وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين‌ نامه دوره‌هاي آموزش تكميلي تخصصي پزشكي (فلوشيپ)

عنوان قانون:

متن قانون:

فصل اول (از آيين نامه ها)

كليات

ماده 1 (از آيين نامه ها)

هدف: هدف از برقراري دوره‌هاي تكميلي تخصصي (‌فلوشيپ) افزايش مهارتهاي عملي و دانش نظري پزشكان متخصص در راستاي ارتقاء كيفيت خدمات تخصصي و آموزش پزشكي و نيز دستيابي به آخرين يافته‌هاي علمي پزشكي مي‌باشد.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

تعريف دوره:
دوره تكميلي تخصصي باليني پزشكي طي آموزش در رشته‌هايي است كه از يك سو نياز به ارائه آموزشهاي تكميلي تخصصي براي ارتقاء مهارت علمي تخصصي آن رشته وجود داشته و از سوي ديگر ارائه آن در قالب دوره‌هاي فوق تخصصي وجود نداشته باشد.متقاضيان واجد شرايط با داشتن مدرك دانشنامه تخصصي پزشكي و گذراندن مراحل ذيل به اخذ گواهي تكميلي تخصصي نايل مي‌شوند‌.
الف- پذيرش در آزمون ورودي تكميلي تخصصي (‌فلوشيپ)
ب- موفقيت در طي دوره آموزشي (‌علمي و عملي‌) مصوب (در يكي از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني) مورد تأييد دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي طبق ضوابط مندرج در ماده 24 و تبصره‌هاي آن.
ج- اعلام موفقيت دراتمام دوره آموزشي تكميلي تخصصي توسط بخش آموزش دهنده

ماده 3 (از آيين نامه ها)

تعريف فلو: فلوي تكميلي تخصصي به فردي اطلاق مي‌شود كه با داشتن مدرك دانشنامه تخصصي و يا گواهي قبولي آن و پذيرش در آزمون ورودي،در يك رشته به كسب مهارتهاي عملي و آموزش‌هاي نظري و فعاليتهاي پژوهشي بپردازد.

فصل دوم (از آيين نامه ها)

شرايط پذيرش

الف (از آيين نامه ها)

شرايط عمومي

ماده 4 (از آيين نامه ها)

شرايط پذيرش فلو در رشته‌هاي تكميلي تخصصي باليني:
1‌/‌4- شركت و قبولي در آزمون پذيرش فلو
تبصره الحاقي: شروع به طرح و يا انجام خدمات قانوني شرط شركت در آزمون پذيرش دستيار دوره‌هاي فلوشيپي مي‌باشد.
2‌/‌4- داشتن مدرك دانشنامه تخصصي پيش نياز و يا گواهي قبولي آن از دانشگاه‌ها و مراكز مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
3‌/‌4- داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا معافي براي آقايان
تبصره 1‌: كلمه معافي به مفهوم معافيت دايم مي‌باشد و داوطلبان داراي معافيت موقت پزشكي و يا كفالت با مسئوليت خود مي‌توانند در آزمون پذيرش شركت نمايند. بديهي است در صورت فراخوانده شدن به انجام خدمت وظيفه، اين وزارتخانه هيچگونه تعهدي براي ترخيص آنان به عهده نخواهد گرفت.
تبصره 2: داوطلباني كه درحال انجام خدمات قانوني شامل خدمت وظيفه عمومي يا پيام آوران بهداشت مي‌باشند در صورت ارائه گواهي مبني‌براين كه مدت سربازي آنان، در مورد داوطلبان آزمون مهرماه تا تاريخ 14 بهمن ماه همان سال و در مورد داوطلبان آزمون اسفند ماه تا تاريخ 31 شهريور ماه سال بعد به اتمام مي‌رسد مجاز به شركت در آزمون پذيرش خواهند بود.
تبصره 3: آن دسته از متقاضياني كه بعنوان ماده يك قانون نحوه تامين اعضا هيئت علمي مشغول انجام خدمت وظيفه در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي مي‌باشند در صورتيكه در مورد داوطلبان آزمون مهرماه تا تاريخ 14 بهمن ماه همان سال و در مورد داوطلبان آزمون اسفند ماه تا تاريخ 31 شهريور ماه سال بعد حداقل معادل طول دوره خدمت وظيفه مصوب ستاد فرمان دهي نيروهاي مسلح (‌در حال حاضر 18 تا 21 ماه) را گذرانده باشند مي‌توانند به طور مشروط در آزمون شركت نمايند ودر صورت قبولي و نداشتن منع قانوني از نظر اداره نظام وظيفه، طبق مقررات شروع به آموزش نمايند.
تبصره 4‌: از ميان حايزين رتبه‌هاي اول تا سوم امتحانات دانشنامه تخصصي هر رشته پيش نياز در هر سال تحصيلي در صورتي كه مشمول خدمت وظيفه عمومي‌باشند با رعايت ساير شرايط مندرج درآيين‌نامه مي‌توانند به طور مشروط در آزمون پذيرش اسفند ماه ثبت نام و شركت نمايند و در صورت قبولي با استفاده از ماده يك قانون نحوه تامين اعضاء هيئت علمي، تا تاريخ 31 شهريور ماه سال بعد از خدمت ترخيص شده، شروع به آموزش نمايند.
4‌/‌4- هر داوطلب مي‌تواند بدون محدوديت دفعات در آزمون پذيرش فلو شركت نمايد.
5‌/‌4- نداشتن نقص عضو موثر حرفه اي بر حسب رشته پيش نياز
6‌/‌4- عدم اشتغال به تحصيل در يكي از رشته‌هاي فوق تخصصي پزشكي و دوره‌هاي تكميلي تخصصي (‌فلوشيپ) و پي‌اچ.دي
تبصره: دارندگان گواهي دوره تكميلي تخصصي، يا كساني كه دوره مذكور را با موفقيت طي نموده‌اند و يا قبول شدگان آزمون نهايي فوق تخصصي در يكي از رشته‌هاي پزشكي (‌به استثناي قبول شدگان آزمون نهايي رشته فوق تخصصي بيماريهاي قلب و عروق) مجاز به شركت در آزمون پذيرش نمي‌باشند.

ب (از آيين نامه ها)

شرايط اختصاصي

ماده 5 (از آيين نامه ها)

اعضا هيئت علمي رسمي (‌قطعي يا آزمايشي) دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و نيز داوطلباني كه با استفاده از شرايط تبصره 4 بند 3‌/‌4 قصد ورود به دوره را دارند مي‌بايست هنگام ثبت نام يكي از مدارك مستند ذيل را با حسب مورد ارائه نمايند:
الف- حكم استادياري رسمي (‌قطعي يا آزمايشي) و اعلام نياز دانشگاه محل خدمت
ب- گواهي‌رتبه‌برتردر رشته پيش نياز به تأييد دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي

ماده 6‌ (از آيين نامه ها)

داوطلبان مشغول خدمت در يكي از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها در هنگام ثبت نام موظف به ارائه معرفي نامه از سازمانهاي ذيربط مبني‌بر موافقت ماموريت آموزشي خود در صورت قبولي در آزمون پذيرش مي‌باشند.
٭ با مشمولين ماده 6 آئين‌نامه دوره‌هاي تكميلي تخصصي در صورت عدم ارائه ماموريت آموزشي، همانند ساير پذيرفته‌شدگان آزاد طبق ماده 4/13 رفتار خواهد شد.
(موضوع نامه شماره 986/3/آ مورخ 9/3/80 دبير خانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي

ج (از آيين نامه ها)

آزمون پذيرش

ماده 7 (از آيين نامه ها)

آزمون پذيرش فلو در مراكز آموزشي داراي مجوز آموزشي دوره مورد تاييد طبق ضوابط مندرج در ماده 24 و تبصره‌هاي آن (ماده واحده الحاقي مصوبه پنجاه و هفتمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي) به صورت غيرمتمركز، توسط دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني در اسفند يا مهرماه هر سال برگزار مي‌گردد.
تبصره: شيوه آزمون پذيرش (كتبي، شفاهي ويا كتبي- شفاهي‌) توسط گروه آموزشي مربوطه تعيين مي‌گردد. دانشگاه‌ها موظفند شيوه برگزاري آزمون را هنگام ثبت نام اعلام نمايند.

ماده 8 (از آيين نامه ها)

هر داوطلب مي‌تواند با توجه به رشته تخصصي پيش نياز و ظرفيت‌هاي تعيين شده، يكي از رشته‌هاي تكميلي تخصصي را انتخاب و در آزمون پذيرش شركت نمايد.

ماده 9 (از آيين نامه ها)

ثبت نام در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور كه داراي مجوز آموزشي از دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي در رشته مربوطه مي‌باشند طبق اعلام عمومي (‌از طريق جرايد) در نيمه اول دي ماه و يا نيمه اول مرداد ماه هر سال تحصيلي انجام مي‌شود.

ماده 10‌ (از آيين نامه ها)

پس از ثبت نام و انتخاب رشته، تغيير رشته به هيچ عنوان مجاز نمي‌باشد.

ماده 11 (از آيين نامه ها)

دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني برگزار كننده آزمون موظفند پس از اتمام تاريخ ثبت نام، مدارك داوطلبان آزمون اسفند ماه را حداكثر تا سي ام دي ماه و داوطلبان آزمون مهرماه را حداكثر تا سي ام مرداد ماه براي بررسي به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي ارسال نمايند.
1‌/‌11- در آزمون پذيرش، در شرايط يكسان، اولويت پذيرش با اعضا هيئت علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور مي‌باشد.
2‌/‌11- دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني برگزار كننده آزمون موظفند طي مدت دو هفته پس از برگزاري آزمون اسامي پذيرفته‌شدگان هر رشته را حداكثر تا ظرفيت از پيش اعلام شده به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي،اعلام نمايند. دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي اسامي پذيرفته‌شدگان مشمول خدمات قانوني رابراي ترخيص به معاونت درمان، دانشگاه يا سازمان محل خدمت اعلام مي‌كند.

فصل سوم (از آيين نامه ها)

دوره آموزشي

الف (از آيين نامه ها)

ثبت نام پذيرفته‌شدگان

ماده 12‌ (از آيين نامه ها)

دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني‌موظفند‌نسبت‌به ثبت نام پذيرفته‌شدگان آزمون مهرماه در نيمه دوم دي ماه همان سال و پذيرفته‌شدگان آزمون اسفند ماه در نيمه اول شهريور ماه سال بعد اقدام نمايند.
1‌/‌12 - الف- دانشگاه‌هاي محل تحصيل موظفند نسبت به جايگزيني پذيرفته‌شدگان آزمون اسفند ماه كه در موعد مقرر ثبت نام ننموده ويا در فاصله اول مهرماه تا 5 آبان ماه سال تحصيلي شروع دوره انصراف دهند، حد‌اكثر تا تاريخ 15 آبان ماه سال تحصيلي مربوطه اقدام نمايند.
ب- دانشگاه‌هاي محل تحصيل موظفند نسبت به جايگزيني پذيرفته‌شدگان آزمون مهرماه كه در موعد مقرر ثبت نام ننموده و يا در فاصله 15 بهمن تا 20 اسفند ماه سال تحصيلي شروع دوره انصراف دهند، حداكثر تا پايان اسفند ماه سال تحصيلي مربوطه اقدام نمايند.
2‌/‌12- كسانيكه در مراكز آموزشي، بهداشتي و درماني مسئوليت اداري و اجرايي دارند نمي‌توانند به طور همزمان به تحصيل در رشته تكميلي تخصصي بپردازند.

ب (از آيين نامه ها)

تعهدات

ماده 13‌ (از آيين نامه ها)

مستخدمين رسمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ملزم به سپردن تعهد محضري به ميزان دو برابر مدت آموزشي به محل استخدام مي‌باشند و دانشگاه محل استخدام موظف به پرداخت 50 درصد كليه هزينه‌هاي تحصيلي برابر ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به دانشگاه محل تحصيل مي‌باشد.
1‌/‌13- شاغلين مشمول ماده 6 اين آئين‌نامه ملزم به سپردن تعهد به محل استخدام خود هستند و سازمان مربوطه موظف به پرداخت كليه هزينه‌هاي تحصيلي، برابر ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به دانشگاه محل تحصيل مي‌باشد.
٭ كارمندان رسمي- آزمايشي ديگر دانشگاه‌ها، نهادها، سازمانها و موسسات در صورت عدم ارائه حكم ماموريت آموزشي در دوره‌هاي تكميلي تخصصي (‌بدليل عدم اخذ تعهد از سوي وزارت متبوع از داوطلبين آزاد در اين دوره‌ها) نيازي به انفكاك فلو از محل استخدامي نبوده و با دريافت شهريه از داوطلب ادامه تحصيل فلو بالامانع مي‌باشد.
بديهي است مواجه با ديگر مسائل استخدامي به عهده فرد داوطلب بوده و در صورت عدم شروع به آموزش و يا تعويق دوره مشمول كليه مقررات دوره‌هاي تكميلي تخصصي مي‌گردد.
(‌موضوع نامه شماره 8508/3/آ مورخ 21/11/80 دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي) 2‌/‌13- متقاضياني كه با استفاده از تبصره 3 يا 4 بند 3‌/‌4 اين آيين‌نامه در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي تخصصي پذيرفته مي‌شوند موظف به سپردن تعهد به ميزان دو برابر مدت آموزش به وزارت بهداشت، درمان و آموزشي پزشكي مي‌باشند. 3‌/‌13- اخذ تعهد از پذيرفته‌شدگان به نحوي است كه در صورت اضافه شدن به تعهدات قبلي در مجموع از 10 سال تجاوز ننمايد. 4‌/‌13- ميزان شهريه داوطلبان آزاد را هيأت امنا دانشگاه تعيين مي‌نمايند.

ج (از آيين نامه ها)

شروع دوره

ماده 14 (از آيين نامه ها)

كليه پذيرفته‌شدگان آزمون دوره‌هاي تكميلي تخصصي (‌فلوشيپ‌) اسفند ماه موظفند از اول مهر ماه سال تحصيلي بعد و پذيرفته‌شدگان آزمون مهر ماه از 15 بهمن ماه همان سال تحصيلي موظفند پس از ثبت نام دوره آموزشي را شروع نمايند.
تبصره 1 : عدم ثبت نام پذيرفته‌شدگان در موعد مقرر يا عدم شروع دوره ثبت نام شدگان به دلايل غير موجه براي پذيرفته‌شدگان آزمون اسفند ماه حداكثر تا آخر مهر ماه سال بعد و براي پذيرفته‌شدگان آزمون‌مهرماه حداكثر تاآخربهمن‌ماه همان سال تحصيلي‌به منزله انصراف قطعي تلقي مي‌شود‌.
تبصره 2‌: مهلت شروع به آموزش افراد جايگزين در مورد پذيرفته‌شدگان آزمون اسفند ماه حداكثر تا 30 آبان ماه سال تحصيلي بعد و در مورد پذيرفته‌شدگان آزمون مهر ماه حد اكثر تا 15 فروردين ماه همان سال تحصيلي مي‌باشد.

د (از آيين نامه ها)

آموزش دوره

ماده 15 (از آيين نامه ها)

آموزش دوره بر مبناي برنامه و محتواي آموزشي آن دوره كه توسط كميسيون ارزشيابي و برنامه‌ريزي طبق ماده 24 و تبصره‌هاي آن (ماده واحده الحاقي مصوب پنجاه و هفتمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي) تاييد مي‌گردد قابل اجرا است.
1‌/‌15- طول دوره رشته‌هاي تكميلي تخصصي 12 تا 18 ماه كامل است كه توسط شوراي آموزش پزشكي و تخصصي تعيين مي‌شود.
تبصره: گروه آموزشي مجاز است بر اساس تواناييهاي علمي و عملي فلو در رابطه با تمديد دوره آموزش وي تصميم‌گيري نمايد.
2‌/‌15- فلو موظف است وظايف آموزشي، پژوهشي و درماني اعم از آموزش دوره‌هاي پايين‌تر‌، برگزاري كلاس‌هاي نظري، كارآموزيهاي بيمارستاني و درمانگاهي و كشيك را مطابق برنامه گروه آموزشي مربوطه انجام دهد‌.
3‌/‌15- خدمت فلو به طور تمام وقت (‌حداقل از ساعت 8 صبح لغايت 16) و بر اساس برنامه گروه آموزشي مي‌باشد و در طول دوره آموزش حق هيچ گونه اشتغال خارج از برنامه گروه آموزشي مربوطه از جمله طبابت در مطب را ندارد.
تبصره1 : اشتغال فلو در رشته مربوطه در كلينيك ويژه به شرط موافقت بخش آموزش دهنده حداكثر دو روز در هفته بلامانع است و پرداخت حق الزحمه اين گروه از فلو‌ها برابر مقررات كلينيك ويژه مي‌باشد.
تبصره 2: دانشگاه تربيت كننده فلوشيپ موظف است برطبق ضوابط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي از دانش‌آموختگان دوره‌هاي فلوشيپ ارزشيابي پايان دوره بعمل آورد.
4‌/‌15- فلو‌هايي كه با مأموريت آموزشي به دوره‌هاي تكميلي تخصصي وارد مي‌شوند مشمول كليه مقررات و ضوابط دوره آموزشي مربوطه مي‌باشند.
٭ دستياران دوره‌هاي فوق تخصصي مشمول انجام طرح يكماهه نمي‌باشند. (موضوع نامه شماره 7988/3/آ مورخ 7/11/81)

هـ (از آيين نامه ها)

مرخصي‌ها

ماده 16‌ (از آيين نامه ها)

هر فلو مي‌تواند از مرخصي‌هاي ساليانه، استعلاجي و زايمان بر حسب مورد استفاده نمايد.
1‌/‌16- هر فلو مي‌تواند با رعايت مقررات، به ازاي هر سال تحصيلي حداكثر 15 روز از مرخصي ساليانه استفاده نمايد. مدت مذكور جزء دوره آموزش محسوب مي‌گردد.
2‌/‌16- هر فلو مي‌تواند با ارائه گواهي پزشكي تأييد شده از سوي شوراي پزشكي دانشگاه محل تحصيل از مرخصي استعلاجي استفاده نمايد.
تبصره: درصورتي كه مدت مرخصي استعلاجي فلو از سه ماه تجاوز كند، ادامه دوره منوط به تأييد گروه آموزشي مربوطه خواهد بود و بنا به در خواست دانشگاه، دبيرخانه مي‌تواند نسبت به معرفي فرد جايگزين اقدام نمايد.
3‌/‌16- استفاده فلو‌هاي خانم از چهار ماه مرخصي زايمان براي يك بار در طول دوره بلامانع مي‌باشد.
4‌/‌16- مدت زمان مرخصي‌هاي استعلاجي و زايمان جزء دوره آموزش محسوب نشده و به طول دوره افزوده مي‌شود.

و (از آيين نامه ها)

تغيير رشته‌، انتقال و ميهماني

ماده 17 (از آيين نامه ها)

پذيرفته‌شدگان مجاز به تغيير رشته نمي‌باشند.

ماده 18‌ (از آيين نامه ها)

انتقال پذيرفته‌شدگان جزء در موارد ذيل ممنوع است‌:
الف- در صورت لغو صلاحيت بخش آموزش دهنده دوره تكميلي تخصصي برابر آيين‌نامه ارزشيابي بخش‌ها، انتقال فلو‌هاي تكميلي تخصصي پذيرفته شده با ساير بخش‌هاي مورد تأييد، با نظر هيئت ممتحنه رشته پيش نياز و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است.
ب- در صورتي كه برابر آيين‌نامه ارزشيابي بخش‌ها صلاحيت بخش آموزشي تكميلي تخصصي به صورت موقت لغو گردد انتقال فلو‌هاي پذيرفته شده تا احراز مجدد صلاحيت آموزشي، به ساير بخش‌هاي مورد تأييد با نظر هيئت ممتحنه رشته پيش نياز و موافقت دانشگاه‌هاي مقصد بلامانع است‌.

ماده 19 (از آيين نامه ها)

ميهمان شدن در دوره‌هاي تكميلي تخصصي ممنوع مي‌باشد.

ز (از آيين نامه ها)

ترك تحصيل و انصراف

ماده 20‌ (از آيين نامه ها)

ترك تحصيل يا انصراف در طول دوره موجب انفصال از آموزش در آن دوره مي‌شود.
1‌/‌20- عدم مراجعه پذيرفته‌شدگان براي ثبت نام درموعد مقرر به منزله انصراف قطعي تلقي مي‌شود.
2‌/‌20- در صورت ترك تحصيل و يا انصراف از آموزش، چنانچه مدت انفصال بيش از يك ماه نباشد مي‌تواند با موافقت گروه آموزشي مربوطه به تحصيل بازگردد و در صورت انفصال بيش از يك ماه حق ادامه تحصيل در دوره مربوطه رانداشته و مطابق مقررات با وي رفتار مي‌شود.
تبصره: در مورد پذيرفته‌شدگان آزمون اسفند ماه اعلام انصراف تا پنجم آبان ماه سال تحصيلي شروع دوره و در مورد پذيرفته‌شدگان آزمون مهرماه اعلام انصراف تا بيستم اسفند ماه سال تحصيلي شروع دوره انصراف قطعي تلقي شده و بازگشت به تحصيل در آن دوره مجاز نمي‌باشد.
3‌/‌20- فلو‌هايي كه ضمن تحصيل متقاضي انصراف مي‌باشند. بايد در خواست انصراف خود را براي اخذ موافقت به دانشگاه محل تحصيل ارائه نمايند.
4‌/‌20- دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني موظفند در صورت موافقت‌، مراتب انصراف را حداكثر ظرف مدت دو هفته به مراجع ذيربط اعلام نمايند.
5‌/‌20- پرونده پذيرفته‌شدگان آزمون اسفند ماه كه پس از پنجم آبان ماه سال تحصيلي شروع دوره و پذيرفته‌شدگان آزمون مهر ماه كه پس از 20 اسفند ماه سال تحصيلي شروع دوره حكم فلوشيپي آنان لغو مي‌شود به دفتر حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارسال مي‌گردد. تا بر اساس تعهد سپرده شده و مقررات موجود با آنها رفتار شود

فصل چهارم (از آيين نامه ها)

امور رفاهي

ماده 21‌ (از آيين نامه ها)

كمك هزينه تحصيلي فلو‌هايي كه داراي تعهد خدمت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشند معادل 80 درصد حقوق و فوق‌العاده شغل استاديار پايه يك و 50 درصد مزاياي طرح تمام وقتي از محل درآمدهاي اختصاصي با تصويب هيئت امنا دانشگاه‌/‌دانشكده مي‌باشد. ميزان عيدي و افزايش سنواتي كمك هزينه تحصيلي فلو‌هاي دوره تكميلي تخصصي معادل استادياران پايه يك مي‌باشد.
1‌/‌21- فلو‌ها درمدت مرخصي استحقاقي و زايمان از كمك هزينه تحصيلي برخوردار مي‌باشند.
2‌/‌21- درمدت مرخصي استعلاجي بيش از سه ماه، به فلو‌ها كمك هزينه تحصيلي تعلق نميگيرد.
3‌/‌21- به فلو‌هايي كه با مأموريت آموزشي در دوره‌هاي تكميلي تخصصي شركت مي‌كنند كمك هزينه تحصيلي تعلق نمي گيرد و حقوق و مزاياي آنان توسط محل استخدام و براساس مقررات مربوطه پرداخت مي‌شود.
4‌/‌21 – به فلو‌هاي آزاد (‌مشمول بند 4‌/‌13‌) كمك هزينه تحصيلي تعلق نمي گيرد.
5‌/‌21 - فلو‌هايي كه تمايل داشته باشند از مزاياي بيمه خدمات درماني بصورت خويش‌فرما استفاده نمايند مي‌توانند با پرداخت 50 درصد حق سرانه از اين امتياز برخوردار شوند.

فصل پنجم (از آيين نامه ها)

پايان دوره و صدور گواهي

ماده 22 (از آيين نامه ها)

شرايط اتمام دوره‌:
الف- تكميل دوره آموزشي براساس برنامه آموزشي مصوب هر رشته
ب- اعلام موفقيت در اتمام دوره آموزشي توسط بخش آموزش دهنده
1‌/‌22- دانشگاه محل آموزش موظف است ظرف مدت دو هفته پس از پايان دوره، مراتب موفقيت فلو را به مركز ذيربط اعلام نمايد.
2‌/‌22- دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي هيچ گونه مدرك يا گواهي قبل از موفقيت در اتمام دوره براي فلو‌هاي دوره تكميلي تخصصي صادر نمي‌نمايد.
3‌/‌22- دانشگاه‌هاي محل آموزش موظفند مراتب اتمام دوره را پس از موفقيت در گذراندن دوره آموزش و ارائه تسويه حساب قطعي به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي اعلام نمايند.
4‌/‌22- گواهي دوره تكميلي تخصصي پس از موفقيت درگذراندن دوره واعلام فراغت از تحصيل، با امضا مشترك رئيس دانشگاه محل آموزش و دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي صادر مي‌شود.

ماده 23 (از آيين نامه ها)

در موارد ابهام اين آيين‌نامه، رفع ابهام به عهده شوراي دبيران رشته‌هاي پيش نياز خواهد بود.

ماده 24 (از آيين نامه ها)

راه‌اندازي دوره‌هاي فلوشيپ جديد در مواردي كه كميته تدوين و ارزشيابي رشتة تخصصي پيش‌نياز تشكيل شده است پس از تدوين اهداف و ضوابط دوره توسط كميتة مذكور و تاييد كميسيون برنامه‌ريزي و ارزشيابي دستياري، منوط به تصويب شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مي‌باشد.
تبصره 1: راه‌اندازي دوره‌هاي فلوشيپ جديد در موارديكه كميتة تدوين و ارزشيابي رشتة پيش‌نياز تشكيل نشده، پس از اينكه اهداف و ضوابط (برنامه آموزشي) پيشنهادي هيأت ممتحنه دانشنامة رشتة تخصصي پيش‌نياز مورد تاييد كميسيون برنامه‌ريزي و ارزشيابي قرار گيرد، منوط به تصويب شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مي‌باشد.
تبصره 2: در مواردي كه دوره‌هاي آموزشي طبق ضوابط قبلي راه‌اندازي شده است، مجوز آموزش دوره در ساير مراكز مورد تقاضا با تاييد كميسيون برنامه‌ريزي و ارزشيابي صادر مي‌گردد و نيازي به مصوبه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي ندارد.
تبصره 3: راه‌اندازي، تاييد صلاحيت آموزشي و ارزشيابي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي تخصصي با چند رشته پيش‌نياز پس از تصويب ايجاد دوره در شوراي آموزش پزشكي و تخصصي طبق آئين‌نامه «ضوابط راه‌اندازي و تاييد صلاحيت آموزشي دوره‌هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ) رشته‌هاي باليني پزشكي» مصوب شوراي دبيران رشته‌هاي پيش‌نياز مي‌باشد.
اين آيين‌نامه در24 ماده و 15 تبصره در پنجاهمين و پنجاه‌وهفتمين نشست‌هاي شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مورخ 7/11/77، 14و13/2/82 و شوراي دبيران مورخ 12/12/78 به تصويب رسيد. از تاريخ ابلاغ كليه مصوبات قبلي شورا در خصوص دوره‌هاي تكميلي تخصصي لغو مي‌گردد.
٭ چنانچه فرد پذيرفته دوره تكميلي تخصصي داراي تعهد به محل استخدام خود مي‌باشد، پس از اتمام دوره آموزشي دانشگاه محل تحصيل ملزم به اعلام موضوع به محل استخدام به لحاظ شروع تعهدات فرد در زمينه رشته دوره تكميلي طي شده مي‌باشد.
شايان ذكر است: هيچگونه گواهي موقت جهت اين افراد صادر نمي‌گردد.
گواهي پايان دوره ديگر فلوهايي كه قبل از مصوبات پنجاهمين نشست شورا جهت شروع به آموزش در رشته‌هاي تكميلي تخصصي پذيرفته گرديده‌اند. مطابق مقررات وقت با امضاي رئيس دانشكده و رئيس دانشگاه صادر مي‌شود در (موضوع نامه شماره 3261/3/آ مورخ 27/5/1381 دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي) .

 

نسخه چاپي ارسال به دوست

شنبه ٢ خرداد ١٣٨٨ - ١٥:٢٢ / شماره خبر: ٤٠٥٧ / تعداد نمايش: 13695

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج