[10رای][21رای][12رای][13رای][10رای][1رای]بدون امتیازبدون امتیازبدون امتیاز[3رای]بدون امتیازبدون امتیازبدون امتیازبدون امتیاز[1رای]بدون امتیازبدون امتیازبدون امتیازبدون امتیاز[2رای]بدون امتیازبدون امتیازبدون امتیازبدون امتیازبدون امتیاز[2رای]بدون امتیازبدون امتیازبدون امتیازبدون امتیازبدون امتیازبدون امتیازبدون امتیازبدون امتیازبدون امتیازبدون امتیازبدون امتیازبدون امتیازاهواز


اراک


اردبیل


بابل


بندر عباس


بیرجند


بوشهر


اصفهان


فسا


قزوین


گیلان


گلستان


گناباد


همدان


هرمزگان


ایلام


ایران


کاشان


کرمان


کرمانشاه


کردستان


لرستان


مشهد


مازندران


ارومیه


رفسنجان


سبزوار


سمنان


شهید بهشتی


شهرکرد


شاهرود


شیراز


تبریز


تهران


یاسوج


یزد


زاهدان


زنجان