عنوان ها

دسترسی سریع

   

 

آخرین اخبار

 


وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

قوانين و مقررات دوره دستياري رشته هاي تخصصي باليني پزشكي

عنوان قانون:

متن قانون:

فصل اول (از قوانين)

كليات

ماده 1 (از قوانين)

تعريف دوره دستياري باليني پزشكي :
دوره دستياري رشته‌هاي تخصصي باليني يكي از مقاطع تحصيلات عالي دانشگاهي (‌ Academic ‌) است كه متقاضيان واجد شرايط با داشتن مدرك دكتراي پزشكي عمومي (‌ M.D ‌) پس از موفقيت در امتحان پذيرش دستياري و گذراندن دوره‌هاي آموزشي تئوري و عملي و قبولي در امتحانات لازمه (‌تكويني و نهايي‌) موفق به اخذ مدرك تخصصي در رشته مربوط مي‌گردند.

ماده 2 (از قوانين)

تعريف دستيار :
دستيار به فردي اطلاق مي‌شود كه با داشتن مدرك دكتراي پزشكي عمومي و پذيرش در امتحان ورودي دستياري جهت آموزشهاي نظري و كسب مهارتهاي عملي، در يكي از رشته‌هاي تخصصي پزشكي طي مدت زمان مشخصي كه براي آن دوره از طريق شوراي آموزش پزشكي و تخصصي تصويب شده است به امر تحصيل، آموزش، پژوهش و انجام فعاليتهاي كارورزي تخصصي اشتغال مي‌ورزد.

ماده 3 (از قوانين)

هدف دوره دستياري
تربيت پزشك متخصص و متعهد در رشته‌هاي مورد نياز كشور جهت كسب مهارتهاي نظري و عملي، آموزش پزشكي، تعميم و گسترش بهداشت در جامعه، امور درماني و انجام فعاليتهاي پژوهشي در راستاي پيشبرد دانش پزشكي است.

فصل دوم (از قوانين)

شرايط لازم پذيرش دستيار

الف (از قوانين)

شرايط عمومي

ماده 4‌ (از قوانين)

شرايط لازم پذيرش دستيار در رشته‌هاي تخصصي باليني بشرح زير است:
1-4‌- تائيد صلاحيت عمومي طبق ضوابط شورايعالي انقلاب فرهنگي
2-4‌- داشتن مدرك يا گواهي نامه فارغ‌التحصيلي در رشته دكتراي پزشكي (‌ M.D ‌) از دانشگاه‌ها و مراكز مورد تائيد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
3-4‌- داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا معافي جهت آقايان
تبصره: كلمه معافي به مفهوم معافيت دائم آن مي‌باشد و داوطلبين داراي معافيت موقت پزشكي و يا كفالت با مسئوليت خود داوطلبين مي‌توانند در آزمون پذيرش دستيار شركت نمايند. بديهي است در صورت فراخواندن آنان به انجام خدمت نظام وظيفه اين وزارت هيچگونه تعهدي جهت ترخيص آنان بعهده نخواهد گرفت.
4-4‌- هر داوطلب مي‌تواند حداكثر تا سن مجاز ورود به دوره دستياري (‌40 سال تمام، تا پايان شهريور ماه سال تحصيلي مربوطه‌) بدون محدوديت دفعات در آزمون ورودي دستياري شركت نمايد.
تبصره1 الحاقي: مدت‌زمان حضورداوطلبانه در جبهه به حداكثر و مدت اسارت آزادگان به حداكثر سن مجاز براي ورود به دوره دستياري تخصصي اضافه مي‌شود.
تبصره2 الحاقي: كساني كه در سالهاي قبل بدليل گزينش در بررسي صلاحيت عمومي مجاز به شروع و يا ادامه دوره شناخته نشده‌اند در صورت تاييد صلاحيت آنها بعد از 40 سالگي، فقط مي‌توانند در آزمون پذيرش دستيار شركت نمايند.
5-4‌- نداشتن‌نقص‌عضومؤثرحرفه اي برحسب رشته، نقص عضو حرفه‌اي توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي با همكاري هيأتهاي ممتحنه تهيه و به كليه دانشگاه‌ها ابلاغ شده است.
6-4‌ - عدم اشتغال به تحصيل در يكي از رشته‌هاي تخصصي پزشكي، پي‌اچ.دي و يا نداشتن مدرك تخصصي پزشكي
7-4‌- پذيرفته شدن در آزمون پذيرش دستياري

ب (از قوانين)

شرايط اختصاصي

ماده 5‌ (از قوانين)

شرايط استفاده از سهميه رزمندگان و جهادگران :
با توجه به قانون تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي به ميزان 20 درصد از كل ظرفيت پذيرش هر رشته در آزمون ورودي به پذيرش دستيار از بين مشمولين قانون مزبور به افرادي كه 80 درصد حدنصاب هر رشته- محل را كسب نمايند اختصاص مي‌يابد.
تعريف حدنصاب:
عبارتست از نمره آخرين فردي كه در جاي‌دهي آزاد كليه داوطلبان واجد شرايط بدون در نظر گرفتن هر گونه سهميه و جنس براي كل ظرفيت رشته- محل قبل از پذيرش بدست آمده ودر تمام مراحل پذيرش ثابت است.

ماده 6‌ (از قوانين)

شرايط استفاده از سهميه جانبازان و آزادگان
جانبازان با معلوليت 70 درصد و آزادگاني كه در دوران دانشجويي حداقل دو سال سابقه اسارت داشته باشنددر صورت كسب 80 درصد حد نصاب هر رشته- محل همان رشته در امتحانات ورودي دستياري مازاد بر ظرفيت (‌حداكثر به ميزان 20 درصد از كل ظرفيت پذيرش هر رشته‌) پذيرفته مي‌شوند.
٭ ماده 6 تصويب‌نامه شماره 23510/ف/18060/هـ مورخ 10/8/78 هيأت محترم وزيران در رابطه با آيين‌نامه اجرائي ماده 12 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي حذف گرديده است.
«ماده 6-مستخدمان جانبازي كه در اجراي اين آيين‌نامه از مأموريت آموزشي استفاده مي‌كنند مكلفند دو برابر مدت دوره آموزشي با سپردن تعهد خدمتي در دستگاه متبوع خدمت نمايند و در صورت انتقال مستخدم جانباز به دستگاه ديگر، تعهد مربوط نيز به دستگاه جديد منتقل خواهد شد .»

ماده 7‌ (از قوانين)

شرايط‌استفاده‌از سهميه مناطق محروم :
در اجراي ماده 14 قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب مجلس شوراي اسلامي هر سال حداكثر 25 درصد كل ظرفيت پذيرش دستيار در رشته‌هاي مورد نياز مناطق محروم به عنوان سهميه مناطق مذكور به افرادي كه 80 درصد نمره حد نصاب را كسب نمايند اختصاص مي‌يابد.
تبصره 1: توزيع اين ظرفيت در بين رشته محلهاي مختلف به عهده دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مي‌باشد.
تبصره 2: در صورتيكه داوطلبان واجد شرايط استفاده از سهميه عليرغم انتخاب 20 رشته از 5 رشته در مرحله اول تا تكميل 25 درصد ظرفيت رشته در هيچ رشته محلي پذيرفته نشود، در 20 رشته- محل انتخابي مجدد ديگر (براساس رشته‌هاي مجاز طبق جدول اعلام شده از طرف معاونت سلامت) كه واجد شرايط باشند مي‌توانند پذيرش شوند.
تبصره 3: اختلاف بين حداقل ظرفيت و حداكثر توان آموزشي پيشنهادي دانشگاه كه بر اساس نظر هيأت ارزشيابي مورد تاييد حوزه ارزشيابي و صدور مجوز دبيرخانه مي‌باشند مازاد شناخته مي‌شود و به اين سهميه تخصيص داده مي‌شود.
تبصره الحاقي: امكان پذيرش داوطلبان استفاده از سهميه مناطق محروم بصورت آزاد
تبصره الحاقي: پذيرش دستيار در سهميه مناطق محروم به صورت منطقه‌اي، از بين داوطلبان متقاضي و حائز شرايط استفاده از سهميه مناطق محروم يك استان كه موفق به كسب حدنصاب قبولي جهت رشته- محل مورد تقاضا گرديده‌اند، براساس اولويت نمره آزمون متقاضيان همان استان جهت استان مربوطه صورت خواهد پذيرفت.

ماده 8 (از قوانين)

ليست مناطق محروم :
ليست مناطق محروم بهداشتي- درماني و كمبود نيروهاي متخصص مورد نياز هر منطقه توسط معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و تنظيم و بمنظور برنامه‌ريزي جهت پذيرش و آموزش نيروهاي متخصص در اختيار دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد‌.
تبصره الحاقي: مناطق محروم و مورد نياز در رشته‌هاي مورد نياز منطبق با آخرين ليست تعيين شده از سوي معاونت سلامت خواهد بود، در ارتباط با روش تعيين مناطق محروم و مورد نياز و ظرفيت پذيرش در رشته‌هاي مورد نياز شورا مقرر نمود، كميته منتخب شورا با تركيب زير تشكيل و ظرف مدت 2 هفته ليست مذكور را مهيا و پس از تائيد معاونت سلامت به دبيرخانه تحويل گردد.
اعضاي كميته منتخب:
تعداد 1 نفر از دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني (دانشگاههاي تيپ يك) اصفهان و شيراز.
تعداد 1 نفر از دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني (دانشگاههاي تيپ دو) اراك و بندرعباس.
تعداد 1 نفر از دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني (دانشگاههاي تيپ سه) زابل، شهركرد، ياسوج، گلستان.
رياست كميته، معاونت محترم سلامت و دبير كميته با جناب آقاي دكتر عراقي زاده مي‌باشد.
موضوع 6- پذيرش براساس آخرين جدول ظرفيت اعلام شده توسط دبيرخانه شورا در زمان ارائه فرم انتخاب رشته – محل انجام مي‌گيرد.
تبصره: سهميه و رشته‌هاي پذيرش براي مناطق محروم و مورد نياز تحت پوشش هر دانشگاه متناسب با نياز آن مناطق توسط معاونت سلامت تعيين مي‌شود.

ماده 9‌ (از قوانين)

مقررات و اولويت استفاده از سهميه مناطق محروم :
داوطلبين استفاده از سهميه مناطق محروم بايد حداقل داراي يكي از شرايط زير باشند:
الف: پزشكان عمومي بومي
1- داوطلب متولد استان محل خدمت بوده و دو مقطع تحصيلي راهنمايي و متوسطه را در آن استان گذرانده و (تا پايان مهلت ثبت نام پذيرش دستيار) داراي دو سال سابقه كار حرفه‌اي پزشكي در مناطق محروم باشد.
2- محل تولد يكي از والدين يا همسر داوطلب استان مربوطه بوده سه مقطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه را در آن استان گذرانده و (تا پايان مهلت ثبت نام پذيرش دستيار) داراي دوسال سابقه كار حرفه‌اي پزشكي در مناطق محروم باشد.
ب: پزشكان عمومي غير بومي
1- در استخدام دانشگاه منطقه محروم بوده وداراي سابقه مديريت اجرايي به مدت سه سال تا پايان مهلت ثبت‌نام پذيرش دستيار در دانشگاه، محل خدمت بعنوان پرسنل شبكه‌هاي بهداشتي درماني، معاونين دانشگاه، مديران ستادي دانشگاه، رؤساي مراكز بهداشتي شهرستانها و رؤساي بيمارستانهاي دانشگاه باشد.
2- پزشكان عمومي كه حداقل به مدت 4 سال تا پايان مهلت ثبت نام شركت در آزمون پذيرش دستيار در مناطق محروم همان استان با تائيد رئيس دانشگاه آن منطقه خدمت نموده باشد.
تبصره 1: اولويت استفاده از سهميه مناطق محروم در شرايط يكسان از نظر نمره آزمون پذيرش دستيار و اولويت انتخاب رشته- محل در مرتبة اول با پزشكان عمومي بومي واجد شرايط و در مرتبة بعد با پزشكان عمومي غير بومي واجد شرايط مي‌باشد.
تبصره 2 : در راستاي توزيع متعادل سهميه مناطق محروم، مناطقي كه با استفاده از سهمية مناطق محروم در هر يك از رشته‌هاي تخصصي پذيرش داشته‌اند براي يك دوره نمي‌توانند جزو ليست مناطق محروم براي رشته‌هاي مربوطه قرار گيرند.
تبصره 3: متن مربوط به مقررات مشمولين ماده 7 مصوبات نشست چهل و هفتم شورا توسط معاونت سلامت و دفتر حقوقي متبوع تدوين و ابلاغ مي‌گردد.

ماده10‌ (از قوانين)

شرايط استفاد از سهميه خانمها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است حداقل 25 درصد از سهميه، پذيرش دستياري در رشته‌هاي جراحي اعصاب، ارولوژي، جراحي استخوان و مفاصل،گوش و گلو و بيني، چشم، پرتوشناسي تشخيصي و روانپزشكي و در صورت وجود داوطلب 50 درصد سهميه، جراحي عمومي، داخلي و قلب را به خانمهاي پزشك قبول شده درگزينش كتبي دستياري اختصاص دهد.
تبصره 1: دانش‌آموختگان اين رشته‌ها اعم از مجرد يا متاهل متعهد خواهند شد تا پس از فراغت از تحصيل طبق برنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خدمات قانوني رادرنقاط محروم و نيازمند انجام دهند.
تبصره 2: حداقل نمره قبولي در گزينش كتبي دستياري، كسب 90 درصد حد نصاب هر رشته- محل در رشته‌هايي كه ظرفيت پذيرش دستيار يك نفر مي‌باشد، بدون در نظر گرفتن سهميه و جنس داوطلبان و با رعايت ساير مقررات پذيرش انجام مي‌شود.

ماده 11 (از قوانين)

شرط شركت دانشجويان رشته پزشكي بيهوشي:
دانش‌آموختگان رشته بيهوشي مجاز به شركت در آزمون پذيرش دستياري نمي‌باشند.
تبصره : دانشجويان رشته پزشكي بيهوشي كه از موقعيت فراهم شده براي شروع دوره دستياري استفاده ننموده‌اند، مجاز هستند با رعايت مقررات (‌دستور العمل دوره مربوطه‌)، در آزمون پذيرش دستيار صرفاً در رشته بيهوشي ثبت نام كنند و در صورت قبولي ادامه تحصيل دهند.

ج (از قوانين)

آزمون پذيرش دستيار

ماده 12 (از قوانين)

آزمون پذيرش دستيار هر سال يكبار در بهمن يا اسفندماه برگزار مي‌شود.
دستورالعمل آزمون پذيرش دستيار دوره‌هاي تخصصي باليني پزشكي هر دوره كه مبتني بر مصوبات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي تهيه و توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ابلاغ مي‌شود به منزله مصوبه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مي‌باشد و لازم‌الاجرا است.
تبصره 1‌ : لازم است داوطلبان در فرم ثبت نام اوليه حداكثر پنج رشته مورد علاقه خود را بدون در نظر گرفتن اولويت انتخاب، ذكر نموده كه انتخاب رشته نهايي نيز صرفاً از ميان همين پنج رشته صورت مي‌گيرد. اعلام نتيجه اوليه بصورت كارنامه اي در اختيار داوطلبان قرار مي‌گيرد كه ضمن اعلام نمره و رتبه كلي داوطلب (‌در ميان تمام شركت كنندگان‌)، رتبه داوطلب در سهميه مربوطه و رشته‌هاي انتخابي او را نيز شامل مي‌شود تا بتوانددرانتخاب‌رشته‌نهايي‌داوطلب‌كمك نمايد.
تبصره الحاقي: حذف محدوديت انتخاب 5 رشته در آزمون پذيرش دستيار تخصصي.
تبصره 2: داوطلبان مجازند با توجه به كارنامه و تنها در رشته‌هاي اعلام شده در برگ اوليه ثبت نام، حداكثر تا بيست رشته- محل مختلف را در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور، انتخاب نمايند.
تبصره الحاقي: امكان انتخاب 100 رشته- محل براي دستياران تخصصي باليني پزشكي و مهيا شدن شرايط انتخاب 100 رشته محل بعد از برگزاري آزمون.
تبصره 3: تعداد سؤالات آزمون به تعداد مناسب تري كه بتواند توزيع سؤالات در عناوين مختلف را رعايت كند افزايش مي‌يابد.
تبصره 4‌: سؤالات آزمون به صورت چند گزينه‌اي بوده و داراي نمره منفي نيز مي‌باشد.
تبصره 5: مبلغ ثبت نام جهت شركت در آزمون پذيرش دستياراز 50000 ريال به 000/100 ريال افزايش يافت.
تبصره الحاقي: حق ثبت نام شركت در آزمون‌هاي پذيرش دستياري تخصصي و فوق تخصصي و دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي به ميزان 10 درصد افزايش يافت.
٭ صدور كارنامه و انتخاب رشته- محل صرفاً براي داوطلباني كه بيشتر از 25 درصد حداكثر نمره آزمون پذيرش دستيار (150 از 600) را كسب نموده‌اند مجاز مي‌باشد.

ماده 13 (از قوانين)

الزام به ارائه مدارك ثبت نام و مسوليت صحت مدارك ارائه شده
داوطلبان ورود به دوره دستياري ملزم به ارائه مدارك مربوط در زمان ثبت نام (‌طبق دستوالعمل هر دوره‌) مي‌باشند. چنانچه درهر مرحله‌اي از دوره معلوم شود داوطلب واجد شرايط نبوده ويا صحت مدارك ارائه شده مورد تاييد واقع نشود حق ادامه دوره از دستيار سلب شده و حكم آموزشي وي لغو مي‌گردد و به مدت دو دوره از شركت در آزمون ورودي دستياري محروم مي‌شود.
- ماده الحاقي‌مصوب‌پنجاه‌وسومين‌نشست شورا‌ :
اولويت‌هاي پذيرش دستيار :
پذيرش دستيار تخصصي با رعايت سهميه‌هاي مربوطه بر اساس اولويتهاي زير انجام مي‌شود:
1- نمره آزمون پذيرش دستياري
2- اولويت انتخاب رشته- محل
3- در مورد داوطلباني كه نمرات آزمون پذيرش دستياري و اولويت انتخاب رشته- محل يكسان باشد نمره آزمون جامع پيش كارورزي و سپس معدل كل دوره پزشكي عمومي بدون احتساب معدل دوره كارورزي ملاك عمل خواهد بود.

ماده 14 (از قوانين)

ممنوعيت تغيير رشته پس از ثبت نام و انتخاب رشته : پس از ثبت نام و انتخاب رشته طبق ضوابط مقرر هر دوره به هيچ عنوان تغيير رشته مجاز نمي‌باشد.

ماده 15‌ (از قوانين)

شرايط اتمام خدمات قانوني:
داوطلباني كه در حين انجام خدمات قانوني (‌شامل خدمت وظيفه عمومي، طرح و توزيع نيروي انساني، پيام آوران بهداشت‌) مي‌باشند در صورت اتمام دوره مذكور تا تاريخ 31 شهريور ماه سال مورد نظر مجاز به شركت در امتحان پذيرش دستياري خواهند بود.
تبصره 1: انجام خدمات قانوني به استثناء خدمت نظام وظيفه و پيام آوران بهداشت با تائيد مركز تامين و توزيع نيروي انساني با احتساب ضريب منطقه محاسبه خواهد شد.
تبصره 2 : در صورتيكه بعضي از داوطلبان مدتي از سربازي خود را قبل از ورود به دانشگاه و دريافت مدرك دكتراي پزشكي انجام داده باشند فقط آن مدت از خدمت آنانكه بعد از دريافت مدرك دكتراي پزشكي انجام شده جزء خدمات قانوني محسوب مي‌شود.
ماده‌الحاقي‌مصوب‌پنجاه‌وسومين‌نشست شورا:
خدمات قانوني :
دانش‌آموختگان پزشكي داراي مدال از المپيادهاي علمي جهاني در صورتيكه بدون احتساب معدل كارورزي جزء 10 درصد رتبه برتر دوره پزشكي عمومي دانشگاه محل تحصيل خود باشند ملزم به گذراندن طرح خدمات نيروي انساني قبل از شروع دوره دستياري نمي‌باشند.

نسخه چاپي ارسال به دوست

يکشنبه ١٧ خرداد ١٣٨٨ - ١٠:٢٧ / شماره خبر: ٥١٠٥ / تعداد نمايش: 5801

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج