وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين نامه تقسيم وظايف آموزشي درنظام آموزش علوم پزشكي كشور

عنوان قانون:

متن قانون:

مقدمه (از آيين نامه ها)

در دهه هاي گذشته با توجه به كمبود فارغ التحصيلان رشته هاي گروه علوم پزشكي در كشور، دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي متعددي تأسيس شده و ظرفيت مراكز موجود قبلي نيز افزايش يافت . هم اكنون با توجه به برطرف شدن نسبي نياز كشور به اين افزايش كمي و با توجه به نياز روز ، ارتقاي كيفيت ارائه خدمات آموزشي در دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي كشور در اولويت قرار گرفته است . طرح سطح بندي خدمات آموزشي با هدف باربيني مجدد وضعيت ارائه خدمات آموزشي در دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي كشور و شناسايي توانايي هاي بالفعل و بالقوه آنها به منظور تعيين مأموريت آموزشي ، حد توسعه و تقسيم وظايف آموزشي در نظام آموزش علوم پزشكي انجام شده است. اين سطح بندي با در نظر گرفتن وضعيت كمي و كيفي ارائه خدمات آموزشي در دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي و با توجه به نياز كشور به فارغ التحصيلان رشته هاي مذكور و سياست هاي كلان كشوري صورت مي گيرد و در آن از اطلاعات اثرگذار سطح بندي خدمات درماني كه مستند به ماده 193 قانون برنامه 5 ساله سوم و 89 برنامه 5 ساله چهارم توسعه كشور است براي تصميم گيري در بعد توسعه استفاده مي شود.
تصميم گيري ها در اين سطح بندي براساس محورهاي اصلي زير است :
1- سطح دانشگاه علوم پزشكي : كه در اصل توانايي دانشگاه در ارائه خدمات آموزشي و سطح كمي و كيفي ارائه اين خدمات است و امتياز دانشگاه ها در رتبه بندي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور به دست مي آيد.
2- وضعيت ارائه خدمات آموزشي در هر گروه – رشته : اين عامل نيز مستقيماً از نتايج طرح تدوين راه كار تقسيم وظايف آموزشي در نظام آموزش علوم پزشكي كشور استخراج مي شود.
3- وضعيت نيروي انساني شاغل در هر رشته : اين عامل زيادي كمبود و يا تعادل در تعداد نيروي انساني موجود در كشور در هر رشته را مشخص مي كند .
لازم به ذكر است كه دراين طرح بررسي وضعيت ارائه خدمات آموزشي درسطح مقاطع Under graduate كليه رشته هاي گروه علوم پزشكي انجام شده و تصميم گيري براي مقاطع بالاتر نيز فعلاً براساس آن و ارزيابي هاي دوره اي انجام مي شود.
در اين آيين نامه چهارچوب اصلي تقسيم وظايف آموزشي و الگوريتم هاي سياست هاي كلي تصميم گيري در اين راستا تنظيم شده است.
از اين پس در اين آيين نامه منظور از دانشگاه هاي علوم پزشكي ، دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي كشور است. تعاريف زير در اين آيين نامه قابل توجه است :
1- مشمول توسعه است : منظور از اين اصطلاح امكان ادامه فعاليت ارائه خدمات آموزشي د رشته هاي داير و يا راه اندازي رشته مربوطه در صورت كسب اعتبار لازم است. بديهي است اعتبار لازم توسط سيستم هاي ارزشيابي و اعتباربخشي دبيرخانه هاي مربوطه به طور مستقل از سطح بندي خدمات آموزشي تعيين و به دبيرخانه شوراي گسترش منعكس مي شود. به عبارت ديگر در اين طرح چارچوب توسعه دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي تعيين مي شود و شرط فعاليت آنها در اين چارچوب رعايت استانداردهاي ارزشيابي و كسب اعتبار است.
2- تعديل پذيرش : منظور كاهش تعداد دانشجوي پذيرش شده از طريق كنكور سراسري متناسب با سطح ارائه خدمات آموزشي و نياز كشور است.
3- مشمول توسعه نيست : منظور از اين اصطلاح عدم قرارگيري رشته مربوطه در حيطه توسعه دانشگاه بوده و ادامه فعاليت ارائه خدمات آموزشي و يا راه اندازي رشته بدون توجه به اعتبار آن متوقف مي شود. بديهي است تقاضاي ارزشيابي و اعتباربخشي اين رشته ها مورد بررسي قرار نمي گيرد.

ماده 1 (از آيين نامه ها)

تمامي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور براساس امتيازات كسب كرده در هريك از رشته هاي تحت پوشش ، رتبه بندي آموزشي مي شوند.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

تمامي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور براساس امتياز كسب كرده در رتبه بندي آموزشي به سه سطح I،II و III تقسيم مي شوند. 1- سطح I دانشگاه هاي علوم پزشكي كه امتيازي مساوي يا بالاتر از 80% امتياز برترين دانشگاه علوم پزشكي موجود در كشور را كسب كرده اند. 2- سطح II : دانشگاه هاي علوم پزشكي كه امتياز آنها بين 60% تا 80% امتيازبرترين دانشگاه علوم پزشكي كشور است. 3- سطح III : دانشگاه هاي علوم پزشكي كه امتياز آنها كمتر از 60% امتياز برترين دانشگاه علوم پزشكي كشور است.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

تمامي رشته هاي مقاطع كارداني ، كارشناسي و دكتري عمومي براساس امتياز كسب كرده در رتبه بندي آموزشي رشته هاي علوم پزشكي (معرفي شده در كتب ده گانه طرح تدوين راه كار تقسيم وظايف آموزشي در نظام آموزش علوم پزشكي كشور) به سه گروه الف ، ب و ج تقسيم مي شوند.
1- گروه الف : رشته – محل هايي كه امتيازي مساوي يا بالاتر از 80% امتياز برترين رشته – محل موجود در كشور را كسب كرده اند.
2- گروه ب : رشته – محل هايي كه امتياز آنها بين 65% تا 80% امتياز برترين رشته – محل موجود در كشور است.
3- گروه ج : رشته – محل هايي كه امتياز كمتر از65% امتياز برترين رشته – محل موجود در كشور را به خود اختصاص داده اند.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

تمامي رشته هاي مقاطع كارداني ، كارشناسي و دكتراي عمومي با توجه به وضعيت نيروي انساني در كشور به سه گروه 1 ،2 و 3 تقسيم مي شوند.
1 – گروه 1 : رشته هايي كه براساس نيازسنجي داراي كمبود نيرو است.
3 – گروه 2 : رشته هايي كه براساس نيازسنجي در حالت تعادل نيروي انساني قراردارد.
1 – گروه 3 : رشته هايي كه براساس نيازسنجي داراي مازاد نيرو است.
تبصره – تقسيم بندي دانشگاه ها به سطح هاي I ، II و III و رشته – محل ها به گروه هاي الف ، ب و ج و نيز بررسي وضعيت نيروي انساني در هر رشته لازم است هر 3 تا 4 سال يك بار مجدداً مورد ارزيابي و بازنگري قرار گيرد.

ماده 5 (از آيين نامه ها)

وضعيت رشته ها در مقاطع كارداني ، كارشناسي ، دكتري عمومي و مقاطع بالاتر در دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور به شرح زير تعيين مي شوند : 1-5. در مورد رشته هاي با مقاطع كارداني ، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته و دكتري عمومي براساس جداول الف و ب كه حاوي سياست هاي كلي شوراي نظارت ، ارزيابي و گسترش آموزش پزشكي مي باشد ، تصميم گيري مي شود. 2-5. رشته هاي تخصصي باليني و دكتري تخصصي Ph.D در رشته هاي پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي : در كليه دانشگاه هاي سطح I و II كه رشته هاي دكتراي عمومي پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي را ارائه مي كنند و اين رشته ها در گروه هاي الف و ب مي باشند ، رشته هاي تخصصي باليني و دكتري تخصصي Ph.D آنها مشمول توسعه است. بديهي است ادامه فعاليت يا بررسي تقاضاي راه اندازي اين رشته ها منوط به كسب اعتبار لازم از دبيرخانه مربوط است. رشته هاي تخصصي باليني و دكتري تخصصي Ph.D مربوطه در دانشگاه هاي سطح I و II با رشته محل دكتراي عمومي گروه ج و دانشگاه هاي سطح III مشمول توسعه نيست. 3-5. رشته هاي دكتري تخصصي Ph.D در ساير رشته ها : در كليه دانشگاه هاي سطح I و II كه رشته هاي كارشناسي مربوطه را ارائه مي كنند و اين رشته ها در گروه هاي الف و ب مي باشند ، رشته هاي دكتري تخصصي Ph.D آنها مشمول توسعه است . بديهي است ادامه فعاليت يا بررسي تقاضاي راه اندازي اين رشته ها منوط به كسب اعتبار لازم از دبيرخانه مربوطه است. رشته هاي دكتري تخصصي Ph.D مربوطه در دانشگاه هاي سطح I و II با رشته محل كارشناسي مربوطه گروه ج و دانشگاه هاي سطح III مشمول توسعه نيست. تبصره : در صورتي كه رشته مستقيم مرتبط با شته دكتري تخصصي Ph.D مربوطه وجود نداشته باشد و نيز رشته هاي دكتري تخصصي Ph.D در دانشگاه هايي كه مقاطع Undergraduate مربوطه به گرايش هاي مذكور را ارائه نمي كنند .تنها در صورتي كه سطح I باشند ، مشمول توسعه است. 4-5. رشته هاي فوق تخصصي پزشكي : رشته هاي فوق تخصصي پزشكي در دانشگاه هاي سطح I ارائه كننده رشته پزشكي عمومي گروه الف و ب و سطح II ارائه كننده رشته پزشكي عمومي گروه الف، مشمول توسعه است . بديهي است ادامه فعاليت يا بررسي تقاضاي راه اندازي اين رشته ها منوط به كسب اعتبار لازم از دبيرخانه مربوط است. 5-5. رشته هاي كارشناسي ارشد: در كليه دانشگاه هاي سطح I و II كه رشته هاي كارشناسي پيوسته يا كارداني رشته مربوطه را ارائه مي كنند و اين رشته ها در گروه هاي الف و ب مي باشند ، رشته هاي كارشناسي ارشد مربوطه آنها مشمول توسعه است. بديهي است ادامه فعاليت يا بررسي تقاضاي راه اندازي اين رشته ها منوط به كسب اعتبار لازم از دبيرخانه مربوطه است. رشته هاي كارشناسي ارشد مربوطه در دانشگاه هاي سطح I وII كه رشته هاي كارشناسي پيوسته يا كارداني رشته مربوطه را ارائه مي كنند و اين رشته ها در گروه هاي الف و ب مي باشند، رشته هاي كارشناسي ارشد مربوطه آنها مشمول توسعه است . بديهي است ادامه فعاليت يا بررسي تقاضاي راه اندازي اين رشته ها منوط به كسب اعتبار لازم از دبيرخانه مربوطه است. رشته هاي كارشناسي ارشد مربوطه در دانشگاه هاي سطح I و II با رشته محل كارشناسي پيوسته يا كارداني رشته مربوطه گروه ج و دانشگاه هاي سطح III مشمول توسعه نيست. تبصره : در صورتي كه رشته مستقيم مرتبط با رشته هاي كارشناسي ارشد مربوطه وجود نداشته باشد و نيز رشته هاي كارشناسي ارشد در دانشگاه هايي كه رشته هاي Undergraduate مربوط به گرايش هاي مذكور را ارائه نمي كنند، تنها در صورتي كه سطح I باشند، مشمول توسعه است. 6-5. رشته هاي كارشناسي ناپيوسته : در كليه دانشگاه هاي I،II و III كه رشته هاي كارداني مربوطه را ارائه مي كنند و اين رشته ها در گروه هاي الف و ب مي باشند، رشته هاي كارشناسي ناپيوسته مربوطه آنها مشمول توسعه است. بديهي است ادامه فعاليت يا بررسي تقاضاي تقاضاي راه اندازي اين رشته ها منوط به كسب اعتبار لازم از دبيرخانه مربوط است. رشته هاي كارشناسي ناپيوسته مربوطه در دانشگاه هاي سطح I، II و III با رشته هاي محل كارداني رشته مربوطه گروه ج مشمول توسعه نيست. تبصره : رشته هاي كارشناسي ناپيوسته كه داراي مقطع كارشناسي پيوسته هستند در دانشگاه هايي كه رشته كارشناسي پيوسته مربوطه مشمول توسعه آنهاست ، مشمول توسعه است. بديهي است ادامه فعاليت يا بررسي تقاضاي راه اندازي اين رشته ها منوط به كسب اعتبار لازم از دبيرخانه مربوطه است.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

سياست هاي كلي شوراي نظارت ، ارزيابي وگسترش آموزش پزشكي در مورد بررسي تقاضاي راه اندازي رشته هاي نوين در كشور در جدول ج و تقاضاي دانشگاه هاي علوم پزشكي براي تعطيلي داوطلبانه رشته ها در جدول د آمده است. جدول گروه – رشته هاي موجود در كشور در انتهاي اين آيين نامه آمده است. اين آيين نامه در 6 ماده و 5 تبصره و با 4 جدول ضميمه در جلسه شماره 169 مورخ 28/3/1384 شوراي نظارت ، ارزيابي وگسترش آموزش پزشكي به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجراء است و كليه مصوبات مغاير با آن لغو مي گردد. الف ) سياست هاي كلي شوراي نظارت ، ارزيابي و گسترش آموزش پزشكي در مورد رشته هاي موجود در دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي كشور
وضعيت دانشگاه وضعيت رشته وضعيت نيروي انساني در رشته موردنظر تصميم گيري
الف.امتياز رشته 1-كمبود مشمول توسعه است
سطح I مساوي يا بالاتر از 80% 2- تعادل مشمول توسعه است
امتياز دانشگاه امتياز برترين رشته-محل 3-مازاد تعديل پذيرش
بالاتر يا مساوي 80%
امتياز برترين ب. امتيازرشته بين 65 تا80% 1-كمبود دستورالعمل براي اصلاح
دانشگاه امتياز برترين رشته-محل 2-تعادل دستورالعمل براي اصلاح
3-مازاد دستورالعمل براي اصلاح و تعديل
ج.امتياز رشته زير 65% 1-كمبود دستورالعمل براي اصلاح
امتياز برترين رشته-محل 2-تعادل تعديل پذيرش
3-مازاد مشمول توسعه نيست
الف-امتياز رشته 1- كمبود مشمول توسعه است
مساوي يا بالاتر از 80% 2- تعادل مشمول توسعه است
امتياز برترين رشته-محل 3-مازاد تعديل پذيرش
سطح II ب.امتياز رشته بين 65 تا 80% 1-كمبود دستورالعمل براي اصلاح
امتياز دانشگاه امتياز برترين رشته-محل 2-تعادل دستورالعمل براي اصلاح
بين 60% تا 80% 3-مازاد دستورالعمل براي اصلاح و تعديل
امتياز برترين دانشگاه
ج.امتياز رشته زير 65% 1-كمبود دستورالعمل براي اصلاح
امتياز برترين رشته-محل 2-تعادل مشمول توسعه نيست ياتعدي پذيرش
3-مازاد مشمول توسعه نيست

الف.امتياز رشته 1-كمبود مشمول توسعه است
مساوي يا بالاتر از 80% 2-تعادل مشمول توسعه است
سطح III امتياز برترين رشته-محل 3-مازاد تعديل پذيرش
امتياز دانشگاه
كمتر از 60% امتياز ب.امتياز رشته بين 65تا 80% 1-كمبود دستورالعمل براي اصلاح
برترين دانشگاه امتياز برترين رشته-محل 2-تعادل دستورالعمل براي اصلاح و تعديل
3-مازاد مشمول توسعه نيست يا تعديل پذيرش
ج .امتياز رشته زير 65% 1-كمبود مشمول توسعه نيست
امتياز برترين رشته-محل 2-تعادل مشمول توسعه نيست
3-مازاد مشمول توسعه نيست

ب-1)سياست هاي كلي شوراي نظارت ، ارزيابي و گسترش آموزش پزشكي در مورد بررسي تقاضاي دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي در مورد راه اندازي رشته هاي موجود در كشور در مقاطع دكتري عمومير وضعيت دانشگاه وضعيت نيروي انساني تصميم گيري
در رشته موردنظر
سطح I امتياز دانشگاه 1-كمبود بررسي پيشنهاد
مساوي يا بالاتر از 80% امتياز 2-تعادل بررسي پيشنهاد
برترين دانشگاه 3-مازاد عدم بررسي پيشنهاد

سطح II امتياز دانشگاه 1-كمبود بررسي پيشنهاد
بين 60% تا 80% امتياز 2-تعادل عدم بررسي پيشنهاد
برترين دانشگاه 3-مازاد عدم بررسي پيشنهاد
سطح III امتياز دانشگاه 1-كمبود عدم بررسي پيشنهاد
كمتر از 60% امتياز 2-تعادل عدم بررسي پيشنهاد
برترين دانشگاه 3-مازاد عدم بررسي پيشنهاد
ب-2)سياست هاي كلي شوراي نظارت ، ارزيابي و گسترش آموزش پزشكي در مورد بررسي تقاضاي دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي در مورد راه اندازي رشته هاي موجود در كشور در مقاطع كارشناسي پيوسته
وضعيت دانشگاه وضعيت نيروي انساني تصميم گيري
در رشته موردنظر
سطح I امتياز دانشگاه 1-كمبود بررسي پيشنهاد
مساوي يا بالاتر از 80% امتياز 2-تعادل بررسي پيشنهاد
برترين دانشگاه 3-مازاد عدم بررسي پيشنهاد
سطح II امتياز دانشگاه 1-كمبود بررسي پيشنهاد
بين 60% تا 80% امتياز 2-تعادل بررسي پيشنهاد
برترين دانشگاه 3-مازاد عدم بررسي پيشنهاد
سطح III امتياز دانشگاه 1-كمبود عدم بررسي پيشنهاد
كمتر از 60% امتياز 2-تعادل عدم بررسي پيشنهاد
برترين دانشگاه 3-مازاد عدم بررسي پيشنهاد
توجه : در صورتي كه ساير رشته هاي هم گروه (در صورت وجود) مشمول توسعه نباشند، رشته مورد تقاضا مشمول توسعه نيست.
تبصره : در مورد رشته مامايي در دانشگاه هايي كه مقاطع كارداني كارشناسي ناپيوسته را ارائه مي كنند و ارائه اين رشته ها مشمول توسعه آنها مي باشد ، با تبديل دو مقطع فوق به مقطع كارشناسي پيوسته موافقت مي شود.
ب-3) سياست هاي كلي شوراي نظارت ، ارزيابي و گسترش آموزش پزشكي در مورد بررسي تقاضاي دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي در مورد راه اندازي رشته هاي موجود در كشور در مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته
وضعيت دانشگاه وضعيت نيروي انساني تصميم گيري
در رشته موردنظر

سطح I امتياز دانشگاه 1-كمبود بررسي پيشنهاد
مساوي يا بالاتر از 80% امتياز 2-تعادل عدم بررسي پيشنهاد
برترين دانشگاه 3-مازاد عدم بررسي پيشنهاد
سطح II امتياز دانشگاه 1-كمبود بررسي پيشنهاد
بين 60% تا 80% امتياز 2-تعادل بررسي پيشنهاد
برترين دانشگاه 3-مازاد عدم بررسي پيشنهاد
سطح III امتياز دانشگاه 1-كمبود بررسي پيشنهاد
كمتر از 60% امتياز 2-تعادل بررسي پيشنهاد
برترين دانشگاه 3-مازاد عدم بررسي پيشنهاد
توجه : در صورتي كه ساير رشته هاي هم گروه (در صورت وجود) مشمول توسعه نباشند، رشته مورد تقاضا مشمول توسعه نيست.
ج) سياست هاي كلي شوراي نظارت ، ارزيابي و گسترش آموزش پزشكي در مورد بررسي تقاضاي دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي در مورد راه اندازي رشته هاي نوين كه قبلاً در كشور داير نبوده اند
وضعيت دانشگاه مقاطع مورد درخواست كه بررسي مي شوند
سطح I امتياز دانشگاه مساوي يا بالاتر دكتري تخصصيPh.D،تخصصي باليني و فوق تخصصي،
از 80% امتياز برترين دانشگاه كارشناسي و كارشناسي پيوسته
سطح II امتياز دانشگاه 60% تا 80% كارشناسي ارشد، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته
امتياز برترين دانشگاه
سطح III امتياز دانشگاه كمتر از 60% امتياز كارشناسي پيوسته ، ناپيوسته و كارداني برترين دانشگاه
توجه 1: پيشنهاد دانشگاه ها بعد از تصويب برنامه آموزشي در شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي بررسي مي شود.
توجه 2: در صورت ارائه رشته هاي هم گروه رشته مورد تقاضا ، اين رشته ها بايد در گروه الف باشند.
د ) سياست هاي كلي شوراي نظارت ، ارزيابي و گسترش آموزش پزشكي در مورد بررسي تقاضاي دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي براي تعطيلي داوطلبانه رشته ها
وضعيت دانشگاه وضعيت رشته وضعيت نيروي انساني در رشته موردنظر تصميم گيري
الف.امتياز رشته 1-كمبود عدم موافقت*
سطح I مساوي يا بالاتر از 80% 2- تعادل عدم موافقت*
امتياز دانشگاه امتياز برترين رشته-محل 3-مازاد موافقت
بالاتر يا مساوي 80%
امتياز برترين ب. امتياز رشته بين65تا80% 1-كمبود عدم موافقت*
دانشگاه امتياز برترين رشته-محل 2-تعادل موافقت
3-مازاد موافقت

ج.امتياز رشته زير 65% 1-كمبود موافقت
امتياز برترين رشته-محل 2-تعادل موافقت
3-مازاد موافقت

الف-امتياز رشته 1- كمبود موافقت **
مساوي يا بالاتر از 80% 2- تعادل موافقت **
امتياز برترين رشته-محل 3-مازاد موافقت

سطح II ب.امتياز رشته بين 65 تا 80% 1-كمبود موافقت **
امتياز دانشگاه امتياز برترين رشته-محل 2-تعادل موافقت **
بين 60% تا 80% 3-مازاد موافقت
امتياز برترين دانشگاه
ج.امتياز رشته زير 65% 1-كمبود موافقت **
امتياز برترين رشته-محل 2-تعادل موافقت **
3-مازاد موافقت

الف.امتياز رشته 1-كمبود موافقت **
مساوي يا بالاتر از 80% 2-تعادل موافقت **
سطح III امتياز برترين رشته-محل 3-مازاد موافقت
امتياز دانشگاه
كمتر از 60% امتياز ب.امتياز رشته بين 65تا 80% 1-كمبود موافقت **
برترين دانشگاه امتياز برترين رشته-محل 2-تعادل موافقت **
3-مازاد موافقت

ـ ج .امتياز رشته زير 65% 1-كمبود موافقت
امتياز برترين رشته-محل 2-تعادل موافقت
3-مازاد موافقت

* در مورد رشته هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته با نظر موافق بررسي مي شود.
** در مورد رشته هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته نياز به ارائه دلايل توجيهي كافي و جلب نظر شورا دارد.
جدول گروه – رشته هاي موجود در كشور
گروه – رشته رشته ها

پزشكي پزشكي عمومي
دندانپزشكي دندانپزشكي عمومي
داروسازي داروسازي عمومي
علوم تغذيه علوم تغذيه
پرستاري و مامايي پرستاري و مامايي
بهداشت بهداشت عمومي(مبارزه با بيماريهاوخانواده)،بهداشت محيط و
بهداشت حرفه اي علوم پيراپزشكي اتاق عمل، پزشكي هسته اي
، تكنولوژي پرتودرماني ، تكنولوژي پرتوشناسي ،
فوريت هاي پزشكي ، آزمايشگاهي و هوشبري
مديريت و اطلاع رساني مديريت خدمات بهداشتي درماني ، كتابداري در پزشكي و
مدارك پزشكي
علوم توانبخشي فيزيوتراپي ، شنوايي شناسي، بينايي سنجي،كاردرماني
اعضاي مصنوعي ،گفتاردرماني و مددكاري اجتماعي

 

نسخه چاپي ارسال به دوست

شنبه ٢ خرداد ١٣٨٨ - ١٣:٥٥ / شماره خبر: ٣٩٩٩ / تعداد نمايش: 2247

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج