عنوان ها

دسترسی سریع

   

 

آخرین اخبار

 


وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دستورالعمل نحوه توزيع پزشكان متخصص در سال 1387

عنوان قانون:

متن قانون:

23/04/1387 (از دستورالعمل ها)

تاريخ : 23/04/1387
در راستاي اجراي مصوبات مجلس شوراي اسلامي به استناد مواد 7 و 8 قانون تحصيلات رايگان جوانان و نوجوانان ايراني سال 53 مجلس شوراي ملي و اصلاحيه سال 58 (با توجه به متن سند تعهد محضري) شوراي محترم انقلاب اسلامي وماده 18 قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان سال 67 و مواد 14 و 15 سال 75 همگي مصوب مجلس شوراي محترم اسلامي و بيست و يكمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي و مصوبات 4962 مورخ سال 12/6/69 و 203 مورخ 5/4/78 و 9231 مورخ 8/6/82 شوراي محترم معاونين وبا توجه به اسناد تعهد محضري اخذ شده ورود به دوره دستياري كه آنانرا ملزم به انجام خدمت در مراكز درماني و محروم تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي نمايد اين دستورالعمل ملاك كار قرار خواهد گرفت.
ماده 1- سهميه دانشگاههاي علوم پزشكي كشور با در نظر گرفتن نظام تخصيص منابع ساختاري خدمات درمان بستري كشور، آمار نيروها و خدمات تخصصي موجود، تعداد فارغ التحصيلان هر رشته، مستندات و نظرات كارشناسي دانشگاه ها و نظريه كارشناسي معاونت سلامت تعيين مي گردد.
ماده 2- معاونت سلامت فرم اطلاعات فردي دانش آموختگان تخصصي رااز طريق دانشگاههاي محل تحصيل در اختيار آنان قرار مي دهد تا پس از تكميل مدارك و مستندات لازم، مبناي تشكيل پرونده و اولويت بندي موضوع اين دستورالعمل قرار گيرد.
ماده 3- گروههاي زير به ترتيب داراي اولويت انتخاب محل خدمت درنقاط مجاز مي باشند:
الف : فرزندان شهداء – فرد آزاده و جانبازان 35% به بالا
ب: خانم هاي متاهل براساس امتيازات كسب شده
ج : آقايان متاهل براساس امتيازات كسب شده
د: خانم هاي مجرد براساس امتياز كسب شده
هـ : آقايان مجرد براساس براساس امتياز كسب شده
و : آقايان مشمول خدمت وظيفه عمومي
تبصره 1 : نفر اول بورد تخصصي درهررشته در صورت ارايه اعلام نياز آموزشي به دانشگاه مربوطه معرفي مي شود
تبصره 2: نفر اول بورد تخصصي جراحي مغز واعصاب درصورت ارايه اعلام نياز آموزشي پس از حداقل 6 ماه خدمت درنقاط موردنياز و محروم به دانشگاه مربوطه معرفي مي شود.
تبصره 3: جانبازان با درصد جانبازي 50% به بالا در صورت تمايل از انجام خدمات مورد تعهد معاف مي باشند.
تبصره 4: جانبازان بادرصد جانبازي كمتر از 50% مشمول كسر مدت خدمات مورد تعهد برابر يك دوم ميزان درصد جانبازي خود مي باشند.
ماده 4- مدت انجام خدمات موردتعهد پزشكان متخصص براساس سند تعهد محضري ورود به دوره دستياري و مصوبه شماره 9231 مورخ 8/6/82 شوراي محترم معاونين محاسبه خواهد شد.(جهت فارغ التحصيلان سال 83 به بعد)
ماده 5- در سال 87 انجام خدمات مورد تعهد پزشكان متخصص فارغ التحصيلان جديد در استان تهران و مراكز استانهاي خراسان رضوي- آذربايجان شرقي- فارس – اصفهان- مازندران- گيلان ممنوع ميباشد.
تبصره : خدمت در مراكز استانهاي موضوع ماده 5 در صورت نياز مبرم و صرفا با تشخيص و موافقت كتبي كميسيون توزيع نيروي تخصصي معاونت سلامت امكان پذير مي باشد.
ماده 6- معاونت سلامت باستناد اطلاعات اخذ شده از دانشگاه محل خدمتي پزشكان را انتخاب مي نمايد. تاريخ توزيع احكام صادره از طريق روزنامه هاي كثيرالانتشار(ايران- همشهري- كيهان) و در سه نوبت حداكثر تا پايان شهريور اطلاع رساني خواهد شد.
تبصره : بديهي است در صورت تكميل بعضي از مناطق و خالي ماندن شهرهاي ديگر، معاونت سلامت مي تواند از ميان افرادي كه از امتياز كمتر برخوردار هستند مناطق موردنياز كشور را با صدور حكم تامين نمايند. فلذا هيچگونه جاي اعتراضي درخصوص محل خدمتي تعيين شده وجود نخواهد داشت.
ماده 7- دانشگاههاي سراسر كشور موظف به بكارگيري پزشكان در محلي مي باشند كه در اولويت بندي مراكز درماني خود اعلام نموده و به تاييد معاونت سلامت رسيده باشد.
ماده 8- بكارگيري متخصصيني كه خدمات قانوني خود را در نقاط تعيين شده شروع ننموده باشند توسط مراكز درماني خصوصي و دولتي (اعم از دانشگاهي و غير دانشگاهي) تحت هر عنوان ممنوع مي باشد و مراكزي كه از موضوع اين بند تخلف نمايند مشمول كسر يك درجه از ارزشيابي آن مركز خواهند شد.
ماده 9- معاونت هاي درمان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور موظفند حداكثر تا دو ماه پس از صدور احكام فارغ التحصيلان اسامي افراد شروع بكار كرده و غائبين رابه معاونت سلامت اعلام نمايند.
ماده 10- معاونت سلامت موظف است اسامي متخصصيني را كه خدمات قانوني خود را در نقاط تعيين شده شروع ننموده باشند حداكثر سه ماه پس از اتمام تقسيم به دفتر حقوقي وزارت متبوع جهت اجراي سند تعهد محضري و به سازمان هاي بيمه گر جهت خودداري از هرگونه عقد قرارداد و يا پذيرش اسناد خدمات انجام گرفته ارسال نمايد.
ماده 11- هرگونه شروع بكار متخصصين در دانشگاه ها/ دانشكده ها صرفا با صدور حكم از سوي معاونت معتبر خواهد بود و خدماتي مورد قبول واقع خواهد شد كه با حكم معاونت سلامت انجام شده باشد.
ماده 12- كليه پزشكاني كه در مقاطع فوق تخصصي فارغ التحصيل شده اند در صورتيكه جهت خدمت در اختيار معاونت سلامت قرار گيرند بايد طبق دستورالعملها وضوابط مورد عمل معاونت سلامت خدمات خود را انجام دهند.
ماده 13- شرايط استقرار،‌ اعزام و رفاه پزشكان متخصص مشمول خدمات مورد تعهد بصورت زير لازم الاجراست.
الف – دانشگاههاي علوم پزشكي موظف به تامين مسكن متخصصين چه بصورت پانسيون در بيمارستان يا بصورت واگذاري خانه هاي استيجاري يا سازماني بدون كسر اجاره بها از حقوق آنان مي باشند.
ب- پزشكان مشمول ضريب k موظف به اجراي كليه ضوابط ابلاغي(اعم از رعايت تعرفه هاي قانوني،‌آنكالي، فعاليت درمانگاهي و ...) و طرح هاي ملي و منطقه اي ارائه شده از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشند.
ماده 14- انجام خدمات مشمولين طرح نيروي انساني براساس ماده يك قانون خدمات پزشكان و پيراپزشكان مصوب مجلس شوراي اسلامي در خارج از مراكز تابعه وزارت بهداشت مجاز نمي باشد.
ماده 15- انجام خدمات متخصصيني كه تعهد خاص به دانشگاههاي مناطق محروم دارند و عدم نياز آن دانشگاه را گرفته باشند در مناطق برخوردار مجاز نمي باشد. اين گروه در صورت ارائه عدم نياز دانشگاه مربوطه بايد به ساير نقاط موردنياز و محروم اعزام شوند.
ماده 16- انجام خدمات بعنوان عضو هيئت علمي به طرق زير صورت مي گيرد:
الف – مشمولين تبصره 1 و 2 ماده 3 دستورالعمل در صورت ارائه اعلام نياز آموزشي از دانشگاه مربوطه
ب- متخصصين كه بمدت يكسال در مراكز درماني مناطق محروم كشور خدمت كرده و اعلام نياز آموزشي دارند با تصويب كميسيون مشترك آموزش وسلامت مي توانند مابقي خدمات مورد تعهد خود را در همان استان بعنوان هيئت علمي انجام دهند.
ج- مشمولين خدمت نظام وظيفه كه داراي بورد تخصصي هستند در صورت نياز دانشگاههاي علوم پزشكي مناطق محروم پس از تصويب كميسيون مشترك آموزش وسلامت بعنوان ماده يك هيات علمي معرفي مي شوند.
د- افرادي كه مدتي در مراكز پژوهشي و تحقيقاتي انجام وظيفه نموده اند و از ادامه خدمت انصراف دهند براي ادامه خدمت در كادر هيئت علمي مي بايست مانند ديگر متخصصين به مدت يك سال در مناطق محروم و موردنياز و در كادر درماني دانشگاه انجام وظيفه نموده سپس جهت هيئت علمي شدن اقدام نمايند.
ماده 17- مشمولين خدمت نظام وظيفه عمومي كه تمايل دارند خدمت سربازي خود را بعنوان پيام آور بهداشت انجام دهند معاونت سلامت محل خدمت آنان را در زمان تقسيم تعيين نموده و سپس با هماهنگي و موافقت ستاد كل نيروهاي مسلح به محلهاي تعيين شده اعزام خواهند شد.
تبصره : مشمولين خدمت نظام وظيفه كه بعنوان پيام آور بهداشت معرفي مي شوند بايد در مناطق با ضريب سه پنجم ، 5/3پنجم ، چهارپنجم خدمت نمايند.
ماده 18- انجام خدمات پزشكان متخصص فارغ التحصيل با توجه به سند تعهد محضري آنان در سازمانهاي غيروابسته به وزارت بهداشت(نيروهاي نظامي و انتظامي- شركت نفت- بانك ملي- دانشگاه آزاد – تامين اجتماعي- بهزيستي- جهادسازندگي- جهاد دانشگاهي- مراكز خيريه و...)مجاز نمي باشد.
تبصره 1: انجام فارغ التحصيلان رشته پزشكي قانوني پس از تامين نياز وزارت متبوع و با موافقت معاونت سلامت درسازمان پزشكي قانوني مجاز مي باشد.
تبصره 2: دانشگاههاي علوم پزشكي مجاز به معرفي يا مامور نمودن پزشكان متخصص مشمول تعهدات قانوني به سازمانهاي غيروابسته به وزارت بهداشت نمي باشند و هرگونه خدمت اين افراد جزو تعهدات قانوني آنان قابل محاسبه نمي باشد.
تبصره 3: در شهرهايي كه ارائه دهنده خدمات درماني منحصراً سازمان خاصي غير از وزارت بهداشت مي باشد با موافقت معاونت سلامت اعزام نيرو بلامانع است.
ماده 19- دانشگاه ها/ دانشكده هاي علوم پزشكي سراسر كشور موظف مي باشند از انجام خدمات پزشكان متخصص فارغ التحصيل كه خدمت قانوني و مورد تعهد خود راشروع نكرده اند در مراكز دولتي، خصوصي، خيريه و .... جلوگيري نموده و با اعلام به سازمان نظام پزشكي از صدور پروانه مطب براي افراد يادشده ممانعت بعمل آورند.
ماده 20- كليه دانش آموختگان كه قبل از ورود به دوره دستياري در استخدام رسمي دستگاههاي دولتي بوده اند و تعهد به آن سازمان داده اند پس از اتمام دوره تخصصي در اختياردستگاه مربوطه قرار مي گيرند تا در مناطق محروم و نيازمند خدمت نمايند.
ماده 21- استخدام پزشكان متعهد به وزارت بهداشت تا پايان تعهدات توسط سازمان هاي ديگر ممنوع مي باشد.
ماده 22- نحوه محاسبه امتياز داوطلبين براساس جدول و دستورالعمل ذيل خواهد بود.
نحوه محاسبه امتيازات :
الف – امتياز خدمات :
مدت خدمات برحسب ماه × ضريب منطقه = خدمات انجام يافته در بخش خصوصي
(2 × مدت خدمات بر حسب ماه) × ضريب منطقه= خدمات انجام يافته در بخش دولتي
توضيح : به خدمات 29-15 روز 1 امتياز و كمتر از 15 روز 5/0 امتياز تعلق مي گيرد.
ب- بورد تخصصي 15 امتياز
ج-
10 ÷( نمره كتبي امتياز ارتقاء آخر × 2)= امتياز امتحانات تخصصي
ماده 23- كليه مدارك فوق با ارائه اصل گواهي از معاونت هاي درمان يا پشتيباني دانشگاه مربوطه مبني بر انجام خدمات قابل قبول مي باشد و به تصوير يا گواهيهاي صادره از شبكه هاي بهداشتي درماني و بيمارستانها رسيدگي نخواهد شد.
تبصره : ارائه مدارك صرفا از طريق تحويل به معاونت هاي درمان دانشگاهها و در زمان تعيين شده مي باشد و بعد از اتمام زمان اعلام شده هيچگونه مدركي پذيرفته نخواهد شد.
ماده 24- شركت در امتحانات بورد تخصصي براي افرادي كه داراي گواهينامه از سالهاي قبل مي باشند منوط به ارائه گواهي به روز از معاونت درمان دانشگاه مربوطه مبني بر حداقل 6 ماه تقويمي انجام خدمات مي باشد.
ماده 25- شركت در امتحانات مقاطع فلوشيپ و فوق تخصصي منوط به ارايه گواهي به روز از معاونت درمان دانشگاه مربوط و به شرط اتمام خدمات قبل از شروع دوره هاي مذكور مي باشد.
تبصره : نفرات اول تا سوم بورد تخصصي هر رشته به شرط شروع بكار در مناطق تعيين شده يك نوبت جهت شركت در امتحانات فلوشيپي و فوق تخصصي از موضوع ماده معاف خواهند بود.
ماده 26- شروع دوره هاي فلوشيپي و فوق تخصصي منوط به ارائه گواهي پايان خدمات مورد تعهد از معاونت سلامت مي باشد.
ماده 27- فارغ التحصيلاني كه طرح يكماهه خود را انجام نداده باشند باستناد تبصره 2 ماده 1 دستورالعمل اجرايي طرح اعزام يك ماهه دستياران و با هماهنگي معاونت آموزشي حق شركت در امتحانات گواهينامه را نخواهند داشت.
ماده 28- در صورتي كه به هر دليل فردي در تقسيم شركت ننمايد معاونت سلامت نسبت به تعيين محل خدمت ايشان براساس نياز دانشگاههاي كشور اقدام خواهد نمود و در صورت ادامه غيبت برابر مقررات رفتار خواهد شد.
اين دستورالعمل در 28 ماده و 11 تبصره در تاريخ 10/4/1387 تصويب و ازاين تاريخ مفاد دستورالعمل قبلي لغو مي گردد.
دكتر لنكراني وزير

نسخه چاپي ارسال به دوست

چهارشنبه ٢٧ خرداد ١٣٨٨ - ١٢:٢٧ / شماره خبر: ٥٧٩٨ / تعداد نمايش: 12713

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج