تعريف واژه­های مرتبط با آموزش مداوم

 

 

آموزش مداوم جامعه پزشكي

آموزش مداوم جامعه پزشكي به آندسته از فعاليت هاي آموزشي كه جهت حفظ، توسعه يا ارتقاء دانش، مهارت، عملكرد حرفه اي و ارتباطاتي كه يك پزشك (مشمول) در ارائه خدمت به بيماران، جامعه يا حرفه خود بكار مي گيرد، اطلاق مي شود. محتواي آموزش مداوم دانش و مهارت هائي است كه متخصصين فن بعنوان علوم پايه پزشكي، اصول طب باليني و مراقبتهاي پيشگيري شناسائي و مورد پذيرش قرار داده اند.

برطبق يك تعريف وسيع از آموزش مداوم، نظير آنچه در بالا آمده، تمام فعاليت هاي آموزش مداوم كه موجب شوند پزشكان ( مشمولين) مسئوليت هاي خود را موثرتر و كارآمدتر به انجام رسانند، CME هستند. يك دوره مديريت براي پزشكاني كه مسئوليت مديريت خدمات بهداشتي، درماني را دارند، يك دوره متدولوژي آموزش براي پزشكاني كه در دانشكده ها تدريس مي كنند، يك دوره مديريت باليني براي افراديكه تمايل به ارائه خدمات بهتر به بيماران را دارند، آموزش مداوم متناسب است.اما تمام فعاليت هاي آموزشي، آموزش مداوم جامعه پزشكي محسوب نمي شوند. فعاليت هاي آموزشي كه مستقيما" با كار حرفه اي پزشكان (مشمولين) مرتبط نباشد، CME نيستند. آموزش هاي منفك از حرفه كه در پاسخ به نياز يا علاقه شخصي صورت مي گيرد مانند برنامه ريزي مالي، ادبيات يا موسيقي، آموزش مداوم نيستند.

 

اعتبار بخشي

فرايندي است كه هدف آن اطمينان دادن در خصوص فعاليت آموزش مداوم به جامعه پزشكي است مبني بر اينكه فعاليت آموزش مداوم طراحي و اجراء شده توسط مراكز داراي اعتبار از استانداردهاي پذيرفته شده آموزش  مداوم برخورداراست.

 

كميسيون ارزشيابي و اعتبار بخشي

تصميم نهائي در خصوص اعتبار مراكز آموزش مداوم در اين كميسيون اخذ مي شود. بازنگري ضوابط واستانداردهاورسيدگي به اعتراضات نيزبعهده اين كميسيون  ميباشد. اين كميسيون 11 عضو دارد.

 

استاندارد هاي ضروري

كليه 30استاندارد آموزش مداوم جامعه پزشكي به استثناء استانداردهاي 18-26-27. عدم برخورداري حتي از يك استانداردضروري منجر به رد صلاحيت خواهد شد.

 

استانداردهاي غير ضروري

عدم برخورداري از استانداردهاي 18-26-27 منجر به رد صلاحيت نمي شود، اما براي كسب اعتبار ممتاز برخورداري از اين استانداردها، علاوه بر استانداردهاي ضروري الزامي است.

 

مراكز آموزش مداوم جامعه پزشكي

در اين پروژه به كليه مراكزي كه در مصوبات سيزدهمين و شانزدهمين جلسه شورايعالي آموزش مداوم تعريف شده

1- حوزه ستادي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

2- دانشگاه­هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني 

3-انجمن هاي علمي       

4- پژوهشكده ها و مراكز تحقيقاتي

سازمان نظام پزشكي، سازمان پزشكي قانوني و ساير سازمان­هاي داوطلب داشتن فعاليت آموزش مداوم جامعه پزشكي اطلاق مي شود.