؟
کاربر مهمان
1390/10/11 15:9
0
14
آيا شاغلين در آزمايشگاههاي آسيب شناسي كه با مواد سرطان زا از قبيل گزيلل- فرمالين كروموژن ايمونوهيستوشيمي ومواد رنگ آميزيهاي ديگر كه سرطانزائي انها ثابت شده كار مي كنند نبايد از اين قانون بهره مند گردند در ضمن سختي كار اين ازمايشگاه ١٠درصد بيشتر از ديگر ازمايشگاه ها مي باشد در ضمن انجام اتوپسي واحشا ديگر و الودگي با باسيل سل در اين ازمايشگاه نيز چند برابراست بافت هاي آلوده به اچ اي وي وووو.... لذا خواهشمندم نسبت به روشن شدن وضعيت اين گونه پرسنل در اين قانون اعلام نظر بفرمائيد با تشكر فراوان از مساعدت جنابعالي
کاربر مهمان
1390/09/21 8:38
1
10
سلام آیا قانون ارتقای بهره وری شامل پرسنل رادیولوزی می شود؟ لطفاجواب را ارسال فرمایید. باتشکر- شورش
کاربر مهمان
1390/09/15 0:7
4
5
سلام يك كارشناس مدارك پزشكي هستم و با توجه به اين كه رسته ما بهداشتي و درماني مي باشد وضعيت ما در مورد قانون بهره وري چه مي شود؟ ضمنا هيچ تفاوتي براي رزمندگان و ايثارگران وجود ندارد؟ چرا دست اندركارن جديدا با ايثارگران بد شده اند اين عواقب بدي دارد؟ سيدعلاء الدين پورعلوي
کاربر مهمان
1390/09/09 12:2
5
7
با سلام با توجه به مصوبه مجلس که شامل پزشکان نیز می باشد؛ چرا در ابلاغیه به پزشکان اشاره نشده؟ پزشکان به خصوص عمومی سربازان خط مقدمند ولی به آنان توجه نمی شود. اگرپزشک نباشد وجود بقیه تیم درمان هم معنا ندارد.
کاربر مهمان
1390/09/07 10:52
2
6
سلام من تکنسین فوریت های پزشکی خراسان رضوی هستم ولی هنوز به صورت شرکتی و حجمی مشغولیم دیگه ستم از این بالاتر که در ماه ۱۵ تا شیفت ۲۴ ساعته داریم اسم شهرستان نیاوردم چون دانشگاه تهدید کرده که پاتون رو از گلیمتون درازتر نکنین و پیگیر نباشین البته کمبود نیرو بیداد می کنه و از امدادگر استفاده می کنن ولی اگه طوری باشه که همون چندتا نیرویی هم که تکنسین هستن قراردادی بشن خیلی خوبه و کمبود نیرو به مرور زمان حل می شه آخه ما تا کی باید منتظر بمونیم که نیرو بیاد؟ آیا این طوری امکان پذیره؟
کاربر مهمان
1390/09/05 3:21
2
5
متاسفانه هیچ جای کشور اجرا نشده فقط دارن سر ما شیره میمالن. اونجاهایی که مثلا داره اجرا می شه فقط ساعت ها جمع شده اما هیچی پرداخت نشده؟
کاربر مهمان
1390/08/30 21:50
4
10
از دوستان خواهش می کنم یه سر به بیمارستان امام خمینی بزنید تا ببینید هیچ قانونی اینجا اجرا نمی شه؟
کاربر مهمان
1390/08/29 9:19
4
14
سلام ضمن تاسف از اجراي تبعيض در اجراي قانون كه باعث دلسردي همكاران آزمايشگاهي شده است خاطر نشان مي نمايد آزمايشگاه ترمينال محصولات و توليدات بيماران عفوني و خطر ناك يك بيمارستان است كار در ميكروب شناسي خطرات مربوط به خود را دارد مثل سل و.....هزاران بيماري و عوامل عفوني ناشناخته كار در پاتولوژي با تركيبات سمي و موتاژن و كارسينوژن كار در بانك خون واسترس و كابوس ناسازگاري خوني در كراس مچ و اشتباه در گروه خون كار در بيوشيمي و ابتلا به ايدز وهپاتيت و هزار ان ويروس ناشناخته و هرجا را بگويم يكي از ديگري خطر ناكتر وبدتر است همه اينها به يك طرف درد تبعيض وبي عدالتي كه نتيجه نداشتن ديدگاه فرابخشي وكلان مسئولين تصويب كننده اين بازي واقعا نابود كننده است .به نظر شما دوستان با ايجاد نارضايتي در حلقه هاي پيوسته درمان امكان موفقيت در برنامه هاي كلان هست؟ افسوس كه اين مزرعه را آب گرفته دهقان مصيبت زده را خواب گرفته!!!!!
کاربر مهمان
1390/08/27 18:17
2
3
سلام . واقعاً به نظر شما ها ای مسولین زیر بط چه کسی باید به فریاد تکنسین های اورژانس 115 برسد که نه تعطیلات خوشی به حالشان دارد نه روزهای قشنگ عید اما قانون ارتقا شاملشان نمی شود . اکثر تکنسینها مدرک پرستاری دارند . لطفا فکر اخرتتان باشید. اه مظلوم زود گیرا است.
کاربر مهمان
1390/08/26 21:56
1
1
salam.man kardane bihushi hastam va shabkari ham nadarim.faghat ankal unam shabi4 saat
کاربر مهمان
1390/08/25 11:47
2
4
با سلام وخسته نباشید چرا قانون 192 ساعت کار برای پرسنل کارشناسی رسته بهداشتی درمانی رسمی با 20 سال سابقه و کارمندان قراردادی کارشناس با 2 سال سابقه کار وبا حکم حقوقی تقریبا یکسان باید یکسان اعمال گردد ایا اجحافی در حق رسمی ها نمی شود؟
کاربر مهمان
1390/08/22 16:6
1
9
با سلام. من کاردان آزمایشگاه مرکز بهداشت رامسر هستم. لطفا پاسخ مرا بدهید. چرا در شهر بابلسر بیس اضافه کار 35 ساعت می باشد اما در رامسر 21 ساعت. چرا سلیقه ای پرداخت می شود. چرا طرح بهبر به بعضی ها که هیچ نوع سرو کاری با بیمه روستایی ندارند داده می شود اما من آزمایشگاهی کمترین مبلغ را دریافت می کنم؟
کاربر مهمان
1390/08/22 1:14
1
5
با توجه به شروع قانون ارتقاء بهره وری و کاهش ساعت کاری پرستاران، مسئولان پرستاری بیمارستان شهید محمدی بندرعباس هیچگونه تلاشی که در اجرای این قانون انجام نمی دهند، با اجرایی شدن این قانون به شدت برخورد و مخالف نیز می کنند. علاوه بر این افزایش اضافه کاری پرستاران و بار کاری فوق العاده سنگین پرستار در بخش های اورژانس قلب و داخلی که به ازای هر 10 تخت بستری+10الی 15 بیمار انتقالی+10الی 15 پذیرش جدید+ بیماران اینتوبه بدحال و اهمیت سرعت عمل و دقت ، فقط یک پرستار کاور می نماید و با وجود این همه مسئولیت توقعات بیجا در خصوص اجرای استانداردها، کاغذ یازی های فراوان و انجام امور خارج از توان پرستار با گذاشتن قانون ها توسط دفتر پرستاری بیمارستان مربوطه پرستار مفلوک را بیش از پیش تحت فشار قرار داده اند تاحدی که نه تنها پرستار از پای می افتد، بلکه باعث افت و کاهش کیفیت و بهره وری خدمت به بیماران نیز می شود. از مسئولین مربوط خواهشمندیم در این مورد فوق العاده رسیدگی و نظارت مستقیم داشته باشند.
کاربر مهمان
1390/08/18 10:24
4
2
سلام ياتوجه به استخدام پرستار ان طبق قانون ارتقائ بهره وري و بعد از گذشت 4ماه از استخدام هنوز پرستاران بيمارستان شهيد بهشتي كاشان از زمان اشتغال در بيمارستان هيچ حكمي مبني بر كارمند بودنشان صادركه نشده هيچ . تا كنون با وجود انجام وظيفه در شرايط سخت اين بيمارستان ريالي حقوق دريافت نكرده اند و با اينكه براي دريافت پاسخ مناسبي به دنبال مسئول يا مسئولان مربوطه ميگرديم هنوز كسي مسئوليت اين امر را به عهده نگرفته و توپ را به زمين ديگري مي اندازند. خواهشمند است به اين امر رسيدگي كنيد و راهنمائي كنيد با كجا مكاتبه داشته باشيم؟ ضمنا با این کمبود نیرو چگونه می توانید این قانون را به سر انجام برسانید و در پاسخ اینکه شما نیروی جدید استخدام کرده اید باید بگویم که اکثر نیروهای استخدامی از قبل در مراکز درمانی و بیمارستانها مشغول به کار بوده اند و عملا نیروئی به کادر درمانی اضافه نشده است با تشكر
کاربر مهمان
1390/08/17 13:51
1
7
سلام من کارشناس مدارک پزشکی هستم که در واحد پذیرش یکی از بیمارستانهای دولتی مشغول بکارم وبه دلیل کمبود نیروی مرد مجبورم کلیه ی موظفی خود را در شیفت شب انجام بدم حتی بصورت انفرادی ایا به دور از انصاف نیست که مشمول قانون ارتقای بهروری قرار نگیریم؟
کاربر مهمان
1390/08/14 11:10
2
3
با سلام تکلیف ذخیره های آزمون استخدامی که مصاحبه شده اند چیست/
کاربر مهمان
1390/08/14 2:1
3
6
سلام از شما مقامات مسئول خواهشمندم با توجه به تبليغات زيادي كه راجع به كاهش ساعت كاري پرستاران مي شود.متاسفانه بيمارستان شهدا شهرستان سرپل ذهاب در استان كرمانشاه كه خانمم در ان 3 ساله شاغل است منوال سابق 4روز پشت سر هم يا حداقل حداقل 24 ساعت كشيك مي دهند كه دردسري براي ما و زندگيمان شده لطفاگ بررسي نماييد
کاربر مهمان
1390/08/12 12:22
2
8
سلام . قانون ارتقاءبهره وری در اورژانس 115 رامسر اجرا نمی شود !!!خواهش می کنم پیگیری فرمایید
کاربر مهمان
1390/08/11 9:46
2
7
سلام من پرستار بیمارستان پیرانشهرم که در قسمت اداری کار می کنم و از این مزایا برخوردار نیستم. ای کاش درنظر می گرفتند.
کاربر مهمان
1390/08/10 23:18
3
5
با سلام من کارشناس پرستاری یکی از بیمارستانهای رشت هستم با پانزده سال کار بالینی بصورت شیفت در گردش تمام خوشحالی من و همکاران زحمتکشم این بود که با تقلیل ساعت کاری واجرای قانون بهره وری کمی از فشار کار بر روی ما کاسته شود ولی در استان ما تنها چیزی که پس از اجرای این قانون با توجه به گرفتن این همه نیروی استخدامی نصیب ما شده بهره کشی بوده نه بهره وری به جای دادن اف کسر ساعت کار ما را بصورت اضافه کار اجباری به ما می دهند و می گویند نیرو نداریم باید اضافه کار کنید پس این نیروهای استخدامی گیلان کجا رفته اند با توجه به این که همکاران ما در استان های دیگه از این قانون بهره مند هستند خواهشمندیم به یاری ما بشتابید باشد تا بتوانیم چند صباح دیگر را با ارامش بیشتر به انجام وظیفه بپردازیم
کاربر مهمان
1390/08/10 1:36
2
16
با سلام واحترام قانون حق جذب از کی در دانشگاههای علوم پزشکی مخصوصا شیراز اجرا می شود
کاربر مهمان
1390/08/09 13:18
6
22
سلام.من کارشناس ازمایشگاه هستم می خواستم بدونم بر جه اساسی بخش ازمایشگاه در سیستم بهداشتی شامل هیچ قانونی اعم از بهره وری .مشاغل پر خطر نمی شود شاید که واقعا ازمایشگاه بی خطره ولی ما نمی دونیم و مگه غیر از این هست که هیچ فوق تخصصی هم در این زمانه بدون ازمایشگاه به هیچ وجه قادر به طبابت نخواهد بود
کاربر مهمان
1390/08/07 16:37
4
10
سلام من کارشناس بیهوشی در یکی از بیمارستان های هیات امنایی هستم متاسفانه چند ماهی است در فیش های حقوقی پرسنل ساعت اضافه کار ثبت نمی شود و اضافه کار و کارانه با هم ثبت شده و نهایتا دریافتی همه با هر اضافه کاری شبه هم میشود در ضمن ایا بیمارستان از نظر قانونی اجازه دادن اضافه کاری اجباری دارد؟ چون با توجه به شلوغی بیمارستان و عدم تفاوت محسوس در اضافه کارتمایلی جهت انجام اضافه کار وجود ندارد.
کاربر مهمان
1390/08/03 1:35
5
11
با سلام فعلا در ماه ابان می باشیم ولی هنوز این قانون در بیمارستان سینا تهران اجرا نشده چرا نظارتی روی بیمارستان ها نیست؟
کاربر مهمان
1390/07/30 22:20
7
11
سلام من در بیمارستان مشهد کار می کنم و ماما هستم و بسیار شلوغ می باشد با ان که ساعت خواب داریم نزدیک صبح احساس می کنم مغزم خواب است و با با این طرح ارتقائ که حاصل نمی شود نزول بهروری هم داریم، نه شیر شتر نه دیدار عرب.
کاربر مهمان
1390/07/30 14:19
5
16
سلام، زمان پرداخت حق جذب کارمندان وزارت بهداشت از چه تاریخی می باشد؟
کاربر مهمان
1390/07/27 14:24
5
6
salam man parastare bimarestane bahrami hastam moteasefane hanooz ghanoone kaheshe saate kari dar in bimarestan ejra nemishavad va pasokhgooeeye dorosti anjam nemishavad aya nezarati hast?
کاربر مهمان
1390/07/24 13:3
5
8
با سلام، آیا جهت خانم هایی که از طرح نیمه وقت بانوان استفاده می نمایند، قانون ارتقاء بهره وری بالینی اجرا می شود یا خیر؟
کاربر مهمان
1390/07/23 16:17
9
10
سلام. من سوپروایزر در یکی از بیمارستان های شمال کشور هستم که حکم سوپر وایزری ندارم و چند سال نیز به صورت هئیت امنایی در یکی از بیمارستان های تهران کار کرده ام و حق بیمه نیز پرداخت کرده ام و سابقه کار تجربی من در کمیته دانشگاه نیز تائید شده و جز، ثنوات خدمتی من حساب شده ولی متاسفانه هنوز برای کاهش ساعات کاری من و امثال من که وضعیتی مشابه من دارند در بیمارستان مربوطه اقدامی صورت نگرفته است با توجه به شرایط فوق امثال من، چگونه باید اقدام کنیم و چرا سنوات خدمتی ما در بیمارستان های دولتی که به صورت هئیت امنایی و قراردادی و یا شرکتی می باشیم لحاظ نمی شود؟ لطفآ راهنمایی بفرمایید. sahar
کاربر مهمان
1390/07/21 15:42
6
12
خوش بحال همگی شماها چون ما تکنسین های اورزانس 115شیراز از روز اول 192 ساعت کار می کنیم و هیچکس هم هیچ رحمی به ما نمی کنه تا وقتی که بازنشسته شویم همگی هم یا لیسانس ویا فوق دیپلم هستیم. رزمخواه
کاربر مهمان
1390/07/21 12:27
8
10
سلام، آن چه در حال حاضر در بیمارستان ها در حال انجام است خواب پرستاران وجود دارد زیرا منع خواب کاملاً عملکرد پرستاران را دچار مشکل کرد. پرستاران، هم قانون بهره وری رو می خوان، هم خواب داشته باشن. باید چه کرد؟ گردشی کردن باعث شده نیروی توانمند که با شیفت ثابت می آومد و بخش ها رو مسوولیت شو بپزیره دیگه اینکار رو نکنه و یا مطالبات جدیدی داره به نظر مدیریت سخت شده و کیفیت مراقبت پایین اومده.
کاربر مهمان
1390/07/19 9:58
5
9
احتراما خانم هایی که از طرح نیمه وقت استفاده می نمایند، می توانند همزمان از قانون ارتقاء بهره وری بالینی استفاده نمایند؟
پاسخ ها
کاربر مهمان
1391/03/10 1:1
mofid bood

کاربر مهمان
1390/07/18 14:3
4
22
با تشکر اون 175 ساعت کارکرد ماهانه قبلی چطور بدست آمده بود و اجرا می شد؟
کاربر مهمان
1390/07/06 9:43
6
11
سلام. من در بیمارستان ساری که مرکز استان هست کار می کنم و تغییری در شیفت های ما اجرا نشد و کشیک عصر و شب هم داریم. طبق گفته سوپروایزرهای محترم ساعات کاری ماهانه همان 175 ساعت خواهد بود. که هیچ همخوانی با این قانون ارتقا ندارد. آیا هیچ نظارتی هم هست؟!!!!!!
کاربر مهمان
1390/07/04 23:32
13
16
با سلام با توجه به مصوبه مجلس که شامل پزشکان نیز می باشد؛ چرا در ابلاغیه به پزشکان اشاره نشده؟
کاربر مهمان
1390/07/04 22:54
14
25
بنظر قانون گذار محترم جه فرقی بین پزشکان شیفت شب و پرستاران شیفت شب وجود دارد و چرا قانون در مورد پزشکان سکوت کرده است؟
پاسخ ها
کاربر مهمان
1390/11/02 23:7
در قانون مصوب مجلس صراحتا به پزشکان نیزاشاره شده ولی چرا در اجرا استثنا شده جای سوال است

کاربر مهمان
1390/07/01 10:30
5
12
سلام من پرستارم و در بیمارستان حضرت ابوالفضل قصرشیرین کار می کنم متاسفانه قانون ساعت کار پرستاری که قرار بود از مهر ماه الزاما اجرا شود، اجرا نشده، با مسئولین ذیربط صحبت شد، گفتند به علت کمبود نیرو و افزایش ساعات اضافه کار و کمبود بودجه قادر به اجرای این برنامه نیستیم. ما در نقطه صفر مرزی زندگی می کنیم و متاسفانه هیچ مزایایی دال بر این مورد دریافت نمی کنیم و حتی 3 سال است حق محرومیت دریافت نکرده ایم، ساعت موظفی ماهانه ما 176 ساعت است و روزهای تعطیل از آن کم نمی شود در صورتی که بقیه شهرستان های استان 156 ساعت کار می کنند و تعطیلی هم از موظفی کم می شود. با تمام این اوصاف ما به علت علاقه ای که به منطقه و شهر خود داریم با تمام کمی و کاستی ها و کمبود امکانات ساخته ایم، فقط خواهشمند است در این مورد بررسی های لازم را انجام داده و قوانین مقتضی را مبذول فرمائید. باشد که اجر این عمل خیرخواهانه را از خداوند عالم دریافت دارید. با تقدیم احترام
کاربر مهمان
1390/07/01 2:11
9
19
با تشکر. من رئیس بیمارستان در کرمانشاه هستم و به دو بند معترضم. چارت بیمارستانی من اصلا اصلاح نشده و برای اجرای طرح من 33 نفر نیرو کم دارم یعنی حدود 6000 ساعت اضافه کار. تازه اگه چارت هم اصلاح بشه که به این زودی قبولی ها سرکار نمیان. گزینش در کرمانشاه 2-3 ماه طول داره و تا اون وقت ... و دیگه این که رئیس محترم دانشگاه و معاون توسعه رسما اعلام کردن که ریالی بابت اجرای طرح در بودجه دانشگاه دیده نشده و تمام هزینه ها به دوش مرکزه. شما اعلام کردین که برای بار مالی دانشگاه ها مشکل ندارن؟ ماده 88 ها هم توی طرح هستند یا نه؟ آخه طرف حساب اونا شرکته نه مرکز. لطفا جواب بدین که ما از بلاتکلیفی در بیاییم.
کاربر مهمان
1390/06/16 11:7
8
14
مفید بود. یک سوال داشتم استانداردهای نیروی انسانی و فضای فیزیکی و ... برای بیمارستان های روانپزشکی در کشور موجود نیست. آیا ضرورتی برای جمع آوری نمی بینید.
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج